1 74 I8( Te Koop Marktberigten. a - t, Haarlem, 17 April. 50 Ned. ffi. D beba METEOROLOGISCHE WAARNEMINGEN, gedaan in den HAARLEMMERMEEB-POLDER, van 13 April tot 30 April 1861. J P L A A T S E N der WAARNEMING. KRUISDORP. LEEGHWATEB.. CilUQTJIUS. LIJ N D E N, KRUI3 DOR?. STAND VAN DEN Eegen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Barometer. Thermom. Fahrenh. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8u. av. 8u. vo. 8u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8u. vo. 8u. av. 8u. vo. 8 u. na. 2 u. av. 8u. vo. 8u. na. 2u. av. 8u. 13 0.— 1.80 ii 0.— tt 1.80 ii 0.— ii 1.10 ii 0.— ii 1.80 ii ii 768.51 n ii 45°.1 14 0.40 0.— 0.10 0.80 0.10 0.— 0.10 0. 65 0.— 0.— 0.30 0.90 0.— 0.— 0.05 0.97 768.50 768.61 768:89 41°. 7 46°.4 43°.9 15 0.10 0.— 0.10 2.00 0.30 0.— 0.30 1. 65 0.— 0.— 0.— 1.40 0.28 0._ 0.22 1.97 769.49 770.87 771.79 43°.3 50°.0 48°.2 16 0.— 0.— 0.30 5.30 0.— 0.— 0.25 4. 35 0.— 0.— 0.40 3.40 0.— 0.— 0.30 5.42 774.07 773.91 773.73 48°. 9 55°.2 46°.6 17 0.— 0.— 0.20 2.30 0.— 0.— 0.15 2.00 0.— 0.— 0.25 1.30 0.— 0.— 0.20 2.35 773.23 772.07 771.23 40°. 6 45°.3 42°. 1 18 0.— 0.— 0.30 2.20 0.— 0.— 0. 20 2.55 0.— 0.— 0.35 2.40 0._ 0.— 0.40 3.38 779.78 768.62 767.89 43°.3 50°.4 41°.7 19 0.— 0.30 0.— 2.60 0.— 0.— 0.05 3.10 0.— 0.— 0.20 3.40 0.03* 0.22 0.— 4.37 767.96 767.93 769.64 45°.5 47°.7 40°.8 20 0,— n 0.70 a 0.— ii 0,60 ii 0.— ii 0.75 ii 0.— u 0.65 u 772.07 770,10 u 41°.4 46°.0 u 0.80 18.70 0.40 17,75 0. 16.15 0.53 22.08 AANMER- KINGEN. Neerslag van nevel. WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den TIAARLEMMERMEER-POLDER waargenomen van 13 April des middags tot op den middag van 20 April 1861. WATERHOOGTE -5- A. P. in Ellen. IN DE HINGVAART IN DEN POLDER bij den bij den hij den bij den bij den bij den aan het aan het LEEGH- CRU- LIJN- LEEBH- CRU- LIJN- KRUIS VENN. WATER. QUIUS. DEN. WATER. QUIUS. DEN. DORP. DORP. 13 0.53 0.50 0.50 4.79 4.92 4.93 4.90 4.82 14 0.51 0.50 0.55 4.79 4.80 4.85 4.82 4.82 15 0. 52 0.52 0.50 4.75 4.78 4.83 4.82 4.79 16 0.53 0.52 0.54 4.73 4.77 4.82 4.79 4.78 17 0.54 0.56 0.56 4.75 4.77 4.79 4.77 4.78 18 0. 50 0.57 0.58 4.74 4.77 4.78 4.77 4.78 19 0.58 0.57 0.60 4.73 4.74 4.80 4.76 4.75 20 0.56 0.56 0.58 4.73 4.74 4.78 4.75 4.75 Alzoo per minuut WERKING der STOOMTUIGEN LEEGIIAYATER. CRUQUIUS. LIJNDEN. Aantal Aantal Aantal Uren. B o Ketels. J Slagen. Uren. 1 Pomp. 1 Ketels. j Slagen. Uren. j Pomp. CO o a> Slagen. a u ii ii ii ii n u ii ii U u u II ii ii ii ii ii ii u n II n ii II u u ii u ii u ii u II u u II ii U ii ii ii u ii ii II 0 u II ii ii u ii n ii ii ii II ii ii II ii ii ii ii ii u a ii II ii il II ii ii ii u u u ii ii u u ii u ii ii ii 11 ii a ii ii II n u ii ii u a II ii a ii ii II u ii ii ii u n II u u ii ii II l! ii ii ii ii ii II ii a ii ii II II ii Ii ii u 1 II ii u ii ii II II Driejakige MEEKRAP-KIEMEN, eeno zoo goed ah nieuvv zijnde MElilDEK-PLOEG en een MEST- STAAL. Franco te bevragen op Sectie R, N°. 13, te Haarlemmermeerbij C. J. Veesluds. Amsterdam, 22 April. Vee. Runderen Isto kwal. 150 a 200; 2do kwal. 140 a 160; 3de kwal. f 120 a 150 Melk- en Kalf-Koeijen 120 a 180. Schapen 20 a 24 Var- kens 54 a 58 cts. per N. ffi. Boter per 40 Ned. ffi: Frie- sclie 52 a 54Kuinder f 51 a 53; Kamper 52 a 56 Deventer f 48 a 52; Zwolsche 51 a 55. 24 April. Giunen en Zadf.n. Tarwe stil. 129 oude bonle Poolsclio 445; 129 ffi nieuwe bonte dito f 410; 126 ID dito/ 385; 125 ID dito 370 bij partij. Rogge lets lager met goeden handel. 124 ffi Pruissische/236122 ffi Mecklenb. 205; 122 ID Archangel /214; 117, 118, 119 ffi Petersb. f 197 199, 202 119 ffi dito 200. Koolzaad op het Voor- jaar hooger, op het Najaar onvoranderd; ongezond Oost- Friesch op 9 v. X 6o£; op 9 vat Olie in April X 70; Oct. X 70£. Lijnzaad zonder handel. Olie. Raitpulie dadelijk en op levering iels flaauwer; op 6/w. 39J; Vlieg. 38|. Lijnolie nagonoeg onveranderd; op 6/w. 31£; Viiegend/30. Hennepolie op 6/w./39£; Viiegend /38. Koekf.n. Raap- koeken per 1040 stuks 85 a 90. Lijnkoeken per 104 stuks 12 a 15. Vee. Kalveren lo kwal. f 40 a 60, 2e kwal. /30 a 50; 3e kwal. 20 a 40Scliapen 20 a 24Varkens 50 a 54 cts. per Ned- ffi. Alkmaar, 19 April. Kaas. Aangevoerd 216 stapels, we- gende 44,639 Ned. ffi. Kleino en middelbare 22,50Kom- missie 18,25; laagste prys 15,75. Delft, 18 April. Granen waren minder aangevoerd en von- den weinig aftrek. Tarwe van het eiland Rozenburg 10,50 a f 11,25; Westi. f 10 a 10,75. Eil. Rogge f 7,25 a 7,75; Westl. 6,50 a 7,25. Eil. Zomcr Garst 5,75 a 6 West. 5,50 a 5,75. Korte Haver 4,70 a 5; lange 3,50 a 4. Duivcnboonen 9. Paardenboonen 7,50. Groene Erwten 11 a f 12. Vef, vindt voortdurend vraag en blijft hoog in prijs. Boter nver het aigemeen flaauwer; le kwal. f 56 a 57, 2e kwal. f 50 a 55. Dordrecht, IS April Granen en Zaden. Tarwe. De aanvocr van Zoeuwsche, Vlaamsche en Overm. was heden kleiner dan vorige week; de bosle soorten werden door gebrui- kers gretig tot f 10,50 a 10,80 genomen mindere en af- wijkcnde daarentegen flaauw en moeyelijk te plaatscn f 8,50 a 9,50; Zomer weinig ter markt cn tot 8,60 a 9,80 ver- kocht. Rogge. Jarige en nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche cn Overm. tot genoteerde prijzen met meer vraag; jarige 7,70 a f 8; nieuwe 6,20 a 6,70; buitenlandsche soorten met redelijken handel; 146/2 ffi oude Amerik. tot f 237 142/2 ID dito Archangel tot /208, 140/2 ffi dito tot/200148/2 ffi nieuwe Limburgor tot 207 146/2 ffi dito tot/201 verkocht. Garst weinig aangevoerd en tot vorige prijzen begeerdZeeuw sche, Flakk. en Overm. Winter 5,50 a 6,60; dito Zomer f 5,20 a 5,80. Spelt stil; de aangevoerde Overm. partijljes bleven tot 3,50 a 3,80 aangeboden. Inl. Haver weinig getoond en als voren verkocht; Zeeuwsche en Inl. Voer 3,50 a 4, dilo dikke 4,20 a 5 Boekweit met kleinen omzetmooije Holsteinsche tot 245 en niet mooije Limburger tot 230 gedaan. Boonen. Paardenb. weinig aangevoerd, vonden ook weinig kooplust en zijn tot 7,20 a 6 naar kwal. verkocht. Duivenb. flaauw en naar deugd tot 7 a 7,80 verhandeid. Witte Boonen slap; de aangevoerde Zeeuwsche partijljes golden 7 a 11 naar deugd. Bruine dito vonden eenige vraag tot vo rige prijzen, 14 a 8 naar deugd. Blnauwc Erwten meer uit Zeeland en Flakkee aangebragt; goed kookende golden 9,70 a 9,90, mindere /9a 7,50 volgens deugd. Koolzaad vond iets meer vraag; voor mooi gestort Zeeuwsch van het zolder is 60 en voor mindere kwaliteit X 68 a 55 ingewilligd op levering in hot najaar X 68£met genegon vcrkoopers. Lijnzaad met kleinen handel tot genoteerde prijzen; 102 ffi Archangel 290 106 ffi Memel/ 303; 111 ffi Catania/375. Kanariezaad vindt voortdurend weinig kooplust en moest weder lager, 8 a 6,50 naar kwal., afgegeven worden. Olie. Raapolie traag; Viiegend 37; 1 Mei /36J; Najaar/38J. Lijn olie. Viiegend 30J; Voorjaar 30£. Koekf.n. Raapk. duur- der belaald; liarde dito /84 a 86; Lijnk. iets lager verhandeid; harde dito 125 a 130; zac'nte dito 140 a 150. Groningen, 23 April. Granen. Door het voortdurend schoonc weder waren van alle artikelen de aanvoeren uit het land heden zcer klein. Tarwe vond zeer weinig vraag voor de geringe kwaliteit waaruit het aangevoerde hoofdzakelijk bestond, alleen de beste partijljes, waarvan zeer weinig voorkomt, von den goede vraag en waren tot vorige prijzen gemakkelijk te plaatsen. Zoo betaaldo men voor 119 ffi voor dit jaar zeer mooije Witte Tarwe 8,45. Rogge zonder prijsverandering aan consumtie en plnatselijke speculanten opgeruimd. Van Boekweit wordt voortdurend van Oostvriesland en ook nog van Denemarken aangevoerd. De vraag blijft echter zeer gering. Heden noteerde men 10 cents lager, maar toch heeft men slechts weinig kunnen plaatsen. Winter-Garst vond eenige vraag ter verzending naar Vriesland en ruimdc tot onveranderde .cn in vele gevallen 5 cents hoogcrc prijzen op. De aanvoer van dikke Haver was veel kleiner dan in de vorige week; de vraag ter verzending hoofdzakelijk naar Engeiand niet minder levendig, waardoor men weder 5 a 10 cents meer heeft moeten betalen dan heden voor acht dagen. Ook Vocrhaver was bij kleine aan- biedingen goed gevraagd cn Wilte 10 cents, Zwarte 20 cents hooger. Voor Paardenboonen werden de beste iets duurder bctaald lor binnenlandscho verzendingmindere moeijelijk te plaatsen. Gort met zeer weinig vraag onveranderd in prijs. Koolzaad hooger gohouden en door enkele benoodigden iels duurder betaald. Puik jarig werd op f 13£ gehouden en/12£ daarvoor geboden. Olie, Raapolie door de verhooging der Amsterdamsche markt 1 j per vat hooger cn zoo bij eenige parlij gedaan. Lijnolie zonder handel. Noteringen. Tarwe. 116/120 ffi nieuwe roode/7,40 a 8,70; 120 ffi nieuwe witte/8,a 8,50. Rogge. 113/116 ffi Nieuwe Inlandsche 5,40 a 5,90123 ffi Pruissische/7,00. Nieuwe Boekweit. 110/113 ffi grijze 6,55 a 7,05110/113 45? zwarte 6,35 a 6,85. Nieuwe Garst. 93/99 ffi Winter 4,45 a 5,30; 103 ffi Knobbe 5,75 a 5,80. Nieuwe Haver. 75/78 ffi Dikke 3,80 a 4,15; 62/65 ffi witte Voer 2,65 a 3,05; 68/72 ffi zwarte dito 3,15 a 3,50. Paarden boonen/ 4,50 a 7,25. Koolzaad 9,a 13,Gort. Grove/8,75 a 9,puike 9,25 a 9,50; Parel-Gort 12, a/ 25. Olie. Raap- 36£364Lijn-/ 284 a 28J. C. M. J. J. V. Kaas. Zoelemelksche f 16,50 per Hoorn, 18 April. Kaas. Ter waag gewogen van af 12 Aprildagelijksche weging 1 slapel of 253 N. ffi. Donderdagsche markt 73 stapels of 17,253 ffi, le zamen 74 stapels of 17,506 ffi. Hoogste prijs van hooikaas 22,25. Weder naar huis gekeerd 1 slapel. Vee. Aangevoerd: 19 Paarden 105 a 267, 9 Koeijon/140 a 275, CO Kalveren 3 a 8,50, 400 Schapen 9 a 27, 160 Varkens/9 a 30, 17 Zeugen 18 a 42, 300 Biggen /4a 8,50, 250 Kippen 75 cenls a 2,10, 60 Eenden 45 cents a 1,20. Eijeren: 35,000 Kippen- 1,75 a 2,20, 23,500 Eenden 2.40 a 2.70; Boter: 3600 kop- pen 45 a 48 cents per kop. Peren en Appelen. 70 man- den,/! a 3 per mand. Aardappelen. 1300 mud, 2,75 a 5. Leiden, 19 April. Vee. 5 Stieren 60 a 110; 8 Ossen 150 a 180; 310 Kalfkoeijen 90 a 200; 4 vetle dito 150 a 190; 156 vare dito 80 a 180; 30 vette Kalveren 30 a/70; 10 magere dito/3 a 5 150 magere Hamels/14 a 25 40 vette dito 20 a 28; 100 magere Ooijen 13 a/24; 66 magere Varkens 15 a 22; 160 Biggen /6a 12. Boter. lste kwal. 46 a 50; 2de kwal. 42 a 45 per Vat; 1,15 a 1,25 en 1.05 a 1.12£ per Ned. ffi. 20 April. Granen. 34 mud Winter Tarwe/11,50 a 12,50; 22 mud Zomer- of Nieuwe dito /9a 10; 40 mud Winter Rogge 7,50 a 830 mud Zomer- of Nieuwe dito 6,25 a/6,75; 22 mud Garst 5,50 a 6; 16 mud Chevalier dito 6,50 a 729 mud zware Haver 5 a 5,50; 33 mud ligte dito 4 a 4,50; 9 mud Duivenboonen /8a 8,50; 10 mud Paardenboonen 7 a 7,50. Purmerende, 23 April. Kaas Middelbare/20,50 Kleine 23,25. Aan de Stads waag zijn gewogen 119 stapels of 28,121 Ned. ffi. Boter. Hooi- 90 cents; gras- 95 cents per Ned ffi Eijeren. Kippen- f 1,90, Eenden- 2,40. Vf.e. 130 Run deren, stug, fiksche prijzen110 vette kalveren65 a 85 cents per Ned. ffi, niet vlug150 nuchtere dito/2,50 a 7, vlugge handel; 630 Schapen en Lammeren, handel stug met liooge prij zen; 30 vette Varkens 46 a 52 cents per Ned. ID; 62 magere dito 14 a 25, vlug; 296 Biggen 5 a 7,50, vlug. Rotterdam22 April. Granen en Zaden. Tarwe. Wille matig aangevoerd en wederom in do puikste kwaliteilen als voren vrij wel te plaatsen, doch de gewone alzoo slechts gedeeltelijk verkocht. Buitenlandsche soorlen tot bijkomende prijzen nicer begeerd, echter nog met beperkten omgang. Puike nieuwe Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche 1860 zakmaat/9,90 a 11,50; goede dito 9,50 a 9,60; afwykende soorten 7,75 a 8,50; 163/2 ffi jarige Straalsunder 455; 156/2 ffi nieuwe lloog- landsche Klecfsche 375. Rogge. Zeeuwsche schaarsch aan gevoerd en daardoor in puike kwaliteit prijshoudend. Buiten landsche soorlen onveranderd. Puike nieuwe Zeeuwsche en Vlaamsche 1860 zakmaat 6,40 a 6,90; dilo Noordhrab. en Overm. 5,80 a 6; afwijkende soorten 5,25 a 5,50; 150 a 152/2 nieuwe Pruissische 225 a 235; 150/2 ffi nieuwe Pommer/ 220; 150 a 152/2 ffi nieuwe Limburger 215 a 220; 142 a 145/2 ffi nieuwe Noordbrabandsche/180 a 190; 145, 146/2 ffi Archangel 210 a 214; 140/2 ffi Petersburgcr bij partij 195 146/2 ffi dito/216; 145 a 146/2 ffi Coursche 217 a 224. Garst. Zeeuwsche met kleinen aanvoer, en waren vorige prijzen zeer moeijelijk te bedingen. Buitenlandsche soorten als voren geveild. Nieuwe Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche Winter 1860 zakmaat 4,50 a 0; dito Zomer 4,40 a 5,70. Haver als voren. Puiko nieuwe korte 3,60 a 5dito lange 3,25 a 3,60; afwijkende lange en korte 1,80 a 2,75. Boekweit met weinig prijsverandering. Noordbrab./235 a 240; Holsteinsche 240 a 245. Erwten in puike kwaliteit langzaam als voren; afwijkende onbegeerd. Puike Schokkers/11 a 11,50; mindere 6 a 8; puike kleine/9, 9,25 a 10,50; afwijkende 5 a 7; witte 7 a 8,50; nieuwe Geldersche graauwe en Capucijnen 13 a 15,50; puike groote Koningsberger graauwe en Capucijnen 13,50; Zeeuwsche graauwe/9a 11. Boonen. Witte en Bruine 50 cents lager. Puike Zeeuwsche witte /II a 11,75; mindere /4 a 7; extra puike Portugesche 13 a 13,50; Italiaansche 9,75 a 10,50; Rliijn/12; Amerikaansche 10,50 all; puike Zeeuwsche bruine/ 14 a 17; mindere en wakkc4 a 7; Italiaansche/13 a 14; gelozene dito/15,50; Napelscho 14,25 a 14,75, Italiaansche roodgevlamdo /11a 12,05; dito gele 11 a 12. Paardenboonen als voren. Puike /7 a 7,40; mindere 4,50 a 6. Duivenboonen /7a 9,50. Koolzaad ais voren. Overmaasch X 60 a 61|; Zeeuwsche X60> beide in zakken. Lijnzaad. lnlandsch Zaai- bij kleinen aanvoer onveranderd. Kanariezaad 25 cent lager; 6 a 9. Van Meekrap werd heden weinig geveildtot vorige prijzen bestond eenige kooplust. Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam. De vi geopend Tegei Knaap Afwe: en K o De si 14 Maa 1°. I ophooge 2de en daartoe wordt g 2°. 4 van het te make in het na voor 3°. verslag meester meentew moeten ving wc 4°. bestuur gevolge voor he van del wordt i reglemei besloten king he 5°. 1 palinget het iage hoofde ling hie stellen sloten. 6°. - heer A. ving vi vergade: te vragi 7°. Melmi zijn aai oninbaa 8°. besloter dienst 1 9°. 1 hoofd-o: vaart, gende dezen z onder z 10°.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 4