WEEKBLAD no. m van 1861. Vrijdag, 6 September. AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Abonnementen HoofdredacteurC. E. DE CLERCQ. LPr<L{ twul El!.l""nde° "it 1'50 techikt - As™*™* v,„ 1-5 regels 50 Ct».elk, regel m«, 10 Cts. beMve 35 Oct, ZegeLegt bij elk, pleateing. Alle HYPOTHEEKBANKEN. ii. &&*-< HAARLEMMERn, <Ai »ll 38* worden aangenomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam, J. J. VAN BREDERODEHaarlem bij den Heer BRIEAENGAARDER te Ilaarlemmermetr en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN Eene hypotheekbank is eene inrigtingdieop dezelfde wijs als particulierengeld op hypotheek leent en daartegen schuldbewijzen uitgeeft, die de verhypothekeerde eigendommen en het maatschappelijk kapitaal der bank tot waarborg hebben. Deze schuld bewijzen zijn aan toonder en geven eenen vastbepaal- den interest. Zij kunnen dus even als andere han- delseffecten zonder kosten worden overgedragen en men ontvangt de daarvoor verschuldigde interest door middel van coupons, bij het stuk gevoegd, op vaste termijneneveneens zonder kosten. Is de hypotheek bank goed ingerigt en volkomen solide, dan bieden die schuld- of pandbrieven, zoo als men ze noemt, even groote zekerheid voor den kapitalist aanals het geven van geld op hypotheek; ja nog meer, daar men geheel is gewaarborgd voor verlies van kapitaal of met betalen van den interest door kwade posten die bij partikuliere hypotheken natuurlijk ook wel eens voorkomen, doch welk verlies zich bij de bank over al de uitgegeven schuldbrieven verdeelt en daar- door ongevoelig wordt. Het bezwaar, dat men eene hypothekaire schuldvordering voor den termijn van aflossing niet of slechts met veel kosten en moeiten te gelde kan makenwordt hierdoor weggenomen men leent toch op deze wijzedoor tussehenkomst der bank, geld op hypotheek juist voor zoolang en voor het bedrag, dat men wil, en heeft, als de termijn van interestbetaling daar is, slechts een coupon af te knippen en te doen ontvangen. Is het krediet der bank goed gevestigd, dan kan men alzoo zeker zijn, dat zij van de kapitalisten tot lager interest geld zal kunnen leenen dan de gemiddelde interest van hypothekaire geldleeningen bedraagt, daar men bij goed vertrouwen op de soliditeit der bank liever hare schuldbrieven zal nemendan zelf voor zijn geld eene plaatsing op hypotheek te gaan zoeken en zich al de last en moeite te getroosten, die daaraan ver- bonden zijn. De bank kan, even als zij beter waarborgen aan den kapitalist aanbiedt dan een particuliere geldnemer, ook op meer voordeelige voorwaarden geld leenen op hypotheek, dan de particuliere kapitalist dit doen kan. Daar zij verzekerd is hare schuldbrieven steeds goed te kunnen plaatsenzoo kan zij voor lange termijnen geld leenen en den geldnemer waarborgen dat het kapitaal hem gedurende dien tijd niet zal worden opgevorderd. Wij hebben reeds aangetoond van hoe- veel belang het leenen op langen termijn voor den geldnemer is en hoe daardoor alleen de interest, die hij te betalen heeft, p. m. drie vierde ten honderd minder kan wordendaar de kosten van vestiging der hypotheek zich over een zooveel grooter aantal jaren verdeelen. Hypotheken van twintig of dertig, ja zelfs tot vijftig jaren toe, zal een particuliere geldschieter nimmer toestaandaar niemand zich voor zoolang de beschikking over zijn kapitaal zal willen ontzeggen; voor eene hypotheekbank is dit natuurlijk geen bezwaar, wijl deze, als de eene kapitalist het aan haar geleende kapitaal terug wil hebben, dit geld weder van een ander kapitalist leent; hetgeen zelfs buiten haar om eenvoudig door het van hand lot hand gaan der schuldbrieven geschiedt. Evenzoo kan de hypotheekbank de bepalingen om- trent de wijze van aflossing geheel stellen zoo als dit voor den geldnemer het voordeeligst is. Even als zij steeds geld kan leenen als zij dit noodi% heeft, zoo is zij in de gelegenheid dit geld weder terug te geven als zij het niet meer gebruiken kan. Dit kan geschieden door het op vasle termijnen aflosbaar stellen der schuldbrieven of wel zij kan die schuld brieven eenvoudig opkoopen en op die wijze zooveel van het geld, dat zij in leen genomen heeft, terug- geven, als zij wil. Zij kan alzoo den geld nemer vergunnen gedurende den termijn, waarvoor hij ge- leend heeft, niets van het kapitaal af te doen en dit in zijn geheel aan het einde van den termijn terug te geven. Zij kan hem evenzoo toestaan het kapitaal bij zeer kleine gedeelten af te lossen zoodat hij nimmer op eens om groote sommen belioeft te worden aangemaand maar ieder jaar of ieder halfjaar een klein gedeelte van zijne schuld kan afdoen. Ook kan hem des noods worden vergund telkens zooveel af te lossen als hij wenschelijk aeht, of wel het geheele kapitaal in eens terug te geven, wanneer hij dit niet meer noodig heeft. Men heeft echter bij de hypotheekbanken nog eene bijzondere wijze van aflossing uitgedacht, die voor den geldnemer nog minder bezwarend is en waardoor hij op zeer ongevoelige wijze zijne schuld afbetaalt. Dit is het stelsel der annuiteiten. Men betaalt daarbij ge durende den termijn van leening jaarlijks of ieder half jaar eene gelijke som, in welke som zoowel de interest als aflossing van het kapitaal begrepen is zoodat men bij het betalen van den laatsten termijn tevens zijne geheele schuld heeft afgedaan. Hetgeen men jaarlijks boven de interest voor aflossing te be talen heeftisvooral bij leeningen voor langen ter mijn, slechts eene geringe som. Zoo bedraagt b. v. bij eene leening voor 41 jaren tegen 4 pCt. interest de annuiteit slechts 5 pCt. Men heeft alzoo niet meer dan 1 pCt. boven den gewonen interest te betalen om na 41 jaren de geheele schuld te hebben terug- betaald. Yoor elke 100, die men leent, betaalt men dus slechts 41 maal 1, of 41 in het ge heel, en heeft daarmede het kapitaal van 100 ge heel afgelost. Hoe vindt de bank hierbij zijne reke- ning, zal men zeggen. Dit komt, wijl men gedurende die 41 jaar ook steeds den vollen interest a 5 ten honderd van het geleende kapitaal blijft voldoen. Van hetgeen men echter jaarlijks tot aflossing betaalt, wordt door de bank een interest vergoed tegen 4 ten honderd 's jaars en daarbij tevens interest van interest gerekend. Indien men b. v. ieder jaar 100 aflost, zoo wordt berekenddat men het tweede jaar heeft afgelost 204, dat is tweemaal 100 en 4 voor een jaar interest van de aflossing van 100; na het derde jaar 312.16, dat is de reeds afgeloste 204, met 4 pCt. interest van deze som of/8.16 en de nieuwe aflossing van 100, en zoo vervol- gens. Door het oploopen van dezen interest kan mendoor jaarlijks eene kleine som voor aflossing te betalen, na eene reeks van jaren daarmede een aanzienlijk kapitaal hebben terugbetaald. Indien de bank b. v. voor de aflossing 4 pCt. vergoedt, dan kan men, door het betalen van 1 ten honderd der ge leende som boven den verschuldigden interest, het kapitaal aflossen in ruim 41 jaar; betaalt men 1 ten honderd voor aflossing, dan is de schuld in 33 jaren gedelgd, bij twee ten honderd in 28 jaren, bij 3 ten honderd in 21 jaren, bij 4 ten honderd in 17 jaren, enz. Men ziet uit deze getallen, dat, hetgeen men tot aflossing der schuld inoet betalenin steeds ster- ker verhouding afneemt, naar mate het aantal jaren der leening toeneemt. Zoo is bij eene leening voor 50 jaren ruim een half fen honderd van het kapitaal daartoe reeds voldoende. Door de annuiteit stelt de hypotheekbank den geldnemer in staat, om het geen hij ieder half of heel jaar voor aflossing zijner schuld kan afzonderen, terstond rentegevend te be- leggen, om uit al die kleine jaarlijksche besparingen en den daarmede verdienden interest aan het einde van den termijn van leening het geld te vinden, om de geleende som terug te betalen. Is het leenen van geld op hypotheek op de ge- wone wijze dikwijls voor den geldnemer de aanlei- ding, om zich steeds dieper in de schulden te ste- kenzoo is daarentegen eene hypothekaire geldlee- ning, met terugbetaling bij annuiteiten zeer geschikt, om of van oude schulden bevrijd te rakenof om de zaken zeer in bloei te doen toenemen. De an nuiteiten dwingen onwillekeurig tot zuinigheid en spaarzaamheidhet terugbetalen in groote termijnen, waarbij men steeds hoop koestert, dat de geldschieter zich wel tot uitstel zal laten bewegen, maken daar entegen zorgeloos en het geld, daartoe benoodigd, wordt zelden uit met zorg opgespaarde verdiensten maar meestal door het maken van nieuwe schulden bijeengebragt. Deze wijze van terugbetalen is voorts ook eigenlijk de eenig ware en goede, waar men geld leent om zijne eigendommen te verbeteren. Neemt b. v. eeu landbouwer geld op hypotheek opom zijne gronden te verbeteren, dan ziet hij het kapitaal, dat hij in den grond steektnimmer terugen om zijne schuld af te doen, moet hij daartoe het geld uit de door deze verbeteringen vermeerderde opbrengst van zijnen grond vinden. Leent hij nu voor tien of twintig jaarom het geld aan het einde van dien tijd terug te gevendan zal hij daartoe gewoonlijk niet in staat zijnwijl de meerdere winsten gewoonlijk wel door de vingers zullen glijdenbetaalt hij daarentegen an nuiteiten dan kan hij die juist uit de, meerdere op brengst van zijn land voldoen en op die wijze ongevoelig zijne schuld delgen. Deze wijze van terugbetalen, waarbij men het ka pitaal bij zeer kleine gedeelten terugontvangt en -dit terstond rentegevend moet beleggenkan natuurlijk alleen door eene hypotheekbank worden toegestaan en particulieren zullen niet ligt daartoe genegen zijn. In het stelsel van annuiteiten ligt dan ook een der voornaamste voordeelen van de hypotheekbank voor de geldnemers. Men zou misschien geneigd zijn, om te gelooven, dat de gelegenheid, om voor zoo langen termijn te kunnen leenen, zonder dat het kapitaal kan worden opgeeischt, ligt aanleiding geeft tot roekeloos geld opnemen. Doch dit behoeft zoo niet te zijn. Juist de verpligtingom daarvan reeds terstond eene vr^' hooge rente te betalenzal menigeen terughouden om geld op te nemen, indien hij geen kans ziet om daarvoor die hooge rente te voldoen. Het blijkt alzoodat eene goed ingerigte hypo theekbank die volkomen vertrouwen en een goed krediet geniet, den kapitalist eene zeer zekere plaat sing voor zijn geld aanbiedt en aan de geldnemers op veel voordeeliger voorwaarden geld leenen kan, dan een particulier geldschieter dit vermag.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 1