72 Haarlemmermeer-Polder. Haarlemmermeer. Landbouw. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven: juitjcsonbcn. deel is de wenschelijke verkoop van dit gebouw een natuurlijk uitvloeisel van het aangenomen stelsel van aanbesteding en van de opheffing van de vverkplaats aldaar. De gelegeubeid tot liet houden van ver- pachtingen enz. in dat gebouw komt te zelden voor, om het behoud daardoor te kunnen regtvaardigen. Ook na den verkoop zal er beschikbaar terrein genoeg overblijven voor het bergen van materialen enz. Ook wenschen zij niet Zwanenburg in een puiuhoop te zien veranderdzij verlangen integendeel dat daarvoor zal gevvaakt worden, door den verkoop alleen te gunnen voor een prijs, waarbij een slooper geen voordeel zou vinden; maar zij verlangen dat, daar het behoud van Zwanenburg naar hun inzien van geen overwegend belang voor het hooglieemraadschap kan geacht wor den, getracht worde dit eigendom even als die tot welker vervreemding deze vergadering onlangs besloten heeft, tot een behoorlijken prijs aan anderen over te dragen, en daardoor de administratie te vereenvoudi- gen en het financieel belang te bevorderen. De ver- dedigers van het voorstel ontwikkelen de argumenten in het voorstel aangevoerd en lichten die nader toe. Ten slotte wordt door den heer Blusse het vol- gende amendement voorgedragen De vergadering besluit Zwanenburg en aanhoorig- hcden te verkoopen voor een prijs, een derde boven afbraakwaardelater door deskundigen te bepalen en alsdan de gebouwen in plaats te stellcnwelke in het voorstel door de minderheid zijn noodig geacht. Dit amendement wordt met 13 tegen 8 stemmen verworpcn. Voor stercden de heeren S p r u ij t V i r u 1 y Art. 8. Iemand als plaatselijk- of builenlid afgestemd, mag in de cerstvolgende twaalf maanden en driemaal geweigerd zijnde, in het gehoel niet meer als lid voorgesleld worden. Art. 9. leder lid is verpligt, bij verandering van woonplaats, daarvan schriftelijk kennis te geven aan bestuurdercn. Art. 10. Het vereenigingsjaar wordt gerckend in te gaan met 1°. Julijen te eindigen UIl°. Junij. Art. 11. Het bestuur bestaal nit drie plaatselijke ledeneen' voorzitter, een' seeretaris en een' penningmeester. Art. 12. De benoeming van leden van het bestuur gescbiedt voor een jaar; zij zijn echtcr weder verkicsbaar. Art. 13. Voor elk lid van bet bestuur zal eene afzonderlijke stemming plaats hebbcn, en wel eerst voor den president, daarna voor den seeretaris, en laatstelijk voor den penningmeester. Art. 14.. De verkiezing van het bestuur zal gcschieden met gcsloten briefjes en bij volstrekte meerderheid van stemmen der aanwezige ledenals niemand de volstrekte meerderheid bij eerste stemming verkrijgen mogt, zal lusschen de twee personen die de mceste stemmen erlangden overgestomd en bij staking der stemmen, door het lot beslist worden. Art. 15. Een lid, dat voor het bestuur gekozen is, moet binnen acht dagen tot het al of niet aannemen dier betrekking besluitcn. Bij niet aanncming wordt op de cerstvolgende ver gadering eene nieuvvc keuze gedaan. Art. 16. Bij het overlijden van een' der bestuurders of bij bedanken voor zijne betrekking of lidmaatschap wordt in de vaeature zoo spoedig mogelijk voorzien, op de wijze omschreven in art. 15. Art. 17. Elk lid van het bestuur is verpligt, zoo mogelijk zijne betrekking te blijven waarnementot dat daarin is voor zien. Bij afwezigheid van eenen bestuurder wordt diens be trekking door een der beide anderen waargenomen en bij af wezigheid van twee hunner, kan het aanwezige lid van het bestuur een' der leden verzoeken, hem in de werkzaamheden behulpzaam te zijn. Bij afwezigheid van het geheele bestuur heeft bet legenwoordige oudste lid in jaren de leiding der ver gadering. Art. 18. Bestuurdercn zijn belast met de handhaving van dit rcgloment en do uitvocring van alle besluiten, in de ver- gaderingen genomen, met de inhuring van een vcrtrek tot het Piek, deClercq, Hoeufft, Blusse en Bult- houden der bijeenkomstenen met de verdere zorg voor alles wat het huishoudelijke der vereeniging botreft. man. De heer Jonker doet daarop een voorstel tot verdagingen zulks met het oog op de nog steeds aanhangige doorgraving van Holland op zijn smalst daar hij vermeent dat daardoor Zwanenburg eene meer- dere waarde zoude erlangen. Dit voorstel wordt met 19 stemmen aangenomen. 5°. Schadevergoeding aan Iiartendorp. Op voorstel van dijkgraaf en heemraden wordt aan dezen pachter van het vischwater bij het stoomgemaal te Spaarndam, eene vergoeding van /3 zijner pachtsom toegestaan. 6°. Idem aan den pachter der Zwammerdamsche Drug. Daar ook hier tot het verleenen van schade vergoeding termen bestaan, wordt door de vergade ring in dien zin besloten. 7°. Voorstel van den rentmeester omtrent het aan- stellen van gemeentegaarders. De beraadslagingen omtrent dit voorstel hebben met gesloten deuren plaats. Het voorstel wordt aan genomen. Daar het uur reeds ver gevorderd is en verscheidene leden de vergadering verlaten, worden de punten 8 en 9omtrent de uitkleijingen" en het doen van aanbestedingen voor meerdere jaren te gelijk" tot eene volgende zitting aangehondenen de vergadering door den voorzitter gesloten. RECLGMENT VOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING DER BELANGEN VAN DEN Jlaarlemmermeer-Poldei'. Art. 1. Het duel der Vereeniging, onder den naam van Haarlemmermeer-Polderis: de belangen en de welvaart van den Haarlemmermeer-Polder en zijne bewoners en ingelanden zooveel mogelijk te bevorderen. Art. 2. De vereeniging zal bestaan uit plaatselijke leden en buitenledcn. Ilet vereisclite tot het lidmaatschap is eigenaar te zijn of stemgeregligde in den Haarlemmermeer-Polder. Do plaat selijke leden wonen te Amsterdamde buitenlcden hier to lande. Art. 3. Het aantal leden is onbepaald. Art. 4. Iedcr lid heeft de bevoegdheid nieuwe leden voor te stellen. De voorstelling moet schrifiekijkmet vermelding van naam, beroep en woonplaats van den voorgesteldenbij het bestuur worden ingeleverd. Het bestuur brengt liaar bij bet convocatiebillet tot de eerstvolgende vergadering ter kennis der leden. Art. 5. De stemming over den voorgesleldo heeft plaats in die vergadering op de volgende wijze Ann alle aanwezige le den, welke de presenlielijst hebben geleekend, geeft bet bestuur een briefje waarop de candidaat vermeld staat. Doorbaling bewijst afkeuring. Door volstrekte meerderheid wordt beslist. Art. 6. Do seeretaris geeft namens het bestuur den voor- gesteide binnen 8 dagen berigtingeval hij als lid is aange nomen. Bestuurderen maken hem met de wet bekend en doen deze door hem teekenenbinnen 14 dagen na zijne aan ncming. Art. 7. Hij, die voor zijn lidmaatschap bedankt, is verpligt zulks schriftelijk ter kennis van bestuurders te brcngen, drie maanden voor het cinde van het vereenigingsjaar, doch heeft geen aanspraak op leruggave van gcdane of kwijtschelding van ■vcrschuldigde betaling. nomen, uilgenomen die belrekkelijk de verkiezing van hooIJ- ingelanden; doch de candidaten der vereeniging zullen door Del bestuur op de meest gepaste wijze bekend gemaakt en aanbe- volen worden. Art. 32. Aangaandc ondcrvverpendie naar buiten werken kan geen besluit genomen worden, tenzij zoodanig onderwerp bij bet convocatie-billet uitgedrukt is. Art. 33. Elk lid heeft het regt iemanddie naar hij verj meent, der vereeniging in eene of andere zaak inlichting kan geven of belangrijke mededeelingen doen ter vergadering t( introduccrendoch moet hiervan vooraf aan het bestuur kennis geven. Art. 34. De onkostenals van huur van het locaalliel aanschaffen van stukken enz worden door de leden gezamenlijkj gedragen; jaarlijks maakt de penningmeester het bedrag daarvan; op, en slaat het ponds pondsgewijze over de leden om. Art. 35. De vereeniging wordt niet ontbonden tenzij twee derde der Leden schriftelijk dit verzoeken. Art. 36. Voorstellen tot verandering of wijzigingen van dit rcglcment kunnen in elke vergadering gedaan en besproken docb eerst in de volgende vergadering bediseussieerd en io; stemming gebragt, en niet dan bij eene meerderheid van twee derde dor tegenwoordige leden aangenomen worden. Als zoodanig voorstel gedaan is, geeft de seeretaris binnen achl dagen daarvan schriftelijk kennis aan de leden die niet tegen- woordig zijn geweest. De veranderingen op wettige wijze aangenomen zijn voor de volgende vergaderingen van kraclit en moeien in het verslag van de vereeniging worden opgenomen en als ampliation op dit reglement worden bijgeschreven ol geannexeerd. Art. 19. Bestuurderen zullen dit reglement doen ondertee- kenen door de leden en aan elk hunner een exemplaar toezenden. Art. 20. Do voorzitter heeft de leiding der vergadering, en in geval van staking der stemmeneene beslissendo stem behalve bij de verkiezing van Candidaat-Hoofd-ingelandenals wanneer het lot beslist. Art. 21. De seeretaris houdt aanteekening van alles wat op de vergaderingen voorvalt; voor hot einde der vergadering doet hij daarvan voorlezingen schrijft dit verslagna goedkeuring der vergadering, in een daartoe bestemd boek; bij het openen der volgende vergadering wordt dit op nieuw der vergadering voorgelezenen goedgekeurd zijnde door onderteekening van den voorzitter bekrachtigd. Hij is voorts belast met het stellen en schrijvcn of doen drukken van alles wat het bestuur ver- eischt. Art. 22. De penningmeester vordert en ontvangt, tegen door hem als zoodanig geleekcnde kwitantie, de gelden voor Toke ning van de vereeniging en bctaalt voor haar uit tegen kwitantie den schuldeischers. Art. 23. De gewone vergaderingen worden gehouden in de eerste week van JanuarijApril, Julij en October. Op de- zelve zullen de leden zich onderling onderhouden over en mede deelingen doen van zakeri, welker beliandeling voor anderen, voor den Polder, do Gemeenle of deze Vereeniging noodig en dienstig kunnen zijn. In de April-vergadering zullen can didaten voorgesleld worden, waartoe iedor lid geregtigd is, voor do vacaturcn van hoofd-ingelanden, lerwijl in do Julij-vergade- ring een nieuw bestuur gekozen wordt, en de penningmeester zijne rekening en verantwoording doen zal. Art. 24. Wanneer het bestuur eene builengewone vergade ring noodig oordcoltwordt daarvan door den president aan de leden, zoo mogelijk acht dagen to voron, schriftelijk kennis gegevenmet opgave van den tijd wanneer en der zaak waar- over dezelve zal plaats hebben. Art. 25. Geene builengewone vergadering mag worden bc- legd dan door bestuurderen; doch wanneer minstens drie leden hen schriftelijk verzoeken eene buitengewone vergadering uit te schrijven zijn bestuurderen verpligt daaraan binnen 14 dagen gevolg te geven. Art. 26. Elke stemming zal zijn hoofdelijk, uitgezonderd die voor candidaten voor hoofd-ingelanddaarbij zal iedcr lid zoo veel stemmen uitbrengen, als waartoe hij volgens de officieele opgave van het polder-bcstuur bij de verkiezing van hoofd- ingelanden geregtigd is. De stemming gescbiedt bij volstrekte meerderheid en voor elk der te verkiezen hoofd-ingelanden zal eene afzonderlijke stemming plaats hebben. Een lid candi daten voor het collegie van hoofd-ingelanden wenschende voor te stellen, is verpligt hunnc namen bij den aanvang der ver gadering aan het bestuur op te geven. Art. 27. Ieder die zijne stem verlangt uit te brengen, moet in de vergadering tcgonwoordig zijn. - Alleen bij de stemming voor hoofd-ingelanden zal het leden, die om goedc redenen de vergadering niet kunnen bijwonen, vergund zijn of een medclid bij schriftelijke eigenbandig geteekende volmagt tot het uitbren gen zijner stem te magtigen, of wel aan den president bij be sloten briefjc zooveel candidaten op te geven als er gekozen rnoeten worden De president opent de ingekomen briefjes geeft daarvan voor de stemming aan de vergadering kennis en brengt voor die leden op de door lieu verlangde personen hunne stemmen uit. Art. 28. Ieder lid heeft het regt een voorstel te doen doch hetzelvc wordt niet in omvraag gebragt zonder toestemming van het bestuur of zonder dat het door drie andere leden wordt onderstcund. Art. 29. Elk cenigzins bclangrijk voorstellietzij door het bestuur of door de leden gedaan dat geene dadelijke beslissing veroischtwordt wel in dezelfde vergadering besprokendoch eerst in de volgende in stemming gebragt. Art. 30. Wanneer in eene vergadering cenig voorstel is ge daan hetwclk op de volgende vergadering zal worden behan- dcldzal dit op de convocatie-billetten worden vermeld. Art. 31. Alle besluiten door eene vergadering bij meerder heid van stemmen genomenzijn van kracht en verbindend voor elk lid als of zij in de wet der vereeniging waren opge- van 16 April tot en met 23 April 1861. GEBOREN Jan, zoon van G. Pape. Maria, dochter vas J. Kemp en J. de Booy. Gerarda Johanna, dochter van A. Sesenop en A. de Wagenaar. Jan Franciscuszoon van T, Tiel en V. de Koning. Willem, zoon van K. BonkeseuM. van Tricbt. Johan Christiaan, zoon van J. Friedrichs en N, Gladpootjes. Barber, dochter van A. G. van dtr Schaaf. - Lonrens, zoon van L. Kalverdijk en M. Oortjers. Gerril Matthijs, zoon van W. van Huizen en J. onder de Linden. - Maria, dochter van F. Kroes en A. Blonk. OVERLEDENVronica Johanna, oud 1 dag, dochter vat D. Bakker en J. van Dril. Catharina, oud I dag, dochtei van idem en idem. Jan, oud 1 jaar, zoon van C. de Voi en J. Raap. Antonius, oud 8 maanden, zoon van J. Heij en B. de With. Jansje, oud 2 jaren, dochter van J. v. A Hark en J. W. Brouwer. LEVENLOOS AANGEGEVEN: 1 kind van J. H. Delhaes er M. Cornelisse. 1 kind van A. Blom en E. Scholte. ONDEBTROUWD M. van Leeuwen met M. T. Jansena. - J. Bruijn Jr. met M. van der Kloot. GEHUWD: C. van Leeuwen met N. Hoek. G. Spaam met G. Kooy. P. Bakker met N. Buitelaar. De Hippo-Lasso (de temmer), welke op de verga dering der afdeeling Ilaarlemmermeer vertoond werd wasnaar wij vernemenvervaardigd te Utrecht, bij den zadelraaker Mons, door de bereidwillige tus- schenkomst van den heer G. J. Hengeveld; di prijs was 15,50. De heer D. van II u 1 s tte Nieuwveen die dooi zijne vertaling van het daarover handelend werkje M eerst de aandacht op de Hippo-Lasso vestigde, is zoo als wij hooren ook bereid op franco aanvrage, ze onder zijn toezigt te laten vervaardigenwijl h daartoe van verschillende zijdengelijk onlangs noj van den directeur der manege te Botterdamaanzoel ontving. Zaturdag 4 Mei. Voorjaars-veemarkt te Beverwijk Zaturdag 4 Mei. Koemarkt te Velsen. Mijnheer de Redacteur De heer Mr. J. P. Amersfoordt, die in bit- kenden ij ver alles wat van nabij of van verre de be langen van den Haarlemmermeer-Polder raaktof lien toeschijnt te rakenop zijne manier zich aantrekt meest alle bekende gemeentelijkeprovinciale en staat:- collegien in adressenmemorienprotestenend pleegt voor te lichten, en gewoon is die vruchtei zijner pen en van lange winter-avonden met guile medcj deelzaamheid ten gerieve van het publiek in de meest o-elezen dag- en weekbladen te publicerende heer Mr. J. P. Amersfoordt onthaalde onlangs weder uwe lezers op eene novelle, in dien eigenaardigeni, misscJiien aardigen toonwaarin Z. E. G. het gebruit heeft zoowel de ernstigsteals de luimigste en d<: meest alledaagsehe zaken te behandelen. Ofsehoon nu de steller van het ingezonden stuk it uw vorig nommor in den aanhef verklaartdat hi] zich tot nog toe tegen de werking der te Amsterdam1 gevestigde Vereeniging ter bevordering der belangen vat den Haarlemmermeer-Polder niet heeft rerzet(voor welke genadige behandeling zij hem zonder twijfel zeer erkentelijk zijn zal 1maar thans tegen haar moet op

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 2