AB¥IEMIEfram 8 - Marktberigten. w De Notaris J. W. ROELOFFS YALK. )- WATEBHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER, waargenomen van 29 December 1860 des mid dags tot op den middag van 5 Januarij 1861. C9 X X w M W H O -< O ■29 Dec. SO 31 1 Jan. 2 3 4 5 WATEBHOOGTE -i- A. P. iu Ellen. IN DE KINGVAAET bij den LEEGH- WATER. bij den CRU- quius. bij den irjN- DEN. 0.43 0.44 0.45 0.52 0.53 0.60 0.60 0.58 0.48 0.48 0.48 0.59 0.68 0.68 0.63 0.60 0.42 0.47 0.47 0.45 0.48 0. 43 0.45 0.50 IN DEN POLDER bij den LEEGH- WATEB. bij den CRTJ- (JUICS. bij den LIJN- DEN. aan bet VENN. DORP. 4.75 4.72 4. 69 4. 65 4.65 4.70 4.81 4. 89 5.02 4.73 4.67 4.63 4.60 4.85 5.80 5.40 5.83 4.78 4.68 4.63 4.60 4. 80 5.13 4.98 4.80 4.73 4.68 4. 64 4.62 4.73 4.87 4.92 Te zamen 9* Alzoo per minuut WERKING der STOOMTUIGEN LEEGIEWATEK. CRUQUIUS. LIJNDEN. Aantal Aantal Aantal d 93 U 0) Slagen. a 93 d s o Cfl o Slagen. a O) u 6-, B o en Id Slagen. P Ph d p Ph II ii 11 ii 3 7 7 820 II ii u ii II n II ii ii a a ii II ii ii ii II ii II ii ii n a u II u ii u II ii II n ii a n ii II ii ii u u ii II u 13* 7 8 8 7 6 II ii II ii 24 7 8 24 7 6 II ii II ii 12 7 8 10500 7 7 6 11465 II ii II ii - a a ii ii ii n ii ii II ii II ii 3 7 7 820 39 7 6 11465 II ii II ii 7 8 10500 ii n ii ii II ii II ii ii 7 7 4. 555 ii 7 6 4.899 II ii II it ii 7 8 3.531 ii n ii ii De werkingen hebben slechts langzaam plants gebad om de slecbte toestrooming van bet water ten gevolge van het ijs. Wij houden ons echter overtuigddat de gevolg- trekkingendoor de genoemde Commissie gemaakt ieti te ver gaan en al erkennen wij ook volledig de bevoegdheid van Gedeputeerde Staten om het regle- ment naar H.Ed. Achtb. overtuiging te interpreteren zoo zal de Heer I m a n s ons zeker wel niet het regt betwisten, om, vooral indien wij overtuigende gronden voor onze wetsinterpretatie bezitten, van Gedeputeerde Staten des noods in overtuiging te verschillen. Het algemeen reglement is alleen van kraeht, voor zoover bij de bijzondere reglementen daarvan niet is afgeweken. Nu bepaalt art. 8algemeen reglementdat het bestmr volgens een rooster aftreedt. De Dijkgraaf is lid van het beduur en derhalve moet die volgens den rooster aftredenindien de bijzondere reglementen niet iets anders bepalen. Intusschen is eene dergelijke afwijking van het algemeen reglement in art. 6 van het bijzonder reglement niet te lezen. Zij wordt er slechts bij gevolgtrekking uit afgeleidmaar deze gaat niet op tegen het siellige voorschift van art. 8 in verband met art. 11 van het algemeen reglement. De gevolgtrekking, die uit art. 6 van het bijzon der reglement moet worden opgemaakt, kan daarom n'et verder gaan, dan dat de aftreding van den Dijkgraaf niet bij loting behoefde bepaald te worden. De redenering des Heeren I mans scliijnt ons toe volkomen juist te zijn omtrent den secretaris en den penningmeesteromdat deze geene leden des bestuurs zijnen de rooster hun niet treftmaar het bezwaar bestaat juist hierin dat de Dijkgraaf lid des bestuurs is en derlialve op den rooster moet voorkomen. Dat wij dit laatste niet wenschelijk achten, is vol- doende geblekenen daarom kwam het ons zelf nood- zakelijk voor, dat bij de herziening van het bijzonder reglement, duidelijk werd gezegddat de rooster niet toepasselijk is op het besluurslid Dijkgraaf. Thans staat dit in art. 6 niet te lezen. Intusschen zouden wij het betreurenindien de interpretatie van den Ileerlmans, onder degegevene omstandiglieden door Gedeputeerde Staten tot de hunne werd gemaakt; niet omdat wij hun de be voegdheid hiertoe in de geriugste mate zelfs zouden willen betwistenzoo iets kan natuurlijk in ons niet opkomenmaar omdat wij ons overtuigd houden dat daarmede eenig moreel onregt zou worden gedaan aan de vergadering van Hoofdingelanden. Deze heeft de benoeming, althans indien wij goed zijn ingelicht, gedaan in de overtuiging, dat er in April 1862, op nieuw eene keuze van Dijkgraaf zou moeten geschieden en de gedrukte officiele notulen zullen ons daaromtrent later welligt inlichten hoewel de door ons thans mcdegedeelde niets bevatten om trent de te dezer zake gevoerde discussie. Indien de meening des Heeren I mans opging, zou er inderdaad eenig moreel bezwaar bestaan zelfs voor onzen nieuw benoemden Dijkgraaf, om zich nd den derden Maandag van April 1862 als door Hoofdingelanden gekozen aan te merkenwant zijue keuze na dien tijd zou zeker in strijd zijn met de meeningwaarin deze door zeer vele Hoofdingelanden geschied is. Wij wenschen den tegenwoordigen Dijk graaf een zeer lang bestuur toe, maar niet anders dan Icrachtig gesteund door zijne Medebestuurders en door Hoofdingelanden en Ingelanden tevens. (De redactie.) Wij ontvingen een schrijven van den heer J. H. D. Koenen, waarin hij eenige maatregelen aanraadt, om de afdeeling Ilaarlemmermeer nog beter aan hare bestemming te doen beantwoorden. Hij stelt o. a. voorop elke vergadering eenige landbouwboekwerken te verloteneens voor goed de plaatsen van bijeen- komst te bepalenen het houden eener landbouw- tentoonstelling in dit jaar gezamenlijk met de afdee- lingen Haarlem en Oegstgeesl. Wij nemen het schrijven niet in zijn geheel op, daar het ons doelmatiger voor- komt, dat de heer Koenen die onderwerpen op de eerstvolgende vergadering ter sprake brengt. residerende te Nieuwer-Amstel, zal, op Dingsdag den 15den Janu arij 1861des middags ten 12 ure in de Herberg, genaamd „het Regthuis van Sloten", in het Dorp Slotenin Publieke Veiling TOT ATBRAAK verkoopen: Een kapitaal, voor 2 ja- ren nieuw opgerigt, HOUTEN GEBOUW, lang 20 ellen breed 8 ellenstaande te Sloten aan het Dorp tegenover de Kerkgediend hebbende tot Hulpkerk van de Hervormde Gemeente aldaarzijnde zeer ge- schikt tot verplaatsingen waarvan de Veilconditien vier dagen te vorenten kantore van genoemden Notaris, aan den Overtoomschen weg, zullen ter visie liggen. Zullende tevens op gemelden dag, 's voormiddags ten 10 ure, in het bovengenoemde Gebouwdoor denzelfden Notaris publiek worden verkocht: Eenige BANKEN en KUSSENStot Kerkgebruik gediend hebbendealsmede eene P a r t ij AEBRAAK. WAABNEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Meteorol. Observ. te Utrecht. o pi r» pi 3 ra c X X VVlNI rigting kr. N. ffi Barom. bij 0°. Th. Fah. Afwuk. der Temp. Vochtig- heid. w A O n a> n p P 8 Opmerkin- gen. 30 8 zzo, 21,0 761,46 27,7 4,9 0,85 0 Betrokken. 2 zo. 22,0 55,06 28,8 7,0 0,98 0,1 Idem. 10 zo. 15,0 50,09 30,2 - 3,4 0,98 0,3 Idem. 31 8 0. 0,5 50,97 32,0 0,5 0,98 0,8 Idem. 2 ono. 3,5 53,82 27,7 8,1 0,94 0 Idem. J. 10 ono. 2,0 55,03 21,4 12,2 0,90 0 Idem. 1 8 ozo. 8,0 49,64 23,5 8,6 0,95 0,6 Idem. 2 0. 21,0 49,00 24,4 11,3 0,91 0 Zw. bewolkt. 10 0. 18,0 56,72 17,4 15,5 0,94 0 Helder. 2 8 0. 0,0 63,56 10,7 21,2 0,96 0 Idem. 2 0. 0,5 64,77 20,3 15,3 0,97 0 Bijna helder 10 nno. 0,5 67,69 15,4 17,3 0,97 0 Idem. 3 8 w. 0,5 68,46 18,7 12,6 0,97 0 Zw. bewolkt 2 w. 0,5 68,47 30,9 4,0 0,97 0,1 Betrokken. 10 w. 0,0 67,18 31,1 0,9 0,98 0 Idem. 4 8 nnvv. 5,0 63,27 34,5 -(- 3,6 0,98 0 Betr. nevel. 2 ono. 0,5 63,95 30,3 4,5 0,75 0 Zw. bewolkt 10 no. 0,5 63,47 25,5 6,1 0,87 0 Betrokken. 5 8 n. 0,0 63,47 19,4 11,3 0,89 0,2 Zw. bewolkt 2 n. 0,5 62,89 27,0 7,4 0,83 0 Ligt bewolkt 10 nnw. 0,5 62,35 21,9 90 0,90 0 Holder. Amsterdam, 7 Januarij. Vee. Runderon lste kwal. f 150 a 180; 2de kwal. f 140 a /160; 3de kwal. f 130 a f 150. Schapen 20 a 24. Varkens 50 a 56 cts. per N. ffi. Boter, Hooi en Stroo zonder aanvoer. 9 Januarij. Granen. Tarwfc onveranderd; 128, 130 ffi bonte Poolsche 430, 448; 135 ffi oude Rostocker 450. Rogge prijsboudend125 ffi Pruissische /238; 120® nieuwe Pelersb. 210 bij partij. Zaden. Koolzaad op het Voorjaar hooger; op 9 v. Olie in Sept. en Oct. 73£. Lijnzaad in een doen; 100 ffi Archangel /290. Olie. Raap- en Lijn- olie dadeliik en op levering onveranderd. Raapolie op 6/w 43£; Vliegend/42. Lijnolie op 0/w. 32^; Vliegend/31. Henriepolie op 6/w. 38j-; Vliegend 37. Koeken Raap- koeken per 1040 stuks f 87 a 90. Lijnkoeken per 104 sluks 12 a 15. Alkmaar, 2 Januarij. In het afgeloopen jaar werden ter KAAS-niarkt aangevoerd en verkocht 19,826 stapels, wegende 4,363,330 Ned. ffi; en ter ZAAD-markt: 11,864 mud Tarwe, 4887 mud Rogge, 9703 mud Garst, 24,899 mud Haver, 3122 mud Booocn, 1615 mud Ervvten, 1918 mud Kanariezaad, 838 mud Mosterdzaad, 1774 mud Koolzaad, 764 mud Karwei- zaad, 20 mud andere Zaden, totaal 61,404 mud, bedragende het aangevoerde ter Zaadmarkt eene vermoedelijke waarde van 427,212. Delft, 3 Januarij. Granen zonder aanvoer en handel door het besloten water; de prijzen blijven in een doen. Vee zeer weinig aangevoerd en spoedig verhandeld tot ferme prij zen. Boter genoegzaam in een doen; le kwal. f 57 a 582e kwal. f 52 a 56. Haarlem, 2 Januarij. Kaas. Ter markt aangevoerd en verkocht 1140 stuks (17 stapels) Zoetem. Kaas a f 24,50 per 50 Ned. ffi. Hoorn3 Januarij. Kaas. Ter waag gewogen van af 28 December, dagelijksche weging, 10 stapels of 2705 ffi;Don- derdagsche markt 3 stapels of 267 ffi, te zamen 13 stapels of 3332 ffi. Prijs: hoogste /30; middelste 27laagste/24 weder naar huis gekeerd 2 stapels. 5 Jauuarij Granen. Ter markt gebragt 291 mud, als: 5 mud Rugge 7 a 6; 13 mud Tarwe10a 9; 60 mud Garst /6,50 a 6; 131 mud Haver 5 a 4; 15 mud Erwten Witte f 10; Groene f 16 a 10; Vale f\4; 67 mud Boonen Bruine 18 a 12; Paardenboonen f 8,25 a 7,75 Nog op monster verkocht: 140 mud Mosterdzaad /19; 75 mud Karwei- ZAAD 12. Vf.e. Aangevoerd: 7 Paarden 24 a 200 30 Kalveren 4 a /12; 26 Scliapen 12 a 23; 39 Varkens /6 a 21; 7 Zeugen /16 a 34; 120 Biggen /3,50 a 6; 3 Bokken/1,50 a f 7,50; 2 Geiten /2a 4,50; 400 Kippen 45 cents a/1,90; 5000 Eenden 40 a 75 cts. Boter. 3100 koppen 45 a 50 cts. per kop. Eijeren. 4500 Kippen- 4,50 a 5; 1300 Eenden- 4,60 a 5. 7 Januarij. Aangevoerd vet Vee: 13 Kalveren, 6 Schapen, 10 Varkens. Leiden, 4 Januarij. Vee. 22 vette Koeijen 140 a 200; 54 vette Kalveren 24 a 54; 7 nuclitere dito /3a 5,50; 21 vette schapen 14 a 21 4 Biggen 8 a 13. Boteu. (Hooi) 2760 Ned. ffi. Isle kwal./44 a 48; 2de kwal. 38 a 43 per Vat; 1,10 a 1,20 en 0,95 a 1,07£ per Ned. ffi. 5 Januarij. Granen. 23 mud Winter Tarwe /12 a 13; 16 mud Zomer- of Nieuwe dito/9,50 a 10,50; 37 mud Winter Rogge 7,50 a 8 20 mud Zomer- of Nieuwe dito 6,25 a 6,75 33 mud Garst /6 a 6,50; 27 mud Chevalier dito /7a 7,50; 44 mud zw3re Haver /5a 5,50; 49 mud ligte dito 4 a 4,50; 16 mud Duivenboorien 8,50 a 9; 26 mud Paardenboonen /7a 7,50. Middelburg3 Januarij. Granen. Door het besloten water ging er aan onze markt van heden niet om. Aanvoer ontbrak, terwijl prijzen geene verandering ondergingen. Purmerende, 8 Januarij. Kaas. Kleine 30; aan de Stads waag zijn gewogen 43 stapels of 11,386 Ned. ffi. Boter 1 per Ned. ffi. Kippen-EiJEREN 4 per 100 stuks. Vf.e. 34 Runderen, stug; 58 vette Kalveren 50 a 70 cents per Ned. ffi, 36 nuchlere dito, 2,50 a 15, per stuk: handel redelijk vlug; 296 Schapen en Lammeren stug; 75 vette Var kens, 48 a 52 cts. per Ned. ffi, zeer stug; 2 magere dito 13 a 15 per stuk; 28 Biggen /4 a 5,50; 8 Paarden. Rotterdam, 8 Januarij Tarwe. 156/2 ffi jarige witb. Poolsche 435165/2 ffi jarige Rostocker 450159/2 ffi nieuwe Kleefsche 375. Boter. le kwal. 532e kwal. 50, 3e kwal. 48. Sehagen3 Januarij. Vee. Vette gelde Koeijen 140 a 190; nuclitere Kalveren 5 a 8; vette Schapen 16 a 22; magere dito 12 a 18; dito Varkens/ 14 a 18; Biggen 5 a 8; Kippen 25 a 70 cts.; Eenden 30 a 60 cents; Gan- zen 2,40; Zwanen 4,75 a 5. Boter 65 a 67^ cents per kop of 87 a 90 cents per Ned. ffi. Kaas 25 a 45 cts. per Ned. ffi. Kippen-EiJEREN 3.50 a 4. Zierikzee4 Januarij. Granf.n. Tarwe 1860 11 a 12, Rogge 6,50 a 7,50; Winter Garst5,50 a 6; Zomer dito: 5,25 a 5,50; Paardenb. 6,50 a 7; Groene Erwten 10 a /ll. Meekrappen. als voren. Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 4