- 109 - Haarlemmermeer. Landbouw. Hit de hand te feoop: Droogmaking van het Haarlemmermeer, GEMEENTE-RAAD. Openbare Herbestediixg Donderdag den 27sten Junij 1861, des Voormiddags ten Elf Ure ten Raadiitjize Sectie MM, Kavel 1. Met CtKASOEWAS te ICoop Publieke Verkoopiivg, op Dingsdag, den 25sten Junij 1861, II O 0 III A It MEA, FREDERIK MULLER te Amsterdam, He zijn, zoo dikwerf en zoo lang als de belangen van anderen daaronder niet lijden, dan moet men dit voor- regt ook aan de bezitters van laag land toekennen natuurlijk onder hetzelfde voorbehoud. Vergadering van Donderdag 13 Junij 1861. Voorzitter Mr. M. S. P. P a b s t. Tegenwoordig de leden 'tHooft, Knaap, Koot, lewis, Verploegh en van Yuuren. Absent het lid S p a a n s. Nadat de notulen waren gelezen en goedgekeurd s wordt 1°. Een aanvang gemaakt met de behandeling van het kobier van den hoofdelijken omslag voor het jaar 1861. Tegen dat kohier zijn ingekomen 35 reclames, welke eerst aobtereenvolgens worden behandeld, op 23 derzelven wordt afwijzend beschiktterwijl de aan- slagen van 12 der reclamanten eenigzins worden ge- I wijzigd en verminderd. Daarna zijn nog enkele andere aanslagen verkoogd en anderen verminderden is bet kohiervastgesteld op een bedrag van 6138, invorderbaar in twee termijnen, welke zullen verschijnen den 26sten Sep- |tember en 14den November 1861. 2°. Tot stemopnemersbij de aanstaande verkiezing van drie leden van den raad zijn benoemd geworden de leden C. Lewis en W. Y e r p 1 o e g hen tot plaatsvervangers de leden P. Knaap en P. Koot. 3°. Wordt vastgesteld eene verordening, ter uitvoe- ring van art. 178 der gemeentewet, waarbij wordt verklaardwelke de sedert 1856 vastgestelde straf- verordeningen als nog geldende zijn. 4°. Op een nader ingediend verzoek van den heer A. W. Muijsken, om zes maanden afschrijving te erlangen van zijnen aanslag in den hoofdelijken om slag over het jaar 1860, wordt in zoo verre gunstig beschikt, dat aan dien heer afschrijving op bedoelden i aanslag is verleend voor drie twaalfde gedeeltens. 5°. Op een verzoek van Hendrik de Meers, om ontslagen te worden van zijnen aanslag in den hoofdelijken omslag over het jaar 1860 wordt afwij zend beschikt. 6°. Wordt gelezen een adres van den gewezen ambtenaar bij de plaatselijke belastingen aan het I kantoor bij den Leeghwaterwaarbij wordt verzocht dat zijn ontslag uit die betrekking hem alsnog eer- vol moge worden verleend. Is besloten te verklaren, dat het aan genoemden ambtenaar verleend ontslag uit bedoelde betrekking is geweest eervol. 7°. Tot marktmeester wordt benoemd de heer J. G. j Leg el, kastelein in het dorp aan de kruisvaart; en 8°. De belooning van den marktmeester bepaald op eene som van 10 's jaars. 9°. Aangezien nog niet bepaald is welke belooning zal worden toegekend aan P. Briellemans, voor de door hem bij de voorjaarsmarkt bewezen diensten als marktmeester, besluit men hem daarvoor 2 toe te leggen. 10°. Wordt overgegaan tot de benoeming van eenen ambtenaar bij de plaatselijke belastingen aan het kan toor bij den Leeghwalerwaartoe zich als sollicitanten hebben aangemeld Q. M. B e n t v e 1 z e n te Kaag P. de Kidder, te Oude Wetering, en A. Ziet- hof, te Haarlemmermeer. Met algemeene stemmen wordt benoemd Q. M. Bentvelzen, onder verpligting om zich zoo spoedig mogelijk nabij den Leeghwater te vestigen. 11°. Ter tafel wordt overgelegd eene missive van den heer P. Boekel, onderwijzer op Abenes, waarbij eenige mededeelingen worden gedaan betrek- kelijk den slechten toestaud van de school en onder- wijzerswoning op Abenesen tevens inlichting wordt gevraagd hoe te handelen met de kinderen die, wegens plaatsgebrekniet in de school kunnen geplaatst worden. Yerschillende leden erkennen den slechten toestand van opgemelde school en woning, en na eenige dis- cussien besluit de vergadering om burgemeester en wethouders uit te noodigen een en ander in loco te onderzoekenom daarna te zien wat in deze zal kunnen worden gedaan. 12°. Yoor kennisgeving worden aangenomen: 0. de Staatsbladen van 1861, n°. 25 tot 54. 1, de Provinciate bladen van 1861, n°. 39 tot 47. 13°. Wordt gelezen eene missive van kerkvoogden der hervormde gemeente van Haarlemmermeerwaarbij wordt te kennen gegeven datom financiele redenen bij kerkvoogden besloten isom het vrij gebruik door de leden van het gemeentebestuur van de zit- plaatsen in de zoogenaamde regeringsbank in de her vormde kerk, te rekenen van den lsten Julij 1861 op te zeggendat die plaatsen zullen worden verhuurd voor 5 per jaaren van 1 Julij tot 31 December 1861 voor 2.50, terwijl voor dit maal aan de leden van het gemeentebestuur de voorkeur van de in be doelde bank aanwezige zitplaatsen wordt gegeven mits zij zich voor den 15den Junij a. s. verklaren of door hen eene plaats wordt verlangden zoo ja welke. Bedoelde missive wordt voor notificatie aangenomen. 14. Naar aanleiding eener ingekomen missive van den gemeente-ontvangerwaarbij mededeeling wordt gedaan van de tegen S. Zijlmans ingestelde vervol- ging ter invordering der door hem over 1860 verschul- digde plaatselijke belasting, en van het verzet tegen de aldaar gedane in beslagnemingmet dagvaarding tot verschijning voor de arrondissements regtbank te Haarlemop 18 Junij 1861, wordt besloten om de zaak in regten door te zetten en daartoe, voor zoo veel noodig, de magtiging van heeren Gedeputeerde Staten aan te vragen. 15°. Op de mededeeling van den voorzitter, dat er bij den heer Slothouwer, aan den Yijfhuizerweg bij den Yekhveg, waarschijnlijk gelegenheid zal kunnen worden gevonden tot het geven van onderwijs, worden burgemeester en wethouders gemagtigd om dienaan- gaande met den heer Slothouwer in overleg te treden, en tevens om de noodige voorbereidende maatregelen te nemenvoor het houden van een vergelijkend examen ter benoeming van een zesden hoofd-onderwijzer. 16. Aan den raad wordt mededeeling gedaan van de tot hiertoe met den heer van der Meer c. s. te Kaamsdonkgevoerde correspondentie nopens den afstand van grondbenoodigd voor het bouwen eener school en onderwijzerswoning aan den Aalsmeerderweg bij den Vijfhuizerweg; het door genoemden heer van der Meer gedane aanbod en het daarop door bur gemeester en wethouders gedane voorstel. In afwachting van het door den heer van der Meer liierop te geven antwoord wordt deze zaak aangehouden. 17°. Naar aanleiding van het daaromtrent in eene vorige vergadering behandelde, deelt de voorzitter mededat de heer Dijserinck c. s. de overname der hulpschool, op sectie E, kavel 16, verlangt tegen taxatie van deskundigenen stelt mitsdien voor om tot de benoeming van eenen taxateur over te gaan. Na deliberate besluit de vergadering om die benoe ming aan te houden tot eene volgende vergadering. 18. Burgemeester en wethouders deelen den uitslag mede van de onlangs gehoudene publieke besteding van het ophoogen van de algemeene begraafplaats en van het maken van een scheidingsmuur in de school op secte J J kavel 1welke beide bestedingen door hen zijn geimprobeerd geworden. Nadat het lid Lewis omtrent enkele zaken inlich- tingen had gevraagd en enkele inlichtingen waren gegevenwordt door het lid Knaap teruggekomeh op de zaak, betreffende den afstand van den grond voor de school en onderwijzerswoning op sectie E E kavel 15, en zegt, dat hij het wenschelijk zou achten dat het door den heer van der Meer gedane aan bod werd aangenomen en stelt aan den Raad voor om daartoe te besluiten. De vergadering besluit evenwel het antwoord van den eigenaar van dien grondop het voorstel van burgemeester en wethouders, af te wachten. Waarna de vergadering wordt gesloten. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven: van 11 tot en met 18 Jnnij 1861. GEBOREN: Arie Doede, zoon van L. Bloemendaal en P. Jaarsma. Maria Elizabeth dochter van W. Verlee en E. Wijn- hoff. Willemzoon van W. Holla en C. Bouwer. Hen drikzoon van P. Twigt en E. van Stein. Jan, zoon van K. Visser en G. Bnura. Leendert, zoon van C. Freek en A. Pries. Hnbertus zoon van A. Goorden en J. Houtepen. Cornelia, dochter van H. Granneman en C. Verheem. Ma- rijtje, dochter van J. Tensen en G. Roker. OVERLEDENGeertruidaond 2 maanden dochter van S. van Egmond en C. Siemons. LEVENLOOS AANGEGEVENeen Kind van C. van Rijs- wijk en D. Slingerland. een Kind van M. van Tol en D. de Kruif. ONDERTROUWDG. Karman met A. Mantel. G. Bouw- man met P. Visser. GEHUWDE. Boellaard met A. den Haan. ECHTSCHEIDING tusschen P. van der Linden en M, Kist. Bij een paard in de weide te Blokzijl liepen zes jonge lammeren. Het paard heeft die een voor een met den poot naar zich toegehaald en met den bek verscheurd. Met stokken en knuppels is men op het dier losgegaanen niet dan met moeite heeft men het uit de weide kunnen krijgen. In den uitgestrekten Polder van Mastenbroek (zoo schrijft men uit Zwolle dd. 5 Junij), zal dit jaar de hooioogst zeer overvloedig zijn, want hij is ruim 8000 bunders groot; sedert een viertal jaren werd deze polder door het daarvoor gebezigde stoomschepradge- maal van 50 paardenkraehten droog gehouden; het belachte de 3 bestaande windwatermolens en dier uit- malingsboezems zoodat die bij Hasselt reeds is en andere zeker moeten geamoveerd worden, want zij doen seen van alle meer nutde stoom behaalde den triomf. D Maandag 24 JunijPaardenmarkt te Schagen. VERBETERING. Bladzijde 105 staatMosterdzaad 1856 2830 bun ders, moet zijn: 28.30 bunders. OP BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Haar lemmermeer zijn voornemens in het Openbaar aan te besteden: Het maken van een SCHEIDINGSMUUR in de School in het ontworpen Dorp aan de Kruisvaart. Het Bestek ligt ter lezing ter Secretarie der Ge meente van heden tot den 26sten Junij 1861. Burgemeester en Wethouders voornoemd PABSTVoorzitter. D. EGGINK, Secretarie. van Circa 9 Benders en van Circa 7 Bunders te Zamen 16 BUNDERS LANDS, in de Haarlemmer- rneer gelegenvan af den Spieringweg Noordwest op, langs den EruisvaariwegKavel JN°. 8 nabij den Cruquius, alzoo gemakkelijk te water te vervoeren, zoowel in als buiten den Polder. Adres: H. A. BULTMANHz.te AmsterdamN. Z. Voorburgwal bij de ArmsteegBuurt Z, N°. 445. des middags ten 12 ure, in het Logement de Khoon" te Haarlem, ten overstaan van den Notaris BAKKER SCHUT, van: eene goed ingerigte HUISMANSWO- NING, met 24 Bunders 18 Roeden allerbest B O UIV- en JVEILAND; staande en gelegen te Haarlemmermeeraan den Ringdijk nabij Leimuiden Polder-Sectie QQ, N°. IS. Het Bouwland kan aanvaard worden met liet ontblooten der schoof, en het Weiland met Kermis, beide in dit jaar. Be ver- l-oop gescldedt in Perceelen en daarna bij Combinaiie. Greenen met Spaanschriet, a 35 Cents. BOEREN- GEREEDSCI1APPEN, EMMERS, Enz. Enz. Bij J. BUIJN G°.aan het Kruisdorp. Ruim Zes Bunders uitmuntend te veld staande KLAVER, om te hooijen. Te bevragen bij den Makelaar P. DE BOER, of bij den Eigenaar, op de Bouwhoeve bij het Dorpin den Haarlemmermeer- Polder. heeft uitgegeven: Jlir. Mr. GEVERS VAS KXDECEE8T, derde en laatste gedeelte. Met eene PL A AT van het Stoomioerhtuig te Gouda en eene KAART van den tegenmordigen toestand van den Haarlemmermeer. Prtjs f 6.50.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 3