WEEKBLAD van 1861. Vrijdag, 15 September. BR, 37. Haarlemmermeer-Polder. AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Hoofdredacteur: C. E. DE CLERCQ. HYPOTHEEKBANKEN. hi. UUflliEMERMEEK. Abonnementen worden aangenomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam J. J. VAN BREDERODE,Ilaarlem bij den Heer BRIEVENGAARDER te Haarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in bet Rijk. l I0]6 1 nTr*67 l1" het, ',aa;; E!ke 3 Maan(Jen wor<it over 1>50 beschikt. Advertentien van 1—5 rebels 50 Cts elke re^el meer 10 Cts 6 gdregt blJ elk6 PIaatsiflg- - Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur ,'te Amsterdam. Thans blijft nog de vraag over, of de onlangs bier te lande opgerigte hypotheekbanken aan de geld- nemers al de voordeelen zullen kunnen verschatfen, die eene goede hypotheekbank geven kan. Het kon zijndat dit in den aanvang nog niet ten voile het geval was. Om goedkoop te kunnen leenen, moeten toch de hypotheekbanken liunne schuld- of pandbrieven zonder moeite tegen lage rente kunnen plaatsen; liier- toe moeten deze inrigtingen het publieke vertrouwen in raime mate genietenen het ware mogelijk dat dit hun eerst geschonken werd, als zij gedurende meer- dere jaren en met vrucht werkzaam zijn geweest. Daar, ten gevolge der goede inrigting van het hypo- theekstelsel alhierde interest, die van hypothecaire geldleeningen gevorderd wordt, over het algemeen vrij laag is, zoo is het niet zekerdat de hypotheek banken geld tegen lager interest dan pnrticulieren zullen kunnen aanbieden, maar laat het zich integen- deel verwachtendat zij althans aanvankelijkhooger interest dan deze zullen moeten vorderen. Om de schuldbrieven geregeld te kunnen afzetten zullen deze, in den aanvang althans, wel even veel interest moeten gevenals men gemiddeld van geld °P hypotheek uitgezet, maakt. Nu moeten bovendien de kosten van administratiede risico voor voorko- mende kwade posten en eene behoorlijke winst voor de ondernemers der bank, of voor de aandeelhouders van het waarborgkapitaal door de geldnemers voldaan worden. Wij gelooven echter, dat zij de mededinging met particulieren goed zullen kunnen volhouden. De voor deelen van het leenen voor langen termijnvan b. v. dertig of veertig jaren, met terugbetaling in an- nuiteitentegenover bet leenen met opzegbaarheid van het kapitaal op zeer korten termijnzijn voor- zeker hooger te schattendan een verschil van een half of een ten honderd op den interest. De lage rente moge in het eene geval uitlokkenals men na een termijn van 30 of 40 jaren beider rekening eens juist kon opmakenzou voorzeker het voordeel wel zijn aan de zijde van hem, die zich tot de hypo theekbank wendde. Want gedurende dien tijd zou bij, die het geld van particulieren leende, voorzeker menigmaal de hypotheek hebben moeten vernieuwen veel kosten maken en welligt, als dit in een tijd van geldschaarschte viel, hooger interest hebben te betalendan de door de hypotheekbank gevorderde. Krijgen op die wijze de hypotheekbanken, niette- genstaande den hoogeren interest, die zij misschien zullen vorderen, vasten voet, en blijken zij goed en solide beheerd te worden, dan laat zich daarvan voor de toekomst veel goeds verwachten. Weldra zullen dan aan de schuldbrieven als geldbelegging boven het uitzetten op hypotheekdoor tusschenkomst van notarissen, de voorkeur worden gegevende bank zal dientengevolge den interest, die de schuldbrieven geven, kunnen verminderen, en alzoo oolc in ver- houding tegen lager interest op hypotheek kunnen leenen. Gaat hiermede eens eene afschaffing of al thans eene vermindering gepaard der regtenvoor de hypotheekstelling aan hetEijk verschuldigd, danzalmen op onderpand van vast eigendom tegen zeer lagen inte rest geld kunnen leenenen de landbouwer zal niet meer naijverig behoeven te zijn op den koopman, die in tijden van geldruimte zijne handelseffecten of wissels tegen 2% of 3 ten honderd beleenen kan. Of echter het meerder gemak, om geld op onder pand van vast goed te kunnen opnemenheilrijk of nadeelig voor de ontwikkeling van den landbouw zal zijn, hangt van de landbouwers zelven af. Het zijn met de hypotheekbanken, die, door het krediet te bevoiderenwelvaart kunnen scheppenmaar het is het gebruik, dat men van dit krediet weet te maken dat ontwikkeling en vooruitgang kan doen ontstaan. Wij gelooven echter, dat er goeden grond bestaat om te verwachten, dat de Nederlandsche landbouw, bij eene lagere rente van het geld op hypotheek op- genomenzich nog krachtiger en spoediger zal ont- wikkelen. De Nederlandsche grond is toch niet in handen van voorname grondbezittersdie hunne goe- deren bezwaren, om daardoor de middelen tevinden, om op een veel grooteren voet te leven dan hunne inkomsten dit toelatenmaar hij behoort integendeel voor een groot deel aan eene nijvere en spaarzame landbouwbevolking, die geld wil opnemen om haar bedrijf te vergrootenhare kultuur te verbeteren om van pachter eigenaar van daglooner kieine grondbe- zitter te worden. Waar zulk een nijver streven krach- tig en algemeen heerscht, zal de verbetering van het grondkrediet de welvaart doen toenemen en zeer tot de ontwikkeling van den landbouw bijdragen. Toch blijft ook daarbij de mogelijkheid bestaan dat het geld leenen, hoewel met goede bedoeliugen verrigt, nadeel in plaats van voordeel aanbrengt. Het is danwan- neer het uit overdreven en onverstandige zucht naar vergrooting van grondbezit geschiedt. Het grondbezitter zijn is voor den landbouwer in den regel eene dure liefhebberijwaar hij althans op goede voorwaarden pachten kanzal het pachter zijn gewoonlijk meer voordeel geven. Maar wij erkennen dat billijke pachtvoorwaardenwaarbij men het land even goed kan behandelen alsof men daarvan eige naar ware, hier in het land eene zeldzaamheid zijn, en daarom is het grondeigenaar zijn voor den boer veelal een gedwongen fraaijigheid. Dikwerf worden dan ook boerderijen gekocht, waarop terstond drievierde en zelfs meer op hypotheek wordt opgenomen daar men echter tegenwoordig bij ons het land koopt tegen eene rente van 3 tot 4 pCt. en zelfs nog lagerzoo is het duidelijk dat de eigenaar, die minstens 4 en 4i pCt. interest voor het geleende geld geven moet duurder woont dan wanneer hij de boerderij gepacht had. Doeh het kan zijn dat dit ruimschoots wordt opgewogen door het voordeel, om vrij te zijn in de behandeling van den grond en zeker van de vrucliten te genieten van alle kosten en arbeid aan het land besteed. Heeft men echter eenmaal eene boerderij in verhouding tot het kapitaal dat men bezitdan is het vergrooten van zijn eigendom gewoonlijk eene zeer onvoordeelige speculate. Het schijnt zoo geheel anders. Men heeft de noodige gebouwen en de noodige paar- deneenige bunders meer zullen zooveel omslag niet geven en het aankoopen van meer paarden en gereed- schappenof het houden van meer knechts wel niet noodig maken. Behalve de rente van het geld voor den aankoop en het zaaizaadrekent men alzoo de geheele opbrengst nagenoeg als zuivere winst. Daar echter menig ander boer ook evenzoo redeneert, worden zulke losliggende akkers reeds veel boven de waarde betaald. Zelden zal men het voile kapitaal voor den aankoop bezitten en wordt dus voor het overige hypo theek genomen. Maar weldra zal men bemerken, dat vergrooting van de boerderij ook vermeerdering van geld in de zaak eischt, er behoort meer vee te zijn, er moet meer arbeidsloon worden uitgegevenenz. Heeft men nu al het geld dat men missen kan voor den aankoop gebruiktdan zal het gevolg wezendat men wat minder of sleehter vee opstalt, op de be- werking en de bemesting van het land wat zuiniger wordt, in een woord wat sleehter gaat landbouwen, en weldra zal men bemerkenhoewel een boer die niet rekent, het meest zoo spoedig niet merktdat, niettegenstaande de boerderij grooter is gewordende gezamenlijke opbrengst niet grooter, misschien wel minder is geworden. Dit komt dat men met weet van hoeveel gewigt het ishet noodige geld voor zijne zaak te hebben. Men mag niet zeggen dat stuk land kan jaarlijks zooveel opbrengenmaar zooveel geld aan dat stuk land ten koste gelegd zal zooveel opbrengen. Ben pachterdie f 6000 bezit en twintig bunders land pacht, zal voorzeker veel beter zaken maken, dan indien bij eene boerderij van veertig bunders nam. Hijdie eene boerderij van voldoende grootte bezit kan gerust al zijn spaarpenningen weer in zijn eigen bedrijf steken, en indien hij dat doet, kan hij ook zeker zijn, niettegenstaande hij geen bunder land meer heeft, jaarlijks zijne opbrengsten te zien toene men. Wij gelooven dat men gerust beweren mag, dat er nagenoeg geen boer isdie niet met veel voor deel meer geld in zijn bedrijf zou kunnen steken en, nuttig besteedzou hij daarvan veel hooger rente trekkendan hij op eenige andere wijze daarvan zou kunnen maken. Wij hebben welligt wat uitvoerig hier bij stil gestaanmaar het is eene hoofdkwestie; meerder gemak in het verkrijgen van geld op hypo theek kan voor vele landbouwers een groot voordeel zijn, maar alleen dan, wanneer zij het opnemen op het land dat zij reeds bezitten en met dat geld hun bedrijf verbeteren, meer en beter vee aankoopen, zwaarder mestenzorgvuldiger wiedenin een woord al die verbeteringen doen, welke zij genoegzaam kennen, maar dikwerf lialaten, omdat zij beweren het geld er niet voor te hebben. Die echter vrij grond- eigendom heeft, kan geld maken, en als het voor zulk een doel is behoeft hij niet bevreesd te zijndat hij niet ruimschoots den interest zal kunnen voldoen en de winst in betere opbrengst en rijker grond zal terug vinden. Heerscht alzoo geest van vooruitgang onder de landbouwersen wordt hen van de andere zijde door de oprigting van Hypotheekbanken op billijke voor waarden het geld aangebodendat zij voor de ver betering van hun bedrijf noodig hebben, dan mag men van die zamenwerking zegenrijke gevolgen voor de ontwikkeling van den Nederlandsehen landbouw verwachten. EEKE GOEDE VI^DIHG. Wanneer wij in vroegere jaren in de maand Sep tember meermalen van het bemalingsvermogen des polders in onbruikbaren staat zagen verkeeren, omdat de werktnigen niet tijdig werden hersteld en die herstellingen eerst tegen den winter waren af- geloopen, terwijl dan nog dikwerf van het overige

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 1