WEEKBLAD van Ifcrziening van het bijzonder Reglement At®* A A N LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BE LANGEN GEWIJD. HAARLEMMGRMEER, Abonnementen - bij den Heer BRIEVENGAARDER te Haarlemmermeer worden aangenomen by de Boekhandelaars en verder bij alle soliede C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam, IloofdrcdacteurC E DE CLERCO BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN J. J. VAN BREDERODEHaarlem, in het Rijk. De Prijs is f 6,in het Jaar. Elke 3 Maanden wordt over f 1,50 beschikt. Advertentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts. behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteurte Amsterdam. Bij dit \ominer behoort een ISijvoegscl. VOOR DEN HAARLEMMERMEEE-POLDER. V. Wie in art. 57 van bet algemeen reglement de on- derwerpen nagaat, die tot de bevoegdheid der verga- dering van Hoofd-Ingelanden behooren en daarmede vergelijkt art. 67 en volg.waarin de taak des Be- stuurs is omschrevenzal met ons instemmendat de magtdie aan het Bestuur is gegeven uitgebreid genoeg is en voldoer.de verzekerden dat de verga- dering van Hoofd-Ingelanden slechts een collegie van toezigt iswaarin het Bestuur zeker geene stem mag hebben. Klinkt 't reeds vreemddat zijwien dit toezigt geldtin de vergaderingen van het collegie van toezigt iets meer doen dan inlichlingen geven en adviseren, nog onbegrijpelijker wordt de zaak, indien men overweegt dat er 7 Bestuurders en 12 Hoofd- Jngelanden zijn. Indien er dus verschil is van mee- ning tusschen de collegien van bestuur en toezigt, dan moet meer dan drie-vierde der Hoofd-Ingelanden tegen stemmenanders zegeviert de meening des bestuurs. En zoo iets mag toch niet mogelijk zijn in eenen polderdie men reeds meermalen met 1 millioen gul dens en veel meer heeft willen bezwarenzonder dat de noodzakelijkheid daarvan gebleken was. Dat de ingelanden voor die ramp bewaard zijn hebben wij te danken aan de verdeeldheid van meening in den boezem van het Dagelijksch bestuur. Maar toch zal ieder met ons instemmendat zulk een toestand on- houdbaar is dat de polder behoefte heeft aan een krachtig bestuur; en dit is zeker niet mogelijk en denkbaar, zoolang de ingelanden de afwending van rampen aan de verdeeldheid van meening in den boe zem des bestuurs te danken hebben. Wij behoeven zeker thans niet verder toe te lichten waarom wij met den heer P o 1 volkomen instemmen ten opzigfe van de wijziging, die door hem in arti- kel 10 van het bijzonder reglement is voorgesteld. De voorstellen tot wijziging, door den heer Pol aan zijne Mede-Hoofd-Ingelanden gedaanen de daar- bij gevoegde korte toelichting, luiden als volgt Artikel 3 te wijzigen zoodanigdatin plaats van zes Heemraden, worde gelezenvier, en, in plaats van twaalf Hoofd-Ingelandenzestienof in dien men zes Ileemraden wenscht te bekouden achttien Hoofd-Ingelanden. Toelichting. Wenschelijk schijnt het, in verband met de indeeling van den polder in 4 afdeelimgen het aantal heemraden op vier te brengen, aan ieder van welke een der opzigters kan worden toegevoegd, om hen bij het schouw drijven behulpzaam te zijn, terwijl gelijktijdig een bijzonder algemeen opzigt over de pligtsvervulling van dien opzigter aan dien heem- raad der afdeeling kan worden opgedragen. Daar gewoonlijk een of meerdere hoofd-ingelanden door ongesteldheid of uit andere oorzaken verhinderd worden, de vergaderingen bij te wonen, schijnt het wenschelijk het aantal derzelve met vier te vermeer- deren. Wil men 6 heemraden behouden en 18 hoofd- ingelanden zitting doen nemendan blijven de benoe- mingen voor den tijd van zes jaren en treden jaarlijks een heemraad en 3 hoofd-ingeTandeh af. Artikel 5 bij te voegen: Insgelijks worden door Hoofd-Ingelanden benoemd de Hoofd-Opzigter en de vier vaste Opzigtersuit eene voordragt van minstens twee personen door Dijkgraaf en Heemraden te doen. Artikel 6. Indien men goedvond de betrekking van secretaris en penningmeester, na expiratie van den tijd waarvoor de tegenwoordige titularissen zijn be noemd, te vereenigen, zou dit artikel kunnen worden geicijzigd als volgt Telken jare treden een der Heemraden en vier der Hoofd-Ingelanden af; al de leden des Bestuurs en de secretaris en penningmeester worden benoemd voor den tijd van 4 jaar enz. Toelichting. Indien het voorstel van vier Heem raden en zestien Hoofd-Ingelanden wordt aangenomen dienen de benoemingen ook voor den tijd van 4 jaar te geschieden. Artikel 7 te toijzigen als volgtDe Dijkgraaf, die geene andere openbare bezoldigde ambten mag be- kleeden zonder verlof van de vergadering van Hoofd- Ingelanden geniet eene bezoldiging van. 4000. Ieder Heemraad 400 1600. De secretaris gelijktijdig penningmeester 1600. Het maximum der bureau- en schrijf- behoeften voor den secretaris en penning meester 200. De vergadering van Hoofd-Ingelanden bepaalt de bezoldigingen van den Hoofd-Opzigter en de overige vaste beambten en stelt tevens hunne instruction vast. De overige inhoud van artikel 7 te behouden. Toelichting. De vaste overtuiging van het doel- matigeden zelel van het bestuur in den Polder zelve gevestigd te zienwordt door bijna ieder ingeland erkend en gewenscht, alsmede eenen Dijkgraaf te be- zitten die zich onverdeeld aan de belangen van den Polder kan wijden ten dien einde is het noodzake- lijkdat hij geene andere publieke betrekkingen be- kleedtdoch moet een daaraan geevenredigd tracte- ment verbonden zijn. Indien nu het getal Heemra den met twee verminderd en de betrekking van Se cretaris en Penningmeester vereenigd wordtkan het voorstel om dat van den Dijkgraaf op vier duizend gulden te brengenzonder eenige verhooging van uitgaven en alzoo zonder bezwaar van den Polder geschieden. Artikel 10 te veranderen als volgt: Dijkgraaf en Heemraden hebben in de vergadering van Hoofd- Ingelanden slechts eene adviserende stem. Toelichting. De voorgestelde wijziging is geheel in overeenstemming met het algemeen reglement voor de waterschappen in Noord-Holland. Zoo als het thans bestaat is de uitzondering tot regel gemaakt. Artikel 11 blijft. Artikel 11 A. De Hoofd-Ingelanden benoernen uit hun midden een vbofzitter eh een secretaris. Zij wor den door den Dijkgraaf 14 dagen te voren tot de vergadering schriftelijk opgeroepen en de voorstellen welke in de vergadering in beraadslaging zullen wor den gebragt gelijktijdig rondgedeeld. Hoofd-Ingelanden hebben het regt die voorstellen vooraf afzonderlijk te overwegen en daarover gemeen- schappelijk te beraadslagenzoo dikwerf hun Voor- zitter dit wenschelijk aeht of drie Hoofd-Ingelanden hem dit schriftelijk verzOeken. Van het in zulk eene vergadering verhandelde, wordt door eene Cominissie een verslag opgemaakt dat minstens eenen dag voor de vergadering met Dijkgraaf en Heemraden aan het Dagelijksch Bestuur wordt medegedeeld. Toelichting. Heeds meermalen is de behoefte van het wenschelijke gevoeld, dat hoofd-ingelanden ookdes gevorderd en bij uitzondering, het regt hadden afzonderlijk en zonder de tegenwoordigheid van dijk graaf en heemraden bijeen te komen en te beraadslagen. Artikel 11 A. De vergaderingen van Hoofd-Inge landen met Dijkgraaf en Heemraden zijn openbaar. Van het houden dezer vergadering wordt 8 dagen te voren door den Dijkgraaf kennis gegeven, op zoodanige wijzeals door Hoofd-Ingelanden zal worden bepaald. Zoo dikwerf de Dijkgraaf dit wenschelijk acht of dit door drie leden wordt verzocht, doet hij de openbare vergadering overgaan in eene met gesloten deuren. De vergadering beslist of de beraadslagingen met gesloten deuren zullen worden voortgezet, dan wel of de openbare vergadering zal worden hervat. In eene vergadering met gesloten deuren kunnen geene besluiten genomen worden voor den Polder of de Ingelanden verbindend. Aan het einde van elke vergadering worden de notulen van het verhandelde vastgesteld. Toelichting. Meermalen is reeds op meerdere openbaarheid aangedrongenals zijnde billijk en regt- matig en dit kan zonder bezWaar worden toegestaan. Zelfs in het uitgestrekte Bijnland, waar die open baarheid is ingevoerdis hiervan geen nadeel onder- vonden. Overgangsbepaling. Binnen eene maand na het in werking treden van dit reglement moet eene verkiezing plaats hebben ter aanvulling van het aantal Hoofd-Ingelanden. Op den eersten derden Maandag van Aprilvol- gende op het in werking treden van dit reglement treden de Heemraden af en wordt in de alsdan be- staande vacaturen voorzien. Slotbepalingen. Artikel 1 blijft zoo als het is, met bijvoeging voor zoover in dit reglement niet daarvan is afge- weken. Artikel 23 en 4 vervallen en wordt een nieuw Artikel 2 voorgesteld: Binnen twee jarennadat dit reglement in werking zal zijn getredenmoet de Dijkgraaf zijne woonplaats naar den Polder hebben overgebragt. De Hoofd-Opzigter en de Secretaris heb ben vrije woning in het Polderhuis. Deze voorstellen van den heer Pol werden in het laatst van November 1860 niet aan de vergadering van Hoofd-Ingelandenmaar aan zijne medeleden dier vergadering individueel gedaan, met uitnoodiging om hunne meening daaromtrent te vernemenhetzij schrif telijk, hetzij persoonlijk in eene bijeenkomst te zijnen huize, op Woensdag 3 December 1860. De meeste heeren gaven hunne meening schriftelijk te kennen, en hoeveel adhaesie die voorstellen ook Ondervonden, de tijd was te kort om voor de vergadering van Hoofd-Ingelanden van 10 December, een uitgewerkt voorstel tot wijziging van het reglement tijdig aan de vergadering van Hoofd-Ingelanden te doenzoo als dit door den heer P o 1 werd gewenschtnamelijk dat dit voorstel niet door hem persoonlijk, maar door een aanzienlijk aantal Hoofd-Ingelanden zou worden gedaan. Men besloot daarom een voorstel te doen tot wij-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 1