WEEKBLAD ao. ismim is i van 1801. Vrijdag, 25 Augustus. J. C. van de Hlocquery A A N LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Hoofdredacteur: C. E. DE CLEIiCQ. IIOOFD-INGELAND. DE WERKTUIGEN in 1860/61. :ii llAAItliKMERUR, Abonnementen worden aangenomen bij dc Boekbandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam, J. J. VAN BREDERODE,Haarlem, bij den Heer BRIEVENGAARDER te Ilaarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in hot Rijlc. De Prijs is 6,— in liet Jaar. Elke 3 Maanden wordt over 1,50 bescliikt. Advebtentien van 1—5 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts., behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam, AERKIEZING VAN EEN Door de benoeming des heeren van Stralen tot heemraadis eene vacature in het collegie van lioofd-ingelanden ontstaanwaartoe op 3 September eene verkiezing te Haarlem zal plaats hebben. Het doet ons genoegen, dat dijkgraaf en lieemra- den de ontstane vacature zoo spoedig reeds wen- schen aangevuld te zienimmers liierin is, in tegenstelling met hetgeen vroeger wel eens plaats bad, dat eene vacature zeer lang onvervuld bleef, een bewijs te vinden van eerbied bij het dagelijksch bestuur voor de regten der ingelanden op eene volledige vertegenwoordiging. Dat de verkiezing tlians weder te Haarlem zal plaats hebben, is welligt aan vele ingelanden min der welkom. De ondervinding heeft nog onlangs geleerd, dat de opkomst der Idezers te Haarlem minder groot is, dan wanneer de verkiezing te Amsterdam wordt gehouden. Maar wij erkennen, dat de verplaatsing van het stembureau naar Amsterdam voor de op handen zijnde verkiezing niet schijnt gevorderd te worden omdat er waarschijnlijk geen belangrijk verschil in meening onder de kiezers zal zijn omtrent de keuze, die behoort te geschieden. Immers van vele zijden wordt ons reeds de heer J. C. van deBlocquery alskandidaat aanbevo- lendie bij de vorige herstemming op enkele stem- men na de meerderheid verkreeg. Die heer zou toen zeker de meerderheid hebben verkregen, indien hij tijdiger en in het openbaar ware aanbevolenmet vermelding van de gronden waarop die aanbeveling rustte. Dat wij zijn vast verblijf in den polder eene aanbeveling achten, behoeven wij niet te verze- keren. Maar meer nog hechten wij er aan, dat hij de tegenwoordige orde en gang van zaken in den polder met warmte is toegedaan, dat hij een voorstander is van de openbaarheid en ook het zijne zal bijdragen om de polderlasten niet hooger op te voeren, dan strikt noodzakelijk is. Behoudens tegenspraak, en beter oordeel der overige kiezers, gelooven wij dus thans reeds den heer namens velen te mogen aanbevelen. ill. Voor dat wij, even als wij dit over de voorafge- gane jaren dedenover het tijdperk van 8 maanden van September 1860 tot April 1861, de vragen hachten te beantwoorden1°. welke taak hebben de werktuigen te vervullen gehad? en 2°. hoe is die uitgevoerd? wenschen wij enkele oogenblikken stil te staan bij het steenkolen-, talk-, gallipoli- en pa- tentolieverbruik. De consumtie van dit alles is zeker zeer aanzien- lijken het geldom die enorme hoeveelheden aan te koopenvereischt, neemt eene zeer aanzienlijke plaats in op de polder-rekening, of anders gezegd er moet vrij wat geld door de ingelanden in den vorm van polderlasten worden opgebragt, om die uitgaaf te dekken. Dit geldt vooral van de steenkolen. De geldsom voor talk, gallipoli- en patentolie uit (e geven, is, met betrekking tot de uitgaaf voor de eerste, be- trekkelijk niet noeraenswaardig. Toch vereischt zeker het palentolie-v exhruik vooral naauwkeurige controle. Als wij ons niet vergissen, wordt die uitsluitend tot verlichling gebezigd, en met het oog hierop is de in 8 maanden verbruikte hoeveelheid van 1216/ kan zeker hoogst aanzienlijk. Naar wij vernemenis echter het dagelijksch be stuur reeds sedert geruimen tijd naar middelen om- ziendeom in dit opzigt bezuiniging te verkrijgen door op de eene of andere wijze de verlichting met gas in te voeren. Maar van veel meer gewigt is bet steenkolen- verbruik. De stoomtuigen hebben in die 8 maanden te zamen slechts 5591/ uren gewerkt en het steen- kolenverbruik is geweest 63,192 mudden. Gelukkig dat die werktuigen reeds verbeteringen hebben onder- gaan. Want als bet overtollige water in die bijna 5600 uren werking niet uit den polder ware gehou den en er meer arbeid had moeten worden verrigt zou het verbruik natuurlijk evenredig hooger zijn ge weest. De acht maanden (van September tot April) tellen 5808 uren en gemiddeld is in dit tijdsverloop derhalve slechts een stoomtuig nog niet eens gedurende al den tijd in werking geweest. Hoe groot zou het steenkolen verbruik wel geweest zijnindien er steeds slechts twee der drie stoomgemalen in werking hadden moeten zijnom het waterbezwaar voor te kotnen. Dat dit verbruik derhalve strenge controle vereischt, zal wel door niemand worden betwijfeld. Maar tot nog toe ontbrak die zoo goed als geheel; het steen- kolen-verbruik te controleren, en onder eene afdoende controle te stellen, behoort echter, naar wij vernemen, tegenwoordig tot de ernstige zorgen en overwegingen van het dagelijksch bestuur. Mogt het daartoe noodig oordeelen de bergplaatsen van steenkolen te vergrooten of te vermeerderen of andere inrigtingen te makende gelden daartoe nood- wendig vereischt, met strenge uitzondering van al wat naar weelde zweemt, zullen zeker gaarne worden toegestaan. Wij zullen thans den geleverden arbeid der stoom tuigen nagaan. De Lijnden deed in met 7 pompen. met 6 pompen. September 166710 slagen. October. .227878 7469 slagen. November 119727 25702 December. 77523 6097 Januarij. 66774 February 78491 Maart 203210 April... 45190 De Cruquius deed in met 7 pompen. October. 33336 slagen. November 188132 December. 102530 Januarij. 102740 February. 212510 Maart 157840 April 90590 Te zamen 985503 slagen. 39268 slagen. Te zamen 887678 slagen. De Leeghwater deed in met 7 pompen. Maart 7197 slagen. April. 58540 met 6 pompen. 19040 slagen. 19040 slagen. met 8 pompen. 8463 slagen. Te zamen 65737 slagen. 8463 slagen. Met berekening van '/10 waterverlies brengt de Leeghwater met 8 pompen bij elke slag 43.20 kub. ellen water op, en met 7 pompen /9 minder of 37.80 kub. ellen. De Cruquius en de Lijnden met 7 pompen 50.80 kub. ellen, met 6 pompen 43.54 kub. el per slag. Wanneer het waterverlies derhalve niet grooter was dan J/j0 dan zouden de werktuigen inderdand de vol- gende hoeveelheden water in het laatste tijdperk van 8 maanden uit den polder hebben verwijderd: De Lijnden 985,503 X 50.80 50,063,552 kub. ellen. 39,268 X 43.54 1,709,729 51,773,281 De Cruquius 887,678 X 50.80 45,094,042 19,040 X 43.54 828,002 De Leeghwater 65,737 X 43.20 8,463 X 37.80 45,922,044 2,839,838 319,901 3,159,739 Te zamen 100,855,064 Maar welke taak hadden de stoomtuigen nu te ver- rigten In de eerste plaats moeten wij daartoe kennen do hoeveelheid regendie is moeten worden verwijderd. Yolgens eene opgave van het Koninklijk Nederl. Meteorologisch Lnstiiuut bedroeg de hoeveelheid geval- len regen als volgt 1860. TJtrecht. den Helder. Amsterdam. September 73.5 81.2 64.— October51.3 98.— 73.— November 55.2 53.7 60. December. 28.8 15.7 18.— 1861. Januarij 10.1 54.1 (2) ontbreekt. February 25.3 34.5 15. Maart. 58.4 67.5 105. April42.6 38.— 19. 345.2 442.7 354.- Yullen wij nu op het voorbeeld van prof. Buys Ballot de ontbrekende maand Januarij voor Am sterdam aan met het gemiddelde van Utrecht en den Helder, dan verkrijgen wij 36.3 en derhalve voor Amsterdam in het geheel 390.3 streep. De gemid delde hoeveelheid voor Haarlemmermeer aannemende, is derhalve 392.7 streep en zij blijft dit ook al kennen wij aau Amsterdamwegens de nabijheid van

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 1