WEEKBLAD I van 1801. Vrijdag, IS Maart. Ilaarlemmermeer-Polder. A A N LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDEB-BELANGEN GEWIJD. Hoofdredacteur: C. E. DE CLERCQ. hhrlemmermeer X. Jlr- v* vr* f Abonnementen worden aangenomen bij de Boebhandelaars C. M. VAN GOGH, leidschestraat, te Amsterdam, J. J. VAN BREDERODE,Haarlem, bij den Heer BRIEVENGAARDER te Haarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in bet Rijk. De Prijs is f 6,in het Jaar. Elke 3 Maanden wordt over f 1,50 beschikt. Advertentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts. behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam, - AEGEAVING YAN DEN DIJK bij sloten. De heer Mr. J. P. Amersfoordt heeft in N°. 7 van het Weekblad getracht de verlaging van den dijk, welke een ingeland bezorgd maaktetegen te spreken ren, hoewel uit ZEds. verder betoog weder blijktdat er werkelijk eenige verlaging heeft plaats gehad; al- thans wij maakten dit op uit zijne woorden: Zij zijn nergens afgenomen verder dan het polderbestuur had laten doen." Wij hebben derhalve omtrent deze zaak een nader onderzoek ingesteld, en daaruit is gebleken: 1°. dat de heer Amersfoordt de dijkgronden voor zijne bezitting voor twintig jaren in pacht heeft gekregen tegen het dubbele van den prijs, dien zij bij openbare verpachting liadden opgebragt; 2°. dat in het vorige jaar door het polderbestuur eene losplaats aan de brug bij Sloten is gemaakt, en de dijkskruin op die plaats, zoo als bij alle aan- legplaatsenover eene kleine uitgestrektheid is geef- fend en iets verlaagd 3°. datvolgens het zeggen van den heer Amers foordt, hij van den vorigen dijkgraaf vergunning heeft verkregen, om den dijk in denzelfden geest te vervolgenals door het bestuur over eene kleine uit gestrektheidten behoeve der losplaats, was geschied 4°. dat die vergunning echter reeds in den aan- vang van dit jaar is ingetrokkenzoodat de heer Amersfoordt den kruin des dijks wel mogt effenen maar zonder dien te verlagen en het talud van den dijk mogt vervolgen 5°. dat sedert dien tijd de heer Amersfoordt zlch aan die orders heeft moeten houdenzoodat de dijk voor zijn huis dientengevolge lager is, dan het overige gedeelte, dat de heer A. later heeft laten bewerkentenvijl in het geheel de dijk door hem op de vorige hoogte zal worden teruggebragt 6°. dat de aanzienlijke kostendoor den heer A. ter verbetering dier dijksgronden gemaakt, ook de dijkskruin veel hebben verbeterdhetgeen zonder aan- vankelijke verlaging niet kon geschieden, en dat het wen- sehelijk ware dien overal in dien toestand te brengen vooral indien dit zonder bezwaar van den polder ge- schiedt. De ringdijk, en vooral het gedeelte van het nieuwe meer langs Aalsmeer tot den Leeghicater is oogenschijnlijk hoog, maar de kruin is tengevolge van de veenachtige gesteldheid van den grond zoo gescheurd, dat hij als waterkeering niet beteekent. Een algemeen onderzoek naar dien toestand en de kosten van verbetering is echter bevolen en schijnt reeds te hebben plaats gehad. Althans onder de pun- ten van beschrijving voor de vergadering van hoofd- ingelanden van 27 Eebruarij j.l. was een rapport daaromtrent aan de orde gestelddat intusschen in die vergadering niet in behandeling is gekomen. In de op den 27 Eebruarij 1861 te Haarlem ge- houdene vergadering van hoofd-ingelandcn van den Haarlemmermeer-Polder wordt 1°. Eene mededeeling van den heer W. deGeus te Ursemdat hij zijn ontslag neemt als Hoofd-inge- land voor kennisgeving aangenomen. 2°. Tot heemraad wordt verkozen, de heer Mr. J. P. Amersfoordt, in de plaats van den heer J, W, M. van de Poll tot Dijkgraaf benoemd. 3°. De begrooting voor 1861 wordt overeenkomstig de voordragt van Dijkgraaf en heemraden en na het aanhooren en daarbij behandelen van een uitvoerig rapport der commissie bestaande uit de heeren A. H. van Tienhoven, G. A. van Houweninge Gz. en A. van Stralen aangenomen, en vastgesteld op eene ontvangst van241,922.11s uitgaaf 241,872.40 en sluitende alzoo lig saldo van met een voordee- 49,71s Op die begrooting is eene som van f 31,080 uit- getrokken voor de begrinding van wegen en zal het geheele plan der begrinding van de dwarswegen in 1861 worden uitgevoerd, in plaats van een gedeelte nog tot 1862 overtelaten, waardoor dus de Ingelan- den een jaar vroeger in het genot van goede wegen zullen zijn. Een gedeelte der aan te wenden gelden wordt echter ten laste van de dienst van 1862 ge- bragt. Voor het verdiepen van vaarten en togten wordt voorgesteld weder f 30,280 te verwerken. De lasten blijven op 10 per bunder bepaald en voor verkoop van veengrond en polderkaden wordt in de ontvangsten 30,000 uitgetrokken. 4°. Op voorstel van dijkgraaf en heemraden wordt besloten de helft in het onderhoud der bij Abenes over de hoofdvaart te maken loopbrug voor rekening van den polder te nemen; de wederhelft wordt door de gemeente gedragen. 5°. Een voorstel van dijkgraaf en heemraden, betreffende de instelling der schouwraden en een dito in betrekking tot het gedane voorstel, tot herziening van het bijzonder reglementworden aangehouden tot eene volgende vergadering. 6°. Voor de verkiezing van hoofd-ingelanden worden weder dezelfde tot nu toe gevolgde bepalingen aan genomen en besloten die tot zoolang van kracht te doen zijn, als de vergadering zelve daarop niet terugkome. 7°. Yervolgens worden vastgesteld de algemeene en bijzondere voorwaarden voor de aanstaande verkoo- ping van veengronden. 8°. Eene mededeeling van den voorzitter, dat onderzoek zal worden gedaan naar de te verkoopen polderkadenwordt voor kennisgeving aangenomen. 9°. Op voorstel van dijkgraaf en heemraden wordt de termijn van verveening aan J. H. Bercken- kamp Dz. met 6 jaren verlengd, waarvoor hij zekere som per bunder en per jaar zal moeten betalen. 10°. Aan het dagelijksch bestuur wordt toestem- ming verleend om aan de heeren J. A. Pol en E. W. Ackermann, ondere zekere voorwaarden, stukken grond op een termijn van 20 jaren te verhuren. 11°. Een voorstel van dijkgraaf en heemraden, betreffende den dubbelen verkoop van stukjes grond door de gemeente Sloten, wordt aangehouden tot eene volgende vergadering. 12°. Aan de opzigters W. O. Dans dorp en A. van Pies sen, en aan de beide Engelsche machinistengebroeders U r e n worden wegens be- toonden buitengewonen ijver bij de verbetering der stoomtuigen de Cruquius en de Leeghwaterin 1860, gratification verleendaan de beide eersten elk van 100 en aan de beide laatsten elk van 75. 13°. Een staat van restitutien te verleenen aan pach- terswegens van hen voor opstallen ingenomen dijks grondenwaarop 44,39s is uitgetrokken, en drie staten van uitgaven boven 100 buiten aanbesteding gedaanworden goedgekeurd. 14°. Een rapport van den hoofd-opzigter, betref fende de verbetering van den ringdijk, tot welker gelijkmatige verhooging tot 1 el onder A. P./ 15,000, zou worden vereischt, wordt voorloopig voor notificatie aangenomen. 15°. Insgelijks worden voor notificatie aangenomen: a. Een rapport van dien ambtenaarhoudende overzigt van de uitkomstenwelke de uitbrei- ding van het ketelvermogen aan den Cruquius heeft gehad. Uit dat rapport blijktdat aldaar eene belangrijke besparing van brandstoffen is verkregen. b. Een rapport van dien ambtenaar, betreffende de voorgenomene droogmaking van het Lutke- meer, waartegen hij meent dat van de zijde van dezen polder geene bedenkingen kunnen bestaan. 16°. De uitgaven van 2128.82 voor een zuiger en hartklep van een ander systeem dan de thans ge- bruikt wordende aan den Leeghwaterwordt op de buitengewone begrooting 1860 goedgekeurd. 17°. Het bespreken van de instelling van een dijk- leger om ingeval van watersnood dienst te kunnen doenwordt aangehouden tot eene volgende vergadering. 18°. De voorzitter berigt dat het verzoek van den heer G. C. van der Hoef tot aankoop van den watermolen van den Lisserbroekpolder is komen te ver- vallenomdat die molen hem niet van dienst kon zijn. Later is besloten dijkgraaf en heemraden te magti- gen te trachten om dien molen tegen een billijken prijs onder de hand te verkoopen. 19°. De voorzitter vraagt magtigiug om zoo noo- dig de van de leening van 200,000 in kas geble- vene obligation ad 15,000 uit te geven; waarop wordt beslotenwanneer zich behoefte aan geld zal voordoen daarover bepaald bijeen te komen. 20°. Een door het veenbestuur van den Lisserbroek polder ingediend plan tot verkaveling van dien polder na de verveening, wordt goedgekeurd en besloten aan- tedringen op het maken van eene brug over den Lis- ser dwarstogt in de verlenging van den Yweg. 21°. Uit eene mededeeling van eene den 30 Janu ary gedane opneming der boeken en kas van den penningmeester is gebleken dat als toen 54.322.79 in kas was. 22°. Voor kennisgeving wordt aangenomen eene mededeeling van den voorzitterdat de verpachting van eenige perceelen ringdijk en polderkaden voor twee jaren, die in 1860 slechts voor een jaar verpacht zijn geweest, dezer dagen zal plaats hebben. 23°. Insgelijks wordt voor kennisgeving aangeno men een berigt van den voorzitter, dat de gemaakte waterberging in den polder wordt opgenomen. 24°. Een door den heer van Tienhoven schrif- telijk ingediend voorstel tot ampliatie van het regle ment van orde, in hoofdzaak houdende, dat de oproepingsbrieven de te behandelen onderwerpen zullen moeten vermelden en dat een niet vermeld onderwerp niet zal mogen worden behandeld, wanneer de meer- derheid der vergadering zich daartegen verklaart, wordt gesteld in handen eener commissie, bestaande uit den Voorsteller en de heeren Mr. M. S. E. de Moraaz Imans en Mr. J. P. Amersfoordt. 25°. Hierna wordt de vergadering door den voor zitter gesloten. E. W, yan Brederode Secret,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 1