117 - A©¥EIRf EHff !EM» LANDBOUW-TENTOONSTELLING. Uit de hand te hoop. in te wachten inplaats van eene niet gegronde uit- spraak hierover te doen. Deze commissie was voor de grasmaaiwerktuigen zamengesteld uit de heeren Hoeufft van Velsen, Staring, Borgesius, van Wageningen, Kakebeeke en Hotz. De uitslag der bekrooning was als volgt Eerste prijs van 250, aan den vereenigden gras- en graanmaaijer van Burgess en Key, systeem Allen, voor twee paarden, ingezonden door de beeren Keyser en Swertz. Tweede prijs van/ 200, aan het grasmaaiwerk- tuigsysteem Wood, voor twee paardendaar er van deze werktuigen twee waren ingezonden die even goed voldedenzoo werd deze prijs verdeeld tusseben de heeren G. Stout te Tiel en W. M. Cranston te Londen. Het werktuig onderscheidt zieh van het ten vorigen jare bekroon- de door het navolgende In plaats van het eene groote rad in het midden geplaatstzijn er thans twee even groote raderen het eene daarvan heeft op de bui- tenzijde der veiling uitstekende dwarsribbenom het vat op den grond te geventerwijl het aan de binnenzijde getand is tot het over- brengen der beweging. Aan de ach- terzijde van het werktuig is een kleiner raddoor middel van een stelschroef, waaraan de zaag ver- bonden is kan deze hooger of lager gesteld worden, en dit kan onder het werken, door den voerman die op het werktuig zitgeschieden. Voorts is de zaag aan het werktuig met een scharnier verbondenzoo- dat dezelve bij het vervoer naar het land overeind kan worden gezet en het werktuig alzoo ook door hek- ken en langs smalle wegen kan gaanzonder datgelijk vroeger de zaag behoeft te worden afgeno- men. Dit scharnier veroorlooft bo- vendien aan de zaag, om de on- gelijkheden van het terrein te volgen. Voor de inrigting tot graanmaai- jen wordt achter de zaag een bord vastgemaakt, waarop het gemaaide graan valt, vanwaar het door een man moet worden afgeharktde zaag wordt daarbij vervangen door eene andere met getande messen. Bij de constructie van het werk tuig is echter het gebruik als gras maaijer op den voorgroud gesteld en het graanmaaijen meer als bij- zaakzoodat het voor het eerste doel even volmaakt is als de uit- sluitende grasmaaijer maar als graanmaaiwerktuig natuurlijk moet onderdoen voor het groote graan maaiwerktuig van Burgess Het bekroonde werktuig werd door den heer Mr. J. P_ Amersfoordt aangekocht, en deze was daar- mede, naar wij vernemenMaandag morgen met goe- den uitslag aan het werk geweest. De Ilollandsche Maatsehappij van Landbouw zal hare Twaalfde Algemeene Tentoonstelling van Vee, ZuivelTuinvruchten en Bloemen houden te Alkmaar op Woensdag tot Zondag, 1115 September van dit jaar, die van het Vee en Pluimgedierte uitslui- tend op Zaturdag 14 September. De opgaven van de inzendingen moeten geschieden voor den 26sten Augustus aan de secretarissen der afdeelingende inzenders buiten Noord- en Zuid-llolland woonaehtig kunnen de opgaven regtstreeks doen aan den alge- meenen secretaris Jhr. Mr. D. R. Gevers D e ij noo t te Rotterdam. Het programma en de prijs-uitlovingen zijn ver- meld in de mededeeelingen en berigten der holland- sche maatsehappij van landbouw 1861, n°. 1, on- langs aan de leden toegezonden. Bij besluit der algemeene vergadering van het vorig jaar is bepaald, dat dit jaar geene prijs-uitloving voor landbouw-voortbrengselen zal plaats hebbenwijl het houden van den wedstrijd van gras-maaiwerktuigen enz. daartoe geene gelden beschikbaar laat. De bepalingen van uitgeloofde prijzen zijn met ge- ringe wijzingen gelijk aan die van vorige jaren. Een groot aantal der prijzen werd weder door de verschillende afdeelingen of door partieulieren uitge- loofd. Onder de laatste onderscheidt zieh zeer gunstig een naam, als uitlover van een belangrijk aantal prij zen. Wij achten het echter een minder gelukkig denk- beelddat deze prijzen zijn uitgeloofd ter mededinging onder de landbouwers eener vrij beperkte streek. De bijzondere betrekking van hemdie ze uitloofde tot deze streekwas voorzeker hiertoe de aanleiding, en deze milde handelwijze verdient zeker alien lof, doch het komt ons toch voor dat op eene algemeene ten toonstelling ook alle prijzen ter algemeene mededinging moesten worden gesteldwij zouden het althans betreu- renindien dit voorbeeld ook in het vervolg navolging vond. De mededinging bij de tentoonstellingen is nu reeds veelal te plaatselijkde voorliefde tot het houden van afdeelings-tentoonstellingen werkt deze verkeerde gewoonte nog meer in de hand en verlamt daardoor de gelegenheid om op algemeene tentoonstellingen door het uitloven van aanzienlijkewaarlijk uitlokkende prijzen eene krachtige mededinging te doen ontstaan en alleen werkelijke verdiensten te bekroonen. Op deze wijze toch gaat het nut der tentoonstellingen meer en meer verloren en bereikt men het groote doelaan- moediging tot veredeling van produkten van landbouw en veeteelt, geenszins. Hoe groot is niet het aantal eerste prijzendat ieder jaar in ons land wordt uitge- deeld. Indien men eens al die met eenen eersten prijs bekroonde voorwerpen kon vereenigen, hoe weinige daarvan zouden dan bij vergelijking die onderscheiding verdienen. Thans meent ieder reeds spoedig zijn uil een valk te zijn en de met een eersten prijs bekroonden. gelooven nu dat zij de grens der volmaaktheid bereikt hebben en op hunne lauweren kunnen gaan rusten. Het ware te wenschen dat men meer bedacht, dat, zoo men zonder gevaar van ernstige mededinging overwinnaar in den strijd blijft men ook met weinig roem zegeviert. Het groote nut der bekrooningen ver- valt daardoor ook en de bekroonden winnen niets door den strijd. Als men thans b. v. bijzonder goed zaai- zaad wenscht te hebben of naar uitnemend fokvee zoekt heeft men dan slechts de proces-verbalen der tentoonstellingen van de laatste jaren na te gaan om te zien welke veefokkers of landbouwers zieh daariu Voorspoedig bevallen van eene welgeschapen DOCIITER G. BUIJN, geliefde Echtgenoote van Haarlemmermeer 26 Junij 1861. J. BUIJN. Door toevallige omstandigheden wordt t e K o o p aangeboden: 10 Bunders WINTER-TAR WE 7 Bunders HAVER en 2 /2 Bunders VLAS. Deze Gewassen staan uitmuntend te veld, en zijn dagelijks te bezigtigen op de Kavels N°. 17 en 18 in Sectie P P van den Haarlenmermeer-Polder. Door de Vergadering der Provinciale Staten van Zuid-llolland is aan Gedeputeerde Staten tot nader onderzoek verzonden een adres van de Vereenigde vergadering van Delflandsubsidie uit de provinciale fondsen verzoekende in de kosten van daarstelling eener verbetering van Delflands boezemten bedrage van een vierde der kosten, berekend op 455,846,50. hebben onderscheidenen wier produkten men gaarne verre boven den marktprijs wenscht te betalendoor de overtuiging dat men alleen bij hen teregt kan ko- men als men werkelijk iets buitengewoon goeds heb ben wil? Zoo moest het toch eigenlijk zijn. En zoo zou het ook kunnen zijnindien men niet door de ver- deeling en versnippering der krachten en der geldelijke lmlpmiddelendie de vereenigingen tot bevordering van den landbouw ten dienste staande pogingen om op dit gebied iets goeds tot stand te brengen verijdelde, maar integendeel door krachtige zamen- werking met ter-zijde-stelling van plaatselijke belangen en streeling van eigenliefde eendragtelijk naar een groot doel streefde. Derde prijs van 50, aan den vereenigden gras- en graanmaaijer van Burgess en Key, voor een paard, ingezonden door de heeren Keyser en Swertz. Burgess en Key bleven alzoo even als het vorig jaar den voorrang behouden. De heeren Keyser en Swertz hebben ons welwillend in staat gesteld eene naauwkeurig uitgevoerde afbeelding van het met den eersten prijs bekroonde werktuig te geven. Key, dat voorleden jaar te Goes bekroond werd. De groote voordeelen, die dit prijs-werktuig boven de andere me- dedingenden heeft, zijn voorname- lijk de volgendeHet kort afsnij- denwaarin het door geen der an- deren geevenaard wordt; waar het land vlak ligtkan men het gras werkelijk afscheren, korter zelfs dan het met de zeis geschieden kan en korter vooral dan met het oog op het nagras wenschelijk is. Het werktuig is zoo ingerigt, dat de voerman, die op het werktuig zit, door hefboomen die onder het be- reik van zijne hand zijnhet in zijne magt heeft om de zaag uit het werk te ligten en de heen- en weer gaande beweging alzoo te doen ophoudenen om bij verstopping en stilstaud van het werktuig, dit achteruit te zettendoor de stel schroef kan onder het rijden de zaag hooger of lager gesteld wor den en door een handvat aan de zaag kan men deze over steenen of andere beletselen heen ligten. Een man is daarom voor de bestu- ring van het werktuig voldoende. Het eenpaards-werktuig scheen ech ter ruim zwaren arbeid voor een paard te zijn; hieraan ontbreekt de inrigting tot het terugzetten van het werktuig en het is in zijn geheel ligter van constructie. Het kan dan ook voor twee paarden worden in gerigt. llet tweepaards-werktuig ofschoon duurderzal echter wel in den regel de voorkeur verdienen. De prijs in Engeland aan de haven geleverd is 420 voor het twee- paards- en 28S voor het een paards-werktuig. De prijzen van den uitsluitenden grasmaaijer zijn 360 voor het tweepaards- en 250 voor het eenpaards-werktuig.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 3