WEEEBLAD van 1861. Vrijdag, 30 Augustus. A A N LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. I Hoofdredacteur: C. E. DE CLERCQ. HYPOTHEEKBANKEN. s. HA4BLEMMEBMBER. Abonnementen worden aangenomen bij dc Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam. J. J. VAN BREDERODE,Ilaarlem bij den Ileer BRIEVENGAARDER te Ilaarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKIIANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in het Rijk. De Prijs is f 6,in het Jaar. E!ke 3 Maanden wordt over f 1,50 beschikt. Advertextien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts. behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. Mr. J. T. BuusDe Egpolheelebankhaar wezen en hare waarde. G. G. Snellen De Eypoiheekbank en de Land- louween boekje voor ieder die gebouwde of ongebouwde eigendommen bezit of ze wcnsclit te verkriggen. IVij wenschen de aandacht te vestigen op de beide bovenstaande werkjeswaarvan het laatste dezer da- gen en het andere eenige maanden geleden bet liclit zag. Beide hebben ten doel om op bevattelijke wijze mede te deelen wat eene hypothcekbank is, hoe zij vverkt en welke voordeelen zij aanbiedt boven de gewone wijze van hypotheken te sluiten. Be heer Snellen beeft daarbij in het bijzonder de landbou- wers op het oog en hij maakt dan ook tevens van deze gelegenheid gebruik om over verschillende land- bouwonderwerpen, als het pachten of eigenaar zijn, het winstgevende van den landbouw, het landbouw- onderwijs, enz. menige juiste opmerking mede te deelen. In het werkje van Mr. J. T. B u ij s wordt het onderwerp vollediger behandeld en meer weten- schappelijk, ofschoon voor ieder, die slechts gezond verstand heeft, bevattelijk genoeg. De inrigting eener hypothcekbank is dan ook vrij eenvoudig en het is niet noodig om in finantiele zaken te huis te zijn, om te begrijpen op welke wijze zij werkt. Men weet dat onlangs bier in bet land twee liypotheekbanken zijn opgerigt, beide te Amsterdam gevestigdde Ne- derlandsche Uypotheekbank en de Nationale Ilypo- theekbank. Het doel en de inrigting van beiden zijn nagenoeg gelijk; het voornaamste verschil is, dat de laatste alleen in Nederland binnen Europa, dus ook niet in de kolonien hypotheken sluitterwijl de Nederlandsche Hypotheekbank ook in het buitenland geld leent. Geld op hypotheek op te nemen of te geven komt bijna ieder in zijn leven wel eens te pas en het is dus van veel belangdat men de inrigting dezer banken leert kennen. Wij widen trachten daar- van een zoo duidelijk mogelijk denkbeeld te geven, doch daar wij dit zoo bekuopt mogelijk wenschen te doenzoo bevelen wij het kennis nemen van beide genoemde opstellen zeer aante meer daar onze wijze van voorstelling niet in ieder opzigt met die van deze beide schrijvers overeen stemt. Om te weten hoe de hypotheekbank werkt, is het noodig om eerst na te gaan op welke wijze gewoon- lijk hypotheken worden gesloten. Hypotheek geven is een onroerend eigendom tot onderpand stellen voor het nakomen cener verbindtenis. De meest algemeene verbindteniswa'arbij dit geschiedt, is het leenen van geld tegen betaling van interest. Hijdie aan iemand geld leent, en daarvoor hypotheek neemt op lande- rijen of gebouwen die aan zijnen schuldenaar toebe- hoorenbeeft bet regt omals de schuldenaar niet aan zijne verpligting van interestbetnling of teruggave van het geleende kapitaal voldoet, deze eigendommen in het openbnar te doen verkoopen en uit de op- breDgst bet aan hem verschuldigde te voldoen. On- roerende goederen met hypotheek bezwaard kunnen door den eigenaar wel worden verkocbtmaar de daarop gevestigde hypotheek vervalt daardoor niet, maar blijft van kracht. Een kooper van onroerend goed behoort alzoo te kunnen onderzoeken of dat goed al dan niet met hypotheek is bezwaard, wijl hij anders groote schade zou kunnen lijdenindien de verkooper hem verzwegen haddat er eene hypotheek op het eigendom rustte. Hiertoe dient de inschrijving der hypotheek in de openbare registers van hypothe ken. Geen hypotheek is wettig, dan die bij eene notariele acte is verleend en in deze registers is in- geschrevenevenzoo kan de doorhaling der hypothe- caire inschrijving slechts ten gevolge eener authentieke aete or regterlijk vonnis geschieden. Ieder alzoo, die een eigendom kooptof die geld op hypotheek wil leenenkan onderzoeken of zoodanig eigendom al dan niet met hypotheek is bezwaard. Het hypotheek- stelsel in Nederland is zeer goed ingerigt en laat ten opzigte der zekerheid voor kooper of geldschieter weinig of niet te wenschen over. Jammer echter, dat men daaruit eene inrigting tot belasting heeft gemaakt door de regten die betaald moeten worden voor het registreren der acte van hypotheekhet nemen der inschrijving, de verklaringen der bypo- theekbewaardersenz. Dat de kosten voor het liou- den dezer registers door de belanghebbenden betaald worden is niet meer dan billijkdoch hiervoor zou eene kleine vergoeding bij de inschrijving genoegzaam zijn. Het is voorzeker een goede waarborg, dat de acte van hypotheek door eenen notaris moet worden op- gemaakt, doch daar de wet bun toestaat nog al ruim te rekenenzoo worden hierdoor de kosten nog al veel verhoogd. Bij kleine sommen van p. m. 1000 hedragen deze kosten gezamenlijk ruim 4 pet., bij grootere sommen van omstreeks 10,000 2 /2 a 3 pet. en zoo afdalend. Dikwijls zullen deze kosten nog veel hooger zijn, als notarissen of makelaars, zoogenaamd voor het hezorgen van het geldnog eenige percenten in rekeniug brengen. Het nadeel van deze kosten is vooral, dat het daardoor onmo- gelijk wordt, of althans overdreven kostbaar, om voor korten tijd hypotheek te sluiten. Iemand b. v. is in oogenblikkelijke geldverlegenheid, doeh heeft dit geld sleehts een half jaar noodig, gaarne zou hij daar voor 5 pet. en hypothecairen waarborg willen geven zoo dit laatste hem niet voor dien korten tijd 10 pet. van het opgenomen geld kostte, zoodat hij te zamen 15 pet. interest zou hebben te betalen. Voor hoe langer tijd men leent, des te minder drukken na- tuurlijk deze eerste kosten. Gemiddeld echter duren de hypotheken niet langer dan vier of vijf jaar, zoo dat men kan aannemendat door de kosten van de vestiging der hypotheek de interest van het op hy potheek geleende geld met 1 pet. wordt verhoogd. Ilieruit blijkt echter, dat, zoo lang deze kosten zoo hoog zijn, door het leenen voor eenen langen termijn de interest lager wordt; leent men b. v. voor twintig jaar, dan wordt de rente door die kosten slechts met een kwart pet. verhoogd. De interest, die in het algemeen voor leening op hypotheek betaald wordt, is niet hoog te noemen. Vier tot vier en een half pet. op landerijen vijf pet. op gebouwen is, tijden van geldschaarschte uitge- nomen, zoo wat de gewone maatstaf. Daar men, als men bij het leenen met voorzig- tigheid te werk gaat, volledige zekerheid voor de terugbetaling van het kapitaal heeftzoo behoort de interest ook eigenlijk niet meer te bedragen dan die van soliede effekten; ja, werd alleen de zekerheid van het onderpand in aanmerking genomen, dan zou de interest van gelden op hypotheek zelfs lager kunnen zijnmaar de effekten hebben weder het groote voordeel dat zij ieder oogenblik te gelde kunnen gemaakt wordenlietgeen met hypothecate schuldvorderingen het geval niet is. De overdragt is wel mogelijk, maar gaat altijd met kosten en oponthoud gepaard. Daar er echter altijd kapitalisten zijn die niet gaarne bun geheele vermogen in staatspapieren steken en dit alzoo nan den invloed der politieke gebeuvtenissen bloot stellen, en daar het landhezit slechts eene zeer geringe rente, gemiddeld zeker minder dan vier pet., afwerpt, zoo is het niet te verwonderendat er altijd nog veel aanbod tot het plaatsen van geld op hypotheek bestaat. Vooral is dit voorzeker in de kleinere steden en op het platteland het gevalwaar men niet zoo onder den invloed en in de onmid- dellijke nabijheid van den fondsenhandel leeft, en meer in de gelegenheid is door bekendheid met per- sonen en gronden met volkomen zekerheidgeld op hypotheek te plaatsen. Het zijn voornamelijk de notarissendie liierbij de tusschenpersoon tusschen den geldschieter en den geldaanvrager vormen, en zij zijn daartoe voorzeker ook goed in de gelegen heid jammer alleendat zij niet altijd volkomen nls onpartijdigen kunnen te werk gaanmaar somwijlen het belang, dat zij bij het vestigen en vernieuwen van hypotheken en hij het veilen van vast goed hebben, wel invloed op liunne kandelingen zal uit- oefenen. De wijze van terugbetaling van het kapitaal is gewoonlijk zeer versckillend. Meestal is het de geld schieter, die de voorwaarden stelt, waaraan de geld- nemer zick moet onderwerpenal zijn het ook niet diewelke hem het best passen. De geldschieters hebben dikwerf twee geheel verschillende oogmer- ken bij de hepaling van de wijze van aflossing. Groote kapitalistendie slechts eene zekere plaat sing voor lmn geld verlangen en eene matige rente wenschen te ontvangenterwijl zij zehlen of nooit om het kapitaal verlegen zullen zijn, beschouwen de aflossing als een nadeel. Zij maken daarom dikwerf de hepaling, dat de geldnemer het geld minstens voor een zeker aantal jaren zonder regt van aflossing zijnev- zijds zal moeten tor leen nemenen dat de aflossing niet in gedeeltenmaar slechts op eenmnal aan het einde van den termijn zal mogen geschieden. Kleinere kapitalisten daarentegendie dikwerf in de gelegenheid kunnen komen om hun kapitaal noodig te hebben, maken daarentegen de hepaling, dat de geldnemer het kapitaal zal moeten teruggevenna daartoe drie of zes maanden te voren te zijn aange- maand. Deze hepaling is zoo bezwarend voor den geldnemer, dat men zieh verwonderen moet dat hij op die voorwaarden eene hypotheek durft sluiten, wijl hij daardoor bijna aan den willekeur van den geldschieter is overgeleverden in tijden van handels- krisis of andere algemeene rampen de grootste ver- liezen lijden kan. Daar uiettemin een groot aantal hypotheken op deze voorwaarde gesloten wordt, zoo blijkt hieruit, althans men moet dit veronderstellen dat de geldschieters over het algemeen vrij genadig regt oefenen en zelden ten nadeele van hunnen schul denaar van deze hepaling gebruik maken. Toch blijft het eene zeer verderfelijke gewoonte; dikwerf toch kan de geldschieter gedwongen zijn van zijn regt gebruik te maken, en dan moet de geldnemer gewoonlijk op steeds nadeeliger voorwaarden de hypotheek vernieu wen; voorts wordt door het algemeene dezer gewoonte

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 1