WEEKBLAD van 1861. Vrijdag, 26 Julij. Haarlemmermeer. AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. HoofdredacteurC. E. DE CLERCQ. GEMEENTE-RA AD. HAARUWM Abonnementen worden aangenomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam, J. J. VAN BREDERODE,. Haarlem, bij den Ileer BRIEVENGAARDER te IJaarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTD1RECTEUREN in bet Rijk. De Pl?f n1S 6'~ .in het, Jaar" Elke 3 Maanden wordt over 1,50 beschikt. Advertentien van 1—5 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts., behalve d5 Lents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco gescbieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. Yergndering van Donderdag 18 Julij 1861. Voorzitter Mr. M. S. P. P a b s t. Tegenwoordig de leden 'tIlooft,Knaap,Koot, Verploegh, Spaans en van Vuuren. Absent het lid Lewis. De notulcn van 4 Julij 1861 worden gelezen en goedgekeurd. 1°. Door Burgemeester en Wethouders wordt, in- gevolge art. 218 en 219 der gemeentewet, overge legd de rekening der geraeente over 1860, vergezeld van een ontwerp-besluit tot vaststelling der ontvangsten en uitgaven, bedoeld bij art. 220 dier wet. De Baad besluit om onmiddellijk over te gaan tot het onderzoeken dezer rekening, welk onderzoek tot geene aanmerkingen aanleiding geeft. Daarna wordt in stemming gebragt het ontwerp- besluit tot voorloopige vaststelling der ontvangsten op- 22,502.79 der uitgaven op16,350.52 en het waarschijnlijk batig saldo op 6,152.27 welk besluit met algemeene stemmen wordt vastgesteld. Buiten stemming hielden zich de beide Wethouders. 2°. Wordt overgegaan tot de benoeming van nog een ambtenaar van den Burgerlijken Stand. Bij de gehouden stemming bleek het dat zijn in- geleverd 6 stembriefjes, waarvan 1 van onwaarde, als zijnde in bianco. Daarvan zijn uitgebragt: op den heer A. 'tHooft 4 stemmen en op den heer W. Verploegh 1 stem, zoodat de heer A. 't Hooft is benoemddie zich bereid verklaart die betrekking aan te nemen. 3. De Baad besluit om de grootte van de huur- graven in de tweede klasse, op de algemeene begraaf- plaats te bepalen op dezelfde grootte, als in de derde klasse, blijvende de koopgraven op de vroeger bepaalde ruimte. 4°. Ter tafel worden overgelegd ontwerp-besluiten a. tot verhooging der onvoorziene uitgaven van 1861 met 1574.89s. b. tot het toevoegen aan de begrooting van ont- vangst, dienst 1861, van een nieuw artikelbeschik- king op het vermoedelijk batig saldo der dienst van 1860 1574.89s. c. tot betaling uit de onvoorziene uitgavendienst 1861, van 1574.89s, voor de nog verschuldigde gelden wegens het bouwen van eene school en onder- wijzerswoning, op sectie PP, kavel 1. Een en ander, als het gevolg daarvan, dat de aannemer bij het sluiten der dienst van 1860, nog niet aan alle zijne verpligtingen had voldaan. d. tot betaling uit de onvoorziene uitgavendienst 1861van Kosten van het contract, nopens de brug over de hoofdvaart bij Abenes, voor de helft. 5.52 Kosten van de geimprobeerde bestedingen ophoogen der algemeene hegraafplaatsen scheidingsmuur in de school aan het Kruisdorp 11.49 Kosten van exploictenin zake overtredin- gen der plaatsel. belastingenmitsgaders on- verhaalbare kosten van vervolging, in zake hoofdelijken omslag en hondenbelasting45.98 Welke besluiten door den Baad met algemeene stemmen worden vastgesteld. 5°. Aan de vergadering wordt mededeeling gedaan van eene missive van heeren Gedeputeerde Staten waarbij de ontvang wordt berigt der verordening vastgesteld ter uitvoering van art. 178 der gemeentewet. 6°. De voorzitter stelt aan de orde de benoeming van een ambtenaar bij de plaatselijke belasting, voor een kantoor bij de brng over de Bingvaart, bij het fort de Liedeen het bepalen van het aan die betrek king verbonden tracteraent. Ten opzigte van het voorstel om het tractement te bepalen op 150 'sjaars, staken de stemmen, zoodat daaromtrent in eene volgende vergadering zal moeten worden beslist, mitsdien wordt ook de benoe ming uitgesteld. Voor stemden de leden: 't Hooft, Spaans en van a u r e n. Tegen de leden: K n a apK o o t en V erp 1 o e g h. De leden die tegen het soorstel van/150 waren, wenschten de belooning bepaald te zien op/ 100 's jaars. 7°. Wordt medegedeeld het proces-verbaal van opening van stembriefjes, ter benoeming van drie leden van den gemeenteraaddd. 17 Julij 1861. 8°. Eindelijk geeft het lid Koot den wensch te kennen dat een aanplakbord moge worden geplaatst aan de brug over de Bingvaartbij het fort de Liede. De voorzitter zegt, zulks bij de behandeling der begrooting voor 1862 ter sprake te zullen brengen. De vergadering wordt daarop gesloten. HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ v. LANDBOUW. Afdeeling Haarlemmermeer. Yerslag der vergadering, gehouden in de school aan het Kruisdorp, op 27 Junij 1861. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. 1°. Bij acclamatie wordt, op voorstel van het be- stuureen twaalftal nieuwe leden aangenomen. 2°. De voorzitter deelt mede: a. Dat door het bestuur der afdeeling als afgevaar- digden bij den maai-wedstrijd zijn benoemd geworden de heeren M. Tanis en W. A. L. Mock. b. Dat het hoofd-bestuur geen gebruik zal maken van het welwillend aanbod van eenige leden, om hunne paarden beschikbaar te stellen voor den wed- strijd. c. Dat het bestuur der afdeeling, in overleg met het hoofd-bestuur, van het vroegere plan heeft afgezien om thans, ter gelegenheid van den wedstrijd eene harddraverij te houden, maar dat die, zoo mo- gelijklater zal plaats hebben. d. Dat ontvangen is eene missive van den heer Wilson, waarbij het verzoek der afdeeling, betrek- kelijk het bezigtigen van ZEds. laudbouw-inrigting, beleefdelijk wordt van de hand gewezen. e. Dat het versing van den landbouw in Haarlem mermeer, van wege de afdeeling, niet tijdig genoeg is kunnen worden opgemaakt om in de mededeelingen te worden opgenomen, en het bestuur uit dien hoofde daaraan geen gevolg heeft gegeven. Dat van het hoofdbestuur ontvangen is goed- keuring van de wijziging in het huishoudelijk regle- ment, art. 6, 3°. Omtrent den Bijtoer wordt medegedeeld dat die bepaald blijft op Zondag 30 Junij, d. m. 8 ure, van de Groote Markt te Haarlem, aan welke toer alle de Leden der afdeeling kunnen deelnemenwaartoe zij bij deze gelegenheid op nieuw worden uitgenoodigd. 4°. Yoorstel van het bestuur om in overleg met het gemeentebestuur eene harddraverij te houden in de maand Augustus e. k. Dit voorstel wordt aan genomen en dientengevolge bepaald: Dat de heer bur gemeester zal worden uitgenoodigd zich met twee leden van het gemeentebestuur en de voorzitter der afdee ling te vereenigen om de leiding der zaak op zich te nemen; dat voor de verdere werkzaamheden en keu- ringen door deze wergadering acht personen zullen worden aangesteld, welke zich buiten mededinging zullen behooren te houdendat door deze commissie de voorwaarden en bepalingen omtrent deze harddra verij zullen worden vastgesteld, waarna een lijst van inteekening voor het geven van geldelijke bijdragen bij de leden der afdeeling zal circulerendat de hard draverij zal gehouden worden aan het Kruisdorp op Donderdag 22 Augustus a. s.wanneer tevens de derde vergadering zal kunnen plaats hebben. Tot leden dezer commissie worden bij stemming benoemd de volgende heeren: v. d. Blocquery Jr., A. van Zanten, Muysken, Tenseu, Immink, Nieu- wenkamp Jr., Bakker Schut en v. Dorsten. 6°. De voorzitter zegtdat hij een mondeling voorstel van den heer Sarphati aan de Yergadering heeft mede te deelenen wel om de leden dringend uit te noodigen gebruik te maken van de meststof (Beer genaamd), welke in groote hoeveelheden door de Maatschappij van Landbouw te Amsterdam wordt verzameld, en waarvan nog veel grooter hoeveelheden zouden kunnen worden bijeengebragtindien er slechts vraag en afzet bestond. De heer S. heeft verklaard, dat het hem wel eenige opoffering waard zou zijn om de zaak aan den gang te krijgen, zoodat, wan neer de een of ander geschikt persoon zich met het houden van een depot in den Polder wilde belasten hij genegen was zeer aannemelijke voorwaarden te stel len. De voorzitter beveelt deze zaak aan de aan- dacht der leden aan. 6°. Thans heeft eene zamenspreking plaats over de schade door den Emelt, Bitnaald en andere wormen aan de gewassen toegebragt, en over de middelen daartegen aan te wenden. De voorzitter herinnert kortelijk wat daarover in eene vorige vergadering ver- handeld is. Hij gelooft dat de ondervinding in dezen polder geleerd heeft, dat zoowel wei- als klaverland, hetwelk met wintergewassen bezaaid zal worden, bij tijds 3 a 4 maal geploegd moet wordenwanneer men zich niet in zijne verwachting wil teleurgesteld zien. Yoor dat men met andere middelen bekend wordt, is dit zeker de beste weg. De heer Amers- f o o r d t zegt op aanraden van Dr. W11 e w a a 11 een proef met het onderploegen van Gas-kalk te zullen nemenwelk middel ook in eene vorige vergadering genoemd is geworden. 7°. Het laatste punt ter behandeling is het be- spreken van het al of niet wenschelijke van het on- derling vaststellen van arbeidsloonen. De voorzitter zegt dat deze vraag hoofdzakelijk gesteld is met het oog op de werkzaamheden aan den mee-bouw ver bonden. Het ware wenschelijk dat de mee-bouwers het daaromtrent eens konden wordenopdat zoowel zij als de arbeiders zouden weten waaraan zich te houden

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 1