WEEKBLAD van 1861. Vrijdag, 5 Mei. No.MS. Haarlemmermeer. Landbouw. A A N L A N D B 0 UW, GEMEENTE- EN POLDER-BE LANG EN GEWIJD. ILoofdredacteurC. E. DE CLERCQ. GEMEENTE-RAAD. - SCHADELIJKE INSEKTEN. HAARLEMMERMEER, Abonnemonten worden aangenomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam J. J. VAN BREDERODE,Haarlem bij den Heer BRIEVENGAARDER te Haarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in het Rijk. De Prijs is f 6,in het Jaar. Elke 3 Maanden wordt over f 1,50 beschikt. Advertentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts. behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. Yergadering van Yrijdag 26 April 1861. Yoorzitter Mr. M. S. P. P a b s t. De vergadering wordt des voormiddags ten 11 ure geopend. Tegenwoordig de leden 't Hooft, Lewis, Knaap en Spaans. Afwezig de leden van Vuuren, Yerploegh en K oot. De secretaris leest de notulen der vergadering van 14 Maart 1861 welke worden goedgekeurd. 1°. De voorzitter stelt aan de orde het gedeeltelijk ophoogen van de algemeene begraafplaatsdaar de 2de en 3de klasse dit dringend vordert, en legt het daartoe opgemaakt bestek over, dat na voorlezing wordt goedgekeurd. 2°. Wordt aan de vergadering mededeeling gedaan van het bestek, opgemaakt voor de aanbesteding der te maken afscheiding in de openbare school, staande in het ontworpen dorp aan de Kruisvaarthetwelk na voorlezing wordt goedgekeurd. 3°. Is aan de orde het uitvoerig en beredeneerd verslag van den toestand der gemeente dat Burge- raeester en Wethoudersingevolge art. 182 der ge- meentewet jaarlijks in de maand April aan den Raad moeten doen hetgeen na voorlezing voor kennisge- ving wordt aangenomen. 4°. Is aan de orde het door het burgerlijk arm- bestuur ontworpen huishoudelijk reglement datin gevolge de voorschriften van art. 6 van het reglement voor het burgerlijk armbestuur, aan de goedkeuring van den Raad is ondeiuvorpen. Na voorlezing wordt de algemeene strekking goedgekeurd en het reglement vervolgens in zijn geheel aangenomen en besloten al de op het burgerlijk armbestuur betrek- king hebbende reglementen te laten drukken. 5°. Is aan de orde eenige hoogst belangrijke be- palingen betrekking hebbende op de uitbreiding van het lager onderwijs. De voorzitter stelt voor, uit- hoofde der afwezigheid van drie leden de behande- ling hiervan tot de eerstvolgende vergadering uit te stellenwaartoe met algemeene stemmen wordt be sloten. 6°. Wordt voorlezing gedaan van een door den heer A. W. Muysken gedaan verzoek, om afschrij- ving van zijnen hoofd-omslagdienst 1860. De vergadering besluit om aan den requestrant opgave te vragen van den tijd waarvoor hij afschrijving vraagt. 7°. Wordt, ten gevolge van het verzoek van N. Melman, en na het voorloopig ingesteld onderzoek, zijn aanslag in de honden-belaslingdienst 1860 als oninbaar verklaard. 8°. Op gelijk verzoek van P. Rietveld wordt beslotenook diens aanslag in de honden-belasting dienst 1860, als oninbaar te verklaren. 9°. Wordtop een verzoek van K. P. Roosdorp, hoofd-onderwijzer in het ontworpen dorp aan de Kruis vaart, om het gedeelte grond achter de school lig- gendeen tot het bepoten met hout in orde gebragt, dezen zomer kosteloos in gebruik te mogen nemen, onder zekere voorwaarden gunstig beschikt. 10°. Worden tot leden der commissie voor de lo- ting en de reclames der schutterij benoemd de hee- ren Verploegh en Spaans. 11°. Wordt de tijdelijke waarneming van het kan- toor der plaatselijke belasting nabij de Sloter-rolbrug opgedragen aan Johs. Hogenbirk, die daartoe als ambtenaar (commies) belast met de surveillance op die belasting, wordt aangesteld. 12°. Worden goedgekeurd twee besluiten tot het doen van af- en ovsrschrijving, begrooting, dienst 1860. 13°. Op voordragt van Burgemeester en Wethou ders wordt met algemeene stemmen besloten om de twee lakensbestemd tot het begraven van minver- mogenden aan den doodgraver voor de helft van den inkoopsprijs over te doen, onder voorwaarde.dat hij bij het begraven van die lijken daarvan kosteloos ge bruik zal maken en de gemeentebij eventueel ont- slag of overlijden van den doodgraverhet regt zal hebben die kleeden weder tegen taxatie over te nemen. 14°. Wordt aan de vergadering mededeeling gedaan a. van het proces-verbaal der kasopnemirigwelke in dd. 13 April 11. bij den gemeente-ontvanger heeft plaats gehad b. van de Slaatslladen 1861, van n°. 17 tot en met 20; c. van de Provinciate bladen 1861, van n°. 25 tot en met 33. Waarna de vergadering is gesloten. Yolgens publicatie van Burgemeester en Wethou ders zal op Dingsdag 7 Mei aanst.'s morgens ten 10 ure, in een der vertrekken op het raadhuis in- schrijving worden gehouden voor de schutterij. Alle manspersoneningezetenen van Haarlemmermeer, welke op den lsten Januarij 1861 hun 25ste jaar zijn in- getreden en alzoo in het jaar 1836 zijn geboren, en alien dieofschoon in andere gemeenten ingeschreven sedert de laatste inschrijving binnen deze gemeente zijn komen wonen en op den lsten Januarij 11. hun 34ste jaar nog niet hebben voleindigd en alzoo ge boren zijn in de jaren 1827 tot en met 1835 inge- slotende vreemdelingen van denzelfden ouderdom die sedert de laatste inschrijving in de termen geval- len zijnom volgens art. 2 der wet van 11 April 1827 als ingezetenen te worden beschouwdbene- vens de gepasporteerde militairenwelke nog niet zijn ingeschrevenzijn tot die inschrijving opgeroepen. Ter kennis der ingezetenen is gebragt Dat door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bij besluit van 18 April 1861, n°. 21, is vastge- steld de lijst van bevoegd erkende geneeskunst - oe- fenaren in deze provinciebenevens die der genees- middelenenz.en dat die lijst op de secretarie der gemeente voor een elk ter inzage is nedergelegd. Burgemeester en Wethouders van Haarlemmermeer brengen ter kennis van eigenaars van runderendat, krachtens het koninklijk besluit van 7 April 1861 n°. 66, door den minister van binnenlandsche zaken premien van 15 worden uitgeloofd, ten behoeve van de eigenaars van runderenwelke natuurlijke pokken hebben en door die eigenaars tijdig genoeg ter beschikking van de geneeskundige commissie worden gesteldom daarvan door haar bruikbare slof te kunnen nemen. Burgemeester en Wethouders noodigen mitsdien de eigenaars van runderen uitomwanneer zij een of meer stuks vee mogten krijgen met natuurlijke pokken, daarvan dadelijk, hetzij aan hen, hetzij aan de provinciale geneeskundige commissie te Haarlem, aan- gifte te doen. Burgemeester en Wethouders herinneren de belang- hebbendeudat alle vorderingen ten laste der gemeente, over het jaar 1860, voor den laatsten Junij aan- staande moeten worden ingediend. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven van 23 April tot en met 30 April 1861. GEBOREN Geertrui, dochter van K. Vaalburg en M. C. Korteweg. Pieter zoon van Neeltje Witkamp. Cornells, zoon van A. Kooimans en M. van Es. - Apolonia en Maria, dochters van A. Verdcin en G. van Ewijk. Hermanuszoon van P. Out en C. van Alphen. Johanneszoon van A. Kouwenberg en L. Perrijm. Hendrikuszoon van C. de IConing en A. J. Verhaar. Willem zoon van W. Jooren en C. Timmers. Jan Berend zoon van II. Sik en S. de Rubber. Aldert, zoon van P. Wortel en G. van de Meij. OVERLEDEN: Marinus, oud 3J jaar, zoon van G. de Boer en G. van Giessen. Pieter Koekkoek, oud 65 jaren, gehuwd met A. van Iersel. Willem oud 6 jaren, zoon van J. Bloots- hoofd en A. Eveleens. Johan Christiaan, oud 6 dagen, zoon van J. Priedrichs en N. Gladpootjes. 1 Hendrik Hobbeoud 56 jaren, ongehuwd. Elisabeth, oud 15 dagen, dochter van J. Blans en A. de Graaf. Arie van Oostenoud 35 jaren gehuwd met H. Roelofs. LEVENLOOS AANGEGEVEN: Een kind van J. Hurkmans en H. Lemmes. ONDERTROUWD Geene. GEHUWDAdriaan Blees met Neeltje Zijp. Uit het verslag van het verhandelde in de verga dering der afdeeling Haarlemmermeervan 28 Maart j1 zagen wij dat daar de schade besproken werddie door wormen aan het graan wordt toegebragten dat men dit onderwerp van zoo veel belang achtte dat men het als punt van behandeling voor de vol- gende vergadering heeft aangenomen. Het is voorzeker een gelukkig denkbeeld om zulke zaken op de bijeen- komsten gemeenschappelijk te bespreken en elkanders ondervinding te raadplegen. De kwestie der schade- lijke insekten heeft in den laatsten tijd zeer de aandacht getrokkenmen heeft bespeurd dat zij dikwerf de oorzaak van misgewas warenwaarvan men zich vroeger geen reden wist te gevenmaar tevens heeft men gezien dat de kennis van die insekten nog dikwerf zeer onvolledig was en men behoefte had aan de nasporingen van bekwame landbouwers om de juiste levenswijze van die insekten te leeren kennenhetgeen van zelf de middelen aan de hand zou geven om de gewassen voor hunne vernielingen te beveiligen. Wij namen om dien reden ook het verslag van den heer W11 e w a a 11 in dit Weelcblad opin de gegronde hoop dat vele landbouwers daardoor zouden worden aangespoord om dezen heer bij zijne onderzoekingen de behulpzame hand te bieden. Het blijkt dat reeds vroeger en ook na weder de granen in Haarlemmer meer sterk door wormen worden aangetast en dikwijls in zoo hevige matedat men genoodzaakt is het gewas om te ploegen en het land op nieuw te bezaaijen. Het is dus van groot belang dat men deze bedervers van het graan naauwkeurig leert kennen en de mid delen, die tot hunne verdelging worden aanbevoleu,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 1