WEEKBLAD van 1861. Vrijdag, 28 Junij. Haarlemmermeer. AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. HoofdredacteurC. E. DE CLERCQ. REKENING EN VERANT WOORDING omtrent HET GEHOUDEN BEHEER OVER DE PONT AAN DEN SCHINKELPOLDER. STAAT VAN DEN LANDBOUW HAARLEMMERWR, Abonnementen worden aangenomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidscbestraat, te Amsterdam J. J. VAN BREDERODE,Haarlem, bij den Heer BRIEVENGA ARDER te Haarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEGREN in het Rijk. De Pans is f 6,in het Jaar. Elke 3 Maanden wordt over f 1,50 beschikt. Advertentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts., behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. Junij 1860 tot Junij 1861. Ontrangst. Vitgaaf. 1860. Junij 27. fi 11 if 11 11 if 11 29. 11 11 11 a 11 11 11 11 Julij If 11 17. 11 11 ii 27. Aug. 1. 11 18. Sept. 8. Oct. 22. 11 If 11 30. 11 Novemb. 1861. Januarij. Junij Bijdragen van de Heeren: A. 't Ilooft, Haarlemmermeer KranenburgAmstelveen van der Starre, Sloten SteenvoordeAmstelveen van de GeerSloten S. van Dijk, idem B. J. KroonHaarlemmermeer. HuijsingaAmsteldijk Meijer, Ringv. Haarlemmermeer C. Boer, Schinkelpolder KeijserswaardHaarlemmermeer. Hanedoesidem Amersfoordt, idem Rutgers v.Rozenburg, idem en Schinkelpolder KnibbeHaarlemmermeer Pol, idem v. llouweninge, idem Hoeufft v. Velsen, idem SchroderAmstelveen Nuwendamidem VlamingAalsmeer Broekhof, idem Rutgers v. Rozenburg(2de bijdrage) C. Kroon, Haarlemmermeer van der Beekidem LichtenbeltAalsmeer MazirelOvertoom Haarlemmermeerpolder, JunijDe cember 1860 idem, Jan., Junij 1861 Balanceert. 1860. 20— Junij 22. K. Hogenhouteene pont vs. kwS. /200. 11 E. D. Cater, een roeischuitje. 32— 5.— Julij 2. Hinlopenpalen en schuifboom 7.15 10 11 M S. A. van Raapketting 26— 5. 11 Daniseen haspel 10— 5.— If 11 Bernhard vertimmeringen aan de 10— pont Vs. kwS 208.74 10— 16. van IJzer, verlengstuk ketting. 12.30 15 11 11 Krammen en essen 1.60 20— 11 if Reparatie haspel 2— 75 Nov. 14. G. Langhout, bescho.eijing ring- 75 vaartsboorden vs. kws 233— 7 5 1861. 75— Junij 1. Saldo in kas 21.71 7.50 75— 25 50— 15 5 20— 20— 25— 20— 2 10— 6— 25— 25 754.50 Balanceert. 754.50 Goedgelceurd {get.) J. A. Pol. H. A. Hanedoes. Aldus opgemaaJct met een batig Saldo van een-en-twintig Gulden een-en-zeventig Cents. {get.) Mr. J. P. Amersfoordt. Deze Pont stelt de gemeenschap daar tussehen den Haarlemmermeerpolder en het Oost-einde van Aal smeer, deLegmeer, de Hand van Ley den, Amstelveen, en door den Noord met den Straatweg op Amsterdam. Op dezen laatsten weg (de Noord) is echter sedert de oprigting der pont eene afsluiting gezetwelke belet dien weg te berijden, en dwingt om over Amstelveen en de Hand van Leyden meer dan een uur om te rijden en twee tollen te betalen. Mogt men oordeelendat voor het berijden van den Noord iets moet worden betaald men doe aanvrage om tol te mogen heffenmaar een weg af te sluiten en tot omrijden te dwingen komt mij niet billijk voor. De opmerkzame lezer zal uit bovenstaande rekening hebben gezien dat de pont en aanlegplaats zijn daargesteld uit vrijwillige bijdragen. Op die lijst worden namen gemist van personen die digt bij de pont vele landerijen hebben liggen en plaats nemen in de besturen der beide polders. Het zal in het vervolg aan de beoordeeling van kiezers staanin hoeverre zij bij herkiezing hunne aandacht weder willen vestigen op personendie de hand terugtrekkenwanneer iets voor het algemeen belang moet worden bijgedragen maar die aanbieden als zij eene stem noodig hebben. Uit het nog overig batig saldo en de beloofde jaarlijksehe bijdragenhoopt men de volgende rekening zonder nieuwe bijdragen te kunnen sluiten. Bij onvoorziene ongelukken zal echter weder een beroep op belangstellenden moeten worden gedaan. Haarlemmermeer, 24 Junij 1861. Mr. J. P. Amersfoordt, VAN HAARLEMMERMEER. De heer burgemeester P a b s t verrigt een verdien- stelijk werk door het jaarlijks leveren van een zoo uitvoerigen staat van de uitkomsten van den landbouw in de gemeente Haarlemmermeer. Hij toont daardoor zijne warme belangstelling in het toenemen der maat- schappelijke welvaart van de gemeente, waarvan het bestuur hem is toevertrouwd. De statistiek moge eene dorre wetenschap schijnenen al die kolommen met cijfers aan velen weinig belang inboezemenhet is niettemin zeker dat bijdie de statistiek lief heeft daardoor het bewijs levert met den krachtigen wensch bezield te zijn, om den waren toestand der zaken te leeren kennen en om door die kennis de middelen te leeren vinden, die strekken kunnen tot het bevor- deren der welvaart en het wegnemen der beletselen, die aan hare ontwikkeling in den weg staan. De jaarlijksehe verslagen van heeren burgemeesters aan de Gedeputeerde Staten toonen nog maar al te veel, dat aan die kennis van den plaatselijken toe- stand dikwerf veel ontbreekt, en velen hunner zich bij eeu bloot administratief beheer van en toezigt op de gemeente blijven bepalenterwijl zij zooveel dienst zouden kunnen bewijzen zoowel aan de volkswelvaart als aan de wetenschapdoor de middelen die hun ten dienste staan aan te wenden tot de vermeerdering der kennis van den toestand waarin landbouw en nijverheid zich bevinden en van de plaatselijke bij- zonderhedendie deze kenmerken. De statistiek is eene moeijelijke wetenschap en het leveren van goede statistieke opgaven is geen ge- makkelijke taak. Het is niet maar de kunst om een aantal cijfers bijeen te verzamelen en in kolommen te rangschikkenmaar de groote zaak is de wijze hoe die cijfers verkregen worden en de kritiek waaraan men ze onderwerptom uit die cijfers feiten te voor- schijn te doen treden. De wetenschappelijke beoefening der statistiek is nog niet lang in praktijk gebragt en de kennis daarvan nog weinig algemeen verbreid terwijl bij het groote publiek, tot hetwelk men in den regel moet gaan om de noodige opgaven te ver- krijgenmeestal hoegenaamd geene belangstelling daar- voor wordt gevonden zoodat men gewoonlijk in plaats van medewerking achterhoudendheid en achterdocht ontmoet. Tot nu toe zijn daarom de meeste statis tieke opgaven omtrent den landbouw meer als proeven daartoe dan als een juist beeld van den waren toestand te beschouwen. Die onvolledigheid en onzekerheid is ecbter onvermijdelijk, zoolang de algemeene belang stelling in de statistiek nog zoo gering is. Het zou echter hoogst verkeerd zijn omwijl men de vol- maaktheid nog niet bereiken kan, den arbeid in af- wachting van beter tijden te stakenwant juist die arbeid is de eenige weg om het werk tot meerdere volmaaktheid te brengende belangstelling daarin op te wekken, de feilen aan te toonen en de hulpmid- delenom beter te slagente doen ontdekken. Wij zijn cr alzoo verre van af om, als wij onze meening betuigendat de statistiek van de landbouw- opbrengst van Haarlemmermeer ook nog slechts eene zeer onzekere isdaarvan een verwijt te willen maken

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 1