110 Haarlemmermeer Landbouw. ALGEMEENE WEDSTRIJD aanbrengen van hoekstukken aan de fronten der ketels die door den rijks-ingenieur van liet stoomwezen, bij de persing op 3 November j.l., werden noodig geacht, wordt met kracht gewerkt. Evenzoo is men ijverig bezig met het stellen der voedings- en spui- toestellen, terwijl ook aan bet metselwerk van de ketels, op 7 November een begin is gemaakt. \erder is men in bet begin der maand November begonnen met het kerstellen der pompharten. Die harten waren nog in een vrij goeden staat. Op heden (14 November) waren zes harten hersteld en is men begonnen met een dier herstelde harten weder te plaatsen. De herstelling der fundering ter wederzijde van de waterloopen was op 20 October gedaan. November. De versterkingen aan de voorfronten der nieuwe ketels (op 3 November door den Kijks- ingenieur van het stoomwezen aanbevolen) zijn aan- gebragt en al de kleine gebreken bij de persing op dien dag zigtbaar, zijn hersteld, zoodat de ketels nu gereed zijn om voor de tweede maal geperst te wordenhetgeen binnen weinige dagen zal plaats hebben. De algemeene spuipijpen zijn gelegd en aangemet- seld. De werklieden der fabriek van Fijenoord gaan overigens met kracht voort aan het plaatsen der voe- dingstoestellen, het aanbrengen der veiligheidskleppen en het bevestigen der stoomkast met de ketels. Met de bemetseling der ketels gaat men ook met den meest mogelijken spoed voort. Iliervan zijn al de ondervuurgangen gemetseldalsmede de achter- vuurgang. De pompharten zijn alien hersteldvan nieuwe houten beddingen voorzien en op hunne plaats ge- bragtterwijl met de herstelling der pompzuigers ijverig wordt voovtgegaan door twee bankwerkers van de fabriek der heeren Schretlen C°.terwijl het personeel van den Leeghwater bezig is met het op hunne plaats brengen der nieuwe warm-waterbakken. Door den aannemer J. van Dijk is de derde dam gelegd voor den kaaimuur, zoodat met het ontgraven der filtreerbak een aanvang kan worden gemaakt. Indien de nieuwe zuiger en het pomphart niet spoedig uit Engeland komen, zal in de eerste dagen van December begonnen worden met het uitkruijen van den dam in de Hoofdvaart achter het machine- gebouw. December. Aan de ketels van den Leeghwater zijn door de werklieden van de fabriek te Eeijenoord aangebragt al de vuurramen met de bovenplaten, de spuipijpen de proefkranen, en de koperen buizen voor de peilglazenverder zijn de vrij belaste veilig- heidsklepde veiligheidskleppen en de stoomvlotters op de ketels gesteld, alsook de voedingsbuizen en kleppen voor zoo ver die voorhanden waren. Met de bemetseling der ketels is men zoo ver gevorderd, dat alle rookkanalen gemetseld zijn en alleen nog de voormuur en eenig metselwerk boven de gewelfjes der rookkanalen moeten worden gemaakt. Door het personeel van de fabriek der heeren D. A. Schretlen C°. zal de thans onder handen zuiger worden in elkander gezetwaarna de overigen naar de fabriek zullen worden gezonden om aldaar gereed gemaakt te worden. Het personeel van den Leeghwater is steeds werk- zaam met het stellen en pas maken der warm-water bakken, het inschuren van kleppen en het in orde brengen van andere machinedeelen. Nadat de derde zanddam door den aannemer J. van Dijk langs den kaaimuur gelegd was, is mdh met de ontgraving begonnen, welke voor reeds is geschied, terwijl de aanvulling met klei voor de helft is gedaan. January. De ketelbemetseling is geheel volbragt, zoodat nog te doen overblijft het leggen der bestra- ting boven de ketels, het opvoegen van den vbor- ketelmuur en het bekleeden van de stoomkast en stoompijp, Het werk van de fabriek te Feijenoord bepaalt zich nog tot het aanbrengen der voedingsbuizen, leidende van de ketels naar de machine en van die ter vereeniging met het donkeyalsmede de koperen pijpjes en de trekstangen onder de peilglazen, aan welk werk men werkzaam is. Een paar kleine lekken, die zich openbaarden in de verbinding der haizen tusschen de ketels zijn mede hersteld; eindelijk moet nog door die fabriek geleverd worden het gedeelte van den stoompijp tot aanvoer van stoom naar den cilinder. Door het personeel van den Leeghwater zijn de keetwaterbakken en de balkleppen voor de hydrau- liquen geplaatst; overigens is men bezig met het pas maken der evenwigtsklep en het aanbrengen van eenen nieuwen rand onder de gewigtbakeindelijk is men werkzaam met het herstellen der pompzuigers, welke spoedig gereed zullen zijn. Na het droogmaken van den funderingsput is het nieuw uit Engeland ontvangen pomphart op zijne plaats gebragt. De kleiaanvullingen voor de kaaimuren zijn volbragt February. Op den 23sten Februarij is de Leegh water gedurende eenige uren in werking geweest, ten einde te onderzoeken of al de deeleu der machine geregeld werkten. De proef is gunstig uitgevallen; alleen werkte het donkey onregelmatig; bij onderzoek is dan ook gebleken, dat een gedeelte der zuigbuis leidende van de ringvaart naar de perspomp, ge- scheurd was, welk gedeelte reeds door een nieuw eind pijp is vervangen. Bij bovengenoemde werking is ook nog gebleken, dat de nieuw uit Engeland onvangen zuiger niet spoedig genoeg daaide; de oorzaak hiervan is, dat de openingen tot het doorlaten van water te klein zijn. Men zal trachten dit te verbeteren door het aanbrengen van eenen houten rand onder de regels om daardoor meer rnirnte te verkrijgen. De lederen rand om dien zuiger, die te zacht Meek te. zijn, is vervangen door een' dubbelen rand van hard zoolleder. In deze maand zijn door de werklieden van Feijen oord aangebragt de nog ontbrekende voedingsbuizen de peilkranen zijn in orde gebragtterwijl men werk zaam is met het aanbrengen van de stoompijp, welke in plaats van de eerstgezondene, die niet paste, van de fabriek te Feijenoord is aangevoerd. Het personeel is werkzaam geweest met het in- brengen van pompzuigers, het aanbrengen van den nieuwen ijzeren rand onder de gewigtbakhet plaat sen van nieuwe balansrollen en van nieuwe oliebakjes aan die rollen, terwijl verder door hen nog eenige verpakkingen zijn gedaan en de overbrengende stoom pijpdie gescheurd washersteld is. De aannemer J. van Dijk is werkzaam met het uitbaggeren der dammen. Hij denkt hiertoe nog drie weken noodig te hebben. De grond van die dammen wordt gebruikt tot het ophoogen en gelijk maben van het terrein rondom den Leeghwater. Maart. De langzame werking van den Leeghwater werd veroorzaakt door de sterke afkoeling van de stoomkast, stoompijp en ketels, wijl die nog niet geheel waren omkleed en gedekt. Dientengevolge is het verbruik van brandstoffen ook groot geweest. Bij den stilstand van den Leeghwater is de aan nemer Sebil voortgegaan met het bekleeden der stoomkast en pijp en met het maken van de straat voor het ketelgebouw. Eindelijk zijn nog de ijzeren hekken op den kaaimuur en voor het ketelgebouw geplaatst; met het verleggen der keistraat is men werkzaam. De aannemer J. van Dijk is nog werkzaam aan de opruiming der dammen voor de kaaimuren en waterloopenterwijl de dam in de Hoofdvaart achter den Leeghwater door hem is opgeruimd. Het personeel is werkzaam geweest aan het aan- halen der zuigerpakkingen en het opbrengen eener nieuwe ronde op dezeverder is nog nagezien de pakking der lueht- en voedingspompen. April. Gedurende deze maand is van wege den aannemer Sebil het door hem aangenomen werk opgeleverdmet uitzondering van het verwen der bekleeding van de stoomkast. Door het personeel zijn gedurende den stilstand der machine eenige verpakkingen aangeschroefd en verder met nieuwe pakkingen aangevuld. De ketels zijn schoongemaakt. Niettegenstaande men de ruimte boven de rolletjes tot inlaten van het water bij den nieuwen uit Enge land ontvangen zuiger vergroot heeft tot 3 duim blijft het dalen van dien zuiger in de pomp steeds gebrekkigwaardoor bij voortduring schokken ont- staan, die nadeelig zijn voor de werking der machine. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven: van 18 Junij tot en met 2 Julij 1861. GEBOREN: Johannes, zoon van P. Ligthart en M. Bleeker. Cornells Gerardnszoon van P. Intveld en T. Krosschel. 1 Maartenzoon van N. MaaskaDt en N. Visser. Petronella doehter van P. Touw en M. Walraven. Jacob en Corne lls zoons van J. Rietveld en J. Viiyk. Anthonie zoon van D. Giesbergen en L. Planlre. Cornells., zoon van J. de Winter en J. Mansbanden. Mientje doehter van J. Verweij en G. van Dijk. Anna, doehter van H. Mekus en D. van llarskamp. Leendertzoon van W. v. d. Berg en L. v. d. Bijl. Aartjedoehter van A. Bar en G. Huigen. Jau, zoon van M. van Marsbergen en J. van Rijs. Jan zoon van Maria Schaap. 1 Gerritje, doehter van L. van Seters en W. Koole. Maria, doehter van J. Buijn en G. Buijn. Gerrit, zoon van D. Groen en N. Braak. Cornelia, zoom van P. Eggermoud en R. Knipers. Adrianuszoon van J. Hopman en M. Klaassen. Johanna, doehter van P. Klaare en M. Schreuder. Maria Alberta en Krijntje Elina, dochters Van C. Tanis en H. M. Jansen. OVERLEDENGeertruida, oud 6 jaren, doehter van A. Umans en G. Goeman. Willemoud 3 jaren, zoon van H. Beerens en S. Bos. Apolonia oud 8 wekendoehter van A. Verduin en G. van Ewijk. Maarten, oud 9 jaren, zoon van J. Westbroek en E. Hogerwerf. Jannetje, oud 12 dagen, doehter van G. v. d. Vlugt en J. C. Slingerland. Hendrikusoud 3 maandenzoon van C. van Kampen en C. van Leeuwen. Johannes, oud 3 maanden zoon van Johanna Muis. Cornells Camffermanoud 40 jarengehuwd met J. C. Klaverstijn. Nicolaas, oud 2 maanden, zoon van P. Milman en C. Coupler. Antonius Wilhelmus, oud 9 maan den, zoon van A. Stokman en M. Schoorl. Pieter Johannes, oud 31 jaren, zoon van P. J. Mulder en E. van Delle. Aagje Costhuizen, oud 37 jaren, gehuwd met J. Veerman. Elizabeth, oud 3 jaren, doehter van J. Molenaar en D. Kooy. ONDERTROUWD J. Schonten en P. Heijne. GEHUWD: G. Tates. met J. Jongejan. C. M. Koster met C. van Someren. B. Combee met A. van Kekem. G. Bouwman met P. Visser. van Grasmaaiwerktuigen Hooischudders Paar- DENHARKENWaGENS OF ANDERE VoERTUIGEN en Hand-Gereedsciiappen voor den Hooi-Oogst, gehouden in den HaarlemmertneerS'older door de Hollandsclie Maatsehappij van Landbouw den 28sten en 29sten Junij 1861. Het was een goed denkbeeld om dit jaar den wed strijd te hernieuwen van grasmaaiwerktuigendie voorleden jaar voor de eerste maal in Nederland had plaats gehad. Het liet zich toch voorzien dat in een jaar tijds weder veel in de konstruktie der werktuigen verbeterd zou worden, en voor het bekend worden der werktuigen was het wenschelijk dat er ook dit jaar gelegenheid bestond om ze in werking te zien. Hoewel er zelcer veel voor gepleit had om ditmaal den wedstrijd te houden in het hart van Noord-Holland te midden der rijke wei- en hooilanden van Beemster Purmer en Schermer, zoo was het een aangenaam bewijs van belangstelling van het Hoofdbestuur in zijne jongste afdeeling om den wedstrijd in den Haar- lemmermeer-Polder te doen plaats hebben. En voor dezen polderwaar tlians reeds ongeveer 9000 bunders tot grasland nederliggenis het werktuigelijk gras- maaijen toch ook eene zaak van het grootste belang bij het gebrek aan handendat dikwijls in den druk- sten tijd gevoeld wordt. De gunstige beschikking van het hoofdbestuur heeft men wel inzonderheid te danken gebad aan het be- reidwillig aanbod van Baron Verschuer, om daar- voor zijne gronden beschikbaar te stellen. De inzending van grasmaaiwerktuigen was talrijk. De heeren lveyser en Swertz, als agenten van Burgess en Key hadden er drie ingezonden. Een vereenigde gras- en graanmaaijer van Burgess en Key voor twee paarden; een dito voor een paard, en een uitsluitenden grasmaaijer van die fabriekanten dezelfde die het vorig jaar te Loosduinen met den eersten prijs bekroond was geworden. Cranston van Londen had een tweepaards en een eenpaards grasmaaiwerktuigsysteem W o o d ingezonden. G. Stout van Tiel het werktuig van M a n n ijdat voorleden jaar te Loosduinen werkte en toen den tweeden prijs verkreeg en een werktuig, systeem Wood; zij zijn echter niet door den inzender ver- vaardigd. Het Domaine Prive Koyal de Berg had ook weder een werktuig ter mededinging aangebodenhet model, dat het vorig jaar niet goed voldeed, was veel gewijzigd, inzonderheid in navolging van het toen bekroonde werktuig van Burgess en Key. De hee ren Gevers Deynoot en W. F. Heshuysen hadden hunne werktuigen buiten mededinging inge zonden. Aangekondigde inzendingen van Jhr. Mr. O. E. van Andringa de Kempenaer en van J. P e i g n a t en C°. waren niet verschenen. Vrijdag had de beproeving voor de Commissie van beoordeeling en voor eenige leden der Maatsehappij daartoe door bet hoofdbestuur uitgenoodigd of daarbij toegelatenplaats. Zaturdag namiddag voor de leden, en voor het publiek tegen 2 entree-geld. Alle werktuigen werkten toen niet, de meesten niet zeer lang en geregeld zoodat zij die alleen dien dag te- genwoordig waren geen volledig en gegrond oordeel over de verschillende verdiensten der beproefde werk tuigen kunnen vellen. Wij wensehen daarom ook liever het rapport der Commissie van Beoordeeling

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 2