WEEKBLVD van 13'I 1861. Vrijdag, 14 Junij. N°. 24. Haarlemmermeer-Polder. Rijnland. Haarlemmermeer. A A N LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER -BE LANGEN GEWIJD. Hoofdredacteur: C. E. DE CLERCQ. 1 AAKLE«MEK Abonnementen worden aangenomen bij de Boekhandelaara C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam J. J. VAN BREDERODEHaarlem. bij den Heer BRIEVENGAARDER te Ilaarhmmermeer en verder bij alle soliede BOEKIIANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in het Rijk. De Prijs is f 6,in het Jaar. Elke 3 Maanden wordt over f 1,50 beschikt. Advebtentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts. bekalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. Bij (lit Xommer bchoort ecu Bijvoegsel. Bij de op den llden dezer te Ilaarlem plants ge- had hebbende herstemming ter benoeming van een lloofd-Ingeland van den Ilaarlemmermeer-Polder, tus- schen de heeren J. Kits Nieu w enkam p en J. C. van de Blocquerij, zijn 218 stem men uitgebragt waarvan 1 van onwaarde is verklaard omdat het in bianco was. Het getal geldige uitgebragte stemmen was dus 217, waarvan de heer Kits Nieuw en- kamp 111, en de heer van de Blocquerij 106 stemmen bekwamen, weshalve eerstgemelde bij meer- derheid van stemmen tot lloofd-Ingeland is gekozen. VERGADERING van HOOPD-INGELANDEN, gehouden 12 Junij 1861, 's morgens ten 10 ure. Tegenwoordig 13 Leden. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. De geloofsbrieven der nieuw gekozen Hoofd-Inge- I landen de heeren A. H. van Tienhoven, D. W. P. Wish oo m, J. W. H. Rutgers van Ro z en- fa u r gM. P. T. Previnaire en J. Kits N i e u- wenkamp, worden in handen eener Commissie ge- steldten einde daaromtrent na de pauze rapport uit te brengen. Omtrent den uitslag der verschillende aanbestedin- gen wordt, behalve het reeds vroeger in het Weekblad vermelde, medegedeeld dat het kroozen der togten en vaarten voor/ 970 en dat der wegslooten voor 400 is annbesteed. Uitgenomen de verdieping van den IJtogt, waarvan de aannemingssom iets hooger is dan de daarvan gemaakte ramingzijn de verdere werken belangrijk lager, te zamen p.m. 14000 beneden de raming, aangenomen. Verder werd medegedeeld: a. dat de heer Acker- man heeft afgezien van de hem aangeboden huur van gronden; b. dat de heer Berckenkamp de huur van dijksgroud voor langeren termijn op de vroeger vastgestelde voorwaarden heeft aangenomen c. dat de nog beschikbare 15,000 der leening van I860 thans geplaatst zijn; d. dat de som van 20,000, tot welker opname bij eventuele noodza- kelijkheid magtiging gevraagd was, niet is opgenomen omdat dit niet noodig bleek te zijne. dat de familie Rutgers van Rozenburg vrijwillig heeft afgezien van alle regten op de perceelen vroeger dubbel verkocht door de gemeente Sloten c. a. f. dat het provinciaal subsidie, groot 13,000 tot het hardmaken der wegenvoor dit jaar reeds is ontvangen; g. dat mevrouw de wed. van der Kun crn aanvang zal maken met het begrinden van een gedeelte van den Sloterweg, op de in de vorige ver gadering vastgestelde voorwaarden. Omtrent de aanbesteding der smeermiddelen wordt op voorstel van den dijkgraafbesloten de smeerolie waartoe gallipoli-olie gebezigd wordt, hiervan uit te zonderen en de levering daarvan aan een solied koop- man op te dragen. Daarna komt ter tafel een voorstel van dijkgraaf en heemraden tot goedkeuring van eenige posten van de dienst 1860 welke zijn moeten worden overschreden, voornamelijk tengevolge van de verbeteringenwelke aan den Cruquius en den Leeghcater hebben plaats ge- had en waarvan de kosten toenmaalsofschoon in prin- cipe aangenomenniet met juistheid waren op te geven. Uit dit voorstel blijkt, dat de kosten van de ver- betering van den Cruquius in haar geheel hebben be- dragen ruim 58,000, die der verbetering van den Leeghcater met de herstelling der funderingen ruim 63,000 en dat de rekening over 1860 zal sluiten met een batig saldo van p. m. 48,000, welke alzoo be- schikbaar blijven voor de verbetering van den Lijnden. De benoeming eener commissie tot onderzoek der rekening over 1860 wordt aangehouden tot na het onderzoek der geloofsbrieven van de nieuw gekozen hoofd-ingelanden. Yervolgens wordt aangenomen een voorstel van dijkgraaf en heemraden, om aan de weduwe van den stoker Kr a aij e nh a g e n die door een noodlottig toeval bij de werken ter herstelling aan den Cruquius overleden is, nog voor een jaar eene toelage te geven van f 3 's weeks uit het ondersteuningsfonds. Eveneens wordt aangenomen het voorstel van dijk graaf en heemraden om de oprit bij de Greveling, toegang gevende tot den Veldweg en de daarop uit- wegende perceelen, in sectie R, hard te maken, waartoe eene uitgaaf zal gevorderd worden van p. m. 125, te vinden uit den post van onvoorziene uitgaven. Deze toegang wordt beschouwd gelijk te staan met de overige uitwegen van den polder. Op voorstel van dijkgraaf en heemraden wordt be sloten aan een werkman van de fabriek te Fijenoord, aan wien bij de herstelling van den Leeghicaterin dienst van den polderinsgelijks een ongeluk is over- komen waardoor hij verscheidene weken buiten werk is geweest, eene tegemoetkoming te verleenen van hoogstens 50. Over het voorstel van Dijkgraaf en Heemraden aangaande de vergunning aan den heer Amersfoordt tot het leggen van een steekdam in de Kromme togt tot het ophouden van water in de sectien BB en CC en dat wel onder voorwaardedat de kosten van dezen vasten dam voor rekening zullen blijven van den heer Amersfoordt, dat het water niet hooger zal mogen worden opgehouden dan op 4.20 el onder A. P.en bovendien dat alle eigenaren van gronden in deze sectien met deze afsluiting genoegen zullen nemenwordt door verscheidene leden het woord gevoerddie verlangen dat deze zaak door eene commissie worde onderzocht en alzoo de beslissing uitgesteld wordeten slotte wordt beslotenaange- zien de vergadering van Hoofd-ingelanden zoo weinig voltallig is de geheele zaak tot eene volgende ver gadering uit te stellen, die spoedig zal moeten wor den gehouden. Bij de uitvoering van het leggen eener loopbrug over de hoofdvaart bij Abbenes is geblekendat die brug te laag is gelegd, en dat, om dit bezwaar op te ruimen, eene uitgaaf zal worden gevorderd van 60. Hiertoe wordt besloten. Yervolgens worden door dijkgraaf en heemraden mededeelingen gedaan omtrent den toestand der pomp- hartenzuigers en pompbuizenen aanvrage gedaan om goedkeuring op de gedane bestellingen voor de machine en voor het herstellen der pompharten en zuigers aan den Cruquius. (Omtrent dit punt hopen vvij in een volgend n°. uitvoeriger mededeelingen te doen). Het aangevraagde crediet wordt door de ver gadering verleend. VEREENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND gehouden in het Gemeenelandshuis te Leiden op Dingsdag 28 Mei 1861. Tegenwoordig 20 Leden. De commissie tot onderzoek der geloofsbrieven be- rigt, dat alle stukken in orde bevonden zijn en wordt alzoo besloten al de nieuw benoemdc hoofd-ingelanden toe te laten. Omtrent de aangehouden benoeming eener commissie, tot onderzoek der rekening over 1860 wordt besloten die benoeming nit te stellen tot eene volgende ver gadering, uithoofde het vereischte aantal hoofd-inge landen daartoe niet aanwezig is. De voorzitter deelt nog mede dat aan de Donkey van den Leegliwater een gebrek is ontstann, hetwelk dadelijk herstelling vereischt. Hij vraagt hiurtoe mag tiging, welke verleend wordt. Daarna wordt de vergadering gesloten. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven: van 4 Junij tot en met 11 Junij 1861. GEBORENllendrika, dochter van B. v. d. Horst en C. de Weert. Jacobus, zoon van A. Burghardt en N. Zvvanenburg. Elisabeth, dochter van H. v. d. Heijden en E. S. Langhorst. Pieter, zoon van A. Borst en N. van Laar. Corstiaan Ger- ritzoon van T. de Regt en M. Vis. Cornelia, dochter van C. de Laat en J. Hameetman. Maria Maaike, dochter van J. Thur en J. M. van Wijk. Jannetje, dochter van G. v. d. Vlugt en J. C. Slingerland. Wouter, zoon van G. Sehagen en G. Zuidland. Laurenszoon van J. v. d. Oort en M. BarsingerhornWilhelmus, zoon van E. Stolvoort en J. M. Teunisse. Arie Doede, zoon van L. Bloemendaal en F. Jaarsma. OVERLEDEN: Maria, oud 9 maanden, dochter van M. van der Westen en J. van Dongen. Jacobus, oud 2 maanden, zoon van J. J. Verdaes en M. Hemelrood. LEVENLOOS AANGEGEVEN een kind van K. Tanis en L. Droog. ONDERTROUWD J. van Pijpen met G. Papen. B. Cornbee met A. van Lekem. G. Tates en J. Jongejan. C. M. Koster en C. van Someren. GEHUWDG. H. lulling met J. Hoek. De voorzitter opent de vergadering en vraagt aan de op nieuw benoemde hoofd-ingelanden, de heeren R o e 1 of f s K o p en B 1 u s s e of zij wenschen te persisteren bij den vroeger door hen afgelegden eed. Deze heeren beantwoorden deze vraag toestemmend waarna zij zitting nemen. Vervolgens wordt het nieuw benoemde lid, de heer J. van der Breggen, na het afleggen van den eed, in handen van den dijkgraaf, door hem op toepasselijke wijze aangespro- ken en geiustalleerd. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. De voorzitter zegt, dat hij gemeend heeft bij deze gelegenheid te moeten releveren de missive van den heer Amersfoordt, welke aan de. vergadering ge- rigt was, en waarbij hij verzocht te vernemen, of en zoo ja, tegen welke voorwaarden het buis Zwanenburg door den Haarlemmermeer-Polder in gebruik zoude kun- nen genomen worden. Naar z. i. kan deze vergade ring evenwel moeijelijk attenderen op eene aanvrage welke geen officieel karakter heeftdaar de heer A. te dezer zake door het bestuur van den Haarlemmer-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 1