ki;vmsgi:vi\g. - 75 ABVEETElf lIKMo Verkooping te Ilaarlemmermeer, PUBLIEKE VERKOOPIIVG, op Dingsdag, den 7den Mei 1861, DE HENGST Bruin, echt Vlaamsch, zwaar Werkpaard, Het dekgeld is 5. komen (zoodat zich de ingelanden onder ziju waak- zaam en alvermogend patronaat nu veilig kunnen ter ruste leggen)blijkt het niet duidelijkwelk ditmaal het hoofd-onderwerp zijner bescliouwing isvoorspraak van de candidatuur des heeren P r e v i n a i r e of een aanval op gemelde vereeniging, maar wel dat de schrijverdie zegt door eene bevriende hand het reglement van dit geheim genootschap te zijn meester gevvorden"dus 1°. de hulp van luistervinken en spionnen niet ver- smaadt om achter geheimen te komenen 2°. onder zijne vrienden een' grappenmaker telt die hem een' onaangenamen trek en een valsch stuk in handen speeldemet het doel hem ter bestrijding van een spook in het harnas te jagenen met slaande trom tegen molenwieken te zien uitrukken. Immers de bedoelde vereeniging, tot wier lid- maatschapwel is waarMr. Amersfoordt niet uitgenoodigden wier reglement niet in alle cou- ranten uitgevent werdverdient evenmin den naam van geheim genootschaphaar willekeuriglijk door Z. E. G. gegeven, als de landbouw-, nijverheids- en andere maatschappijen van publiek nutwier lidmaat- schap ook bij ballotage verleend wordt of geweigerd aan dezulkendie, hetzij door gemis van beschaving, hetzij door ontembare zucht om zich op den voor- grond te stellen, hetzij uit andere oorzaken eene geregelde en humane behandeling van zaken dreigen te belemmeren. Jazoo weinig ducht die vereeniging het licht dat wij zeker weten hare afkeuring niet te beloopen wanneer wij met ons tegenwoordig opstel hare statu- ten aan de Eedactie van het Weekblad zendenom die zoo mogelijk hierin geheel ter kennis van het publiek te brengen. Daaruit zal dan tevens blijkendat des schrijvers opgaaf, dat men door betaling van 10 gulden een' candidaat tot het lid- maatschap zou kunnen weren"benevens die geheele fraaije zinsnede omtrent het doel der vereeniging nog wel onder aanhalingsteekenen en de bijvoeging (volgens reglement)quasi woordelijk overgenomen uit de lucht gegrepenof de vruehten zijn der rijke verbeelding hetzij van dien schrijver, hetzij van de .bevriende hand" van zijn' onhandigen vriend. Daar wij met Mr. Amersfoordt in dien bij Z. E. G. gebruikelijken personelen toonover de heeren Previnaire en Blokland niet wenschen te rede- twistenzullen wij voor het oogenblik tusschen beide geene partij kiezen, maar mogen daarom sommige van zijne redeneringenals rariteiten van logiea, niet onopgemerkt voorbijgaan. Hieronder rekenen wij bij voorbeeld den raad, om voor de tegenwoordige vaca- (ure den beer Blokland niet te verkiezen omdat deze vroeger gemeen grondbezit met den hoofd inge- land W i s b o o m haden omdat de schoonvader van dien voormaligen mede-eigenaar in der tijd twintig bunders land gekocht heeft voor gemeene rekening met een lid van het dagelijkseh bestuur, (dat nota bene nog 200 bunders in volledigen particulieren eigendom bezit). Wie nu meende dat artikel 3 van het provinciaal reglement van bestuur der waterschappen genoegzaam voor de zelfstandigheid der hoofd-ingelanden zorgde, door het gelijktijdig zitting hebben van bloedverwand- ten of zwagers tot den tweeaen graad te verbieden leert van Mr. Amersfoordt dat de provinciale wet- gever een' grooten misslag begingen niet alleen bloedverwanten of aangehuwden tot den 12den en 24sten graad, maar alien, die, hetzij zelve, hetzij wier betrekkingenvrienden of bekenden in eenige maatschappelijke aanraking met elkander zijn, geweest zijn of komen kunnen, had moeten uitsluiten. Wij laten de toespelingen op het beroep der heeren Meijer en Korthals voor rekening van den inzen- derovertuigd dat het publiek in geestigheden van dien aard weinig smaak vindt, en althans evenveel gezag in polderzaken kan toekennen aan den ex- koopman en den ex-makelaar in landbouwproducten, als aan den ex-advoeaat; met dit onderscheid nogtans, dat het aan den laatste hoogere eischen mag stellen met betrekking tot betoog- en redeneerkunst. Er wordt te onzent dikwijlsen niet geheel ten onregte over advocatenregering en het overwigt der meesters in de regten geklaagd; en wanneer men zich niette- min daarin schiktis dit toe te schrijven aan het gevoelen, dat die heeren veelal de elementen aan- brengen tot logische en bondige beraadslaging en behandeling van zakendie men dus ook van den inzender in het vorig TFeekbladirammer verwachten mogt, en zekerlijk verwacht heeft. Of nu zijne mede- deelingen over vermaagschappinggemeen grondbezit en beroep van een aantal met name aangewezen in gelanden aan die verwachting beantwoordenmoge door hem zelven beslist worden; zooveel is zeker, dat, wie zich luid over de heerschzucht der Amsterdam- mers bij de verkiezingenen te gelijk daarover be- klaagt dat die geweldenaren den beer Blokland vanIlardinxveld tot candidaat stelden, en wie het eene oogenblik verkondigtzoolang de ver- eeniging de polderbelangen in het geheim bevorderde „heb ik er mij niet tegen verzetdoch, nu zij ook naar huiten werkt door brieven en advertentienmoet ik tegen hare handelwijze opkomen" om het ander oogenblik tegen geheime genootschappen" uit te varen en te eindigen met de vaderlijke leseene kies- vereeniging acht ik wenschelijkmaar zij moet te werk gaan eerlijk, in het openbaar enz." zich de reputatie van ultra-super-inconsequent schrijver ge- troosten moet. Aan het slot van zijn artikel stelt mr. Amers foordt der vereeniging een aantal vragen; en hoewel niet geregtigd uit naam der vereeniging te spreken willen wijin de overtuiging dat deze zich tot de beantwoording ongeroepen achten zalgaarne den vrager uit den droom lielpenen de verzekering geven dat het reglement geenerlei voorregten aan de plaatselijke leden toekent, dan dat uit hen het bestuur moet zijn zaamgesteld, omdat die taak voor buiten- leden te lastig zijn zou; voorts dat Amsterdam nimmer het regt om bij uitsluiting den polder te regeren gevraagd of verlangd heeft; dat er, voorwaar, geene reden te denken is om eene vereeniging, door Amsterdammers opgerigt, en tot nog toe meerendeels uit Amsterdammers bestaande te vestigen binnen den polder, waar slechts zeer enkele grondeigenaars en nog minder belangstellenden woonen en eindelijkdat de uiterst na'ive en met de opper- vlakkigste kennis der kieswet, der gemeentewet en van het provinciaal-reglement onbestaanbare vergelijking eener kiesvereeniging van Amsterdammers voor het bestuur van den Eaarlemmermeer-P'older met eene kiesvereeni ging van Eotterdammers voor het bestuur van Am sterdam, hoegenaamd geen steek houdt, omdat men voor het bestuur eener gemeentewaar men niet woont nimmermaar voor dat van een waterschap waar men ingeland is, onverschillig waar men resideert, wel stemgeregtigd is. Op onze beurt zij ons thans eene vraag vergund te wetenacht het de inzenderna zoo jammerlijk misgetast en een' zoo hooggestemden onregtmatigen aan val gedaan te hebbenniet eerlijk aan de vereeni ging amende honorable te doen? En wij geven hem daarbij den welgemeenden raad om, wanneer veelal zijne pennevruchten onbeantwoord blijven, dit niet als een bewijs aan te merken dat zij geene wederlegging dulden om steeds te bezinnenalvorens te beginnenen om zoo dikwijls hem de vingeren jeuken niet te haastig de pen op te vattenof overijld te schrij ven en vooral nooit ligtvaardig iemand van oneerlijlc- heid te betichten, omdat men zoodoende zijner tegen- partij aanleiding en het regt geeft wederkeeriglijk naar bijoogmerken te zoeken en naar balken in het oog van hem, die eene splinter in dat van zijn'buurman niet dulden kan; met andere woorden om des schrij vers eerlijkheid tot een onderwerp van discussie te nemenvan welk regt intusschen wij geen gebruik zullen makenomdat het niet valt in onzen smaak. Het kan gebeuren dat de heer Amersfoordt verklare zich verre boven ons anoniem geschrijf ver- heven te achtendoch wij geven Z. Ed. Gestr. de verzekering dat wij ons alleen niet noemdenom den schijn te vermijden, alsof wij aan onze personen als publicisten zoodanig gezag en gewigt toekendendat wij door onzen naam zouden trachten aan te vullen wat aan de bondigheid onzer redenering ontbreken mogt. AmsterdamEen pa ar Leden der Vereeniging 19 April 1861. t. B. d. B. v. d. E. M. P. 2°. dat het KOIIIEE van den Hoofdelijken Omslag, voor de Dienst 1861, door Kerkvoogden is vastge- steld en van den 29sten April tot den 13den Mei 1861, voor de Belanghebbenden ter visie zal liggen in de week ten huize van den Secretaris van Kerk voogden, Sectie MM, N°. 1, en des Zondags in de Kerkenkamervan 10 tot 3 ure. Zullende zijwelke zich met hunnen Aanslag be- zwaard achten, hunne reclame uiterlijk den 13den Mei 1861 schriftelijk moeten inzenden bij Kerkvoog den voornoemd. Kerkvoogden voornoemd EaarlemmermeerPABST, President. 23 April 1861. D. EGGINKSecretaris. KEEKVOOGDEN der Hervormde Gemeente van Eaarlemmermeerbrengen ter kennis van belangheb benden 1°. dat de PUBLIEKE VEEHUEING van eenige Zitplaatsen in de Kerk zal plaats hebben op Zondag den 5den Mei 1861, des voormiddags na de Gods- dienstoefening; zullende de plaatsenwelke op den lsten Mei a. s. openvallen, nog op Zondag den Bden Mei door de vorige Huurders mogen worden bezeten DIJKGEAAF en HEEMEADEN van den Eaarlem- mermeer-Polder Brengen bij deze ter kennis van de Ingelanden, dat uit de op den 12den dezer plaats gehad hebbende opening van Stembriefjes, ter benoeming van Vijf Iloofd-Ingelanden van den Eaarlemmermeer-Polder is geblekendat de Heeren A. H. VAN TIENHOVEN, Ds. J. J. VAN VOOEST, Jhr. Mr. J. W. H. EUT- GEES VAN EOZENBUEG en D. W. P. WISBOOM bij volstrehte meerderlieid van Stemmen tot Hoofd-In- gelanden zijn benoemd en dat eene HEESTEMMING zal moeten plaats hebben tusschen de Heeren M. P. T. PEfiVINAIEE en J. BLOKLAND Jzn. Welke Her stemming is bepaald op Yrijdag den 3den Mei 1861, in het Wapen van Amster dam", op het Eusland te Amsterdam, van des voor middags ten 10 tot des namiddags ten 3 ure, en dat onmiddelijk daarna tot de opening der Stembriefjes zal worden overgegaan. Overeenkomstig art. 30 van het Algemeen Eegle- ment van Bestuur voor de Waterschappen in Noord- Eolland, zullen de Stembriefjes op de plaats en den tijdvoor de Stemming bepaaldaan de Stemgereg- tigden of hunne Vertegenwoordigers worden uitgereikt. De Stemgeregtigden worden bij deze, voor zooveel noodig, herinnerd aan art. 16 van het meer gemeld Eeglement. Eaarlem, 23 April 1861. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd, J. W. M. VAN DE POLL Voorulter. E. W. VAN BEEDEEODE, Secretaris. HgSectie N jS°. 12, bij de Pont te Eillegom op Woensdag 1 Mei 1861 en dus niet zoo als vroeger was aangekondigd op 2 Mei), 's morgens ten 11 ure, (a contant met 5 pCt. opgeld) van: ongeveer 30 stuks KALEKOEIJEN, SCHOTTEN, VAAEZEN en Guste DITO, 1 Vette KOE, 6 PINKSTIEEEN en eenige HOKKELINGEN alles krachtig in het Vleesch. Voorts: 23 stuks Jarige HAMELS en OOIJEN met LAMMEEEN; 25 OOIJEN met 50 LAMMEEEN (Gekruist)13 WEISCHAPEN, 2 stuks 3jarige EUIN- en 2 Aftands PAAEDEN. ten overstaan van den Notaris BARKER SCEUT des voormiddags ten 10 ure, aan den Eingdijk, nabij den Euigslooterpolder en den Leeghwaterten Huize van den Kastelein A. VAN DEN ENDEN.EE, N°. 29, van: 1 eenjarige HENGST, 1 vierjarige SCHIMMEL3 APTANDSPAAEDEN, 2 KALF- VAAEZEN, 2 Guste DITO, 5 PINKEN, 1 PINK- STIEE12 SCHAPEN, BOEEENWAGENSKAE- EEN, PLOEGEN, EGGEN, 2 WINDMOLENS, EMMEES, JUKKEN, 1 EOEIBOOT en het verder te Koop zal worden aangeboden. in Vlaanderen met den Eersten Prijs bekroond en voor de Springdienst goedgekeurd staat ter beschikking bij A. BOK, in den Eaarlem mermeer-Polder hoek Spaarnwouderdwarsweg en Spie- ringwegop Sectie E, N°. 1. Deze gelden moeten betaald zijn vodr dat de HENGST mag worden voorgebragt. Met 1°. Mei is er gelegenheid, om deMEEEIEN, die van elders komen, aldaar te doen verblijven te<ren 50 Cents daags.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 3