iv<# m s WEEKBLAD van 1801. Vrijdag, 1 Maart. Haarlemmermeer-Polder. Ilaarlemmermeer Rijnland Landbouw. AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Hoofdrcdacteur: C. E. DE CLERCQ. DE LANDBOUW in YLAANDEREN. HAAItLEMNERMEER, Abonnementen worden aangenomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam, J. J. VAN BREDERODE,Haarlem,, bij den Heer BRIEVENGA ARDER te Ilaarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in het Rijk. De Peijs is f 6,in liet Jaar. Elke 3 Maanden wordt over f 1,50 beschikt. Advertentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts. behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteurte Amsterdam. Wij wenschen te voldoen aan de belofte om den lioofdinhoud mede te deelen van het verslag van den heer hoofd-opzigter A. vanEgmond, omtrent waar- nemingen gedaan aan het stoomwerktuig den Lijnden ten aanzien van het waterverlies door de pompkleppen. In de eerste plaats heeft men waargenomen in hoe- veel tijd het water nit den stortbak, van de Bing- vaart afgesloten, door de gezamenlijke pompen weg- vloeide. Het water daalde in den tijd van 32 minuten en 35 sekonden 0,81 el, en hieruit wordt gevonden dat het waterverlies door de acht buiten werking zijnde pompen, bij eene gemiddelde drukhoogte van 3,81 el, 7,555 kub. el bedraagt. Vervolgens werd het wegzakken van het water uit elke pomp afzonderlijk waargenomen. Men vond daarbij dat tusschen de pompen onderling veel verschil be- stond en dat de doorlekking geringer was, naarmate er meer tijd sints het stoppen der machine verloo- pen was, hetgeen zich laat verklaren door dat de hartkleppen langzamerhand vaster sluiten en dat de openingen door het slib, dat zich uit het water afzet, verstopt worden; zoo liet ook thans eene pomp, die eenigen tijd buiten werking was geweest, nagenoeg geen water doorzakken. Het waterverlies der 8 pom pen bedroeg 5,57 kub. el per minuutbij eene ge middelde drukhoogte van 2,65 el. Dit waterverlies was, de drukhoogte in aanmerking genomen, onge- veer een negende minder dan dat bij de eerste proef- neming waargenomenhetgeen eveneens daaruit moet verklaard worden, dat deze laatste proef een uur later genomen werd en de pompkleppen alzoo beter sloten. Neemt men, wordt in het verslag gezegd, de eerste waarneming, die het grootste waterverlies geeft, als de meest juisle aanzoo kan dit alleen gerekend wor den te zijn het verlies door de hartkleppen bij het stilstaan der machine, daar in de zuigers meer gele- genheid bestaat tot doorlekking dan in de harten doch daaruit kent men nog niet het verlies bij de werking. Alleen zou men kunnen aannemen dat het verlies door de hartkleppen op het hierboven aange- geven cijfer komt, wanneer de pompzuigers dalen. Tot berekening; van dit verlies werd de machine in werking gebragt, nadat door inlaten van water de pompen tot even boven den rand gevuld waren. Door 8 slagen, van gemiddeld 1,74 el lengte werd in 3 minuten, met 7 pompen, de stortbak gevuld. De opgebragte hoeveelheid water bedroeg 158 kuk. el, onder bijberekening van het lekwater, dat volgens de vroegere berekening werd geacht te zijn weggeloopen op het oogenblik der waarneming, drie minuten na den stilstand der machine. Zoo er geen waterverlies plaats vond had dit 259 kub. el moeten zijn, zoo- dat hieruit een waterverlies van 101 kub. el of van bijna 39 ten honderd volgt. Bij geregelde werking moet dit verlies minder bedragen, wijl hierbij slechts 2% slagen in de minuut in plaats van zooals gewoon- lijk 6% werden gedaan, terwijl de slaglengte 1,74 el in plaats van 2,73 el bedroeg. De heer van Egmond gelooft, dat men daarom voor eene gewone werking op minder dan de helft van dit verlies rekenen moet, doch of die invloed eener meerdere snelheid op het waterverlies zoo groot is, kan, gelijk hij zelf aangeeft, slechts door juiste proefneming worden uitgemaakt, welke zonder eene afsluiting van de Hoofdvaart niet goed kan genomen worden. Bij het gevonden verlies moet nog gevoegd worden dat hetwelk het gevolg der mindere slaglengte is 2,73 el in plaats van de voile lengte van 3 el. Dit bedraagt volgens berekening 9 kub. el op de 100. Zelfs bij het aannemen der reductie op de helft van het verlies door de pompen vindt men alzoo een ge- zamenlijk verlies van 28 ten honderd, tegenover de 10 ten honderd, die op het voorbeeld der Commissie en van het vermelde in het werk van den heer G e- v e r s van E n d e g e e s t tot nu toe ten grondslag der berekeningen hebben gestrekt. Een belangrijk ver schil voorwaar! Het verslag eindigt met eene berekening van het ver lies van water door den stortvloer, en hiervoor wordt gevonden 0,11 ten honderd van het water, dat bij eene volkomene werking van den Lijnden en met eene snelheid van 5 slagen in de minuut wordt opgebragt. WAARITEIIlfGEN van 16 Febr. 's av. 8 ure tot 23 Febr. 's voorm. 8 ure. Gevallen Ver- Meer gevallen Meer verdampt dan gevallen. 1.4 regen. damping, dan verdampt Leegliwater. 15.9 8.0 7.9 Cruquius 13.5 14.9 Lijnden... 7.85 5.80 2.05 Kruisdorp.. 14.87 10.46 4.41 De getallen zijn Nederl. strepen en onderdeelen. In de Vergadering van Hoofd-Ingelandengehouden 27 February, is onder anderen 1°. tot Heemraad be- noemd de heer Mr. J. P. Amersfoordt; 2°. de Begrooting voor 1861 met geringe wijzi- gingen goedgekeurd 3°. omtrent de Loopbrug over de hoofdvaart bij Abenes besloten, met de beslissende stem des voor- zittersdat de Polder het halve onderhoud dier brug zal bekostigen; 4°. besloten dat de aanstaande verkiezing van Hoofd-Ingelanden zal geschieden te Amsterdam 5°. zijn de Verkoopvoorwaarden van Veengronden bij den Leegliwater goedgekeurdeveneens als de voorge- stelde gratificatien aan de Opzigters Dansdorp en van Kiessen en de twee Engelsche machinisten; 6°. is besloten de nieuw uit Engeland aangekomen Pompzuiger en betPomphart, waarvoor geene gelden waren toegestaan, voor rekening des polders te nemen. Later deelen wij het verhandelde uitvoeriger mede. I)e laagste inschrijver voor het bouwen van eene tweede protestansche kerk met pastorie in de Eaar- lemmermeer is geweest de heer D. van Houte te Ilaarlemmermeer voor 36,700. Het werk is echter niet gegund en den 7 den Maart ten een ure zal eene herbesteding, volgens gewijzigd bestek, plaats hebben, in het lokaal Eensgezindheid op het Spui te Amsterdam. Tot lid van provinciale staten van Noord-Holland kiesdistrict Haarlemis gekozen de heer Mr. C. F o c k burgemeester van Haarlem, met 407 der 596 gelden- de stemmen. Het heeft Z. M. den Koning behaagd, bij besluit van 22 Februarij, aan den heer J. W, M. van de Poll eervol ontslag te verleenen als kapitein der dienstdoende schutterij te Haarlem. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven van 19 Februarij tot en met 26 Februarij 1861. GEBOREN: Adriaantjedochter van P. Starrenburg en T. Bnitenhuis. - Johanna, dochter van C. Siegers en P. van Dokkum. Gerritje, dochter van C. van Dijk en A. Langc- laan. Grietje, dochter van K. de Ilaan en K. Blaauw. 1 Marritjedochter van D. C. Bakker en J. Ran. Nicolaas, zoon van R. Oudejans en G. Klein. 1Machiel, zoon van C. Vermunnicht en P. G. Zwarts. Jacobns, zoon van B. Griekspoor en L. de Groot. Adrianus, zoon van A. Louwen en M. Groen. Andries, zoon van J. Dankers en C. Lammers. - llendrik, zoon van A. de Ruiter en J. v. d. Berg. Cornelis, zoon van A. de Groot en J. Spierings. OVERLEDEN: Cornelia, oud 5 maanden, dochter van M. van Heijningen en M. Bax. Elizabeth, oud 7 maanden, dochter van hi. de Jong en C. Schouw. Arie, oud 3 jaren, zoon van II. Tulperhorst en S. Schut. Maria, ond 5 weken, dochter van L. Elfering en S. v. d. Berg. Aaltje,^ oud 3 weken, dochter van J. Vonk en G. Versteeg. Maria Bou- dina, oud 14 dagen, dochter van M. van Damme en A. de Jonge. Jacobus, oud 4 dagen, zoon van B. Griekspoor en L. de Groot. Klaas, oud 5 maanden, zoon van P. Kikkert en A. Dros. Elizabeth Wilhelmina, oud 5 maanden, doch ter van J. C. Klapwijk. ONDERTRODWD-. R. Vos met T. van der Kemp. GEHUWDgeene. Dijkgraaf en hoogheemraden van Bijnland, hebben bekend gemaaktdat het nieuw ontwerp-gaarderboek van 18 Februarij tot en met 4 Maart aanstaande, dagelijks, de Zondagen uitgesloten, van 9 tot 12 ure, ter Secretarie van Eijuland te Leijdenter inzage zal liggen, benevens uittreksels daarvan op de Gemeente- Secretarien van de hoofdplaatsen der districten, en voor zooveel den Haarlemmermeerpolder aangaat, in de gebouwen van de stoomgemaalwerktuigen de Cru- quius de Lijnden en de Leegkwateralle welke plaatsen door deVereenigde Vergadering hiertoe zijn aangewezen en zulks ten einde de Ingelanden in de gelegenheid te stellen hunne bedenkingen daartegen in te brengen wordende zij daaibij tevens uitgenoodigd die beden kingen, voor zoover zij bestaan mogten, zoo spoedig mogelijk, en liefst voor 1° April, schriftelijk en met de noodige bewijsstukken gestaafdaan de Vcr- eenigde Vergadering in te zendenten einde deze lot een grondig onderzoek der ingekomen reclames in staat te stellen. In de vereenigde vergadering van Bijnlandgehou den 16 Februarij, is onder anderen met 12 tegen 10 stemmen beslotenterug te komen op het besluit van 29 December 1860 omtrent de gaarders, en dat wel op voorstel van den heer Verdegaal, met den wensch, dat de garing geschiede door eenen gaarder in elke gemeente, behalve in die, welke uit meerdere districten bestaanwaarin ten minste in ieder district een gaarder zijn zal. In ons volgend Nommer doen wij van het verhan delde in die vergadering uitvoeriger mededeeling. Vervolg en Slot.) De tabak kan nog meer opbrengen dan het vlas. Ieder landbouwer heeft gewoonlijk een hoekje voor V

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 1