WEEKBLAD van 1861. Vrijdag, 12 Julij. Am 28. AAN LANDBOUW; GEMEENTE- EN POLDER-BE LANGEN GEWIJD. HoofdredacteurC. E. DE CLERCQ. (V, DE WERKTUIGEN in 1860/61. HAARLMKRMEER, Abonnementen worden aangenomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam J. J. VAN BREDERODE,Haarlem bij den Heer BRIEVENGAARDER te Ilaarlemmermeer en verder bij alle solicde BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in het Rijk. De Peijs is f 6,in het Jaar. Elke 3 Maanden wordt over f 1,50 beschikt. Advektentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts. bekalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteurte Amsterdam. II. Wij ontleenen verder aan de maand-rapporlen des hoofdopzigters It. Onitrcnt den Cruquius. September. De nog te verrigten werkzaamheden van den aannemer H. J. Sebil bestaan alleen in het leggen der straat in de stookplaatshet afdekken der ketels aan de bovenzijde, het pleisteren der mu- ren en het bekleeden van de stoomkast en stoompijp. 1 De eerstgenoemde werkzaamheden kunnen slechts vor- deren naar gelang van het stellen der voeding- en spuipijpen met hare toestellenwelke deelen meeren- deels door de fabriek de Atlas geleverd worden. De bekleeding der stoomkast en stoompijp kan niet gedaan wordenzoolang de machine niet ge werkt hecft. De schermen damplanken langs de ringvaartter voorziening der fundering, zijn geheid en weder aan- gevuld. Van wege de fabriek de Atlas zijn geleverd op 29 September de voedingspijpen voor 10 ketels, de voedingafsluiters en de spuikranen en voor 6 ketels de kleppen op de ketels en de leipijpen, aan de plaatsing waarvan men dadelijk is begonnen. A1 het benoodigde voor de ketelsals rooster- barenramen, dempers, kettingen, tegenwigten enz. is thans door de heeren D. A. Schretlen C°. geleverd en op zijne plaats gebragt. Door het personeel zijn nog 4 harten en al de zuigers in de pompen teruggebragt, welk werk den 5 den September is afgeloopen. Overigens is door het personeel aan de machine zelf alles verrigt en in orde gebragtom diezoo spoedig de ketelkerstelling afgeloopen zal zijnin werking te brengen. October. Door den aannemer Sebil is in de mannd October het volgende verrigtAcht ketels geheel ingemetseld, de straat in het ketelgebouw ge- legd voor zes ketelsde muren gepleisterdde kap viermaal geverwd en de ruiten in de ramen gezet. Daar de nieuwe ijzeren deuren voor de beide nieuw aangebouwde ketelhuizen nog niet geleverd zijn, zijn houten hulpdeuren afgehangen. De geplaveide straat voor het ketelgebouw is gereed en de ijzeren hekken zijn weder gesteld. Op den 15den October zijn de nog ontbrekende voedingspijpen en al bet nog ontbrekende voor de nieuwe ketels geleverdwaarop men dadelijk met de plaatsing dier stukken is aangevangen en daarmede op den 26sten zoo ver gevorderd, dat de Cruquius op den 27sten met 6 ketels in werking is gekoraen. Tot op den laatsten October zijn geene noemenswaar- dige gebreken aan de ketelsnocli aan hare ondevdeelen ontdektdan alleen het lekken van vier verbindingshalzen van de ketels met de stoomkamer, welke gebreken dadelijk na de werking zullen worden verbeterd. De bekleeding der stoomkamer en van de stoom pijp kan nog niet geschieden, alvovens de werking van den Cruquius met 10 ketels heeft plaats gehad. Het personeel is werkzaam geweest met het ver pakken van voedingskleppen voor de ketels en de afsluitera op de stoomkamer. In de machine zijn door hen mede nog eenige verpakkingen gedaan, zoo als de gouverneur, de stoom-, de evenwigts- en de afvoerklep, de oostelijke luchtpomp, de hydrauliek en de vier stangen van den ringzuiger. Tot proef voor pakkingen in twee pakkingbossen heeft men ringen van caoutchouc genomen; zoo zijn ook twee kleppen van een pompzuiger met ringen van caout chouc in plaats van met leder tot proef bekleed. De Cruquius is op den lOden November weder buiten werking gesteldnadat hij gedurende eenige dagen met 10 ketels gewerkt had. Bij die werking heeft men geene gebreken ontdekt dan alleen dat enkele gecemente verbindingen een weinig lekten en dat de gegoten pot van eene der veiligbeidskleppen gescheurd was. Die pot is onmiddellijk na den stil- stand afgenomen en naar de fabriek de Atlas ver- zondenom door eene nieuwe vervangen te worden. Het nieuwe werk blijkt dus deugdelijk te zijn. Ten aanzien van het brandstofverbruik kouden nog geene proeven genomen worden, omdat de stoomkast nog niet bekleed is en daaidnor veel warmte verloren ging. Het is echter nu reeds gebleken, dat na de voltooijing stellig voordeeliger dan vroeger gewerkt zal wordenook ten opzigte van het brandstof verbruik. November. Dat de Cruquius met acht pompen en tien ketels gewerkt heeftwas noodig om te beproe- ven of de verbindingshalzen, die bij de vorige werking bleken lek te zijn, thans digt waren, nadat zij na de voorlaatste werking door werklieden van de Atlas waren nagezien en op nieuw geeement. Bij den stilstand van den Cruquius zijn door het personeel verpaktgedeeltelijk de luchtpomp aan de westzijde, een der hydraulique-kleppen de groote en de vier kleine zuigerstangen. Bij de werking van den Cruquius is men op den 21sten November tot proef begonnen met in een der ketels creosoot te doen tot wering van ketelsteen. December. Gedurende den stilstand van den Cru quius van 4 tot en met 14 December is de stoomkast van dit stoomtuig bekleed. Thans moeten nog bekleed worden de halzen op de stoomkamer en de stoompijp. Verder zijn de ketels schoongemaakt, met uitzon- dering van die ketel, waarmede sedert 21 November eene proeve wordt genomen met creosoot tot wering van den ketelsteenterwijl ook de randen om de pompen en de naden op den stortvloer, die lek wa ren, door scheepmakers digt gebreeuwd en gepikt zijn. Bij de werking van den 27sten December was ge bleken, dat de stoomzuiger zoodanig lekte, dat men verpligt was op den 29sten December de machine buiten werking te stellep om dien te verpakken. Bij den stilstand is bet nut bijzonder gebleken van de stoomklep op de stoomkamerdaar door de afsluiting der stoom de cilinder veel spoediger af- koelde, dan vroeger het geval was, men geene stoom behoefde af te blazen en de warmte zoodanig in de ketels bewaard bleef, dat dit bij eene spoedig op- volgende werking de stoomvorming hevordert. Januarij. De verkingen van den Cruquius hebben in deze maand slechts langzaam kunnen plaats heb ben, ten gevolge van de slechte toestrooming van bet water door het ijs. Bij de tusschenpoozende stilstanden zijn door het personeel eenige verpakkingen gedaan en zijn de lucht- pompen nagezien, daar bij de werking in December gebleken wasdat een dier pompen gebrekkig werkte. Men is voortgegaan met bet scboonmaken van ketels, waarbij is gebleken dat de ketelwaarin de creosoot gedaan was tot wering van ketelsteendaarmede even- zeer was bezet als vroeger zoodat die proef tot geene goede uitkomst geleid heeft. De omkleeding van de stoomkamer en van de stoom pijp is geheel afgewerkt en eenmaal geverwd. De nieuwe ijzeren deuren zijn afgehangen en worden verder voor rekening van den aannemer Sebil afge werkt en pasgemaakt; een dier deuren is echter af- gekeurd. Februarij. De verschillende werking van den Cru quius was noodzakelijk tot bet doen van proeven waarvan de uitslag is medegedeeld in de missive van den hoofd-opzigter van 19 februarij jl.n°. ai/a. (JFeekbladn°. 10.) In deze maand zijn tevens beurtelings de ketels schoongemaakt. Bij den stilstand tusscben den 8sten en den llden is de pakking van den stoomzuiger aangezet en ge deeltelijk vernieuwd. Maart. Bij den stilstand van den Cruquius tus scben den lOden en 20sten zijn door het personeel eenige machinedeelen van nieuwe pakkingen en een der pompbalansen van een nieuw binnen- en buiten- metaal voorzien. Achtereenvolgens zijn 6 ketels schoongemaakt en daarna met een mengsel van potloodtalk en koolteer bestreken. April. Gedurende den stilstand zijn door het per soneel eenige verpakkingen gedaan, alsmede in eene der pompzuigers eenige nieuwe scbroefbouten gebragt die te veel afgewerkt waren. Ook zijn drie ketels sehoongemaakt. Onmiddelijk na het eindigen der laatste werking op den 13den April is het personeel aangevangen met het in orde brengen der kleine machine tot ontlediging van den put tot herstelling der pomphartenbestaande in het verpakken der zuigers en hartenhet sehoonma- ken van den ketel enz. Bij dit in orde brengen is gebleken, dat er eenige deelen moesten vernieuwd worden, bestaande in een stoomzuigerstang, metalen leiders voor dien stang en metalen assen in de hart- kleppenwaarom dan ook dadelijk die stukken naar de versehillende fabriekanten ter herstelling zijn opgezonden. c. ©mtrent den Lijnden. September. Den 1 3den is de Lijnden buiten werking gesteldom de ketels scboon te makenhetgeen op den 22sten was afgeloopen; wegens den Imogen wa- terstand is het werktuig toen dsn 23s.ten weder in dienst gesteld. Tijdens het schoonmaken der ketels is door het personeel de cilinderzuiger pakking aangescbroefd. October. De versehillende werkingen met den Lijn den zijn ontstaan, 1°. omdat op den 28sten een ijzeren peilglaspijpje gesprongen is, waarom die ketel mo est afgezet worden, en 2°. op den 29sten het oog is ge- broken, waarmede een der zuigers aan de ketting ver- bonden is, van daar dat de Lijnden de laatste dagen slechts met 6 pompen heeft gewerkt. November. Gedurende den stilstand van het werk tuig tusschen den 4den en den 15den zijn de ketels en rookgangen sehoongemaakt. In dien tijd zijn door bet personeel al de metalen nagezien der pompzuiger- stangen en van de buiten-einden der balansen. Nog is door het personeel de in onbruik geraakte pomp zuiger, waarvan het middenrif gebroken was, (z. b.) uit de pomp gehaaldom die te kunnen doen her-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 1