m WEGKBLAD van 1861. Vrijdag, 4 Januarij. Iferziening van het bijzonder Regleraent nSMJUi: A A N LANDDOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. HoofdredacteurC. E. DE CLERCQ. Bestuur van den Haarlemmermeer-Polder. HAARLEMMERMEER, Abonnementen worden aangenomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam J. J. VAN BREDERODE,Haarlem bij den Heer BRIEVENGAARDER te Haarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in het Rijk. De Puns is f 6,in het Jaar. Elke 3 Maanden wordt over f 1,50 beschikt. Advertentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts. behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. VOOK DEN HAABLEMMEEMEEE-POLDER. II. In eene korte memorie van toeliehting, welke de voorstellen des lieeren Pol vergezelde, lezen wij Het nederleggen der betrekking van Dijkgraaf door den heer J. L. van der Burch schijnt eene ge- schikte gelegenheid aan te bieden, alvorens eene nieuwe keuze te doenom het bijzonder reglement van den Ilaarlemmermeerpolderdat tot hiertoe dui- delijk het karakter van een voorloopig draagt, door een meer definitief te vervangendat beter aan de bijzondere behoefte van den polder beantwoordt. De Haarlemmermeer-Polder verkeert tochin ver- gelijking met andere polders, in eenen zeer excep- tionelen toestanden hetgeen elders goed mag wer- „ken, kan hier, als zijnde waarschijnlijk de omvang- rijkste der wereldniet aan de beho'eften voldoen terwijl om bovengenoemde redenen de goedkeuring van een dusdanig herzien bijzonder reglement door Provincial Slaten van Noord-Holland met vertrou- wen mag worden te gemoet gezien." Het voorstel, door de heeren van Voorst, Pol en Previnaire gedaan, deed ook den wensch kennenom in principe over de herziening van het reglement te beslissenalvorens tot de keuze van eenen nieuwen Dijkgraaf over te gaan, waarschijnlijk uitgaande van de meeningdat de nieuwe keuze we- derom voor 6 jaren zou geschieden. Intusschen is dit niet het geval. Art. 8 van het algemeen reglement van bestuur voor de waterschappen in Noord-Holland zegt: De leden des besluursde secretaris en de penning- meester worden verkozen voor zoodanig aantal jaren als het bijzonder reglement bepaalt," en art. 11: Die gekozen wordt ter vervulling eener vacature buiten den bij rooster bepaalden tijd ontstaantfeedt af op het tijdstipwaarop degeen, dien hij vervangt, moest aftreden." Art. 6 van het bijzonder reglement zegtA1 de leden des bestuurs worden benoemd voor den tijd ven 6 jaren." Voor den Dijkgraaf wordt in dit opzigt noch in het algemeennoch ook in het bijzonder reglement eene uitzondering gemaakt. Wij ontkenhen niet, dat deze bepalingen, indien tot eene herziening van het bijzonder reglement wordt besloten, ernstige overweging verdienenwant Iloofd- Ingelanden zouden dientengevolge dikwerf in de keuze var eenen Dijkgraaf, zoo als de polder behoeft, ern stige en onoverwinnelijke bezwaren kunnen ontmoeten. Heeds bij het ontwerp-reglement isblijkens de memorie van toeliehting van Gedeputeerde Staten bezwaar gemaakt tegen de gelijktjdige aftreding van den Dijkgraaf en den secretaris." Hun kwam echter eene wijziging van art. 6 niet noodig voor, omdat het toch niet waarschijnlijk was, dat beide perso- nen te gelijker tijd niet weder zouden worden inge- kozen. Eene tusschen tijds ontstaande vacature van Dijkgraaf of secretaris zoo lezen wijbrengt bo- vendien reeds dadelijk eene ongelijktijdige aftreding te weeg." Maar die meening schijnt in strijd te zijn met het uitdrukkelijk voorschrift van art. 11 vau het alge meen reglementwaarop voor den Dijkgraaf als lid van het collegie van dagelijksch bestuur geene uit zondering is gemaakt. De heer J. L. van der Burch zou dientenge volge den derden maandag in April van het jaar 1862 als Dijkgraaf hebben moeten aftreden, en daar der- halve de vacature tusschentijds is ontstaanblijft de gewone aftreding van den Dijkgraaf op hetzelfde tijd stip bepaald. De aftredenden zijn echter herkiesbaar. Alle veranderingen welke de vergadering van Hoofd- Ingelanden in het bijzonder reglement zal willen bren- gen behoeven de goedkeuring van Provinciale Staten en deze kan derhalve niet voor hunne zomervergade- ring van het ingetreden jaar, en bij eenige vertraging eerst in de wintervergadering, worden verkregen. Het jaar 1861 moet dus waarschijnlijk geheel ver- loopenalvorens de gewenschte veranderingen kracht van wet zullen hebben bekomen. Door het besluit der vergadering van Hoofd-Inge- landenom het voorstel tot herziening eerst in eene volgende vergadering in behandeling te nemen en eenen nieuwen Dijkgraaf te kiezen, is het uitstel dier benoeming vervallenen de vergadering is derhalve lhans geheel vrijom in dit jaar al zoodanige wij- zigingen in het bijzonder reglement te verkrijgen, als eene vijfjarige ondervinding wenschelijk heeft gemaakt, terwijl die wijzigingen met het jaar 1862 op regel- tige wijze uitvoering kunnen erlangen. Het tijdstip voor eene herziening is om die reden zeker zeer gunstig. Wij beamen geheel, wat verder in de toeliehting tot die voorstellen gezegd is, omtrent de bijzondere behoefte van den Haarlemmermeerpolder en den excepti- onelen toestand, waarin die verkeert; dat het regle ment geheel het karakter van een voorloopig draagt, bewijst niet alleen de inhoud er vanmaar het is reeds vastgesteld voor dat de verkooping der gronden door het Eijk was afgeloopen en derhalve zeker voor dat de Ingelanden de behoeften kenden, waarin het reglement behoort te voorzien. De juistheid onzer uitspraak over het voorloopig karakter van het thans bestaande reglement, is door niets beter te bewijzen dan door zijn inhoud en door de Notulen van het verhandelde in de zomerverga- dering der provinciale Staten van Noord-Holland, ge- houden in Julij 1855 waarin het is vastgesteld. Uit de toeliehting tot het ontwerp, door Gedepu teerde Staten ingediendblijktwie tot het ontwerp- reglement hebben zamengewerkt. Zij vangt aldus aan In de maand October des vorigen jaars (1854) verzocht de Minister van Binnenlandsche Zaken dat tot het ontwerpen van een reglement voor het toekomstige bestuur des Polders wierd overgegaan." Daarop heeft er een overleg plaats gehad tus- schen gecommitteerden uit ons collegie en uit de Commissie van beheer en toezigt voor de droog- making van het Meerwaarna wij een reglement hebben ontworpenhetwelk wij zoo wel aan ge- noemde Commissie als aan Dijkgraaf en Hoog- heemraden van Bijnland ter beoordeeling hebben ingezonden." Beide Collegien hebben hunne bedenkingen tegen het ontwerp medegedeeld voornamelijk hierop neder- komendedat het reglement bepalingen zon moeten bevatten aangaande de waterbergingden afvoer en het ophouden van waterhet waterpeil enz.oor- „deelende dat, wanneer in deze belangrijke aange- legenheid niet provisioneel bij het reglement wierd voorziendaaromtrent veelvuldige twisten zouden rijzenzoo tusschen de Ingelanden onderliugals in den boezem van het Polderbestuur." Wij hebben gemeend aan deze bedenking geen gevolg te moeten gevenvooreerst omdat daardoor een wantrouwen zou aan den dag gelegd worden ten aanzien van het toekomstige Polderbestuur waar- voor volstrekt geen reden kan bestaan. Dat Bestuur, uit Ingelanden zamengesteldzal beter dan iemand anders in staat zijn om de verschillende belangen te beoordeelen en te regelen." Op de zamenstelling van het ontwerp-reglement heeft derhalve geene vertegenwoordiging der Ingelanden, noch ook een bestuur, dat de behoeften des polders kende, invloed kunnen uitoefenen. En dat die behoeften andere zijndan in de meeste overige polders dat de Haarlemmermeerpolder in zeer exceptionelen toestand verkeert, is niet alleen het gevolg van zijne aanzienlijke grootte en het groote aantal Ingelandenmaar ook van zijne sfom-bemaling en van den onvoltooiden" staat, waarin deze en zoovele andere poldereigendommen door het Rijk aan het Polderbestuur zijn overgedragen. Belangrijke vraag- stukken zijn dus hier aan de orde van den dagter wijl in andere polders het beheer onvergelijkelijk veel eenvoudiger en van beperkteren aard is. Daar het reglement zelfzooals dat door de Staten der Provincie Noord-Holland, den 20sten Julij 185 5 is vastgesteldaan velen onzer lezers niet bekend is laten wij dit hieronder volgen. BIJZONDER REGLEMENT VOOR HET Art 1. Da Haarlemmermeer-Polder wordt erkend als een walerschapbehoorende tot het Iloogheemraadschap van Rijnland. Art. 2. De grens van dit waterschap is de buitenkant van de ringvaartwelke bij de forten van Schiphol en bij de Liede wordt geacht te loopen buiten om die forten, en, waar de ringvaart zich met andere wateren vereenigt, de lijn evenwijdig aan den binnenkant dier vaart, getrokken op den afstand van de gewone breedte der vaart. Art. 3. Het bestuur wordt uifgeoefend door een Dijkgraaf en zes Heemraden te zamen uitmakende het collegie van dage lijksch bestuur, en twaalf Iloofd-Ingelanden. Art. 4. Het aantal bunders, overeenkomstig art. 6 van bet algemeen reglementvoor de verkiesbaarheid tot lid van het bestuur vereischt, wordt bepaald op achttien. Art. 5. Dijkgraaf en Heemraden worden benoemd door Hoofd- Ingelanden. Art. 6. Al de leden des bestuurs, de secretaris en de pen- ningmeester worden benoemd voor den tijd van zes jaar. Telken jare treden een der Heemraden en twee der Hoofd- Ingelanden af. De gewone dag van aftreding is do derde Maandag van April. Art. 7. De Dijkgraaf geniet eene jaarlijksche bezoldiging van /2000.Ieder Hcemraad/400 De secretaris/1000. De penningmeester 800.Ieder Hoofd-Ingeland geniet voor presentiegeld voor iedere vergadering 10.Het maximum der huishoudelijke kosten, die in rekening zullen worden geleden, wordt bepaald op 1000Het maximum der bureau- en scbrijfbehoeften wordt bepaald: voor den secretaris op200. voor den penningmeester op 200. Art. 8. Het aantal bunders voor de stemgeregtigdheid ver eischt, wordt bepaald op vijf; zullende hij, die meer dan 25, doch niet^meer dan 50 bunders heeft, twee stemmen hebben; die meer dan 50, maar niet meer dan 100 bunders heeft, drie stemmen; die meer dan 100, maar niet meer dan 200 bunders heeft, vier stemmen: die meer dan 200, maar niet

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 1