WEEKBLAD van 1861. Vrijdag, 5 Julij. j\ AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. HoofdredacteurC. E. DE CLERCQ. DE WERKTUIGEJi in 1860/61. JO. ill f if A A It LEMMERMEER Abonnementen worden aangenomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidsehestraat, te Amsterdam J. J. VAN BREDERODE,Haarlem bij den Heer BRIEVENGAARDER te Haarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in het Rijk. 1 ,DU p1S °7 I1" hfCti Jaan E!,ke 3 Maanden wordt over 1,50 beschikt. Advertentien van 1—5 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts., Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. I. Even als wij vroeger voor de voorafgegane jaren de werking der stoomtuigen hebben nagegaan in de 8 maanden, waarin regelmatig hun arbeid wordt ge- vorderdwenschen wij dit te doenover de 4 laatste maanden van 1860 en de 4 eerste van 1861. Het bestuur beeft, door ons inzage te willen ver- leenen van de maandrapporten des hoofd-opzigters bovendien ons in staat gesteld, behalve een overzigt van de werking der stoomtuigen, ook andere bijzou- derheden daaromtrent en bovendien het verbruik van steenkolen en smeermiddelen mede te deelen. Wij betuigen daarvoor gaarne onze erkentelijkheid. De volgende staat geeft een overzigt, door ons uit die maandrapporten opgemaakt. VERBRUIKTE STEENKOLEN en SMEERMIDDELEN per Uur en per Paardenkracht. ffi Engelsche Kolen. Belgische Kolen. ffi Talk. Kan Gallipoli Olie. 1.619 0.841 0.00159 0.000269 1.610 1.610 0.00192 0.000385 1.640 0.852 0.00159 0.000265 1.463 1.463 0.00139 0.000239 1.634 0.824 0.00175 0.000292 1.086 1.851 0.00161 0.000268 1.509 0.844 0.00119 0.000119 1.773 1.291 0.00145 0.000264 1.514 0.716 0.00149 0.000276 2.295 1.291 0.00246 0.000409 0.992 1.894 0.00205 0.000344 1.444 2.485 0.00394 0.000525 1.063 2.127 0.00196 0.000320 1.029 1.224 0.00139 0.000232 1.439 0.698 0.00147 0.000245 2.876 1.685 0.00367 0.000550 0.907 1.254 0.00129 0.000218 1.572 0.768 0.00145 0.000242 2.390 1.269 0.00316 0.000491 0.789 1.578 0.00125 0.000213 1.556 0.780 0.00142 0.000237 De nieuwe ketels zijn in het gebouw gebragt en met het stellen van die ketels is een begin gemaakt. Het heiwerk ter versterking der fundering gaat geregeld voort. Dat werk vordert echter slecht3 langzaam, wegens de moeite die het kost, om de damplanken tot de vereischte diepte in te heijen. De opzigter Starck heeft op 5 October zijne dienst overgegeven aan den opzigter A. van It i e s- sen en is nog denzelfden dag vertrokken. October. De herstellingen aan de gebouwen zijn, met uitzondering van eenige kleinighedendie op het stellen en inmetselen der nieuwe ketels wachtenaf- geloopen. Aan het vernieuwen van enkele nagels in de nieuwe ketels, die bij de persing ondigt waren en aan het VVtfKKTUIGIfiN. Uren. September. October Lijnden463 Cruquics Lijnden NovemberCituQuius. Lijnden. December Lijnden. January February. CrUQCIUS. Cruquius. MaartLEEGnwATER. April Cruquius. Lijnden Pompen. Ketels. Slagen. Slagcn per Minuut. Ontwikkeld vermogen in Paarden- krachten. 463 7 6 166710 6.001 336 96 7 6 33336 5.787 324 605 7 6 217513 5.993 336 22 6 6 7469 5.658 272 34 7 5 10365 5.080 284 44 7 6 13820 5.992 335 50/ 7 7 19392 6.400 358 847/ 7 8 129840 6.222 348 64 7 10 23080 6.010 336 76 6 6 25702 5.636 270 330/ 7 6 119727 6.037 338 217/ 7 8 86280 6.619 370 54/ 7 7 16250 4.992 279 216 7 6 77523 5.982 335 17 6 6 6097 5.977 2S7 364 7 8 102740 4.704 263 97/ 6 8 19040 3.254 156 205 7 6 66774 5.428 304 74/ 7 6 27420 6.154 344 166/ 7 7 63800 6.386 357 289/ 7 8 112180 6.458 361 24 7 10 9110 6.326 354 210/ 7 6 78491 6.214 348 30/ 7 5 8463 4.624 194 28/ 8 5 7197 4.172 175 340 7 8 13 7 9 S 0 6.763 378 52/ 7 7 19860 6.304 353 537 7 6 203210 6.301 353 201/ 8 5 58540 4.842 232 55/ 7 7 21960 6.624 371 161/ 7 8 68630 7.093 397 116 7 6 45190 6.492 363 Het verbruik van steenkolen en smeermiddelen heeft in die 8 maanden in het geheel bedragen als volgt Aan den Leeghcater 1909 mudd. Engelsche kolen. 1035 Belgische 188 ffi Talk. 29 kann. Gallipoli-olie. 42 Patentolie. Cruquius 13005 mudd. Engelsche kolen. 15623 Belgische 1250 J/ 15 Talk. 211 kann. Gallipoli-olie. 643 Patentolie. Aan den Lijnden 18803 mudd. Engelsche kolen. 12816'/ Belgische 1500/ lb Talk. 250 kann. Gallipoli-olie. 531 Patentolie. Omtrent den toestand der werktuigen en hetgeen in die 8 maanden ter herstelling van kleine gebreken of verbetering is geschied, vinden wij in die maand rapporten vermeld a. Omtrent den Leeghwater September. De bij het bestek bepaalde herstellin gen aan de gebouwen zijn gedaanmet uitzondering van die in het stoomgebouw, welke om de ketelver- nieuwing yoorloopig zijn uitgesteld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 1