WEEKBLAD van 1861. Vrijdag, 29 Maart. Haarlenimermeer-Polder. Haarlemmermeer Landbouw. AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. HoofdredacteurC. E. DE CLERCQ. KAARLEMMERMEER, Abonnementen worden aangenomcn bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam J. J. VAN BREDERODE,Haarlem bij den Heer BRIEVENGAARDER te Ilaarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in bet Rijk. De Prijs is f 6,in liet Jaar. Elke 3 Maanden wordt over f 1,50 bescliikt. Advebtentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts., behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. VEESLAG aan Dijkgraaf en Heemraden VAN DEN HAARLEMMERMEER-PoLDEROM- TEENT HET KEOOZEN DEE VAARTEN EN TOGTEN, DOOR middel van een keten, zamenge- STELD UIT GEWONE GEASZEISSEN. Zoo als UEd. bekend is werd vroeger liet zuiveren van de vaarten en togten in den Haarlemmermeer- Polder op de gewoonlijk gebruikelijke wijze gedaan namelijk door middel van eene gewone krooszeis met steelmet welke zoo diep mogelijk de planten onder water werden afgemaaid. Dit middel is kostbaar en bovendien zeer gebrek- kig; vooral wanneer de vaarten eene groote breedte cn diepte hebben, zoodat het schoonmaken uit een vaartuig moet geschieden en men van den kant of uit den schuit niet kan zien tot op den bodem der vaartenzelfs bij het meest gestrenge toezigt worden op die wijze bij breede en diepe vaartenmeestal slechts de toppen der waterplanten afgeslagen en blijft de stengel achter, die later op den bodem zinkt, eene hoewel langzame verhooging van den bodem veroorzaakt en eene sterke ontwikkeling van planten in een volgend jaar teweeg brengt. Om die reden stelde ik in 1859 aan Uwen vorigen Voorzitter voor, om eene proef te nemen met het kroozen door middel van eene keten, van aan elkander verbonden graszeissen, op de wijze als in Erankrijk, door den ingenieur Tar be was gedaan. Die proef gafzoo als U bekend isgunstige uit- komsten, waarom in het vorig jaar al de door den polder te ouderhouden vaarten, op deze wijze van planten zijn gezuiverd. Ten aanzien van het geldelijke voordeel, dat de nieuwe wijze van kroozen oplevert, valt het navolgende op te merken. De gewone wijze heeft in den Ilaarlemmermeer- P'oldervoor het tweemaal kroozen, eens in het voor- jaar en eens in het najaarbij aanbesteding gekost In 1858. SO,700 strekkende el vaart, breed in den bodem ge- middeld 20 el, diep 1.30 el, 580.of per strek kende el2.802 cent. 53,800 strekkende el togt, breed in den bodem gemiddeld 5.50 el, diep 0.80 el 943.of per strekkende el 1.753 In 1859. 19,200 strekkende el vaart 451. of per strekkende el2.359 46,800 strekkende el togt 782.of per strekkende el1.671 Het gemiddelde over de jaren 1858 en 1859 was dus: voor de vaarten 2.5805 cent per strekkende el en voor de togten 1.7120 cent per strekkende el. Volgens de wijze van den ingenieur Tarbe is in 1860 bestcedaan dagloonen, bij aanbesteding, 25,300 el vaart. f 485. 51,700 el togt630. en voor aankoop van drie kettingen met toebehooren, te zamen bestaande uit 66 zeissen 170.61, of 2.58s per zeis. Voor het kroozen der vaarten is gebruikt eene ket- tingbestaande uit 36 zeissen, en voor het kroozen der togten, dat met eene dubbele ploeg arbeiders gedaan werdten einde bij tijds gereed te zijn, twee kettingen, ieder bestaande uit 15 zeissen. Voor aankoop der kettingen is dus uitgegeven ten behoeve der vaarten 36 X 2.58s of 93.06 ten behoeve der togten 30 X 2.58s of 77.55 Neemt men aan dat die kettingen acht achtereen- volgende jaren kunnen gebruikt worden, hetgeen zeker niet te voordeelig gesteld is, zoo worden de kosten der kettingen per jaar, ten behoeve der vaarten Aankoop X 93.0611.63 Kente ad 5 pCt. van 93.06 4.65 Te zamen ten behoeve der vaarten 16.28 Het twee maal kroozen van 25,000 strekkende el vaart heeft dus in 1860 gekost: Aan dagloonen485. Aan zeissen16.28 Te zamen 501.28 of per strekkende el1.981 cent. En het tweemaal kroozen van 51,700 strekkende el togt Aan dagloonen630. Aan zeissen13.57 Te zamen 643.57 of per strekkende el1,245 cent. Door de kroozingswijze van den ingenieur Tarbe is dus eene besparing verkregenvoor de vaarten van 0.5995 cent per strekkende el, of ruim 23 pCt.en voor de togten van 0.4670 cent per strekkende el, of ruim 26 pCt. Uit bovenstaande opgaven blijkt, dat jaarlijks geen gelijk aantal strekkende ellen vaart en togt in den Haarlemmermeer-Polder is gekroosd geworden. De reden daarvan isdat telkens eenige gedeelten werden verdiept, waarbij dus te gelijk de waterplanten wer den opgeruimd. Zoodra echter de verdieping van al de vaarten en togten is gedaan, moet jaarlijks van wege den polder gekroosd worden25,300 strekkende el vaart en 62,700 strekkende el togt, de besparing wordt dan voor de vaarten 25,300 X 0.5995 cent of 151.67 voor de togten 62,700 X 0.4670 292.81 En in het geheel 444.48 Het kroozen van de lengte-togtendat door de eigenaars der aangrenzende gronden moet worden ge daan zou op de nieuwe wijze ook veel beter geschieden dan op de gewone en bovendien voor die eigenaars ook eenig geldelijk voordeel aanbieden. Daarbij zou echter noodig zijn, dat de eigenaars van eenige bij elkander gelegen gronden voor gemeen- schappelijke rekening eene zeissen-keten aankochten en onderhielden. Aldus opgemaakt door den ondergeteekende. IleemstedeDe Hoofdopzigter, 18 Februarij 1861. (pel.) A. van Egmond. In de vergadering van Hoofd-Ingelanden, gehouden 27 Maart, is onder anderen de heer de Moraaz Imans als heemraad herkozenterwijl in de plaats van den heer Previnaire, die als zoodanig zijn ontslag heeft genomen, is benoemd de heer J. A. Pol. Voorts is eene Commissie benoemd tot her- ziening van het bijzonder reglementbestaande uit den Dijkgraaf, mitsgaders de heeren Pol, van Stralen, Imans en van Tienhoven. De uitslag der aanbesteding van de verdiepingen der togten is als volgt lste Perceel 6590.aannemer M. van Spanje. 2de 5284.J. Kalis Kz. 3de 4167.G. Prook. 4de 5700.M. van Spanje. te zamen 21,741. Voor de voetbrug bij Abenes is laagste inschrijver G. van Bijleveld, voor 699. Bij don Burgerlijken Stand zijn aangegeven van 19 Maart tot en met 26 Maart 1861. GEBOREN: Cornelia, dochter van L. Hoogduin cn C. van Saazen. Johanna Maria, dochter van P. Oosterom en A. Buis. Willem Pieter, zoon van G. Maliepaard en J. de Bruijne. Catharina, dochter van M. Stoltenkamp en J. Kla- versteijn. Pieter Hubertuszoon van J. Retel en G. van Pelt. Heintje, dochter van W. van Vliet en B. deJonge. Johan Jozue zoon van D. van den Ent en H. Breedveld. Hendrik Vos, zoon van R. Thomas en R. Vos. Aartje Wil- helmina, dochter van J. Schaap en M. Muilwijk. Antonie, zoon van W. Hagoort en A. de Veer. Dirk, zoon van J. Rits en W. van de Nieuwegiessen. OVERLEDEN: Hendrika de Graaf, oud 27 jaar, gehuwd met J. Nieuwenhuizeu. Jacoba Johanna, ond 6 weken, dochter van D. E. van Meerbeek en E. v. d. Berg. Hendrik, oud 3 jaar, zoon van H. Haak en J. Boslooper. Geertje v. d. Bergh, oud 40 jaar, gehuwd met Joh. vanVuuren.—Johanna, oud 5 weken, dochter van C. Siegers en P. van Dokkum. Aaltje, oud 9 jaar, dochter van J. Smit en E. van Wijk. Johanna de Brnijne, oud 45 jaar, gehuwd met G. Maliepaard. LEVENLOOS AANGEGEVEN: een kind van J. Splinter en A. van Rooijen. ONDERTROUWDP. Plugboer en A. Bart. J. H. Bak- ker en E. de Haan. M. van Andel en A. Wouters. P. Klaaren en M. Schreuder. GEHUWD: Geene. Het Huis en Erf aan het Venneperdorpkadastraal bekend sectie E, n°. 360, groot 3 roeden 37 ellen, is den 19 den dezer in openbare veiling verkocht voor 1100. Bij de veiling van de Boeren-Hofstede Ceres en circa 100 bunders Bouw-, Wei- en Hooilandop Zaturdag den 23sten Maart te Sloterdijk gehouden is kavel E, n°. 1opgehouden voor 12,500 kavel 2 voor/16,609; kavel 3 voor 10,900; kavel 4 voor 10,500; en kavel B, n°. 16, voor 10,000; te zamen derhalve opgehouden voor 60,509. De combinatien zijn niet afgemijnd. IN- en UITVOER van GRANEN. Tot aanvulling van hetgeen wij in het vorig nom- mer omtrent den uitvoer van eenige Landbouwpro- dukten mededeeldengeven wij thans nog de cijfers van den in- en uitvoer van Granenaan dezelfde statistieke opgaaf ontleend. Wij willen hiervan ech ter alleen de gemiddelden der drie vijfjarige tijdvak- ken mededeelen en laten de specifieke opgaven van 1856/1860, als minder gewigtig voor ons oogmerk, weg. Tarwe. Gemiddeld Invoer Uitvoer over: tot Verbruik. uit het Vrije Verkeer. 1856/1860 18,270 lasten. 14,116 lasten. 1851/1855 17,052 13,737 1846/1850 15,758 12,067

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 1