- 110 - De Wed. NOL, aan het Kruisdorp, Marktberigten. A H 7 METEOEOLOGISCHE WAAENEMINGENgedaan in den HAARLEMMERMEER-POLDERvan 8 Junij tot 15 Junij 1861. BLAATSEN der WAARHEMING. KRUISDORP. K l-s LEEGHWATER. CRUQTJIUS. L IJ N D E N. KRUISDORP. STAND VAN DEN Regen. V erdamping. Regen. Verdamping. Regen. V erdamping. Regen. Verdamping. Bakometek. Thermom. Faiirenh. 8 9 10 11 12 13 14 15 vo. 8 u. it 0.— 0.— 0.— 0.— 0.— 0.— 0.— av. 8 u. 0.— 5. 50 0.70 0.— 0.— 0.— 0.— a vo. 8 u. ii 0.30 0.45 0.20 0.— 0.50 0.70 0.75 av. 8u. 2.15 5.20 2.20 3.60 3.75 6.90 7.20 ii vo. 8u. ii 0.— 0.70 0.44 0.11 0.— 0.— 0.— av. 8u. 0.— 0.95 0.65 0.— 0.— 0.— 0.— a vo. 8 u. ii 0.10 0.40 0.32 0.01 0.25 0.32 0.24 av. 8 u. 185 1.04 2.35 3.80 3.79 6.26 6.37 a vo. 8 u. ii 0.— 0.25 1.20 0.— 0.-— 0.— 0.— av. 8u. 0.— 0.80 0.20 0.— 0.— 0.— 0.— n vo. 8u. ii 0.60 0.05 0.55 0.10 0.40 1.30 1.05 av. 8 u. 2.30 1.75 1.80 3.80 3. 50 7.50 8.30 ii vo. 8 u. ii 0.— 0. 53 0.— 0.— 0 0.— 0.— av. 8u. 0.— 1.35 3.05 0.— 0.— 0.— 0.— ii vo. 8 u. n 0.10 0.43 0.15 0.— 0.32 0.63 1.20 av. 8 u. 2.40 1.87 2.80 3.92 4.48 7.28 7.40 n vo. 8 u. 758"03 757.47 764.61 769.10 770.31 767.72 764.94 na. 2 u. 75L04 760.47 766.56 769.23 769.06 766.45 763.76 av. 8 u. 760.10 757.11 762.12 767.64 769.44 767.82 765.37 vo. 8u. ii 55°.8 60°.1 56°.1 63°.1 72°.3 70°.7 70°.3 na. 2u. ii 67°.3 58°.3 6t°.7 70°.9 73°.8 74°.1 77°.4 av. 8u. 54°.1 59°.9 54°. 5 55°.9 63°.9 68°.4 68°.4 ii 6.20 33. 90 2.85 27.10 2.45 33.00 4 .93 32.98 AANMER- KINGEN. 13 Junij, ls namid. 8 u, veendamp. 14 Junij, s namid. 8 «.i zware veen damp. a 1^ Yfe WATERPIOOGTE en WERKING dcr STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER, waargenomen van 8 Junij des middags tot op den middag van 15 Junij 1861. WATERHOOGTE -T- A. P. in Ellen. 9 10 11 12 13 14 15 IN DE 1UNGVAAET bij den LEEGH- WATER. bij den CRU- QUIUS. bij den LIJN- 1)EN. 0.46 0.50 0.50 0.56 0.57 0. 55 0.56 0.56 0.50 0.53 0.57 0.57 0. 54 0.57 0.57 0.57 0. 50 0.55 0.58 0.57 0.59 0. 58 0.61 0.62 IN DEN POLDER bij den LEEGH- WATER. bij den CRU- QUIUS. bij den LIJN- DEN. aan het KRUIS- DOIIP. aan het VENN. DORP. 4.70 4. 64 4.63 4.83 4.68 4. 84 4.66 4.63 4.61 4.63 4.60 4.63 4.64 4.66 4.66 4.67 4.67 4.62 4.59 4.61 4.64 4. 66 4.71 4.70 4.63 4.63 4.61 4.62 4.63 4.65 4.67 4.67 4.63 4.65 4.63 4.72 4.70 4.73 4.73 4.67 Te zamen ii AIzoo per minuut WERKING der STOOMTUIGEN LEEGIIWATER. CRUQUIUS. LIJNDEN. Aantal Aantal Aantal a a> A B o oi Slagen. a o u cL. S c OJ Slagen. a CJ Jh S ai "3 Slagen. P Mh P p p P P 8 8 5 II II II ii 12 7 6 ii 12 8 5 II II II ii 7 6 5882 19 8 5 a u II u II u ii u 7 8 5 ii II II ii a ii ii u 19 8 5 21879 ii II II ii ii ii ii II ii ii ii ii ii II II ii u ii ii II u ii ii ii ii II II ii u ii ii u ii ii ii ii ii II II u ii ii ii II 65 8 5 21879 n II II u 16£ 7 6 5882 ii ii ii ii II II II ii ii ii u ii ii 8 5 5.567 II II II u ii 6 5.941 ii ii ii ii II II II ii ii ii ii ii maalct aan hare geeerde Begunstigers bekenddat de SCHEERDERS-AFFAIRE van haren overleden Man door een Deskundige wordt waargenomen tot de terugkomst van haar Zoon op den lsten Julij. Verzoelct UEds. Gunst en Recommandatie. Amsterdam, 17 Junij. Vee. Rundcren le kwal. /160 a/ 200; 2e kwal. 140 a 180; 3e kwal. 120 a 160. Melk- cn Kalf-Kocijcn 100 a 150. Scbapcn 20 a 24. Varkens 50 a 54 cents per Ned. tD. Boter per 40 N. tD: Fricscbe/44 a 46Kuinder/44 a 45 Kamper 46 a 48 Deventer 40 a 44, Zwolsche 44 a 46. 19 Junij. Granen en Zaden. Tarwe zonder handel. Rogge stil; 124 ffi Pruissischo 242 117, 119 tD Pelorsb. 198 204; op levering icts lager. Koolzaad AX lager; Rostocker Riibs X 61 op 9 v. Olie in Sept. en Oct. X 69|in Nov. X 70. Lijnzaad zonder handel. Olie. Raapolie dadelijk cn op levering flaauwop 6/w. 39^Vlieg: 38. Lijnolio dadelijk cn op levering onvcranderd cn stilop 6/w. /32A; Vliegend 31^. Ilennepolie op 6/w. 39£ Vliegend 88'. Koeken. Raapk. per 1040 stuks 85 a 90. Lijuk. per 104 stuks 12 a 15. Vee. Kalvercn le kwal. 30 a 50, 2c kwal. 25 a 40; 3e kwal. 20 a 30; Schapen 20 a 24; Varkens 50 a 54 els' per Ned. tD. bij gerijven geplaalst. Bruine traag en iels lager, 8,50 a 14 bij klcinighcdcn verkoclit. Blaauwe Erwten met weinig vraag Good kookende Zccuwsche en Flakk. 9,50 a 9,30mindcre en geringo 8,50 a 8 naar kwalit. verkoclit. Wilte onvcranderd; Koningsb. tot f 8,30 a 8,40 vcrliandeld. Koolzaad slap, lot vorigo prijzen te vergeefs aangeboden, doch niet bijkomend geboden. Puik Jarig Overmaasch X 69 gelaten. Op 9 Vat Olie m bet Najaar warcn tot X 69£ genegen verkoopers. Lijnzaad als voren; 111 (D Catania 370 106 tD Memel 303. Ka- nariezaad iets meer gcvraagd; vorigo prijzen,/8 a 6,50, werden le vergeefs aangeboden. Olie. Raapolie traag, zonder ornzet. Vliegend tot 38 en Najaar lot/38f gelaten. Lijnolie schaarsch en onveranderd; Vliegend tot 33 gedaan. Koeken. Raap- en Lijnkoeken vonden iels nicer kooplust. Harde Raapk. per 1040 stuks 80 a 82; harde Lijnk. per 1040 stuks f 120 a 130. J Alkmaar, 14 Junij. Kaas. Aangevoerd 368 stapels of 82,537 N. ID. Kleinc Gras-/23; dito Hooi- 22,25Kom- missie Cras-/25; middelbare dito 25,50dito Ilooi-/23,50 laagste prijs Hooi- 11.50. Broek in Waterland, 13 Junij. Kaas Heden zijn ter mai kt geweest 44 stapels, 4093 stuks of 8249 N. ffiprijs22. Dordrecht, 13 Junij Granen en Zaden. Tarwe. Onzo markt was lieden van Zccuwsche Vlaamscbe en Overm. minder voorzien dan vorige week, waardoor gcbruikers voor de beste soorlcn vorige prijzen 11 a 11,20, liebben moeten inwilligcn mindere en afwijkende soorten iets lager, tot f 8,50 a 9^20 Zomer schaarscli en onvcranderd/8,70 a 10. Hogge. Zeeuwsche,' Vlaamscbe en Overm. lot onvcrandcrde prijzen genomenJarige' dito 7,70 a 8,10; nicuwc dito/6,20 a 6,70; liuilcnlandsclle soorlcn tot 3 lager met mecr ornzet; 148/2 ffi oudc Ame- rikaansche 240142/2 tD dito Archangel 207; 150/2 ffi nieuwe Limburgcr 215. Garst als genoteerd met mecr vraag in do beste soorlcn. Zeeuwsciic, Flakk. cn Overm. Winter 5,60 a 6,70; dito Zomor f 5,50 a 6. Spelt stil cn lot/3,50 a 3,70 verkoclit. Haver. Inlands, vond weinig vraag; Zeeuw- sclie en Inl. Voer 3,60 a 4,20; dito Dikke 4,30 a 5,20. Boeluveit met nicer handel tot de volgende prijzen Limburgcr 235 a 240, Hoisteinsche 245. Booncn. Paardenboonen onveranderd. Overm. Zakgoed tot 7 cn gcstorle Zccuwsche tot/7,20 verkoclit. Duivenboonen niet aangevoerd. Witte Boo ncn als voren Zeeuwsciic cn Walchersclie lager lot 8 a 11 Groningen, 18 Junij. Ilct weder is sodort hedon voor aclit da gen zoo gunslig voor de gewassen gebleven als bij mo- gelijkboid gewensclit kan wordende stemming was daardoor zeer flaauw. Granen. Tarwe iets mecr aangeboden cn weinig gevraagd zijndc, moest 20 cents lager worden afgogeven cn was alzoo niet dan zeer mooijelijk te vcrkoopen. Hogge, waarvan voort- durend nog al wat tor verkoop wordt aangeboden, vond zeer weinig vraag. Vrijdag 11. was do markt 10 cents cn heden op nieuw 10 cents lager, waarloe alleen een en ander aan eon- sumplie to plaalson was. Bockweit zeer weinig gevraagd Vrij dag was do coloring 10 cents lager, maar daarloe was niet te plaalson heden word tot cene verlaging van op nieuw 15 cts. een cn ander afgogeven maar daarloe blcveri wet verkoopers doch geenc koopers over. Garst mcdo Vrijdag 10 cts. en he den op nieuw 5 cts. lager, en daarloe alleen aan pellerij eon on andor le vcrkoopen. De aanvocr van Dikko Haver was groot voor Del jaargetijdedoch de stemming zeer flaauw cn do prijs 20 cents lager dan heden vddr aclit dagen; tot den verlaagden prijs word cclilcr alles wat in deze koers tor veil was voor verzending naar Engeland gekocht. Zwarte Haver tot 30 cents verlaging sodort heden voor aclit dagen opgeruimd. Witte Voer weinig ter veil cn toch 5 cents lager afgogeven. Paardenboo nen genoegzaam zonder handel. Gort weinig gevraagdmaar door de vasthcid dcr pellers weinig lager; de handel daarin was onboduidend. Koolzaad zonder handel. Olie. Raap-Olie lager afgegeven. Lijn-Olic flaauw. Noteringen. Tarwe. 116/120 ffi nieuwe roodc/7,20 a .0/1 zwarte 6,20 a 6,70. Nieuwe Garst. 93/99 tD Winter 4,65 a 5,45; 103 ID Knobbe 5,55. Nieuwe Hover. 75/78 ffi Dikke 3,65 a 4,— 62/65 ID witte Voer 2,70 a/3,05; 68/72 iD zwarte dito 3,a 3,60. Faarden- booncn 4,50 a 6,75. Koolzaad 9,— a 13,—. Gort. Grove 9,10 a 9,40; puike 9,60 a 9,90; Parel-Gort 12,40 a 25. Olie. Raap- 36 Lijn-/ 30. Haarlem, 17 Junij. Granen. Witte Tarwe 8,25. Rogge 7,10. Garst 5,75 a 6,40. Hoorn, 13 Junij. Kaas. Tor waag gewogen van af 7 Junij; dagclijkscho weging IS stapels of 274 1 N. Donderdagscho markt 197 stapels of 49,766 ffi, to zamen 207 stapels of 52,507 it, Iloogste prijs Gras- 23; middclsle /21, laagste 19. 15 Junij. Vee. Aangevoerd: 17 Paarden 60 a 195; ljj Kocijen 95 a 235; 14 Kalveren 3 a 14; 125 Scliapen 10 a 32; 65 Lammeren /5a 16,50; 90 Varkens/ 8,50 a 26; 19 Zcugcn 17 a 42; 235 Biggen 4 a 8; 13 Bok- ken 75 Cents a/7; 6 Geiten 1 a 12; 125 Kippen 70 Cts. a 1,20. Eijeren: 20,000 Kippen- 2,30 a 2,50; 8000{ Eenden- 2 a 2,20. Boter: 2800 koppen 55 a 60 Gents1 per kop. Aardappelen 300 mud 3 a 6. Leiden, 14 Junij. Vee. Aangevoerd: 199 Koeijen175 Kalvercn, 770 Scliapen cn 2591 Lammeren. 86 Kalfkoeijen 105 a 200; 22 vette dito 150 a 210; 62 vare dito 58l a 154; 148 vette Kalveren 22 a 54; 19 magere dito f 3,- a/7,50; 520 magere Hamels/I4a27 145 vette dito/23 a 25; 2,435 magere Lammoren/3 a 11,50; 18 magere Varkens/16 a/28; 126 Biggcn/6 a 14. Boter. Verkoclit8620 Ned. ffi: Isle kwal. 40 a 44; 2de kwal. /36 a 39 per I Vat;/1,~ a/1,10 en 0,90 a 0,97| per Ned. ID. 15 Junij. Granen. 16 mud Winter Tarwe 11,50 a 12,50; 22 mud Zomor- of Nieuwe dito 9 a 10; 30 mud Winter Rogge 7,50 a 8; 17 mud Zomer- of Nieuwe dito 6,25 •i/ 6,7520 mud Garst 5,50 a 6; 13 mud Cliovalicr rlito 6,50 a 726 mud zware Haver /5a 5,50; 24 mud ligtej dito /4a 4,50; 10 mud Duivenboonen /8a 8,50; 11 mud Paardenboonen /7a 7,50. Middelburg, 13 Junij. Granen. Op nieuw was de aanvoer| zeer onbeduidend en bepaalde het verhandelde zich groolendeels voor dadelijke behoefle. Tarwe. Puike Walchersclie niet bene-1 den 11,50 a 11,75 te koopZeeuwsche II a 10,50 naar deugd en kvvaliteit. Rogge. Zeeuwsche weder tot 7,30 ver koclit. Garst. Winter/6,80; Zomor 6,30. Boonen. Wal chersclie bruine opgeruimd; dito Witte 9 a II naar kwal; dito Paardenboonen 7die weinig meor voorkomen met/7,50 betaaldZeeuwsche niet ter markt. Erwten. Walcherseiie groenc 11 nominaaldito groote 13. In Koolzaad ging riicts om. Olie. Patent- /41 Raap- 43£; Lijn- 34| De berigten omlrcnt de te velde slaande vruchlen luiden bij voortduring gunslig. Purmerende, 18 Junij. Kaas. Middelb. f 25,50; Klcino 23,50per 50 Ned. ID. Aan de Stads waag zijn gewogen 269 stapels of 77,292 Nod. ID. Boter 95 cents per Nod. ft'. Eijeren. Kippen- 2,10, Eonden-2,20. Vf.e. 276 Rundcren, niet vlug; 156 vette Kalveren, 50 a 70 cents per Ned. ID; 85 nuchtcre dito2 a 13, stuggc handel; 897 Scliapen en Lammeren, de haridel was niet vlug; 153 vette Varkens, 42 a 48 cents per Ned. tDhandel vlug; 20 magere dito 12 a 24; 310 Biggen 4 a 7, met sluggen handel; 18 Paarden. Rotterdam, 17 Junij. Granen en Zaden. Tarwe. Wilte hoewcl niet ruirn aangevoerdweinig begeerd cn 50 cents lager sleclits gedeetelijk te vcrkoopen. Buitenlandschc soorten aan consumptie met weinig kooplust. Puike nieuwe Overm., Zeeuw sche en Vlaamscbe 1860 zakmaat 10,20 a 12; goede dito I 9,50 a 9,60; afwijkende soorten /8 a 9; 156/2 tD nieuwe witbonte Poolsclie 380; 154/2 tD nieuwe Bovenlandsche Ris j 337. Rogge. Zeeuwsche icts meerder ter veil, 10 cents la-j ger cn nog veelal onverkoclit. Buitenlandschc soorten onvcran-1 derd met beperkten omzet. Puike nieuwe Zeeuwsche en Vlaam- j sclie 1860 zakmaat 6,50 a 7,10; dito Noordbrab. en Overm. /6a 6,20; afwijkende soorten/5,25 a 5,75; 153/2 fD jarige Dantzigcr/ 255; 150/2 tD jarige Koningsberger /243; 154/2 K nieuwe Limburgcr 230; 143/2 tf Pctcrsburgcr/212. Garst. Zeeuwsciic bij klcinen aanvocr prijslioudendals voren te koopen. Nieuwe Overm.Zeeuwsclio cn Vlaamscbe Winter 1860 zakmaat i 4,50 a 0; dito Zotner 4,40 a 5,70. Haver als voren. Puike j nieuwe korle 4 a 5; dito lange/3,50 a 4; afwijkende lango cn korte 2 a 3. Bockweit 5 lager, langzaam afgaande. Noordbrab. 230 a 245; Holsleinsclio 238 Erwten voortdu- rend met kleine aanbicdingcn, doch ook weinig gevraagd. Puike Scliokkers 10,50 a 11,25; mindere 6 a 8; puike kleinc 9 a 11; afwijkende /5 a 7; wilte /7a 8,25; nieuwe Geldersclie graauwe cn Capucijncn 13 a 15; puike groote Koningsberger graauwe cn Capucijnen 13Zeeuwsche graauwe /6,75 all. Boonen. Zeeuwsche witte cn bruine lager afgegeven. Ruilenlandsclio soorten prijslioudend. Goede Zeeuwsche Wilte 10,50 a 11; mindere/ 4 a 7; extra puike Portugesche/14; Italiaansche 10 a 11,25; Rhijn /II a 12; Amerikaanscbe 10,50 all; puike Zeeuwsche bruine /14 a 20; mindere cn wakko 4 s 6; Italiaansche 12,50 a 13,50; gelezene dito 14 a 14,50; dito Walchersclie, stuk cn klcur/ 18; Napel- sclic/ 14,50 a 14,75, Italiaansche gele/10,75 a 12,50. Paar denboonen als voren. Puike /7,25 a 7,60; mindere/4,50 a 6. Duivenboonen /7a 9,50. Koolzaad. Overmaasch X 68 a 62. Kanariezaad flaauw als voren, /4a 8,75. Meekrappen weinig gevcilder hCstond op de tegenwoordige vraagprijzen weinig kooplust. Drukkerij van Bonga St C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 4