S™r WEEKBLAD van 1861. Vrijdag, 22 Maart. Haarlemmermeer. AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Hoofdredacteur: C. E. DE CLERCQ. VERD AMPING. HAARLEMMERMEER, Abonnementen worden aangenomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam, J. J. VAN BREDERODE,Haarlem, bij den Ileer BRIEVENGAARDER te Ilaarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDXRECTEUREN in het Rijk. I. Pr,1S 64 ,m tet, Jaay; E!ke 3 Maanden wor(lt over 1.50 beschikt. Advertentien van 1—5 regels 50 Cts.elke revel meer 10 Cts., behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsmg. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. In N°. 41 van liet Weekblad (1860) hebben vvij onzen lezers toegezegddat wij omtrent de verdam ping uit de verhandeling van P. E. Schulze nog bet een en ander zouden mededeelenwat voor de landbouvvers bijzonder van gewigt is. De verdamping van begroeiden grond is, zoo als toen reeds overtui- gend bleek, aanzienlijk veel grooter dan die van onbe- groeiden grond en van de watervlakte. In een polder, die door windmolens wordt drooggehouden is het on- verschillig de hoeveelheid gevallen regen en de ver damping met juistheid te kennen. Als er wind is, en de waterstand is gerezen, maalt de molenaar, indien het boezempeil hem dit niet verbiedt. Maar in onzen polder is dit niet het geval. Daar heeft men indien behoorlijke zorg voor het onderhoud der werk- tuigen wordt gedrageude beweegkracht altijd ter besehikking en het vermogen dier vverktuigen is zeker groot genoeg, om den polder boven water te houden, indien slechts de pompen niet lens zijnindien men na ijverig en naauwgezet onderzoek de oorzaken van het zoo aanzienlijke vt&ierverlies volledig zal hebben leeren kennen. Immers met die kennis toegerust zul- len de cfeskundigen ons wel spoedig van de ernstige kwaal bevrijden. Waarnemingen omtrent den regen en de verdamping zijn om die reden vooral voor de eigenaars van gron- den in de Ilaarlemmermeer-Polder met zijne stoombe- maling zoo gewigtig, omdat zij de gelegenheid openen om verborgene kwalen der stoomtuigen aan te wijzen, Maar er is nog een ander zeer vermogend middel om den polder met aanzienlijk minder kosten droog te houden en dit middel moet uitsluitend door de landbouwers worden toegepast. Naarmate de plantengroei levendiger is, neemt de verdamping door de groeijende planten toe. Het is bij de natuurkundigen eene reeds lang bekende zaak, dat die verdamping zeer groot is; dat zij voor elke plantensoort verschiltnaarmate vooral van haren meer of minder Snellen groei, en dat er ook een aanzienlijk verschil in die verdamping be3taat in de verschillende ontwikkelings-tijdperken der planten. Schulze vergeleek onderanderen de verdamping van eene watervlakte en van eene grasvlakte in Mei 1859 met elkander. De eerste helft der maand was droog en de verhouding was als 100 (water) 103 (gras). Op den 15 en 17den Mei viel er ecliter eene goede hoeveelheid regen, waardoor het gras weliger begon te groeijenhetgeen gedurende de tweede helft van Mei aanhield. De verhouding werd als 100 (water) 200 (gras); dat is die van de grasvlakte werd verdubbeld, hetgeen alleen uit den meer weligen groei van het gras is te verklaren. Dezelfde verge- lijking maakte hij voor 1 tot 3 en 18 tot 20 Sep tember. De eerste 3 dagen volgden op 14 dagen droogte; de andere op 3 dagen regen. De verhou ding was voor de eerste dagen als 100 115, voor de tweede als 100 210. Het grootste verschil nam hij op 20 September waar, toen de temperatuur laag, en de lucht zeer vochlig en stil was. De verhouding was dien dag als 100 t 300. Behoeven wij nog te zeggendat indien op de gronden in den polder, tengevolge van betere bewerking en bemesting de grasgroei levendiger zijn zal, de taak der stoomtuigen aanmerkelijk zal worden ver- ligt, en dat wel vooral als er veel regen valt. Maar ook in de verschillende ontwikkelingstijdperken der planten wordt een belangrijk verschil in de ver damping bij dezelfde plantensoort waargenomen. Van 1 tot 22 Junij 1859 vond Schulze bij de knopvorming der Nachtschade (Solatium nigrumdat de verdamping van water tot die van de met deze plant begroeide oppervlakte was als 100: 135; in den bloeitijd, de laatste 10 dagen van Junij als 100 199; in de eerste drie weken van Julij, terwijl de bloeitijd voortduurde en de vruchtvorming gelijktijdig begon, was de verhouding als 100 231; van 21 Julij tot 31 Augustus, den tijd van het rijp worden der vruch- ten verdampte minder water van de begroeide opper vlakte; de verhouding werd als 100 157. In den bloeitijd en het tijdperk der eerste vruchtvorming, die waarin de levenswerkzaamheid der planten het krachtigst is, werd de verdamping ook het aanzienlijkstbevonden. Van eene met garst begroeide oppervlakte nam Schulze het volgende waar. Van 19 Junij, tot 23 Julij, als de halmen zich vormdenwas de verhouding als 100: 128; van 23 Julij tot 15 Au gustus in den bloeitijd en de eerste vruchtvorming als 100: 144; in de laatste helft van Augustus, gedurende het rijpworden werd de verhouding als 100 98. Ook hier was dus de verdamping in den bloeitijd en gedurende de vruchtzetting het sterkst. Als de garst rijp werd, was de verdamping zelfs iets geringer. dan die van water. Hieruit blijkt niet alleendat er een aanmerkelijk verschil bestaat in de verdamping bij verschillende plantensoortenmaar tevens dat er een punt van overeenkomst is, dat namelijk in het tijdperk van bloei en eerste vruchtzetting de behoefte aan water, en derhalve aan regen voor de planten het grootst is. De landman kan daaruit leeren hoe het komt, dat drooge zomers, vooral droogte in den bloeitijd der gewassenzoo ongunstig werkt op het beschot vooral van granen op ligte gronden geteeldmaar tevens hoe dankbaar hij moet zijn voor regenbuijendie op warme zomerdagen in dit tijdperk vallen en welk eenen allergewigtigsten invloed die op het te verwachten beschot zijner gewassen moeten uitoefenen. p. m. 120 personen staan als zoodanig ingeschreven hoe gemakkelijk zou dit getal niet verdubbeldja zelfs verdrievoudigd kunnen wordenen hoeveel goeds zoude door de toetreding van zoo vele belangstellen- den met een en hetzelfde doel bezieldniet kunnen geboren worden Het Iloofdbestuur der Hollandsche Maatschappij heeft een' wedstrijd uitgeschreven van grasmaai- werktuigen en werktuigen voor den hooibouwwelke in de maand Junij in deze afdeeling zal gehouden worden. Het bestuur heeft daardoor getoond belang te stellen in deze jeugdige afdeeling, belang te stel- len in de ontwikkeling van den landbouw in den Haarlemmermeer-Polder. Mogten velen zich dan nu ook gedrongen gevoelen van hunne belangstelling te doen blijken door zich als lid der afdeeling te doen inschrijventen einde al ware het dan ook maar alleen op deze wijzeiets bij te dragen tot hetgeen slrekken kan om den Ilaarlemmer meer-Polder een sieraad te doen zijn van Nederland. Zij, die als lid der afdeeling Ilaarlemmermeer wen- schen te worden voorgesteldgelieven zich aan te melden bij den secretaris der afdeelingden heer J. C. van Dorsten, te Ilaarlemmermeeren zulks liefst voor den 28sten dezer. In de hierboven vermelde vergadering zullen voor-. stellen gedaan worden om de loffelijke pogingen van het Hoofdbestuur tot het houden van eenen wedstrijd zoo belangrijk voor deze afdeelingte ondersteunen en aan dit landbouwfeestzoo mogelijkeenigen luister bij te zetten. Verder zal er eene monstering van dekhengsten en jarige veulens plaats hebben, wadrbij een paar kleine prijzen zullen uitgereikt worden. Ook zal een hyppo-lasso of paarden-dwangtuig wor den ten toon gestcld en ter dispositie van de leden gesteld worden. Terwijl er bovendien onder de opgekomen leden eenige voorwerpen van praktisch nut voor den land bouw zullen verloot worden. Namens het Bestuur der Afdeeling, De Voorzitter, S. de Clercq, "VVz. Op Donderdag den 28sten Maart e. k. zal aan het Kruisdorp eene vergadering gehouden worden van de Afdeeling Ilaarlemmermeer der Hollandsche Maatschappij van Landbouic. Het bestuur der Afdeeling neemt de vrijheidop nieuw de aandacht van alle landbouwers in den Pol der, maar vooral ook die van de elders wonende eigenarenop het bestaan dezer landbouw-vereeniging te vestigen. Zal deze toch hoe langer zoo meer aan het nuttig doel dat zij zich voorsteltde ontwik keling en de bevordering van den landbouw in den Haarlemmermeer-Polder blijven beantwoorden, dan heeft zij behoefte aan krachtige ondersteuningzoowel zedelijke als stoffelijke. Alleen door een eendragtig zamenwerken van alien, die belang stellen in den bloei van onzen polder, zal dit sehoone oogmerk kunnen bereikt worden. An verhouding tot het aanzienlijk getal grondeige- naren, en het reeds vrij aanmerkelijk getal inwoners, telt deze afdeeling nog maar weinig leden; slechts Bij de op den 20sten Maart j.l. gehoudene veiling van 21 bunders, 19 roeden, 67 ellen veengrond gelegen in den Haarlemmermeer-Polderzijn koopers geworden lste Perceel, G. Blommesteijn te Leyden en S. van Egmond te Haarlemmermeer, voor/2000. 2de Perceel, P. van Egmond, aan de Kaag voor 2250. 3de PerceelJ. van Grieken, te Alkemade voor 2875. 4de PerceelJhr. Mr. J. W. H. en Jhr. L. B u t- gers vanBozenburg, te Amsterdam, voor/2815. 5de Perceel, G. Blommesteijn, te Leyden, en S. vanEgmond, te Haarlemmermeer, voor/ 2000. 6de Perceel, G. Langhout, te Woubrugge, voor 2025. 7de Perceel, C. van Egmond, te Bijpwetering, voor 2100. 8ste Perceel voor22509de Perceel voor2650, lOde Perceel voor 2450, J. H. Berckenkamp Dzn.te Katwijk a/d. Bijn. Burgemeester en Wethouders hebben den 14 Maart ter

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 1