WEEKBLAD van qh?/ 1861. Vrijdag15 Februarij c Haarlemmermeer-Polder. Haarlemmermeer. Rijnland, W\A R£p~ AAN LANDBOUW, G E M E E N T E- EN P 0 L D E R - B E L A N G E N GEWIJD. HoofdredacteurC. E. DE CLERCQ. ^ugcsaubcn. V3 T>tk~7'2 J HAARLEIUMERHEER, Abonnementen worden aangenomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam, J. J. VAN BREDERODE,Haarlem, bij den Heer BRIEVENGAARDER te Haarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in hot Rijk. De Prijs is 6,— in liet Jaar. Elke 3 Maanden wordt over 1,50 besehikt. Advertentien van 1—5 regels 50 Cts.elke reg-el -meer 10 Cts., behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco gescbieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. Bij dit Bfommer behoort een Bijeoegsel. Wij ontvingen van den Dijkgraaf ter plaatsing het onderstaand rapport met eene begeleidende missive, waaruit blijkt, dat ook bij ZEd. Gestr. thans de vrees voor onderloopsheid van den Leeghwater geweken is. Iiulien echter hoofd-ingelanden het in de be'grooting voorgestelde middelom met weinig kosten ten alien tijde de pompkarten te kunnen onderzoekengoed- keurendan kunnen er later ook omtrent die ver- schijnselen van onderloopsheid proeven genomen wor- dendie weinig kosten vereischenen zal men niet lang in onzekerheid behoeven te verkeeren. Nog werd ons door ZEd. toegezonden een verslag aan dijkgraaf en heemraden omtrent waarnemingen gedaan aan het stoomtuig den Lyndenten aanzien van het waterverlies door de pompkleppen. Ook daarvan deelen wij spoedig den hoofdinhoud mede. Het rapport luidt als volgt: Heemstede, 8 Februarij 1861. Onlangs verzocht UEd. mij om voor de opruiming der dammen boven en beneden den leeghwaterdie ter herstelling van dat stoomtuig gediend hebben, waar te nemen of er eenig verschil in doorkwelling be- stondwanneer het water der Ringvaart door de buiten- dammen van den Leeghwater was afgesloten of onmid- delijk tegen den Leeghwater stond. Ter voldoening aan dat verzoek, heb ik den opzigter A. van Riessen opgedragen om, zoodra de werken dit toelietenhet water in den put beneden den Leeghwater tot eene zekere hoogte te laten opkomen en den juisten tijd gedurende welke de rijzing in dien put plaats hadwaar te nemenom daarna het water in den beneden put tot de vorige hoogte af te malende buitendammen door te stekenen ver- volgens op nieuw na te gaan in hoe veel tijd de waterstand in den benedenput de grootste hoogte tijdens de eerste proef had bereikt. Die waarnemingen zijn op den 29 en 30 Januarij jl. en op den 3 en 4 dezer maand door den genoemden opzigter gedaan. De uitkomst van deze waarnemingen is in onder- staanden staat opgegeven. Waar- nemlng. WATERSTANDEN -r- A. P. Bij het begin der Waarnemingen. Ring vaart. Bene denput. Bij gesloten bovendam. Bij geopenden bovendam. 0.46 0.41 6.45 6.40 Bij het einde der Waarnemingen. Ring vaart. 0.46 0.41 Bene denput Gemid- delde druk- hoogte. 5.704 5.70 Rijzing van het water in den bene denput. aan de lekking, die bij de tweede proef door de sluisdeuren plaats had. De deuren haddenten gevolge van de buiten- afdamming, lang in het drooge gehangen en het doorlekken was daardoor meer dan gewoonlijk. Bij de eerste proef kwam het lekwater door de denren niet in aanmerking, omdat het water van de Ringvaart toen door de buitendammen werd gekeerd. De oppervlakte van den benedenput bedroeg ruim gemeten 2365 vierk. el. De hoeveelheid kwelwater kan dus gedurende den tijd van 41 uur niet grooter geweest zijn dan 2365 X 0.58 of 1371,7 kub. el; een cijfer dat zekerlijk geene bekommering behoeft te verwekken. De Hoofdopzigter, (Get.) A. van Egmond. Aan den Heer Dijkgraaf van den Haarlemmermeer-Polder te Haarlem. Reeds lang werd de behoefte gevoeld aan het ver- rigten van naauwkeurige weerkundige waarnemingen in den polder, die ten grondslag zouden kunnen strekken voor berekeningen omtrent het bemalings- vermogen, dat voor het drooghouden van den polder noodig is. De waarnemingen van Zwanenburg waren onvolledigen men kon van hetgeen aldaar werd ge- vondengeene gevolgtrekking voor de g-eheele opper vlakte van den polder maken. Het was dan ook eene eerste zorg van den nieuwen dijkgraaf, om in deze leemte te voorzien. Hij wendde zich daartoe tot het bestuur van het Meteorologisch Observatorium te Utrechten men slelde bereidwillig 4 regen- en verdampingsmeters ter beschikking van bet polderbe- stuur, terwijl de heer Kreeke zijne bulp toezegde, om voor de goede plaatsing te zorgen en de noodige inlichtingen voor het gebruik te geven. Zij zijn thans opgesteld; een nabij elk der stoom- tuigen en een aan het Kruisdorp, en op den 1 Fe bruarij zijn de waarnemingen aangevangen. De dijk graaf zond ons daarvan den eersten weekstaat, met het verzoek die waarnemingen voortaan geregeld in het Weekblad op te nemen. Wij voldoen natuurlijk gaarne daaraan. Wij vernemen dat wij ook weldra op- gaven van den barometer en thermometerstand mogen te gemoet zien, en zullen zoodra de waarnemingen kompleet zijn deze in de plaats van de tot nu toe mede- gedeelde van Zonnenburg stellen. Wij geven echter nu reeds de summarische opgave der waarnemingen in den polder. WAARNEMINGEN, van 1 Febr. voorm. 8 uur tot 9 Febr. voorm. 8 uur, 0.57 0.58 Aanmerkingen. Be rijzing van het water id den beneden put heeft bij elk der waarnemingen plaats gehad gedurende den tijd van 41 nur. De doorkwelling bij geopende bovendammen was dus iets grooter, doch die meerdere hoeveelheid lek- svater kon waarscbijnlijk geheel worden toegesehreven Naar wij vernemen liggen de Iciezerslijsien ter inzage en is dit door Burgemeester en Wethouders bekend gemaaktten einde de bezwarenzoo die daartegen mogten bestaante vernemen. Deze kunnen worden ingeleverd tot den 15den Februarij. Wanneer onze lezers bet Weekllad ontvangen zal dus de termijn bijna verstreken zijn. Intussehen is dit het gevolg van de omstandigheid, dat die lekendmaking niet op het bord aan het Kruisdorp is aangeplaktwaar twee onzer berigtgevers wonenen deze dientengevolge onbekend bleven met die lekendmaking, zoo althans luidt het hedeu door ons ontvangen berigt. 11 Februarij. De aanbesteding van eene tweede protestantsche kerk en pastoriete bouwen aan bet Venneperdorp zal plaats hebben op 21 Februarij aanstaande. Bij den heer Nijgh te Rotterdam is uitgegeven Op den Zoldereene schets door J. J. Cremer, geheel ten voordeele van de noodlijdenden ten gevolge der overstroomingen binnen Nederland in 1861. Op eene inteekenlijst in Haarlemmermeer door den heer J. van der Poel rondgezondenis dezer dagen voor 64 exemplaren ingeteekend. Dit is zeker een gun- stig verschijnsel zoowel van den smaak als van den liefdadigen zin der inwoners. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven van 5 Eebruarij tot en met 12 Februarij 1861. GEBOREN: Cornells, zoon van C. van der Horst en M. M. Bakker. Pieter, zoon van A- Jongenjans. Arie, zoon van W. Schelling en F. Molendijk. Johannes, zoon van C. Jansen en M. van Iersel. Jacob, zoon van J. Roest en C. C. van Wieringen. Adriana, dochter van J. de Graaf en J." van Hofwegen.Wilhelmina, dochter van J. Nibberink en A. Kneppel. Willempje, dochter van L. van Essen en J. Ligchaam. Gerritje, dochter van T. Kemp. Alida, dochter van J. Nieuwenhuizen en H. de Graaf. Marina Boudina, dochter van M. van Damme en A. de Jonge. Helena, dochter van A. de Waal en A. voor den Dag. - Maezerijntje, dochter van A. Geilvoet en J. Hoogenboom. Anna, dochter van J. Gedaan en S. van Overmeer. OVERLEDEN: Jan, oud 4 weken, zoon van H. Hijkamp en E. van Velsen. LEVENLOOS AANGEGEVEN: geene. ONDERTROUWD: geene. GEHUWDE. Boterblom met G. Smits. H. van Rijn met K. Damman. Leeghwater Cruquius Lynden Kruisdorp Gevallen regen. 0.6 1.0 0.85 0.86 Verdamping. 9.4 11.8 5.95 11.55 De getallen zijn Ned. strepen en onderdeelen. De waarneming aan het Kruisdorp ving den 30 Jan 's nam. 6 ure aan. Meer verdampt dan gevallen. 8.8 10.8 5.1 10.69 Men heeft ons verzocht mede te deelendat de overvaart nabij de Fuikvaart sints eenigen tijd ge- schiedt met eene zeer voldoende pont, daartoe door het Polderbestuur beschikbaar gesteldtot dat de brng aldaar gereed zal zijn. Zaturdag 16 Februarij, ten 10'/2 ure zal eene vereenigde vergadering in het gemeenelandshuis te Leiden =worden gehoudenter behandeling van: 10. Voorstel omtrent den verkoop van eigendommen; 2°. 'Voorstel tot het doen van af- en overschrij- Hng 3°. Voorstel van den rentmeester tot goedkeunng van de benoeming van districtgaardera 40. Voortzetting van de beraadslaging over de ver- ordening op de Gouwe. AFGRAVING VAN DEN DIJK bij SLOTEN. Katuilen en Naamlooze Schkijvers hebben dit met elkanderen gemeendat bun geschreeuw in het

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 1