WEEKBLAD m van 1861. Vrijdag, 2 Augustus. Landbouw. WW-, A A N LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. HoofdredacteurC. E. DE CLERCQ. HAABLEMMEBMEEB, Abonnementen worden aangenomen bij dc Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterda7nt J. J. VAN BREDERODE,Haarlem bij den Heer BRIEVENGAARDER te Ilaarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in het Rijk. Re Prijs is f 6,in het Jaar. Elke 3 Maanden wordt over f 1,50 beschikt. Advebtentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts., bekalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. DE Y0OEDEELIGSTE WIJZE VAN Kaasherciding PETJS-VERHANDELING VAN DE LANDBOUW-MAATSCHAPPIJ VAN STAFFORDSHIRE door WILLIAM T. CARLINGTON VAN CliOXDEN ABBEIJ. Vervolg en Slot.) Het is een nlgemeen gebruik op de groote kaas- boerderijen in deze streek, om de kaas met annatto te kleuren. Dit schaadt niet het minst aan de kwa- liteit der kaas, en de kandelaars zullen gewooulijk, indien het beste kaas is, voor de gekleurde meer geld geven dan voor de ongekleurde. De kosten van het kleuren der kaas bedragen nog niet eens 30 cents per 50 Ned. pond. Sommigen gebruiken het vloeibare kleursel en anderen het vaste annattode vloeibare annatto is de beste en het meest gelijk van kleur, maar ze komt een wcinig duurder te staan. Het wordt verkocht in fleschen van een kan of van een halve kan en bij het gebruik moet men de hoeveellieid naauw- keurig afmetenom al de kaas gelijke kleur te doen hebben; wat minder dan een eetlepel is ongeveer de goede maat voor cene kaas, die bij de aflcvering na- genoeg 12 Ned. pond weegt. Naar dien maatstaf kan men met een flesck van een halve kan meer dan 60 kazen kleuren. Als men de vaste annatto ge- bruikt moet men ze naauwkeurig afmeten en een paar uur voor het gebruik in beet water oplossen het gewigt van een sovereign is de juiste hoeveel lieid voor eene kaas van het zoo even genoemde gewigt. De lebbe, die men tot het stremmen der meik gebruikt, wordt bereid door de gedroogde kalfsmagendie men daartoe heeft gekochtte weeken in koud waterdat men vooraf heeft laten kooken, en waarin wat zout en een klein weinigje salpeter is opgelost. De helften van drie maagvelleljeswaardoor men eene gelijk- mntige sterkte van het vocht vcrkrijgt, in vier en een halve kan water gevveekt, geven in den regel genoeg lebbe tot bet stremmen der melk voor een twinligtal kazen van de gemelde groote; maar dit kan verschil- lend zijn naar de grootte en de deugd der mangvellen. Eene halve kan van dit vocht is genoeg voor drie kazen. Er is verschil van gevoelen of het beter is steeds versche lebbe te gebruiken, of niet. In Cheshire wordt, naar ik meen, de lebbe iederen dag versch gemaakt; in Gloucestershire is het de gewoonte om in het voorjaar op eenmaal de lebbe voor den ge- heelen zomer te bereiden; terwijl men in onze streek gewoonlijk iederen week versche maakt. Men heeft in de laatste jaren verschillende werk- tuigen tot het maken van kaas uitgevonden. Het voornaamste van deze is dat van Keevil Een dergelijk werktuig, uitgevonden door Mr. Travis van Mercaston, nabij Derby, wordt ook nog al ta- melijk veel gebruikt in Staffordshire en Derbyshire. Deze werktuigen hebben groote verdienstenen ik twijfel niet of men kan er uitmuntende kaas mede 1) Eene affccelding on bosclirijving van dit werktuig komt voor in dc Landbouw-Courant 1861, N°. 18. Het is voorledca jaar to Gouda beproefd geworden en bij den beer Mr. D. 11. Gevers Deynoot in gebruik. maken; maar na al hetgeen ik er van heb gehoord, geloof ik niet dat zij veel fijd en arbeid besparen vergeleken bij de wijze die ik wenscli te beschrijven. Indien dat het geval iszie ik het nut vau het ge bruik niet in, daar de volgens mijn stelsel bereide kaas even deugdzaam is en daarbij even weinig boter uit de kaas verloren gaat; de hoeveellieid boter, die uit de weiroom getrokken wordt, bedraagt toch niet meer dan een kwart Ned. pond per koe en per week, in den tijd van het sterkste melkgeven. Ik heb volstrekt geen vooroordeel tegen deze uit- vindingen, en zoo ik geloofde dat mijne manier cr door verbeterd zou worden dan zou ik een van de eersten zijn om bun gebruik aan te radenmaar ik ken vele gevallcn waarin men ze aanvankelijk heeft gebruikt, maar ze later toch weder heeft laten staan. Het is de algemeene gewoonte op de groote kaas- boerderijen in dezen omtrek (altlians tijdens de zomer - maanden), om zooveel doenlijk zooivel de voile ochtend als avondmelk te verbruikCn zoodat dan de kans nage- noeg gelieel van versche meik wordt gemaakt. Waar men in de gelegenlieid is om slechts eenmaal per dag de kaas te maken heeft dit veel voor. Bij het twee- maal knasmaken per dag is het een algemeene klagt, dat het volk daardoor tot zoo laat in den avond aan liet werk wordt geliouden waardoor dit dikwerf over- liaast en niet met de noodige zorg en naauwlettend- heid wordt verrigt. Waar het slechts eenmaal daags geschiedt, moet de melk goed worden afgekoeld voor ze naar den kelder gaat en de kelder zoo koel en luchtig mogelijk worden gehoudenandcrs wordt bij warm weder de melk ligt reeds een weinig zunr en zou de kaas bederven. Na deze algemeene opmerkingendie ik niet over- bodig aclit, want zij zijn alien van meer of min ge wigt met het oog op de meest voordeelige wijs van kaasbereiding wil ik overgaan lot het beschrijven van de manier van kaasmaken, die ik het meest praktisch en wetenschappelijk acht. Yolgens deze wijze wordt kaas van de beste kwalileit vervaardigd en ik twijfel niet of als men de aanbevolen manier getrouw navolgt zal men ook puike kaas verkrijgen. Maar hoe goed de leerwijze ook moge zijn, zal men alleen dnu op volledig welslagen mogen rekenen, als de grootste zorg en naauwkeurigheid bij het werk wordt in acht ge- nomendaar er zooveel oorzaken zijndie aanleiding kunnen geven tot het mislukken. De kazen bier in den omtrek wegen gewooulijkals zij gereed tot den verkoop zijn, negen tot dertien ned. pond. Het is beter ze niet te klein te maken en zij moeten in den regel niet minder dan elf ned. pond wegen. Gewoon lijk kan men rekenen dat men van 10 kan melk een ned. pond kaas verkrijgtmaar dit wisselt zeer af naar de rijkheid van de melk. De melk moet bij het overgieten in de kaasketel of tobbe 80 tot 86 graden fahrenheit warm zijn; dit moet zich wijzigen naar de warmte van het weder en hoe kouder het weer, des te warmer moet de melk zijn. In den zomer mag ze niet warmer dan 82 a 83 graden zijn. Zoo de kaas nagenoeg geheel van versche melk wordt gemaakt zal ze gedeeltelijk moeten worden afgekoeld. Bij koud weder en als er een groot gedeelte oude melk bij is moet demelk tot den vereischten warmtegraad verwarmd worden. Dit moet geschieden door een gedeelte der melk in koper of tin vaatwerk in heet water boven een fornuis te warmen; dit verdient verre de voorkeur boven het warmen over een open vuur, waarbij men gevaar loopt van aanbranden of het smaken naar de rook. De room moet van de oude melk worden af- geschept voor deze gewarmd wordt en in de kaasketel worden gestortwanrover dan later de heefe melk wordt gegotenop die wijze vermengt ze zich goed met de melk en rijst niet omhoog, gelijk zonder die voor- zorg gebeurt. Het is verkiesselijk omals het zoo uitkomt, een gedeelte oude melk in de kaas te heb ben, ongeveer een vierde zouden wij zeggen. Als al de melkdie voor het kaasmaken bestemd isin de kaasketel is gedann en de warmtegraad met de ther mometer is onderzocht gewordendan voegt men er het kleursel (als men dit gebruikt) en de lebbe bij en vermengt ze zorgvuldig met de melk. Het is ook aan te bevelen om er voor ieder kaas een theelepeltje zeer fijn ge3tooten salpeter bij te voegenhet gaat het gisten der kaas tegen en voorkomt daardoor het rijzen van de kaas. Do ketel moet dan met een dock of houteu deksel gesloten worden en men laat de melk eeji uur staanwaarna ze genoegzaam zal zijn ge- stremd om verder te worden bewerkt. Al de melk, die niet terstond voor het kaasmaken wordt gebruikt, moet worden afgekoeld voor ze naar den kelder gebragt wordt en in geen te groote vatcu gestort wordendaar ze anders niet zoct blijft. De beste soort van wrongelkleinzer is van messea of van staven voorzien in plants van koperdraad waar door de wrongel sterker geknensd wordt en de wei vetter blijft. De wrongelkleinzer moet langzaam op en neder worden bewogen tot dat al de wrongel tot kleine stukjes is verdeeld en ze is dan gereed om groot te worden gemaakt. Dit geschiedt het best met een ronden tinnen hak, die geheel met gaatjes is doorboord en die een weinig kleiner van omvang is dan de kaasketelin den bodem is eene verdieping om de wei gemakkelijk te kunnen uitscheppen. Dit ver* zamelvat moet schuins in den kaasketel worden ge- stoken en eenige malen zachtjes worden rondgedraaid, om de wrongel op die wijze tot een klorap bijeen te brengenmen ligt dan het verzamelvat uit den ketel en laat den wrongel naar den bodem van den ketel zakken. Sommigen laten dit verzamelen van den wron gel na, maar ik geloof dat het kaasmaken er vlugger door gaat. Men laat dan het verzamelvat op de wei drijven, welke door de gaatjes heendringt en op die wijze in vaten kan worden overgeschept. Dit verzamelvat is door Mr. Carrington, van Creighton, uitgevonden en is zeer nuttig. Bij het gebruik er van blijft de wei veel schraler dan bij de gewone wijze van kaas maken. Gewoonlijk i3 er een aanzienlijk bezinksel van fijnen wrongel op den bodem der weivaten, die in de kaas had be- hooren te zijnmaar als men dit verzamelvat ge? bruikt, heeft dit in het geheel geen plaats. Als de meeste wei is afgeschept, legt men gewigt in het verzamelvat en schept de wei als voren af. De wrongel rondom den binnenrand van de ketel wordt dan in stukken gesneden eu midden in gelegen eu daarna weder het verzamelvat ingedrukt; dit wordt twee- of driemalen herhaaldwaarna de wrongel droog genoeg zal zijn om in het kaasvat te worden gedaan. Men legt een kansdoek over het vat been snijdt de wrongel in stukken en legt die in bet vat en vouwt daarna de slippen van den kaasdoek naar binnenom het uitvallen van den wrongel te be- letten. Het vat wordt dan onder eene ligte hef- boomper3 gesteld en het gewigt langzamerkand per-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 1