u "•.rrrSiifr.g 4% {J )- WATERIIOOGTE en WERICING der STOOMTUIGEN in den HAAELEMMEEMEER-POLDER, waargenomen van 16 Eebruarij des middags tot op den middag van 23 Eebruarij 1861. WATERHOOGTE -f- A. P. in Ellen. IN DE KINGVAAKT Ph bij den LEEGH- WATER. bij den cuu- QUIUS. bij den LIJN- DEN. bij den LEEGH- WATER. 16 17 18 19 20 21 22 23 0.46 0.43 0.43 0.45 0.46 0.45 0.52 0.51 0.44 0.45 0.45 0.45 0.45 0.54 0.75 0.50 0.45 0.43 0.45 0.46 0.45 0.46 0.58 0.50 IN DEN POLDER 4.77 4.74 4.69 4.70 4.75 4.84 4.87 4.82 bij den CRU- QUIUS. bij den LIJN- DEN. aan het KRUIS- DORP. 4. 82 4.78 4.76 4.77 4.78 4.82 4.81 4.78 4.77 4.76 4.77 4.77 4.76 4.72 4.68 4.75 4.78 4.75 4.75 4.76 4.77 4.78 4.76 4.75 aan het VENN. DORP. 4.77 4.75 4.73 4.73 4. 75 4.78 4.85 4.75 Te zamen Alzoo per minuut WERKING der STOOMTUIGEN LEEGIIWATER. Aantal Slagen cruqdids. Aantal 12 24 24 f 81 U51 24 12 Slagen. 7420 9370 27570 20390 92J 75| 34990 29760 6.304 6. 567 LIJNDEN. Aantal PP Slagen. De Leeghwater op den 23sten gedurende eenige urcn in werking geweest, ten einde te onderzoeken of al de deelen der machine geregeld werkten. Die procf is gunstig uitgevallenalleen werkte het donkey onregelmatigvermoedelijk teng f 420. Rogge stii; 125 ffi Pruissische 243. Garst lager afgegeven; 96, 97 ffi Friesche Winter 172, 174. Zaden. Koolzaad onveranderd; op 9 vat Olie dadelijk X 68J. Lijnzaad in een doen; 113, 114 ffi Odessa 345. Olie. Raapolie dadelijk en op levering Iraag; op 6/w. 38} Vlieg. 37%. Lijnolie dadelijk en op levering prijshoudend op 6/w. 31}; Yliegend 30. Hennepolie op 6/w. 38}; Vliegend 37. Koeken. Raapkoekcn per 1040 stuks 87 a 90. Lynkoe- ken per 104 stuks 12 a 15. Vee. Kalveren Isle kwal. 40 a 60; 2de kwal. /30 a 50; 3de kwal. 25 a 40. Schapen 20 a 24. Yarkens 50 a 54 cents per Ned. ffi. Alkmaar, 22 February. Kaas. Aangevocrd 238 stapels of 54,277 Ned. ffi. Kleine 30,25, middelbare 29, kom- missie 28,75; laagste prijs 14. Granen en Zaden. Tarwe/11; Rogge/7,37}Garst/6,50, Chevalier dito/7,75 Haver 5,25 Paardenb. f 8; Bruine Boonen 16. Kanaric- zaad/10,50. Broek in Waterland, 21 February. Kaas. Heden zijn ter markt geweest 8 stapels, 748 stuks of 1592 N. ffi; prijs 28,75. Delft, 21 February. Granen ruim aangevoerd bij leven- digenhandel; Tarwe van het eiland Rozenburg/ 11,75 a 12,50, Westl. 12,25 a 12,75; Eil. Rogge 7,25 a 8, Westl. 7,75 a 8,40; Eil. Zomer Garst 6 a 6,25, Westl. 6,20 a f 6,30; korte Haver 4 a 5, lange 3,50 a 4; Duivenb. 9; Groene Erwten 11 a 13. Boter heden een wcinig flaauwer, le kwal. 63 a 64, 2e kwal. 58 a 62. Dordrecht, 23 February. Granen en Zaden. Tarwe. Onze markt was heden van Zeeuwsche, Viaamsche en Overm. goed voorzien en ging tot 20 cents lager, vooral afwijkende en geringe, traag van de hand, 10,60 a 11, afwijkende en geringe 8,50 a 9,70; Zomer tot 8,50 a 10,80 wel te plaatsen; 166/2 ffi puike oude Rostocker tot/460 gedaan. Rogge; Jarige Zeeuw- sche, Ylaamsche en Overm. prijshoudend, 7,70 a 8; nieuwe dito meer aangevoerd en iets lager afgegeven, 6,20 a 7,30 buitenlandsche soorten met veel handel tot genoteerde prijzen; 146/2 ffi oude Amerik. 240; 140/2 ffi oude Archangel/205; 146/2 ffi dito Pruissische/240; 150/2 ffi nieuwe Limburger 225. Garst matig aangevoerd; mooije Winter begeerd; Zomer vond daarentegen minder vraag en moest 20 cents lager afgegeven worden; Zeeuwschc, Flakkccsche. en Overm. Winter 5,50 a 6,60, dito Zomer 5 a 5,80 Spelt word tot vorigo prijzen. 3,50 a 3,80 naar kwal. genomon. Ink Haver was tot 10 cts. hoogcr in de mooije soorten wel te plaatsen; Zeeuwscbe en Ink Voer /3 a 3,80, dito Dikke 3,80 a 4,50. Boekvveil werd door benoodigden tot iets hooger prijs genomenals Bos- scher tot 253Rijn werd op levering tot 255 geveild. Boonen. Zeeuwsche, Ylaamsche en Overm. Paardenb. iets meer aangevoerd, zijn tot 6,40 a 7,70 naar kwal. verkocht. Duivenb. niet aangevoerd. Witie Boonen weder weinig ter veilgolden 12 a 16 volgens kwal. Bruine dito schaarsch en aan be' noodigden tot 2 hooger, 10 a 18 naar kwal., gcplaatsl, Blaauwe Erwlen matig uit Zeeland en Flakkee aangevoerd, gingen tot vorige prijzen, als goedkookende tot/11,20 a 11,50 en mindere tot 7,50 a 8,20 traag af. Koolzaad slapeenige aangevoerde partijljes uit Zeeland en het Overmaassche moesten tot de verlaagde prijzen van 50 a 58 naar kwal. afgegeven worden. Op 9 v. Olie zonder emgang; April tot X 68}, Sept. tot X 69 aangeboden. Lijnzaad met goeden omzet lot vorige prijzen; 111 ffi Catania/3S0; 1 U ffi zeerzuiver MomeI/360 105 ffi Riga 300. Ink Zaai- vond tot genoteeide prijzen meer vraag; 1e soort/ 5,60 a 5,80, 2o soort/4.80 a 5,20 per Dordtseh achtendeelmooi Riga Tonnen- in zakken tot 40 te bekomen. Kanariezaad, met ruimen aanvocr uit Zeeland en Flakkee, door de afwijkende kwaliteit niet dan tot lager prijs f 7,80 a 9,50, te plaatsen. Olie. Raapolie slap met ge- negen verkoopers; Vliogend tot 38, 1°. Mei tot 37 en Najaar tot 39 aangeboden. Lijnolie zonder oingangVliogend tot 30} te koopen Koeken. Raap- en Lijnkoeken tot vorige prijzen verharifleld; harde Raapk. 88 a 90dito Lijnk. 125 a 130, zachte dito 150 a 160. Groningen26 February. Granen. Hot wedor is ge durende de afgeloopen week gunstig geweest. Do aanvocr van de mecste artikelen was heden zeer groot en daardoor de stem ming minder willig; maar tocli is de aanvoer vrij goed opge- WAARNEMINGEN gedaan op het Kon. Ned. Meteorol. Observ. te Utrecht. Pi C3 53 a UREN. WiNI rigting kr. N.ffi Barom. bij 0°. Tii. Fah. Afwijk. der Temp. Voclitig- heid. Gevallen Tegen. Opmerlcin- gen. 17 8 zw. 0,0 759,82 43,9 - 8,3 0,97 0,2 Betr. nevel. a zo. 0,0 59,07 48,4 - 7,4 0,93 1,9 Zw. bewolkt. 10 ozo. 0,5 58,07 44,2 - 8,3 0,94 0 Ligt bewolkt. 18 8 zo. 0,5 56,83 38,5 - 3,1 0,93 0 Helder. 2 zo. 0,5 56,02 50,0 t- 9,2 0,69 0 Ligt bewolkt. 10 0. 0,5 56,46 40,6 h 4,9 0,90 0 Zw. bewolkt. 19 8 zzo. 0,5 56,34 40,1 4,5 0,92 0 Idem. 2 z. 0,5 55,7 i 48,9 7,9 0,78 0 Idem. 10 zzo. 0,0 56,54 43,5 - 7,6 0,94 0 Idem. 20 8 zzo. 0,5 54,20 43,5 - 7,6 0,88 0,2 Idem. 2 zzw. 4,0 54,20 46,9 - 5,6 0,91 0,3 Idem. 10 z. 3,5 55,19 42,6 j- 6,3 0,86 0 Bijna helder. 21 8 zzw. 15,0 52,38 47,3 - 10,6 0,89 0,1 Bewolkt. 2 zzw. 10,0 53,06 52,7 -10,6 0,95 0 Idem. 10 zzw. 28,0 48,50 52,5 -16,0 0,87 1,2 Zw. bewolkt. 22 8 zw. 9,5 54,98 45,1 j- 8,1 0,81 0,1 Idem. 0 zw. 4,0 55,71 51,8 t- 9,4 0,72 0 Idem 10 zzo. 0,0 55,01 47,3 j-10,4 0,95 0,2 Betr. regen. 23 8 z. 0,0 53,84 48,0 1-10,6 0,90 3,3 Zw. bewolkt. 2 z. 0,5 53,10 57,0 - 14,2 0,71 0 Bewolkt. 10 zzo. 0,5 53,38 51,6 - 14,4 0,78 Zw. bewolkt. mimd geworden. Van Tarwe werd veel aangeboden, echter meest in zeer ligte wigten die volstrekt geen vraag vinden. De zwaardere en bclere soorten daarentegen bloven door schaarsch- heid zeer gezocht en bedongen nog eerder iets hoogere prijzen terwijl de mindere soorten te vergeefs tot iagere prijzen aan geboden bleven. Nieuwe Rogge komt langzamerliand meoi aan de markt en is daardoor iets lager afgegeven; de ligte gewig- ten vonden weinig vraag; maar de zwaardere vonden gemak- kelijk koopers. Voor Pruissische bestond tot verhoogde prijzen veei vraag. Boekweit was Vrijdag 15, beden op nieuw 10 cents lager, en was, daar de vraag voor verzending zeer beperkt was, alzoo gemakkelyk te koopen. Door verminderde vraag voor pellerijwerd Garst Vrijdag 5, heden op nieuw 10 cents lager afgegeven en was alzoo mocijelijk te verkoopon; na de markt werden tot nog iets heneden onze nolering eenige in- koopen voor Bclgie gemaakt. Haver. Dikke vond op de tegen- woordige prijzen zeer weinig vraag voor Engeland; bij zeer ruimen aanvocr verwaclitte men heden dan ook algemeen vrij wat lagcre prijzen, maar de vraag voor het binnenlandalsmedo voor Belgie, was genoegzaam om de aanvoer op te ruimen tot eene verlaging van circa 15 cents, sedert heden voor 8 dagen. Witte en Zwarte Voer bleven tot onveranderde prijzen gevraagd voor binnenlandscho verzending. Paardenbooncn in puike soorten goed gevraagd, mindere worden weinig gezocht. Gort zeer weinig gevraagd en iets lager verkocht. Kool zaad zonder handel. Olie. Raapolie zonder kooplust lager aangeboden. Lijnolie weinig gevraagd maar vast op prijs gebouden. Noleringen. Tarwe. 116/120 ffi nieuwe roode/7,50 a 8 60; 120 ffi nieuwe witte/8,50 a 8,75. Rogge. 113/116 ffi Nieuwe Iniandsche 5,25 a 5,75123 ffi Pruissische/7,40. Nieuwe Boekweit. 110/113 ffi grijze 7,10 a 7,60; 110/113® zwarte 6,90 a 7,40. Nieuwe Garst. 93/99 ffi Winter 4,85 a 5,65; 103 ffi Knobbe 5,95 a 6,—. Nieuwe Haver. 75/78 ffi Dikke 3,70 a 4,05; 65/68 ffi witte Voer 3,a 3,35; 68/72 ffi zwarte dito 3,20 a 3,50. Paar- denboonen 5,— a 7,25. Koolzaad 9,—- a 13,—. Gort. Grove 9,25 a 9,50; puike 9,75 a 10,— Parel-Gort 12,75 a 26.— Olie. Raap- 36%; Lijn-/ 29. Haarlem, 25 February. Granen. Roode Tarwe 12, witte dito 7,62% a 9; Rogge 6,60; Garst/5,75 a 6,10; Haver/4,10 a 4,30; Paardenbooncn 8,25. Hoorn21 February. Kaas. Ter waag gewngen van af 15 February, dagelijksche weging 5 stapels of 1268 ffi; Don- derdagsche markt 60 stapels of 15,143 ffi te zamen 65 stapels of 16,411 ffi; weder naar liuis gekeerd 4 stapels. Hoogste Prijs f 31, kleine 30. 23 February. Guanen, Ter markt gebragt 366 mud, als: 21 mud Rogge 6 a 6,75; 9 mud Tarwe/ 10; 74 mud Garst f C 50 a 6; 35 mud Haver 5,50 a 4,50; 37 mud Erwten, Witte/13 a 10, Groene/18-a 12, Graauwe/22 a 13 /16a 12; 190 mud Boonen: Bonte/20, Bruine/18 a Paardenbooncn 8,50 a8. Nog op monster verkocht: 95 mud Mosterbzaad 20,50; 60 mud Karweizaad 12. Vee. Aangevoerd; 25 Paarden 45 a 265; 90 Kalveren 2,50 a 8,5095 schapen 9 a 2245 Varkens 9 a 30 90 Zeugen/17 a 37'; 100 Biggen /4a 8,50; 170 Kippen 75 cents a 2; 160 Eenden 00 a 90 cents. Boter 2800 koppen 59 a 63 cents per kop. Eijeren: 13,500 Kippen- 2 a 2,50; 4500 Eenden- 2,90 a 3. Aardappelen: 35 mud 2,50 a 4. 25 February. Vet Vee. Aangevoerd: 12 ICoeijen, 25 Kal veren, 12 Varkens. Vale 10 Leiden22 February. Vee. 210; 49 vare dito 94 a 170; a 63; 13 nuchtcre dito 2,50 24,50; 9 Biggen 12 a 16. kwal. 54 a 58; 2de kwal. 50 a 22 vctte Koeijen 158 52 velte Kalveren 24 a 4 88 Schapen 14 Boter. 1960 Ned. ffi. Isle 53 per Vat; 1,35 1,45 on 1,25 a 1,32% per Ned. ffi. 23 February. Granen. 20 mud Winter Tarwe 12 a 13 34 mud Zomer- of Nieuwe dito/9,50 a 10,50 26 mud Winter Rogge 7,50 a 8; 20 mud Zomer- of Nieuwe dito 6,-5 a 6,75 42 mud Garst 6 a 6,50; 30 mud Chevalier dito /7a 7,50; 42 mud zware Haver 5 a 5,50 50 mud ligte dito 4 a 4,50; 10 mud Duivenboonen /8a 8,50; 12 mud Paardenboonen /7a 7,50. Middelburg, 21 February. Granen. Uit onze buitcn- eiianden hadden wij heden weder zeer weinig Graan ter markt, terwijl uit Walcheren de aanvoer voldoende was te noemen. Tarwe. Jarige Walchersche komt niet meer voor; nieuwe dito in regtaf puike soort mot/11 bctaald, gewone soorlen/10,25 a 10,75 naar deugd; dito Zeeuwscbe 10 a 10,25 uitgele- zen soort bragt 10,75 en ook nog/ll op. Zeeuwscha Rogge is tot 7,50 afgedaan. Garst. Winter weder hooger, 6,30 werd voor puike kwalitcit ingewilligd; Zomer/5,75 a 5,80. Boonen. Walchersche Witte tot 12 a 13 gaarne gekocht. Dito Bruine zeer weinig ter veil en met 18 a 20 betaald. Dito Paardenb. naar deugd en kwaliteit tot 7 a 7,25 gekocht; Zeeuwscbe tot 7 verhandeld. Walchersche Groene Erwten in puike soort tot 12 genomen; groote met 13 betaald. Koolzaad zonder omgang/13 nominaal. Olie. Patent- 42£, Raap- 40}, Lijn- 34}. Purmeronde26 February. Kaas. Middelb. 28,50; Kleine hooi- 30. Aan de Stads waag zijn gewogen 81 stapels of 23,344 Ned. ffi. Boter 1,20 per N. ffi. Eijeren. Kippen-/ 2,30; Eenden-/ 2,60. Vee. 70 Runderen, handel niet vlug; 60 vetle Kalveren, 60 80 cents per Ned. ffi, vlug; 244 nuchlere dito tot 2,50 8, 3 a 12, vlugge handel; 580 Schapen en Lammeren, onveranderde prijzen; 30 vette Varkens tot 44 a 52 cts. per Ned. ffi, handel vlug; 24 magere dito tot 13 a 17 en 78 Biggen tot 5 a 7,50, vlugger handel; 6 Paarden. Botterdam, 25 February. Granen en Zaden. Tarwe. Van Witte was goede aanvoerwelke in de beste kwaliteiten 20 cents lager verkocht werd; terwijl gewone en mindere 50 cents lager slechts gedeeltelijk genomen werden. Roode en j Poolsche als voren met weinig omgang. Puike Jarige Overm., Zeeuwsche en Viaamsche 1859 zakmaat 11,50 a 12; goede dito/10,75 a 11,25; puike Nieuwe dito 1860/10,20 a 10,80; goede dito 9,80 a 10; afwijkende soorten /8a 9; 158/2 ffi oude Witbonle Poolsche 460 a 465; 156/2 Hooglandsche Kleefsche 380. Rogge. Zeeuwsche vond bij ruimer aanvoer 20 cents lager alleen in de beste kwaliteiten koopers. Buiten landsche soorten als voren gchouden, doch met weinig handel. Puike nieuwe Zeeuwsche en Viaamsche I860 zakmaat6,80 a f 7,30 Noordbrab. en Overm. dito/6,25 a 6,50; afwijkende soorten f 5.50 a 6; 153/2 ffi Dantziger/ 253 a 254; 148 a 150/2 ffi Koningsberger/240 a 245; 151/2 ffi Limburger/232; 144, 145, 150/2 ffi Petersburger 212, 215, 224; 146/2 f Coursche 224 a 225. Garst. Zeeuwsche, hoewol matig aan- o-evoerd, 20 a 30 cents lager verkocht. Buitenlandsche soorten1 als voren gebouden. Nieuwe Overm., Zeeuwsche en Viaamsche Winter 1860 zakmaat/4.40 a 6, dito Zomer 4,40 a 5,90. Haver als voren. Puike Nieuwe korte 3,60 a 5; dito langoj 3,25 a 3,60; afwijkende lange en korte 1,80 a 2,75. Boekweit. Door kleine aanbieding in puike soorten hoogcrl betaald. Noord-Brabandsche 250 a 255. Erwten. Op vo rige prijzen langzanm afgaande. Puike Schokkers 12,50 a 14,50; Gewone 8 a 10; puike Kleine 10 a 11,50; af wijkende Groote en Kleine 5 a 7,50; Witte 7,50 a 9,75, Nieuwe Geldersche Graauwe en Capucijnen/13 a 17Zeeuwsche /10 a 12,50. Boonen. In afwijkende kwaliteiten lager afge-( geven, puike drooge prijshoudend. Puike Witte /14 a 15,50; mindere/5 a It; Puike Bruine/17 a 20; geringe en min dere /4a 12. Paardenboonen 25 cents lager. Extra puikej 7,30 a 7,50; voor de zaai iets meer, doch met minder vraag; mir'dcre 4,50 a 6. Duivenboonen 7 a 9. Koolzaad. No minaal X 2 lager. Lijnzaad. 1e kwaliteit 114—116 St.; kwaliteit 104—106 St. Kanariezaad. Beste soorten 50 cents lager, minder niet begeerd; /6a 9,25. Meekrap veel geveild, en daar de eigenaars meer tot ver- koop genegen waren, was do omzet rodelijk. Schagen. 21 February. Vee. Vette gelde Koeijen 1801 a 200 magere dito 100 a 150; nuchtere Kalveren 3 a 6; magere Schapen 9 h 12; vette dito 14 a 18; magere Vat- kens 8 a 14; Biggen 6 a 8; Konijnen 20 a 40 c.; Ki[-! pen 60 c. a 1Eenden 50 a 70 c Ganzen /2a 2,30. - Boter 85 c. per kop of/1,13 per N. ffi. Kaas 25 a 45tj per N. ffi. Kippon-EiJEREN /2a 2,40. Zierikzee, 21 February. Meekrappen. Teelt 1860: 2/1 Meekrap 29 a 311/1 dito 29 a 31 Onberoofdc 29 a 31 Mullen 5 a 10. J —I Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 4