WEEKBLAD van 1861. Vrijdag, 16 Augustus. De Ringdijk, de Derm en de Veldweg. Haarlemmermeer-Polder. AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Hoofdredacteur: C. E. DE CLERCQ. HAARLEMMERMm, Abonnementen worden aangenomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam J. J. VAN BREDERODE,Haarlem bij den Heer BRIEVENGAARDER te Ilaarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in het Rijk. De Pri.ts is f 6,in het Jaar. Elke 3 Maanden wordt over f 1,50 beschikt. Advertentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts. behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco gesckieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. Wie tbans te Sloten den polder inrijdende den ringdijk en berm in oogenschouw neemt en de verbe- tering, welke die daar ter plaatse gedurende den afgeloopen winter en in dit voorjaar heeft ondergaan zou niet wenschen dat ze overal in zulken toestand werd gebragt, vooral als dit zoo als daar ter plaatse geheel kosteloos voor de ingelanden gesehiedt, en de opbrengst van lmur der poldergronden daarbij tevens verbetert. Dit laatste is rnisscliien voor velen wel de aan- lokkelijkste zijde der zaak, maar ook zijdie in de eerste plaats op geld zienzullen met ons instemmen dat het toch niet onverschillig isin welken toestand de pachters der dijksgronden die poldereigendommen brengen. De rente van verpachle gronden genoten moge dan ook al gedurende den pachttijd niet hooger stijgenen de verbetering van het kapitaal door den pachter derhalve gedurende zijnen pachttijd geene rente in geld voor den polder afwerpentoch zullen zij die verbetering in geenen deele geringschattenomdat de rente van die gronden genoten voor de toekomst alvast des te zekerder wordt. Van een solied effect trekt men zelf gaarne wat minder rente, dan zeer hooge van onsoliede. Maar ook zij, die met ons, vooral waar het de rentegevende dijksgronden betreft, op nog iets meer dan kapitaal en renteverbetering zien, moeten den heer Mr. J. P. Amersfoordt hulde brengen en dank betuigen voor de wijze, waarop hijals pachter van dijksgronddie gronden behandelten het uiterlijk aanzien van den polder op doeltreffende wijze ver betert. Dat uitwendig voorkomen is ook geene onver- schillige zaakde goede rekenaars onder de ingelan den,men zegt dat er zoo velen onder hen msrekening hebben gemaakthoewel wij hun aantal toch zeer overdreven achtenen zeer zeker zij die goede rekening hebben gemaaktof begonnen zijn te maken zullen wel onze meening aanklevendat zelfs dit op de waarde hunner eigene bezitting in den polder invloed uitoefent. Onbehagelijk voorkomenen zeker nog meer een verwaarloosden toestand der rentege vende eigendommen van een polder, kan daarop niet anders dan van nadeeligen invloed zijn. Maar bovendien juichen wij het bij Sloten gegeven voorbeeld toeom de aangebragte beplanting. Alle ingelanden hebben van de insekten schade geleden de pachters (en hun verlies is zeker geene winst voor de eigenaars) zoowel als de eigenaars zelve, die nog voor eigene rekening in den polder het landbouwbe- drijf voeren of laten voeren. Die schade zou zeker minder zijn geweest, als er meer vogels waren, die de insecten voor voedsel zochtenook al ziet de boer die vrienden in het voorjaar later minder gaarne en bestempele hij ze als zijne vijanden met den eere- titel van garstdieven. Het behoeven bovendien ook juist geene musschen alleen te zijndie in het hout des heeren Amersfoordt zullen nestelen. Maar hoewel wij de genoemde verbetering zeer weten te waarderenwas het toch ons doel niet om alleen hulde te doen aan het gegeven voorbeeldmaar veel meer om dit ter navolging aan te bevelen. De verpachting dier dijkgronden, zoo als die in het voorjaar van 1860 is geschied, heeft geene gunstige uitkomsten opgeleverd. Welligt heeft de weinige bekendheidwelke er bij tijds aan gegeven is, toen ook nadeelig daarop gewerkt; slechts zeer enkele dagen te voren immers was er aankondiging geschieddat zij zou plaats hebben. De hooge liooi- prijzen in 1857 hadden, bij tijdiger aankondiging tevens, toenmaals een veel hooger cijfer doen be- dingen. Maar ook al laten wjj den invloed dier zeer late aankondiging buiten rekening, omdat die slechts op de eerste dagen der verpachtingen van invloed kan zijn geweest, zeker is het dat bij het voortzetten van het tot nog toe gevolgde stelsel van uitputting dier gronden de rente voor den polder niet zal verbeteren en er ook geene verbetering van kapitaal zal worden verkregen. Voor de gronden, die veen bevatten, en die bij op- volging ter verveening zullen worden verpacht, kan dit stelsel zeker thans nog geen kwaad. Maar voor de overige is het evenmin voor den polder als voor de ingelanden aan te bevelendat zij hunne gronden zonder bemesting steeds als hooi- of bouwland ge- bruiken of laten gebruiken. Indien men echter het tot nog toe gevolgde stelsel voor de toekomst wil verlaten, zij het dan ook niet voor al de dijkgronden op eens, dan zal in 1863, als er alsdan geene groote schaarschte van hooi be- staatzeker geene verbetering van pachtsommen wor den opgemerkt. Daarom gelooven wij dat de verhu- ring dier gronden voor eenen Iangeren termijnzoo als dit aan den heer Amersfoordt is gegund, en tegen eenen matigen huurprijs van 30 a 40 per bunder 's jaarsook voor den polder gewenscht is de huurders brengen dan lcosteloos voor de ingelanden die gronden in beteren staat, en de dijkskruin zal zonder eenige uitgaaf voor den polder worden ver- beterd. Het spreekt van zelf, dat de aangrenzende eigenaars in de eerste plaats als huurders in aanmer- king moeten komen, en zeer velen zullen zeker het voorbeeld van den heer Amersfoordt volgen van een deel dier gronden met hout te beplantenindien slechts de huur niet te lioog gesteld wordt. Maar behalve dat op die wijze de verbetering van die gronden geene uitgaaf aan den polder berokkend en zelfs tot verbetering der pacht kan leiden, is er nog eene andere gelegenheid, om de inkomsten des polders te verbeterenin den verkoop der veldwegen gelegendie zeker voor een deel kunnen worden gemist. Die gronden brengen thans niets op. Inte- gendeel is de polder belast met het geheel of gedeel- telijk onderhoud der slooten langs die wegen. Wan- neer die wegen voor geringen prijs aan de eigenaars der aangrenzende landen in eigendom worden afge- staan, dan behoeft de polder geene uitgaaf voor het onderhoud dier slooten te doende koopsom werpt rente af en de grond wordt productief door de op brengst van polderlasten. Reeds van 1856 af tot nu toe is de zaak der veldwegen van tijd tot tijd besproken, hoewel er nog niets tot uitvoering is gekomen. Thans nu jaarlijks door het opneraen van geld tot verbetering der stoom- tuigen enz., een reeds niet onaanzienlijk rentebedrag op de begrooting is uitgetrokkenen er weldra ook voor de aflossing van het opgenomen kapitaal jaar lijks zal moeten worden gezorgd, is het zeker zeer wenschelijk, dat alles worde aangewend wat tot ver betering der inkomsten des polders kan leiden, omdat dit den last ligter maakt, die op de ingelanden moet worden gelegd. VERGADERING van HOOFD-INGELANDEN gehouden 14 Augustus 1861 's morgens ten 10 ure. Tegenwoordig 17 Leden. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. a. De voorzitter doet mededeeling van de navol- gende aanbestedingen J. A. Kopper, te Amsterdam, voor kleine be- noodigdhedenf 153.86; Wester veld, te Haarlemvoor patent-olie en talk, 1536 M. Geverdingen, te Haarlem, voor een houten stuwdam, 3600 G. Prook, te Sliedrecht, voor het driejarig onder houd der Ringvaartsboordenf 8698 Yan der Leeuw Zoon, te Rotterdamvoor Engelsche kolen,/9.86 per 1000 Ned. pondenj B. Hagedoorn, te Amsterdam, voor Belgische kolen, 71.65 per 100 mud; G. Smit C°.voor cokes, 7.50 per 1000 Ned. ponden. Het driejarig onderhoud der gebouwenbruggen enz.zal herbesteed wordendaar deze inschrijvingen veel te hoog waren en de begrooting van deze werken verre te boven ging. De voorzitter merkt nog aan, dat de stuwdam gegund is geworden voor de som van 3600, of- schoon daarvoor slechts 2400 op de begrooting was uitgetrokken, daar die raming slechts globaal geschied was, en later door den hoofdopzigter is gerectificeerd geworden. b. Mededeeling dat aan de hh. Hartogensis c. s. vergunning is verleend tot het hard maken van 1000 el weg, voor hunne kavels aan den Sloter- weg, bij den Lisserdvvarswegop dezelfde voorwaar- den, als met mevrouw de wed. v. d. Kun werden overeengekomen. c. Dat D. en H. van voornemen zijn de westzijde van den Vennipperd wars weg te beplantendoch hier- toe niet alleen zullen gebezigd worden iepenheesters maar tevens essen en popelenen dat deze beplan- ting bij aanbesteding zal geschieden. d. Benoemd tot heemraad van den polder de heer A. van Stralen. De heer van Stralen tegenwoordig zijnde, ver- klaart zich deze benoeming te laten welgevallen. Bij eene eerste stemming werden uitgebragt op de heeren H. van Wickevoort Crommelin 3, A. van Stralen 4 stemmen't H o o f tJhr, H. G. Barnaart, J. P. van Wickevoort Crommelin en Jhr. Rutgers van Rozenburg, ieder 1 stem, te zamen 11 stemmen. Bij eene tweede stemming bekwamen de heeren A. van Stralen 6, H. van Wickevoort Crom melin 3, 'tHooft 2, te zamen 11 stemmen. e. Komt in behandeling het verzoek van Kalis, om teruggave van ingehouden gelden, wegens het niet geheel opleveren van verdiepingswerk. Daar dit verzoek eigenlijk bij dijkgraaf en heem- raden te huis behoort, zoo wordt hetzelve aan dat kollegie gerenvoyeerd tot verdere afdoening. Yoorstel van dijkgraaf en heemraden om de ver- ordening op het kroozen der lengtetogten te wijzigen,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 1