WEEKBLAD van 1861. Vrijdag^6 April. %jsw s Rijnland. AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Hoofdredacteur: C. E. DE CLERCQ. HERSTEMMING Abonnementen worden aangenomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam J. J. VAN BREDERODE,. Haarlem, bij den Heer BRIEVENGAARDER te Haarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in het Rijk. De Puns is f 6,in het Jaar. E!ke 3 Maanden wordt over f 1,50 beschikt. Advertentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts. behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. TUSSCHEN DE HEEREN PRitiVINAIRE en BLOELAND. Op Yrijdag den 3den Mei aanstaande moet eene herstemming plaats hebben tusschen den beer Pre- |vinaire, die bij de stemming op 13 April 130 stem men en derhalve op 3 na de volstrekte meer- derbeid, en den heer Blokland, die 99 stemmen verkreeg. Ondanks de aanbeveling die den beer Blokland van eene bepaalde zijde te beurt valt, achten wij de keuze van den heer Previnaire ver- ;zekerd, indien namelijk de kiezers in voldoenden getale opkomen. Wat er ook ter aanbeveling van den beer Blokland te zeggen zij, zeker is het, dat zijne maatschappelijke betrekking, die van aannemerzijne woonplaats te Hardinxveld der halve verre verwijderd van den polder, zijne ge- ringe bekendheid met de eigenaardige behoeften van den polderhem voor de betrekking van vertegen- woordiger van de belangen der ingelanden minder aanbevelenswaardig maken. Is dit reeds op zich zelf icaaren schijnt het daarom vreemd, dat zoo velen zijne kandidatuur hebben ondersteund, de zaak wordt ernstiger wanneer wij nagaan dat thans te kiezen valt tusschen den heer Previnaire en hem; tusschen een man, die vijf jaren heemraad geweest is, en dientengevolge met de geschiedeuis van den polder volledig bekend, die een belangrijk deel van zijn leven voor eigen rekening met stoom- tuigen heeft omgegaanden manvan wien het bekend is dat bij steeds een voorstander van open- baarbeid in de polderzaken was; den mede-onder- teekenaar, zelfs als heemraad, van bet aanhangige voorstel tot herziening van bet bijzonder reglement die een aanzienlijk grondbezit in den polder heeft, en in de onmiddelijke nabijheid daarvan woont en den heer Blokland die dat alles nog moet leeren en die nog bij geen enkel gewigtig voorstel ter verbetering van den polder gedaan, zooals er zoo vele geweest zijn, zich geroepen heeft gevoeld het te verdedigen of te bestrijden. Het is er verre af, dat wij hiervan echter eene grieve zouden maken. Het tegendeel is waar. Wij hebben reeds voor vele jaren toevallig met den beer Blokland kennis gemaakt en ons geheugen is sterk genoeg, om hem te berinneren als een man van de groote lescheidenheiddie, bij grooten ijver voor eigene zaken, geene roeping gevoelt om ter bebartiging van algemeene belangen in het openbaar op te treden, maar dit aan ouderen en wijzeren overlaat en gaarne toevertrouwd. In het belang des polders en der ingelanden blijven wij derhalve den heer M. P. T. PRfiVINAIEE aanbe velen. VEREENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND gehouden in het Gemeenelandshuis te Leiden op Zaturdag 20 April 1361. Tegenwoordig 21 Leden. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. Mededeeling van stukken a. Verhuring van den Spaarndamschen dijk voor den tijd van 3 jaren, benevens van eenige perceelen visehwater, ad 13,224, zijnde ruim 2000 hoo- ger dan de vorige verpachting. b. Verpachting van de Zwammerdamsche brag ad 175. c. Idem der beide G^ew-sluizen ad 1400. d. Het verslag over het jaar 1860 wordt overge- legd en zal worden gedrukt en aan de leden rond- gezonden. e. Bezwaarschriften tegen het gaarderboek. De voorzitter stelt voor, eene commissie van drie leden te benoementen einde de reeds ingezonden bezwaar schriften en die welke nog zullen inkomente on- derzoeken daar de vergadering zich de keuze dier commissie niet wenscht voor te behoudenverzoekt hij de heerenVirulv, als bekend met de belangen van het llde district; Blusse, als regtsgeleerde en Verdegaal, als vertegenwoordiger der duin- streek deze taak op zich te willen nemen; als voor zitter zal hij gaarne genoemde commissie in hare werkzaamheden behulpzaam zijn. Koninklijke goedkeuring op het tarief van door- vaartregten der Spaarndamsche sluizen. g. Missive van den hoofd-ingeland-plaatsvervanger Mr. J. P. Amersfoordt, behelzende bezwaren te gen het voorstel omtrent de uitkleijingen. h. Idem van eenige steenfabriekanten aan den Rijn- dijkover hetzelfde onderwerp. i. Idem van Mr. J. P. Amersfoordt, zijn ge- voornemen te kennen gevende, aan het bestuur van den Haarlemmermeer-Polder een voorstel in te dienen voor het huren van het gebouw Zwanenburgals pol- derhuis, en verlangende mitsdien mededeeling van den prijs en de voorwaarden, waarop eene dergelijke ver huring zoude kunnen plaats hebben. j. Uitslag der plaats gehad liebbende verkiezingen in de districten 8, 9 en 13 door de gewone aftre- dingenen in het 12de district voor de vacature aldaar ontstaan door het overlijden vaa den hoofd- ingeland. In de drie eerstgenoemde districten werden de vroe- gere titularissen herkozen, met uitzondering van het 9de district, alwaar tot hoofd-ingeland-plaatsvervanger verkozen werd de heer C. Treur. In het 12de district werd verkozen de heer J. van der Breggen Az.zoon van den overleden hoofd- ingeland. Aan de orde is 1°. Onderzoek der geloofsbrieven van benoemde hoofd-ingelanden en hoofd-ingeland-plaatsvervangers welke ter fine van onderzoek in handen eener com missie gesteld worden terwijl de vergadering inmiddels geschorst wordt. Na het hervatten der beraadslagingenwordt rapport uitgebragt omtrent de geloofsbrievenbij de commis sie zijn bezwaren gerezen aangaande de geldigheid van enkele procuratienwelke evenwel van geen over- wegenden invloed geweest zijn op de stemming, zoodat door de vergadering tot de toelating van alle de benoemden besloten wordt, met uitsluiling evenwel van den hoofd-ingeland-plaatsvervanger van het 13de district, de heer G. van der Poel Jz., die bij herstemming gekozen is en wiens geloofsbrieven nog niet zijn ingekomen. 2°. Voorstelling der rekening over bet jaar 1860. De finantiele commissie brengt, bij monde van den heer de Clercq, daarover rapport uit. Daar de rekening en verantwoording de kenmerken draagt van orde en goed beheer en tot geene aanmerkingen aan- leiding gegeven heeft, zoo wordt dezelve, op voor stel der commissie, door de vergadering met algemeene stemmen goedgekeurd en het batig saldo ad/ 1375,59 vastgesteld om te worden overgebragt op de rekening van het jaar 1862, terwijl dijkgraaf en hoogheem- raden voor hun beheer worden dankgezegd en van hunne verantwoordelijkheid gedechargeerd. 3°. Ontwerp-verordening op de doorvaart der sluizen te Spaarndam. Deze wordt met eenige kleine wijzigingen in de redactie vastgesteld. 4°. Voorstel omtrent Zwanenburg. Dijkgraaf en hoogheemraden verklarendat omtrent het voorstel van hetgeen in de plaats van Zwanenburg zoude behooren gesteld te worden (bij eventuele ver- koop)de meeningen van de leden van hun collegie verdeeld zijn geweest. Dat de meerderheid gemeend heeft daarvoor andere gebouwen te moeten plaatsenwelke uitgaaf zouden vorderen van p. m. 8000 gulden, terwijl de minderheid van oordeel was dat met eene som van ruim 2700 gulden de noodzakelijke onkosten zouden kunnen wor den bestreden. De meerderheid van het collegie van dijkgraaf en hoogheemraden Yermeent alzoo, dat bij den verkoop van het gebouw Zwanenburg 1°. de zuivere baten zeer gering zullen zijn2°. het lioogheemraadschap niet alleen een sieraad zal missenmaar ook een zeer geschikte vergaderplaats bij verpachtingen enz. een onwaardeerbare toevlugt in geval dat groote ge- varen den Spaarndamschen dijk mogten bedreigen en in tijden van nood de gelegenheid zal ontbreken om over een eenigzins uitgestrekt terrain te kunnen beschikken. Zij stelt daarom voor de verscbillende meeningen in deze in overeenstemming te brengendoor te be- sluiten tot den verkoop van den boschgrond achter het gebouwen tot het amoveren der overbodige getim- merten, maar tot het in wezen laten van al het overige. Bij het in beraadslaging brengen van het voorstel wordt hetzelve bestreden door de heeren Piek, Steengracht, Blusse, de Clercq enViruly, en verdedigd door den voorzitter en de heeren Crom- melin, Hartevelt, van Lennep en Kem- penaar. De bestrijders van het voorstel vermeenen, dat de baten voortvloeijende uit den eventuelen verkoop van Zwanenburg c. a. geenzins zoo gering zullen zijnzij begrooten die op een kapitaal van 20,000. Zij ontkennen dat het Luis Zwanenburg een sieraad van het hoogheemraadschap kan of mag uitmakendat sieraad, dien trots, moet bestaan in ruime afvoerka- nalen en goede uitlozingsmiddelen. Yolgens hun oor-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 1