REGISTER van den IIV H O I1 D. mwrnm HAAEIEMMEEIEER-POLDEE. Vrgadering van Hoofd-ingelanden (Verslag van het verhandelde in de) van 12 Dec. 1860biz. 6 idem van 27 Febr. 1861, biz. 39, 47 idem van 27 Maart, biz. 55, 68; idem van 12 Junij, biz. 99; idem van 26 Junij, biz. 112; idem van 14 Augustus, biz. 139; idem van 2 Oct., biz. 168; idem van 20 Nov., biz. 199. Begrooting en rekening. Ontwerp-begrooting voor 1861 en Memorie van Toelichting, biz. 81; Be- schouwing over idem, biz. 35; Vaststelling van idem, biz. 47; Bekening van 1860 en opmerkin- gen daaromtrent, biz. 167, 171;Bapport der com- missie tot onderzoek der rekening van 1860, biz. 175 Ontwerp-begrooting voor 1862, biz. 204; Memo rie van toelichtingbiz. 207;Beschouwingen over idem, biz. 213, 217. Bestuur. Beeediging van den dijkgraaf J. W. M. van de Poll, biz. 2; Benoeming van den heer J. W. M. van de Poll tot dijkgraaf, biz. 6; Benoeming van den nieuwen dijkgraaf voor een of zes jaren, biz. 1, 7; Maaltijd bij den dijkgraaf, biz. 43; Verkiezing van Mr. J. P, Amersfoordt tot heem- raadbiz. 39; Bedanken van den heer Previ- naire als heemraad, biz. 44; Herkiezing van den heer I m a n s en verkiezing van den heer J. A. Pol tot heemraden, biz. 55, 68; Aanbeveling van kan- didaten voor de verkiezing van vijf hoofd-ingelanden op 12 April, biz. 59; Herkiezing der heeren A. H. van Tienhoven en J. J. van Voorst en verkiezing der heeren Jhr. Mr. J. W. H. Eutgers vanBozenburg en D. W. P. Wisboom, als hoofd-ingelanden, biz. 68; Aanbeveling van den heer M. P. T. Previnaire bij de herstemining op 3 Mei, biz. 71; Verkiezing van den heer M. P. T. Previnaire tot hoofd-ingelandbiz. 79; Aan beveling van den heer J. Kits Nieuwenkamp als hoofd-ingeland, biz. 87Uitslag der verkiezing van eenen hoofd-ingeland op 28 Mei, biz. 91; Her- stemming en verkiezing van den heer J. Kits Nieu wenkamp tot hoofd-ingeland, biz. 99; Verkie zing van den heer H. Hoeufft van Velsen tot lid van Gedeput. Staten en zijn aftreden als heem raad, biz. 97; Aanbeveling van den heer J. C. van de Blocquery als hoofd-ingeland, biz. 143; Verkiezing van den heer J. C. van de Blocquery tot hoofd-ingeland, biz. 152; Overlijden van den heemraad Mr. M. S. P. de Moraaz I mans, biz. 165; Verkiezing van den heer 11. van Wicke- voort Crommelin tot heemraad, biz. 199. Beglementen en Verordeningen. Bijzonder reglement voor het bestuur van den Haarlemmermeer-Polder biz. 1Herziening van het bijzonder reglement biz. 1, 5, 9, 17, 23. Voorstel tot wijziging van idembiz. 6Adres der heeren Josua van Eik c. s.omtrent de herziening, biz. 23 Al- gemeen reglement van bestuur voor de waterschap- pen in Noord-Holland, biz. 20; Verordening re- gelende het toezigt der Prov. Staten en van de Ge deput. Staten op de waterschappen binnen de provin- cie Noord-Holland, biz. 28; Eeglement voor de vereeniging ter bevordering der belangen van den Haar lemmermeer-Polder, biz. 72; Verordening op het kroozen en zuiveren der lengtetogten en slooten biz. 137; Concept-verordening op idem, biz. 152; Vaststelling van idem, biz. 168; Afkondiging der vastgestelde verordening, biz. 173. Stoomtuigen. De werktuigen in 1860/61, biz. 115, 119, 143; Uittreksel der maandrapporten van den hoofdopzigterMei tot Aug.biz. 179; idem Sept. biz. 203; idem Oct., biz. 215; idem Nov., biz. 218; Eene goede tijding, biz. 155; Het gebeurde met den Leeghwater in 1860, biz. 67 83, 95; Proefneming omtrent de onderloopsheid van idem, biz. 29; Verslag omtrent de ziederketels van idem, biz. 79; Bapport van den heemraad Mr. J. P. Amersfoordt omtrent den zuiger en een der pompen van idem, biz. 87 Bapport omtrent den invloed der ketelvermeerdering aan den Cruguius, biz. 43Onklare hartenproces-verbaal van den toe- stand der pompharten, zuigers en buizen van idem, biz. 107; Bapport van den hoofd-opzigter omtrent eene doorkwelling bij idem, biz. 124; Waarne- mingen omtrent het waterverlies door de pompkleppen aan den Lijndenbiz. 39; Memorie betreffende de verbetering van idem, biz. 208; Bapport betref fende de verbetering der pompen en harten van idem, biz. 214. Aanbestedingen van het onderhoud der wegen de verdieping der IJtogt, aanlegplaatsen en dam in de Kruisvaart, biz. 84; idem van den aanleg van grind wegen, biz. 91; herbesteding van het drie- jarig algemeen onderhoud, biz. 152. De Droogmaking van liet Haarlemmermeer, naar aan- leiding van het werk van Jhr. Mr. D. T. Gevers van Endegeest, biz. 195, 203. Het Gror.dbezit in den Haarlemmermeer-Polder, biz. 14. Dijk. Afgraving van den dijk bij Sloten, biz. 25, 2947De ringdijk, de berm en de veldweg biz. 139. Kroozen. Verslag over het kroozen met eenen zeissen-keten, biz. 55; Het kroozen der lengte togten, biz. 137 (zie onder Verordeningen TValer-inlaten en icater-ophouden. Verzoek van Mr. J. P. Amersfoordt tot afsluiting der sectien BB en CC, biz. 107; Behandeling in de vergadering van hoofd-ingelanden, biz. 112. Kwel. Bapport van den hoofd-opzigter omtrent de kwel aan den Cruguius, biz. 48; Bewijs voor de geringheid der kwel, biz. 191. Ponten. Pont aan de Fuikvaart, biz. 29; Mr. J. P. Amersfoordt, rekening en verantwoording omtrent het gehouden beheer over de pont aan den Schinkelpolder biz. 111. JVeerkundige waarnemingen (het doen van) in den Polder, biz. 29, 36, 39, 61 Eerste weekstaat, biz.50. Veiling van gronden (afloop der) in den Polder biz. 36, 49, 55, 91, 176, 215; idem van veenland, biz. 51; idem van Abenes, biz. 69. Schadevergoeding voor het vischregt in Haarlemmer meer. Besluit van den Gemeenteraad van Leyden tot het voeren van een proces daaromtrent, biz. 15. HAAELEMMEEMEEE. Vergadering van den Gemeenteraad (Verslag der) van 27 Dec. 1860, biz. 2; idem van 30 Jan. 1861, biz. 26; idem van 14 Maart, biz. 59; idem van 26 April, biz. 75; idem van 7 Mei, biz. 84; idem van 13 Junij, biz. 109; idem van 4 Julij, biz. 120; idem van 18 Julij, biz. 127; idem van 6 Aug.biz. 140; idem van 22 Aug., biz. 152; idem van 3 Sept., biz. 160; idem van 19 Sept., biz. 168; idem van 3 Oct., biz. 176; idem van 17 Oct., biz. 183; idem van 5 Nov., biz. 191; idem van 28 Nov., biz. 210. Begrooting en rekening. Suppletoire begrooting voor een schoolgebouwbiz. 27; Ter visie liggen der rekening, biz. 128; Bekening van 1860, biz. 133; Ontwerp-begrooting voor 1862 en Uittreksel der me morie van toelichting, biz. 159 163 'Vaststelling der begrooting door den Eaadbiz. 191. Verslag van den toestand der Gemeente over 1860, biz. 102. Vzrordeningen en reglementen. Eeglement voor het burgerlijk armbestuur, biz. 7 Eeglement van orde voor de vergaderingen van den gemeenteraad biz. 10; Verordening der belasting op het gedestilleerd, biz. 15 Publicatie betreffende de schutterijbiz. 75; Lijst van geneeskunst-oefenaarsbiz. 75; Premie-uitloving voor koepokstof, biz. 75; Uitgifte patenten, be- schrijving personele belastingbiz. 85; Publicatie inspectie der miliciensbiz. 88; Verordening ter uitvoering van art. 178 der wet van 29 Junij 1851, biz. 136Verordening betreffende het nummeren der huizen en het bijhouden der bevolkingsregisters biz. 136;Verordening op het losloopen en schut- ten van vee, biz. 136; Verordening omtrent het sluiten der tapperijen, biz. 136; Over het opne- men van het peil van gedestilleerd, biz. 193. Verkiezingen en benoemingen. Keuze van een lid voor de Prov. Staten, biz. 24, 27 Verkiezing van den heer C. Fock, voor idem, biz. 39;Herstem- ming en verkiezing van den heer J. L. van der Burch, voor idem, biz. 196, 205 Aanstaande verkiezing van drie leden van den Gemeenteraad biz. 120; Verkiezing van idem, biz. 125, 133; Besolutie van Gedeput. Staten omtrent een adres van den heer B. Labrijn, biz. 160; Benoeming van een hoofd-commies biz. 27 Ontslag van den amb- tenaar Nagtglas Ver s t e egh biz. 85 Benoe ming van den heer Bakker Schut tot notaris te Alkmaar, biz. 133; Benoeming notaris, biz. 172. Kerk. Opbrengst der zang-uitvoering ten voordeele eener tweede Protestantsche kerk, biz. 7; Inschrij- ving voor het bouvven eener tweede Protestantsche kerk, biz. 39, 44; Aanbestedingbiz. 49;In- gezonden schrijven over de aanbesteding, biz. 53; Verhuring der regeringsbankbiz. 88. Schoolwezen. Beredeneerd verslag van den toestand van het onderwijs, biz. 63; Schoolbezoek in 1860, biz. 140; Examen voor een zesden hoofd-onder- wijzer, biz. 169; Opening der scholen op sectie DD 1 en sectie E 15, biz. 183. Armwezen. Commissie tot ondersteuning van armen, aanbod tot ontvangst van giftenbiz. 10; Op brengst collecte, vermelding van giften, biz. 16, 18; Inteekening op het werkje van C r e m e rOp den Zolder", biz. 29; Opbrengst collecte voor den wa- tersnood biz. 36, 44. Markten. Eerste voorjaarsmarkt, biz. 59; Zomer- paardenmarktbiz. 112; Eerste najaars vee- en paardenmarktbiz. 191. Adres over het bestelloon der brieven, biz. 10; Antwoord op idem, biz. 36; Adres over het aan- stellen van eenen gaarder voor Bijnland, biz. 10; Adres van Mr. J. P. Amersfoordt omtrent de grondbelasting biz. 218. Metalen Kruis. Vestiging eener afdeeling, biz. 6; Feestelijke bijeenkomstbiz. 113. Gemengde berigten. Verdrinken van een jongeling biz. 44; Overlijden van T. van der Knijff, biz. 85; Onweder op 2 Augustus, biz. 136; Harddraverij, biz. 152; Bronzen medaille aan ver- schillende ambtenaren geschonken, biz. 163; Af- scheidsrede van Ds. Gewin, biz. 183;Brand op sectie K n°. 11, biz. 188; Overzeiling van een schipbiz. 199; Concert- en tooneelnieuws biz. 211; Houtsnippen en houtgroei, biz. 215. R IJ N L A N D. Vereenigde vergadering (Verslag van het verhandelde in de) van 29 Dec. 1860, biz. 3; idem van 19 Jan. 1861 biz. 18; idem van 16 Febr., biz. 39, 44; idem van 7 Maart, biz. 45 48; idem van 20 April, biz. 71; idem van 28 Mei, biz. 99; idem van 3 Sept., biz. 160; idem van 29 Oct., biz. 188; idem van 6 Nov., biz. 189; idem van 28 Nov., biz. 209. Begrooting (Ontwerp-) voor 1862, biz. 192; Uit treksel der Memorie van Toelichting, biz. 196. Bestuur. Drietal voor de benoeming van een heem raadbiz. 52; Verkiezing van hoofd-ingelanden, biz. 64. Verslag (Uittreksel van het) over 1860, biz. 100; Onderhoud der duinen, biz. 100; Middelen tot lozing of verversching van water, biz. 113; De paalwormhet gaarderboek het hulpfonds voor de werklieden biz. 121. Bekendmakingen. Ter visie liggen van het ontwerp- gaarderboekbiz. 39; idem lijsten van stemge- regtigdeuverordening op de doorvaart der sluizen te Spaarndamverordening overlaten van water aan den Leydschen dam, biz. 48; idem der ontwerp- begrooting voor 1862, biz. 189. Zicanenburg. (Over den verkoop van)biz. 48. Toestand der stoomtuigenbiz. 219. BERIGTEN TTIT VERSCHILLENDE POLDERS. Delfland. De verbetering van den boezem, biz. 97 Adres aan Gedeput. Staten omtrent idem, biz. 117. Hoogheemraadschap van den Zuid-IJsseldijk (Ophef- fing van het), biz. 7. Droogmaking der Tienhovensche-Maarsseveensche plas-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 1