mm - 118 18< It' Marktberigten e 1 Slaar lemmcrm ccr. Uit «lc liancl tc Koop METEOHOLOGISCHE WAAENEMINGENgedaan in den HAAKLEMMEEMEEE-POLDEEvan 22 Junij tot 29 Junij 1861. PLAATSEN der WAARNEMING. KRUISDORP. *-3 AANMER- LEEGHWATER. CRUQUIUS. L 1J N D E N. KRUISDORP. STAND VAN DEN >s KINGEN. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Barometer. Thermom. Pahrenh. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8u. av. 8 u. vo. 8 n. av. 8 u. 3 CO o av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 n. na. 2 u. av. 8u. O CO p na. 2 u. av. 8 u. 22 n 1.75 ii 3.45 u 0.90 ii 3.97 n 0.50 n 3.50 u 1.15 ii 3.73 a ii 758.58 61°.7 23 0.10 0.— 0.25 4.00 0.— 0.— 0.05 4.34 0.— 0.— 0.10 4. 20 0.— 0.— 0.05 4.35 757.21 756.83 756.38 64°.8 69°.4 61°.7 24 12.60 3.70 1. 55 2. 50 15.68 1.64 0.02 1. 54 7.00 3.20 0.80 2.20 9.20 3.57 0.45 2.30 757.36 759.34 760.15 59°.2 60°.8 59°.4 25 0.20 0.— 0.20 2.10 0.— 3.90 0.20 2.40 0.— 10.01 0.10 5.71 0.— 6.72 0.25 4.98 760.45 759.61 758.60 62°.4 69°.8 60°.6 26 6. 25 0.— 0. 55 3.40 4.10 0.— 0.08 4.10 5.70 0.— 0.20 3.20 5.70 0.— 0.— 3.90 756.04 756.12 755.92 59°.9 66°.2 63°.0 27 0.— 0.— 0.15 4.40 0.— 0.— 0.— 3.80 0.— 0.— 0.70 4.30 0.— 0.25 0.27 4.78 754.92 755.25 756.46 66°.4 67°.1 57°.4 28 0.— 0.30 0.30 1.75 0.— 0.— 0.25 1.50 0.— 0.05 0.50 1.10 0.— 0.20 0.52 1.62 755.06 755.84 755.27 61°.2 60°.4 57°.7 29 0.— u 0.— ii 0.— ii 0.20 a 0.— ii 0.30 ii 0.— a 0.38 u 753.57 754.48 a 61°.3 6i°.9 ii 24.90 24. 60 26.22 22.45 20.46 26.91 26.79 27.58 Verbeteuing. In N°. 26 van Eet Week Br, ad van 28 Junij 1861, wordt opgegeven de Verdamping aan het Kruisdorp op 22 Junij 's voorm. lees: 0.92 streep. Dientengevolge moet het totaal der Verdamping, in die week opgegeven 50.35 streep, gelezen uiorden: 39.80 streep. 8 u. als geweest zijnde 11.47 streep; WATEEIIOOGTE en WEEKING der STOOMTUIGEN in den HAAELEMMEEMEEE-POLDEE, waargenomen van 22 Junij des middags tot op den middag van 29 Junij 1861. WATERHOOGTE t— A. P. in Ellen. WERKING der STOOMTUIGEN IN DE 1UNGVAART IN DEN POLDER UJiUqUJLUS. L1J iMJTjlN o 1 Aantal bij den LEEGH- W ATE It bij den CRU- quius. bij den LIJN- DEN. bij den LEEGH- WATER. bij den CRU QUIUS. bij den LIJN- DEN. aan het KRUIS DORP. aan het VENN. DORP. Uren. S o Ph Ketels. Slagen. Uren. Pomp. Ketels. Slagen. Uren. d. o jn U o Slagen. 22 0.60 0.62 0.58 4.71 4.70 4.70 4.70 4.71 11 ii ii ii u ii ii u u ii ii u 23 0.62 0.62 0.60 4.72 4.71 4.70 4.70 4.72 II ii ii u ii ii ii ii ii II ii u 24 0.63 0.62 0.58 4.74 4.70 4.67 4.69 4.70 II ii ii ii a U ii u ii ii ii a 25 0.57 0.56 0.53 4.72 4.68 4. 66 4.68 4.71 u ii ii u ii ii ii ii ii ii ii a 26 0.55 0.58 0.52 4.69 4.68 4. 65 4. 66 4.70 II it ii ii ii ii ii u u ii ii a 27 0.54 0.58 0.51 4. 65 4.67 4.67 4. 65 4.67 II ii ii u ii ii ii ii u ii ii ii 28 0. 55 0.53 0.55 4.67 4.67 4. 65 4. 66 4. 67 u ii ii ii ii ii ii u u ii it u 29 0.54 0.56 0.50 4.67 4.67 4. 65 4.66 4.6S u ii ii ii ii ii u ii II ii ii Uit DE HAND TE koop: 36 Bunders uitmun- tend te veld staand Y L A Saan den Sloterieeg en IJicegnabij den Lisserdwarsweg. Nadere informa tion te bekomen op de Bouwhoeven, Seclie Q, Ka- vel 11 en Sectie PP, Kavel 26, of bij Gebroeders YAN DEE BEEK, te JFaalwijk. 5 Bunders VLAS, welig te veld slaande, te Haar- lemmermeerin de Afdeeling BurgerveenSeetie E E, N°. 12. Te bevragen bij JACOB KLAPWIJKop de Bouwhoeve aldaar. r-1 Amsterdam, I Julij. Vee. Runderen te kwal. 180 a 220; 2o kwal. f 160 a 200; 3e kwal. f 140 a 180. Molk- cn Kalf-Kocijen 120 a 180. Scliapen 20 a 24. Varkens 48 a 52 cents per Ned. ft. Boter per 40 N. ft: Fricsche/42 a 44, Kuinder/42 a 43 Hamper 42 a 46, Deventer 36 a 40, Zwolsclie 39 a 43. 3 Julij. Ghanen en Zaden. Tarwe prijslioudend: 127 ft horite Poolsche 345 126 ft dilo /340. Rogge onveranderd -met redelijken handcl, 124 ft; oude Pruissische f 242; 118 If Archangel 202 a 204; 118, 119 ft* PetersI) f 202 a 205 115 ft" dito 194. Garst onveranderd; 110 ft* Pommer/200. Koolzaad onveranderd; op 9 v. Oiie in Oct. Z 72. Lijnzaad zonder liandel Olie. Raapolie niet willigerop 6/w, /.39|; V'lieg 38. Lijnolie prijslioudend; op 6/w 32£; Vliegend f 3i£. llennepolie op 6/w. 38J Vliegend/371 Kof.ken. Raapk. per 10 10 stuks/85 a 90. Lijnk. per 104 sluks/12 a 15. Vee. Kalveren le kwal. f 30 a 50, 2e kwal./25 a 40 3o kwal /20 a 30; Schapen 20 a 24; Varkcns 48 a 52 cts. per Ned. ft. Alkmaar, 28 Junij. Kaas. Aangevoerd 714 stapels of 161,242 N, ft'. Kleine f 25,25 Komrnissie 25,50 middel- bare 26,50; laagste prijs f 12,25. Delft, 27 Junij. Granen vonden iels meer vraag bij be- perkten aanvoer. Tarwe van bet ciland Rozenburg/10,25 all; West!. /II a 11,25; dilo Roggc 6,25 a 7 Eil Zorner Garst 6Westl /5,50 a 6korte Haver/4,50lange dito /3,80 a 4. Aardappelen met ruimen aanvoer uit bet Weslland3,50 per i mud. Vee. Melkvee vend veel vraag en was prijshou- ilend; vet Vee minder gczocht; de aanvoer was groot. Boter flaauwer; 1e kwal. 51 a 52 2e kwal. 44 a 50. Dordrecht, 27 Junij. Granen en Zaden. Tarwe. Onzc markt was lieden van ZceuwscheVlaamsche cn Ovcrni. malig voorzien de beste partijfjes liebhen vorige prijzen 10,70 a 11opgebragtmiiidcre en afwijkende soorlen vonden zeer wcinig konpers,/8,50 a 9; Zomcr schaarsch en prijslioudend f 8,70 a 9,80. Rogge. Zecuwsehe, Vlaamscl.e en Ovcrm. tot vorige prtjzen aan benoodigden geplaatst; jarige 7,60 a 8; nieuwe/6,20 a 6,70. Buitcnl. soorten onveranderd; 148/2 ft' oude Amerik./240; 142, 145/2 ft dito Archangel/ 207, 215; 150/2 ft' nieuwe Limburgcr/ 210. Garst zeer weinig tor veil en als voren verkocht; Zeeuwscho, Flaltk. en Overm. Winter 5,60 a 6,70, dilo Zomer 5,50 a 6. Spelt onveranderd; tot 3,50 a 3,70 naar kwal. gennmen, Haver tot gcnolcerde prijzen verbandeldZeeuwscho cn Inl, Voer 3,50 a 4; dito Dikke f 4,20 a 5. Boekwcit met kleinen omzetLimburgcr 225; Holsleinscbe 240. Boonen. Paardenb. onveranderd; Overm. zakgoed 6,60 a 6,80 en gestorte 7,20 van bet zoldor te ontvangen. Duivenb. niet geloond, Witte Boonen (rang; Zeeuw- sclie en Walclicrscbc /7a 9,50 naar kwal. Bruinc dilo zeer lusteloos en morkelijk lager, Zeeuwscbe tot/7 a 10 naar deugd afgegeven. Erwtcn Blaauwe vonden weinig vr3ag en waren lot verlaagde prijzen moeijelijk te plaatsen goed kookende Zceuw sche en Flakkeesche /9a 9,"20, mindere en geringe 7,70 a 8. Witte trang; Koningsb. door benoodigden met/8 a 8,20 betaald. Koolzaad vindt steeds weinig vraag; puik jarig gestort Overm. werd tot Z 68 cn nieuw 56 a 60 naar kwaliteit geveild. Op 9 v. Olie zonder omgang; in bet Najaar Z 69J gehouden. Lijnzaad prijslioudend111 ft mooi Catania tot370 106 ft' Memel lot 303 vcrhandeld. Kanariezaad flaauw en vorige prijzen8 a 6,50 waren bczwaarlijk te ledingen. Oi.ie. Raapolie prijshoudend; Vliegend tot 3"£ gedaan; Na jaar zonder zakentot 38^ a 39 gelaten. Lijnolie flaauw; Vliegend tot f 3"2£ gedaan. Koeken Raap- en Lijnkoeken als genoteerd te koopen; harde Raapk. 80 a 82, dito Lijnk. 120 a 130. Gouda, 27 Junij. Kaas 16 a 18 per 50 kilo naar kwa liteit, met flaauwe stemming; aanvoer circa 50 a 60 wagens. Groningeil, 2 Julij. Het weder is zeer veranderlijk ge- worden. De laatste tlagcn is er veel regen gcvallen, waardoor het lijp wbrden- van Koolzaad en Garst wordt vertraagd. Ovc- rigens hnort men gecne klagtcn dan alleen dat in sommige streken Haver en Rogge door de zware regen is gaan liggen. Giianen cn Zaden. Tarwe werd lieden 10 cents booger ge noteerd, voor de beste soorten licclt men die verhooging kun- ncn bedingenvoornamelijk ler verzending naar Fricslarid, mindere bijua niet to vcrkoopen. Rogge vond cene vrij goede consuirilicvraag. Voor verzending werd niet gekocht. In navol- glng van de van elders afkomeride boogere beriglen hceft men do nieuwe 20 en do Jarige 10 cents hunger genoteerd. Boek wcit met zeer wcinig liandel onveranderd in prijs. Garst door meer wind in de laatste-dagenwat beter gevraagd en tot eeno verhooging van 10 a 15 cents aan pellerij te plaatsen. Dikke Haver niet veel aangeboden en watmeer gevraagd, voornamelijk voor binnenlandscbe verzending, bodong daardoor 10 cents meer dan lieden voor 8 dagen. Witte Voor-Haver met weinig vraag 5 cents lagerZwarte alleen van zolder aangeboden en door enkele benoodigden 20 cents booger betaald Paarden- cn Dui- venboonen in goede kwaliteit niet tor markt. Mindere ruini prijs houdend. Gort hooger gehouden en door enkele benoodigden ouk iets duurder betaald. Koolzaad zonder liandel. Olie. Raap- cn Lijnolie 50 a 75 cents hooger. Nuteringen. Tarwe. 116/120 ft nieuwe roodo/7,— a 8,25; 120 ft nieuwe witte/7.60 a 8,20. Rogge. 113/110 If Nieuwe Inlandsclic 5,70 a 6,20123 ft Pruissische/7,50. Nieuwe Boekweit 110/113 ft' grijze/6,10a6,60; 110/113® zwarte 5,90 a 6,40.' Nieuwe Garst. 93/99 ft Winter 4,75 a 5,60; 103 ft Knobbe f 5,65. Nieuwe Haver. 75/78 ft Dikke 3,65 a 4,— 62/65 ft witte Voer 2,60 a/ 2,95; 68/72 ft zwarte dilo 3,30 a 3,70. Paarden- boonen 4,50 a 6,75. Koolzaad 9,a 13,Gort. Grove 9,40 a 9,75puike/9,80 a 10,Parel-Gort/12 75 a 25. Olie. Raap- 36£ Lijn-/ 30, 30£. Hoorn, 27 Junij. Kaas. Ter waag gewogen van af 21 Junij: dagehjkscbe weging 19 stapels of 5177 N. ft. Donderdagsclie markt 399 stapels of 106,704 16, le zamon 418 stapels of 111,881 ft. Prijs: hoogste/25; middelste23laagste/20. Weder naar liuis gekeerd 3 stapels. Leiden, 28 Junij. Vee. Aangevoerd: 185 Runderen, 138 Kalveren, 532 Scliapen en 292 Lammeren. 86 Kalfkoeijen /95 a 210; 63 velte dito 156 a 240; 24 vare dito 68 a/158; 114 vette Kalveren 18 a 5917 magere dito/4, a/8,50; 386 magere Hamels/15a2876 vette dito21 a 31 292 magere Lammcren/4 a 1320 magere Varkens/l5a 20; 94 Biggen /6a 13. Boter. Verkocht: 6910 Ned. ft. lste kwal. 38 a 44; 2de kwal. /34 a 37 per Vat; 0,95 a 1,10 en 0,85 a 0,92£ per Ned. ft. 29 Junij. Giianf.n. 10 mud Winter Tarwe 11,50 a 12, 13 mud Zomer- of Nieuwe dito/9,a 10; 27 mud Winter Rogge 7,50 a 8; 13 mud Zomer- of Nieuwe dito 6,25 a 6,7510 mud Garst 5,50 a 6; 9 mud Chevalier dito 6,50 a 7; 10 mud zware Haver /5a 5,50; 12 mud ligte dito /4 a 4,50; 9 mud Duivenboonen /8a 8,50; 12 mud Paardenboonen /7a 7,50. Middelburg, 27 Junij. Granen. Ofschoon de Holiandsche marklon voor Tarwe weder 40 cents lager waren was dit bier van geen invloed houders waren ongenegen tot lager prijzen af te zetten zoodat het verhandelde van geene beleekenis was. j Puike Walcbersclie Tarwe door de konsnmlie mot 11,25 a 11,50 betaald. Rogge van het zolder bij kleinighcden 7,20. Purmerende, 2 Julij. Kaas. Middelbare /2G, Kleine 25,50, per 50 Ned. ft. Aan de Stads waag zijn gewogen 258 stapels of 78,884 Ned. ft. Boter 90 cents per Nod. ft. Eijeren. Kippen- 2,30 Eendcn- 2,20. Vee. 186 Kundercn, met vluggen liandel; 186 vette Kalve ren, 45 a 60 cents per Ned. ft, 42 nuclitere dito4 a 14, vlug; 830 Schapen en Lammeren handei matig vlug 168 vette Varkens, 42 a 48 cents per Ned. ft matig vlug; 8 magere dito /9a 14; 150 Biggen 4 a 6, vlugger. Rotterdam, 1 Julij. Granen cn Zaden. Tarwe. Witle werd bij kleinen aanvoer langzaam tot vorige prijzen verkocht. Poolsche door de vasie stemming in de Ooslzee op vorige prij zen gehouden. Roode in enkele gcvallen icts boven de piijzen der vorige webk betaald. De besto nieuwe Ovornt.Zeeuwsche en Vlaamsche 1860 zakmaat /9,90 a 11,50; goede dito 9,50 a/9,60; afwijkende soorten 8 a 9; 158/2 ft oude witbonte Poolsche/455127 ft Rbijn2400 K°./3G5; 124,125 ft N. Bovenl. TjP' 2400 K°.325 330. Rogge. Inlandsche tot vorige prijzen te plaatsen. Buitcnl. soorten mede aan consumtie als voren. Puike nieuwe Zceuwsche on Vlaamsche 1860 zakmaat 6,50 a 7; dito Noordbrab. en Overm. 5,90 a 6,10; afwij kende soorten f 5,25 a 5,75; 154/2 ft Limburger 226; 153/2 ft Danlzigcr/ 250; 150/2 ft jarige Koningsberger/238 150/2 ft Pruissische 230144, 146/2 ft' Archangel 208 a/212; 143 a 147/2 ft Petersburgcr 210 a 215. Garst. Inlandsche nagenoeg niet aangevoerd en als voren te notercn. Nieuwe Overm.Zeeuwsche en Vlaamsche Winter I860 zakmaat /4,50 a 0; dito Zomer 4,40 a 5,70. Haver veelal 10 cents lager verkocht Puiko nieuwe korte /4a5; dito langd 3,50 ■i f 4; afwijkende lange cn korte 2 a 3. Boekweit in de beste soorten wederom/5 a 10 lager. Noordbrab. 225 a 235; Rliijn 235 Holsteinscho/230; mindere soorten onbegadigd. Erwlen bijna zonder aanvoer, doeli ook alleen voor veevoeder en slechls wcinig op de kook gevraagd. Puike Schokkers/10,50 a 11,25 mindere 6 a 8puike kleine 9 a 11; afwijkende 5 a 7 witte /7a 8,25nieuwe Gcldersche graauwe en Capucijnen 12 a 15; puike groote Koningsberger graauwe/12,75 a 13,25; dito Capucijnen 11,50 a 12,50; Zeeuwsche graauwe/ 6,75 a 10,50. Boonen in alio soorten nominaal als voren, doclt bij eenige hoeveelheid lager te koop bij klcinigbeden als on- derstaande aangeboden. Goede Zeeuwsche Witte/9,50 a 10,25; mindere 4 a 6; extra puike Portugesche :3,5U a 14; Ita- liaanscltc 9,50 a 10,75; Rbijn /11a 11,50; Amerikaansclie 10 a 11puike Zeeuwsche bruine/14a 17; mindere en wakke f 4 a 6; Italiaansclie /12 a 13; gelezene dilo 14; dito Walcbersclie, sluk en kleur/18; Napelsche/14,50, Italiaan sclie gele 10,50 a 12. Paardenboonen 20 cents lager. Puike f 7,25 a 7,60; mindere /4,50 a 5,75. Duivenboonen/7 a 9,50. Koolzaad beter te verkoopen op de verlaging der vorige week. Zceuwscli en Vlaamschzakgoed en gestort, 61. Overmaasclt 60, in zakken. Lijnzaad. 108, 109 ft Riga Drojaner/3I0. Kanariezaad bij goeden aanvoer traag en van4 tot 8,25 verkocht. Drukkerij van Bong a C°. Amsterdam, 32£

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 4