WEEKBLAD van 1861. Vrnjdag, 21 Junij. No. 25. Haarlemmermeer-Polder. Water inlatcn en water ophouden. A A N LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Hoofdredacteur: C. E. DE CLERCQ. ONKLARE HARTEN. HAARLEMMERMEER, Abonnementen worden aangenomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, tc Amsterdam J. J. VAN BREDERODE,Ilaarlem bij dea Heer BRIEVENGAARDER te llaarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDEEAREN en POSTDIRECTEUREN in bet Rijk. De Prijs is f 6,in liet Jaar. E!ke 3 Maanden wordt over f 1,50 beschikt. Advertentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts. behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. Onze lezers, die in het vorige jaar de berekeningen omtrent het waterverlies der werktuigen in liet Wcek- blad hebben gevolgd zullen zeker met belangstelling kennis nemen van het voigende proces-verbaaldat in de laatstgehoudene vergadering van hoofd-ingelanden is medegedeeld. Met ons zullen zij het tegenwoordige bestuur zeker erkentelijk zijn voor het onderzoek dat thans reeds is ingesteld. Vroeger werd dit slechts om de 3 of 4 jaren gedaan. De pompharten, die in 1860 zijn nagezien en waarmede de vverking van den Cruquius eerst op 27 October is aangevangen, zijn thans reeds in zeer ongunstigen toestand bevonden. Het verbaal luidt als volgt Op heden den eersten Junij 1861 des morgens ten tien ure, hebben de ondergeteekenden J. W. M. van de Poll, dijkgraaf, S. deClercq, Mr. J. P. Amersfoordt en M. S. F. de M o r a a z I in a n s heemraden, A. van Egmond, hoofd-opzigter en \V. C. D a n s d o r p opzigteralien van den Baar- lemmermeer-Polderzich bevonden aan het werktuig den Cruquius, ten einde aldaar op te nemen den staat der pompharten, zuigers en buizen, en hebben zij bevonden hetgeen volgt I. Pompharten. le. In de houten bedding ontbreekt 40 duimde vellingen van gegoten ijzer zijn van boven versleten. Het houten raiddenrif ontbreekt geheel en al. Tot herstelling behoort te worden aangebragt een gesmeede binnenflens, in plaats van de versleten gedeelten der veiling, tot vasthouding der houten bedding; ook twee gesmeede flensen aan het middenrif, tot aanbrenging van eene houten bedding om de hartklep te steunen. 2e. Dit hart is gebarsten in het midden; de hou ten bedding had zich goed gehouden in de beide helftenook het middenrif was goed gebleven. Dit hart is goedgekeurd, daardebarst, schoon aanwezig, geen bezwaar opleverde. 3e. De binnenvelling van het hart is van boven weg- gesletenin de eene helft onlbreken 10, in de andere 35 duim hout; pakking 2e model vrij onvolkomen. Herstelling: binnenflens en middenrif aanbrengen als bij nommer een. 4e. Pomphart geheel naar het eerste oudste model, geheel zonder pakking; hout der bedding nan de eene zijde weg 9 duim, aan de andere zijde 90 duim. Daar de pakking hier niet aan te brengen is, wordt dit pomphart geheel afgekeurden moet dus worden vernieuwd. 6e. IJzeren veiling versleten in het hout aan de eene zijde eene opening van 38 duim. Herstelling: aan te brengen gesmeede binnenflens en middenrif als bij nommer een. 6e. Hout, weg. 1 Ned. duim. Idem 5 dito dito. Herstellen binnenflens en middenrif als bij nommer een. 7e. Een helft houten bedding gedeeltelijk vergaan andere helft ontbreekt zeven duim houtde pakking nieuw model. IJzeren veiling te herstellen door het toegieten der gaatjes met eene metaalmassa daartoe geschikt. 8e. De eene hartklep midden doorgebroken houten bedding geheel weg, de gleuf der veiling versleten, middenrif ontbreekt geheel en al. Herstelling binnenflens en middenrif als bij nummer eenen ver- nieuwing hartklep. II. Zuigers. De zuigers zijn alien goed bevondenbehalve de metalen geleistukken en oogen, die op vele plaatsen uitgesleten waren. De zuigers behooren te worden uit elkandcr gesehroefdhet lederwerk nagezien (de caoutchouc is verrot bevonden waar die aangebragt was en deze laatste stof dus overal weder door leder te vervangen. III. Pompbuizen. De barsten in de pompbuizendie vroeger gelapt zijn, werden in denzelfden staat bevonden, en geene nieuwe barsten ontdekt. De slijting in die buizen was heden niet wel na te metendocli zal nader naauw- keurig worden afgeteekend. De zittingen der pomphar ten waren hier en daar gebroken als in de pompbuis. le. Goed. 2e. Een stuk van den rand en een lip weg. Het ontbreken van dit stuk rand moet noodzakelijk worden herstelddaar anders bij het minste gebrek in de pakking een lek zoude ontstaande herstelling liefst met gesmeed ijzer. 3e. Goed. 4e. Goed. 5e. Een stuk rand en een lip onlbreken. Het stuk rand moet worden hersteld. 6e. Goed. 7e. Een lip en een stuk rand ontbreken. Het laatste herstellen. 8e. Twee lippen en een stuk rand ontbreken. Den rand herstellen. En is door dijkgraaf en heemradenhier aanwezig, beraadslaagd dat deze herstellingen en vernieuwingen onmiddelijk moeten geschiedenomdat in Augustus aanstaande de Cruquius behoort in staat te zijn om te werken, daar ook de Lijnden nog moet worden hersteld, die uiterlijk 1°. September klaar moet zijn, zoodat hier bestaat een spoed-eischend gevalwaarin dadelijk een besluit moet worden genomenniettegen- staande de heemraden Hoeufft van Velsen, Lanser en Pol niet aanwezig zijn, die om mede te werken tot dit besluit niet tijdig zijn kunnen worden opgeroepen. Ten gevolge daarvan is door dijkgraaf en heemra den vermeldbesloten om den hoofd-opzigter te mag- tigen, gelijk geschiedt bij deze, om onmiddelijk aan den aannemer Schretlen te Leyden het noodige hart te bestellenvolgens den prijs opgemaakt in het bestaande contract, waarbij de prijs dier harten is geregeldof zooveel minder als hij in het belang des polders zal kunnen bedingenen wat betreft het aan brengen des binnenflensen en raiddenriffende zittin gen der pompharten in de buizende metalen der zuigersdaartoe evenzecr de noodige bestellingen te doen aan de leveranciers, welke volgens vroegere over- eenkomsten tot herstellingen werden gebruikt. Dit proces-verbaal is door alle aanwezigen onder- teekend, en zal daarvan door den dijkgraaf zoo spoe- dig mogelijk aan het voile collegie worden kennis ge- geven. {get.) J. W. M. van de Poll, M. S. F. de Moraaz Imans S. de Clercq, Wz. Mr. J. P. Amersfoordt, A. van Egmond W. C. Dansdorv. Wie der ingelanden zal het niet met ons op prijs stellen dat het tegenwoordige bestuur met ernst zorg wil dragendat de stoomtuigen tijdig in dienst kunnen worden gesteldook al moesten er nieuwe pompharten worden aangeschaft. Indien de herstelling geene proef- neming is, wat wij niet beslissen durven, en het bestuur een aantal nieuwe pompharten wenscht te bestellendan zeker zal ook daartoe de vergadering van hoofd-ingelanden het noodige crediel verleenen. Een nieuw pomphart volgens het voor 't oogenblik als het best bekende model kost slechts 400 en de werking der machines kost zeker niet minder dan 250 daags. Met onldare harten is die werking echter geheel nutteloosniet meer dan ijdele vertoo- ningen deze laatste heeft zeker aan de ingelanden reel gelds gekost en onberekenbare schade berokkend. Inderdaad, het bestuur kan zeker met volkomene ge- rustheid eenige duizend guldens voor betere pomp harten uitgevenzonder dat dit aan de ingelanden geld kost. In de laatst gehoudene vergadering van hoofd-inge landen is een zeer belangrijk voorstel ter tafel gebragt, waaromtrent de beslissing tot eene voigende vergade ring is aangehouden. Het betreft het verzoek des heeren Amersfoordt, om in de section BB en CC het water op te houden tot 4.20 el A. P. De aan de vergadering medegedeelde stukken luiden als volgt: Aan Heeren Hoofd-Ingelanden van den Haarlemmermeer-Polder. Haarlem, den 11 den Junij 1861. De heer Amersfoordt heeft zich tot ons gewend met het verzoekdat hem verlof worde gegeven tot het leggen van een steekdam in den Krommen togt onder de brug in den Sloterweg, zoodanig ingerigt dat het water in de sectien BB en C C worde op- gehouden tot 4.20 el A. P. of vijftig duim boven het maalpeil van den polder. Wij hebben dit verzoek in handen gesteld van den hoofd-opzigter en daarop ontvangen het voigende advies N°. 28%- Heemstede, den 14den Mei 1861. Ik heb de eer UEd. hierbij terug te zenden het verzoek van Mr. Jacob Paulus Amersfoordt, tot het plaatsen van eenen steekdam in den Krommen togt, nabij de brug in den Sloterweg, ter ophouding van water in de sectien BB en C Chetgeen door alle de buren van den adressant schijnt gewenscht te worden. (De bij het adres gevoegde verklaring van die buren is waarschijnlijk op de seeretarie van den polder, althans zij was niet gevoegd bij het hierbij teruggaand adrestoen ik dit van UEd. om consi derate en advies ontving.) Daaromtrent heb ik de eer te berigtendat ik ver- meen dat het bovenbedoelde verzoek kan worden toe- gestaanindien de eigenaars van al de achter den steekdam gelegen gronden daarmede genoegen nemen omdat de Kromrne togt als vaarwater niet kan geacht worden voor het algemeen belang van den polder noodig te zijn dat echter die gevraagde steekdam van hout of steen en niet van aarde dient gemaakt te worden dat verder die dam kan zijn een digte dam of wel

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 1