11 MilDMlWiUDM ADYEIRTEUTIHtE, WUWMkWIt 41 - HAAItLEMMERMEElt-POLDER. JPublieke Verkooping Een Kavel uitmuntend LAND, Ilaarlemmermeer. Ilaarlemmermeer. Openjbare Verkooping MOpenbare Verkooping Koetspaarden-Hengst Lit tie Hand te Koop of te Huur: Mark tberig ten, 20 BUNDERS LAND, J. H. LICHTENBELT Jr., DE HENGST Bruin, edit Vlaamsch, zwaar Werkpaard, in Vlaanderen met den Eersten Prijs lekroond en voor de Springdienst goedgekeurd staat ter beschikking bij A. BOK, in den Ilaarlem- mermeer-Polderhoek Spaarnwouderdwarsweg en Spie- ringwegop Seetie E, N°. 1. Het dekgeld is 5. Te verkrijgen bij J. VAN DER POEL, Granen, Tarwe onveranderd; 128 91 nieuwe bonte Poolsche Door de goede hoeveelheid gras wag do Boter voor- treJfelijkde prijzen waren 50 tot 56 de 40 ned, ponden. De Kaas was goed, en er werden bij dit produkt geene gebreken bespeurd. De prijs der Zoetemelksche Kaas was 23 tot 26 de 100 en van de Komijnen 48 tot 54 de 150 ned. ponden. Paarden worden liier weinig voor den handel aan- gefokt, doch die er waren werden zeer duur verkocht. De Schapen zijn goed gegroeid, en de handel daarin was levendig; men besteedde van 18 tot 20. Het weiloon was dus volgens inkoopprijs 8. De opbrengst van Wol was best, en werd dezelve verkocht tegen 1,40. De vette Yarkens werden tot 48 Cts. vuil van de hand gedaan en voor de Overloopers maakte men van 25 tot 35. De bekende ziekte heeft hier onder de varkens weinig of niet geheerscht, zoodat een koele zomer (vooral voor de vetten) voor hunne gezondheids- toestand zeer gunstig blijkt te zijn, terwijl reinheid en goede verplegingwaarbij het ververschen van hokken niet mag worden vergeten, zeer is aan te bevelen. Onder de gemeente Ter-Aar worden in de War- moezerijen veel Augurkjes, Doperwten en peulen ge- teeld, alsmede Snij- en Suiker- of Princessenboonen die alle door de stormen en regens slecht geslaagd zijnofschoon de hooge prijzen der overgeblevene zulks gedeeltelijk vergoedden. Wijze van lewerking der landen. Men volgt hier nog steeds de oud vaderlijke en grootvaderlijke gewoonte, ofschoon er zoowel voor- als tegenstanders van het braken zijn, en hoewel men vroeger van de rijen- cultuur niets wilde weten, zijn er toch eenigen welke dezelve hebben ingevoerd. Ziekten, schadelijk gedierleenz. In het eerste kwar- taal dezes jaars leed het Paard nog al aan verkoud- heid en droes, doch beiden in eene ligte mate en de laatste van een goedaardig karakter. Het Rund labo- reerde naar gewoonte weder veel aan obstructie, als altijd het onvermijdelijk gevolg is van gedwongen rust en de drooge stalvoedering; vele gevallen van Kalf- verlegging hadden plaats, hoogst waarschijnlijk nog een gevolg van de schrale weide in den verloopen herfst (1859), ten gevolge der aanhoudende en bui- tenwone droogte; het terugblijven der nageboorte, daarmede veelal gepaard gaande, deed velen dezer Runderen langdurig kwijnen en vermageren. In het tweede kwartaal waren de ziekten bij beide diersoorten genoegzaam dezelfde, als in het voorgaande, zoowel in soort als getal; terwijl in het derde, bij Paarden noch Eunderenschier geene ziektegevallen voorkwa- menalleen het Schaap leed toen en later veel aan het zoogenaamde rot of kwaadkreupeltengevolge der aanhoudende regens. Eindelijk was ook in het vierde kwartaal het aantal ziekten onder de Paarden en Eun deren gering en bepaalde zich bij de eersten tot hoest en droes, als gevolgeu der koele en natte weersge- steldheid en het koliek, waarvan het boonenstroo veelal de sehuld droeg; bij de laatsten tot doorloop, waar van de oorzaak almede in het ongunstige najaarsweder moet gezocht worden. Het geheele jaar door vertoonde zich de longziekte weinig of niet; ook de ziekte onder de Yarkens woedde ditmaal niet hevig. Buitenge dit verschijnsel te moeten toeschrijven aan het te oud worden van de gronden der drooggemaakte polders voornoemd. 2. Tegen de muizen, welke jaarlijks veel schade aan het koren in de bergen doen, wordt alhier met goed gevolg van het zand gebruik gemaakt. Aldus opgemaakt in de vergadering van het bestuur der afdeeling Nieuwkoopsche en Zevenhovensche polders der Hollandsche Maatschappij van Landbouw, 8 Febr. 1861. J. M. Koekelis, Yoorzitler. w. v. D. Berg, Secretaris. DIJKGKAAF en HEEMKADEN van den Haarlem- mermeer-Polder brengen bij deze ter kennis van de Ingelanden van dien Polder, dat de door hen geslotene LIJSTENaanwijzende de personen die stemgeregtigd zijn en die welke tot leden van het bestuur kunnen worden gekozen, overeenkomstig art. 23 van het Al- gerneen Eeglement van Bestuur van de Waterschappen in Noord-Hollandop den 25 dezer op nieuw voor veerlien dagen zullen worden ter inzage gelegd op de Secretarie van den genoemden polder, in de Groote Uoulstraat te Ilaarlem en op de Secretarien der Ge- meenten AmsterdamLey den en Ilaarlemmermeer. Haarlem22 Eebruarij 1861. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, W i MVAN UN POLL Voorzitter. E. WVAN BEEDHItODIjSecretaris. a Contant, van eene aanzienlijke partij HOUT- WAEEN, als: 25 stuks Bergroeden, lang 14 el; Heipalen van alle lengten, Werk- en Timmerkout,' Balken en Dwarshouten, Heining- en Schoeijingpalen en zulks op Donderdag 7 Maart 1861, des morgens te half negen ure, aan den Eingdijk 'nabij Aalsmeer, om de Yerkoop ten 1 ure van denzelfden dag aan het Kruisdorp te kunnen vervolgen. Men zal op Donderdag den 7 den Maart 1861, des voormiddags ten 11 ure, in de Herberg van P. Briellemans, in het Kruisdorp in den Haarlemmer- meer-Polderten overstaan van den aldaar ge vest igdeii Notaris BARKER SCL1UT, in het openbaar terser- koop aanbieden gelegen in den Ilaarlemmermeer - PolderKadaster Seetie O, N°. 28, Afdeeling Beinsdorpgroot 20 Bunders 05 Eoeden. Inmiddels UIT DE HAND TE KOOP. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van bovengenoemden Notaris BAKKEE SCHUT, te Haarlemmermeeren van den Notaris A. E. SLOOS te Winlcel. uoon gunstig mogt dus de gezondheids-toestand der Huisdieren dit jaar genoemd wordenhetgeen te meer opmerkelijk is, als men de ongemeen natte en koele weersgesteldheid dezes jaars in aanmerking neemt; waar- uit. schijnt te mogen worden afgeleid, dat voor ons klimaat eene dergelijke weersgesteldheid meer natuurlijk is en minder nadeelig op de gezondheid werkt, dan felle hitte en droogte; immers in de jaren 1858 en 1859 daardoor zoo bijzonder gekenmerkt, was het aantal zieken en ziekten onder de dieren veel grooter. Riet en Biezen. Ofschoon de prijzen van het Eiet zeer hoog zijn gestegen, door de gewoed hebbende stormen, is de opbrengst gering, als bedragende slechts 7 a 8 vim per bunder. AanwassenIndijkingen, enz. De droogmaking der plassen onder Nieuwkoop en Noorden ontmoet steeds veel tegenstand bij eenige rietboeren; echter wordt steeds onafgebroken voortgegaan met de voorberei- dende werkzaamheden daarvoor. Toestand en Verbetering van Wegen en Vaarten. Over het algemeen zijn de wegen zeer goed, doch worden de dijken en kaden langs den Amstel en Aar zeer ondermijnd, door de menigvuldige passage der stoom- booten, waardoor de daarbij betrokkene besturen veel ten kosten moeten leggen aan derzelver onderhoud. Opmerkingen. 1. Na den jare 1846 is de rogge- bouw in de Nieuwkoopsche en Zevenhovensche pol- ers met zoo goed meer geslaagd als in vroegere jaren, terwijl daarentegen de tarwebouw van jaar tot jaar gunstiger wordt, Sommige landbouwers venueenen OPENBAEE VERHURING, door den Notaris BARKER SCHUT, op Dingsdag 5 Maart 1861, 11 ureten huize van Jacobi aan het Venneperdorp, van: gelegen aan de Hoofdvaart, nabij het Venneperdorp te Ilaarlemmermeerop de Polderkaart aangewezen in Seetie MM, N°. 14, voor den tijd van 8 jaren, in te gaan na het ontblooten van de Schoof. VEIJWILLIGE VEEKOOPING om gereed Geld, op BABHOEVE, Seetie BB, N°. 3, nabij Sloten en het Station Halfwegop Vrij- dag 15 Maart 1861, voormiddags 11 ure precies, ten overstaan van den Notaris BAKKEE SCHUT, van 1 DEKHENGST, 1 VEULEN-MEEEIE (Engelsch Eas), 2 Yierjarige BUINS, 1 Driejarige EUIN, 1 Tweejarige MEEEIE, 4 MEEEIEN (aftands)6 Dra°-- tige MELKKOEIJEN, 1 SCHOT, 2 VAAEZEN, °2 OSSEN, 72 HAMEL-LAMMEEEN, 1 BEEE en 3 OYEELOOPEES. Nadere Information op de Badiioeve. Notaris te Aalsmeer zal, op Woensdag den 6den Maart 1861 en volgen- den dag, des morgens ten 9 ure, ten Sterfhuize van M. C. Kopje aan den Kleinen Noorddijkin den Zicarle- of Schinkelpolder, in het Oost-Einde te Aals meer in het Openbaar verkoopen: 1 TENT- WAGEN, 2 TILBUEKY's, BOEREN-SPEEL- en KRUIWAGENSKAREEN, TUIGEN, BOEREN- BOUW- en MELK-GEREEDSCHAPPENHAVER- STROO, KOEIJEN, VAAEZEN, PINKENVAR KENS, PAARDEN en KIPPEN, en hetgeen verder ten Verkoop zal worden aangeboden. En da am a: net en zindelijk HUISEAADBEDDEN en LINNEN- GOEDEEEN, alsmede TAFEL- en ander ZILVERWERK op Woensdag 6 Maart 1861, des voormiddags ten 10 ure, van: circa 8000 Eiken TAKKENBOSSEN en 30 vaam Eiken BEA.NDHOUT, aan den Ringdijk nabij den IJweg (nabij Halfweg). De Betaling kan geschieden op 1 Junij e. k. te Haarlemmermeer aan de W o n i n g op Kavel 4, Seetie 9 aan den IJwegop Vrijdag den listen Maart 1861, des voormiddags ten 10 ure, van: 5 KALF-KOEIJEN3 HOKKELINGEN1 KALE, 1 PAARD, 12 KIPPEN, BOEREN-, SPEEL- en KRUIWAGENSKAR, PLOEG en verdere BOE REN-, BOUW-MELK- en KAAS-GEREEDSCHAP- PEN; voorts HOOI en STEOO en HUISEAAD en MEUBELEN. Information te bekomen ten Kantore van de Notarissen BAKKER SCHUT, te Haarlemmermeeren LICHTENBELT, te Aalsmeer. Deze gelden moeten betaald zijn voor dat de HENGST mag worden voorgebragt. Met 1°. Mei is er gelegenheidom de MEREIEN die van elders komen, aldaar te doen verblijven tegen 50 Cents daags. DE ENGELSCHE staat weder tegen 6.Dekgeld beschikbaar bij DIEKEN, achter den Cruquiuswaar ook van hem afkomstige VEULENS te bezigtigen zijn. in de Haarlemmermeeraan den SloterwegSeetie NN, N°. 3, ALLE SOORTEN VAN 9 als: Rood en Wit KlayerzaadEngelsch en Itali- aansch Ray-Graszaad Lucern-Klaverzaad Timo- thy-Graszaad enz. Alles puike Kwaliteit en lot civiele Prijzen. ZEGT HET VOORT. Een HALVE KAVEL best BOUW- en WEILAND met daarop staand GEBOUW. Het Land dadelijk te aanvaarden en de Woning 1 Mei aanstaande. Te bevragen per franco Brieven, bij dea Notaris J, LI. LICHTENBELT Jr., te Aalmeer, Amsterdam, 18 Februarij. Vee. Runderen 1ste kwal. 170 a 210; 2de kwal. 160 a /190; 3de kwal. 150 a 170. Schapen 20 a 24. Varkens 50 a 54 cts. per N. ffi. Boter, Hooi en Stroo zonder aanvoer. 27 Februarij. Kaas niet aangevoerd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 3