WEERBLAD van 1861. Vrijdag, 20 September. No. 58. Haarlemmermeer. \V\Aiit# AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BE LANGEN GEWIJD. Hoofdredacteur: C. E. DE CLERCQ. HAABIiKMMKBMBEB. Abonnementen worden aangenomen bij de Boekbandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam, J. J. VAN BREDERODEHaarlem bij den Heer BRIEAENGAARDER te llaarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in het Rijk. i 1D1C VTr V i'n het, Jaay- Elke 3 Maanden wordt over R50 bcscliikt. Advertentien van 1—5 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts. benalve 05 Lents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. De begrooting van de inkomsten en uitgaven der ge- meente, voor de dienst van 1862, bij eene bevolking van 7252 zielen, bedraagt in ontvangst en uitgaaf beide 25,731.86. De Inkomsten worden begroot op A. Wegens vroegere diensten (nog beschikbaar op het batig slot der laatst geslotene rekening 4,577,371 B. Belastingen en heffingen 14,838.48 als: a. 15 opcenten op de gebouwdc eigen dommen/ 170.79J; b. 10 opcenten op de ongebouwde eigendommen/175.23 c. 5—25 opcenten op het personeel/2249.09 d. hoof- delijke omslag /"6000; e. binnenlandsch ge- destilieerd 383i.35£f- buitenlandsch go- deslilleerd 50; g likeuren 302.11£; h. wijn 234.90; i. opbrengst der begrnafplaats f 120; k. leges der secretarie/30; I. scliool- gelden/1200; m. hondenbelasting/475. C. De Ontvangsten van verschil- lenden aard en toevallige baten 82. als; a. teruggave van verpleging en trans- portkostenbedoeld bij art. 26 der wet van 28 Junij 1854 StaatMad N°. 100), I; b. boeton van politie 30c. boeten in zake plaatselijke belastingen /50; d. diversen 1. D. De Boitengewone Ontvangsten 6,234. als: a bijdrage van bet Rijk in de kosten, voortvioeijende uit de plaatsing en verzorging in de bedelaarsgestiehtenf 1b. idem van de provincie 1c. bijdrage van het Rijk ter tegemoetkoming in de kosten van bet lager onderwijs/3116; d. idem van de provincie 3116. Te zamen 25,731.86 De Uitgaven worden begroot op A. Yoor het huishoudelijk bestuur 5,581. als: a. jaarwedden: burgemeester 1500 wethouders /200, secretaris 1000, onl- vanger/500, ambtenarcn ter secretarie/400; b. presentiegelden der raadsleden 250, scbrijfloonen/50, reiskosten/50; c. andere kosten van dagelijksch bestuur, als: licbt en brandstoffen /100; schrijf- en bureaubehoef- ten/125; druk- en bindwerk 350; brief- porten enz./60; huur der raadkamer enz. 100; onderhoud en aankoop van moubelen 100; registers van den burgerlijken stand /350; kadastrale legger/88.31bevolkings- registers/150; verkiezingen/30; Staatsblad, Provincial Blad en dagbladen 56zegels van registers, rekeningen enz. 75; reis kosten enz. nationale militie 10. B. Yoor invordering der plaatselijke belastingen en teruggaven2,335 als: a. kosten van toezigt en invordering, jaarwedden /1900, verdere kosten /360, te zamen 2260; b. teruggaven /25; c. uit- keering aan het Rijk van bet aandeel in de kwade posten wegens de directe belastingen 50. C. Yoor onderhoud van gemeente- eigendomrnen en lasten 2,988.50 als; a. jaarwedden: opzigter der gebouwen 50marktmeester /AO; b. onderhoud van gebouwen 100, straten en pleinen 25, wegen en voetpaden f 25, slooten/10; c. begraafplaatsaanleg/2000, onderhoud/500, kosten van begraving/-100, te zamen/2600; d. onderhoud van de markt en aankoop van grond /100; e. dijk- en polderiasten /35; erfpacht grond voor de school in de afdeeling "Vijfhuizen/30; idem van grond sectie DD, Kavel 13.50. D. Voor de openbare veiligheid en brandweer3^10.— als; a. jaarwedden van veldwacbters/1600 b. gratification aan de brandspuitlieden/200 c. buitengewone kosten van politie 50d. ■deeding der veldwachters 200 e. onder houd der brandspuiten enz./1200onder houd van lantaarns enz. 10; g. schutterij 5; h. huis van bewaring/20; i. kosten wegens verpleging der politie-gevangenen/25. E. Voor plaatselijke gezondheidspo- litie (vaccinatien van behoeftigen) 75. F. Voor het onderwijs7,632.— als: a. jaarwedden van hoofd- en hulp- onderwijzers 5250; b. onderhoud van do scholen, school-meubelen en onderwijzers- woningen 1000c. schoolbehoeften 360 d. vuur on licbt/ 210; e. buur der nood- scholen 582vergoeding aan de hoofd- onderwijzers voor het gemis van vrijeNvoning 200; g. plaatselijke schoolcommissie 30. G. Voor het armwezen2,210. als; a. vestigings-, vervangings- en trans- portkosten in de bedelaars-gestichten 5 b. kosten van vervoer en verpleging aan arme en zieke doortrekkende reizigers/30; c. ver pleging van arme krankzinnigcn/25d. sub- sidie aan het burgerlijk armbestuur 2000; e. begrafeniskosten, art. 48 Ir. b der armen- wet150. II. Andere Uitgaven, niet tot de vorige behoorende als: a. loting der nationale militie en schut terij 10; b. begeleiding van militie-pligtigen en veriofgangers 10c. ijk- en herijk der maten en gewigten 10; d. openbare ver- makelijkheden en feesten /75; e. brandver- zekering der gebouwen/60; f. regtsgedingen /150; g. regtskundig onderzoek fbO. I. Buitengewone Uitgaven als: a. advertentien 75; b. archief/50; c. nummeren der huizen /25; d. drie aan- plakborden 100. K. Onvqorziene Uitgaven985.36 365.- 250.- Te zamen 25,731.86 Aan de zeer uitvoerige Memorie van Toelichting ontleenen wij I. Omtrent de Inkomsten: A. Het batig slot der door den gemeenteraad voor- loopig vastgestelde rekening over 1860 bedraagt 6152.27 (zie 7Yeekhlad N°. 31); hierop is echter ten behoeve van 1861 door den gemeenteraad, bij besluit van 18 Julij 1861, reeds beschikt tot een bedrag van 1674.89|. B. Voor de berekening der opcenten op de grond- belasting zijn tot grondslag genomen de hoofdsommen op het kohier, dienst 1861, bedragende: Voor de gebouwde eigendommen 1138.64; voor de ongebouwde 1752.28 Voor die op het personeel de hoofdsommen op de kohieren, dienst 1860/1, bedragende: voor 5 opcenten 148.51 maakt 7.42j 10 64.85 J 6.48J 15 789.85J 118.481 20 595.65 119.13 25 7,990.29 1,997.57 De hoofdelijke omslag wordt weder tot een bedrag van 6000.voorgedragen. Met het oog op de behoeften der gemeente kan aan geene vermindering worden gedacht en verhooging is onraadzaam om dat die te drukkend zou worden. (Inderdaad zijn de in- gezetenen zwaar genoeg belast. Bed.) Het gedestilleerd is geraamd naar de opbrengst in 1860. Ofschoon de invordering met zeer vele moei- jelijkheden gepaard gaat, daar er voor sluiken in de aan alle zijden openliggende gemeentemime gele- genheid bestaat en de kosten van surveillance en in vordering zeer aanzienlijk zijnheeft men toch gemeend de afschaffing dezer belasting niet te mogen aanraden. Met het oog op de door het Hijk en de provincie gegeven wordende jaarlijksche bijdragen ter voorzie- ning in de kosten van het lager onderwijs behoort men te toonendat van de zijde der gemeente al datgene wordt gedaanom in de behoeften te voor- zien, waartoe men, zonder de ingezetenen te zwaar te drukkenin staat is. Zeer wenschelijk ware het evenweldat door de Eegering voorscbriften werden gegeven tot eene voor alle gemeenten gelijkmatige hefting van opcenten op de Eijksbelasting en de verdeeling van den opbrengst naar eenen billijken maatstaf. De begraafregten hebben over 1860 120.op- gebragt. De leges der secretarie zijn f 5. hooger geraamd dan voor 1861. De schoolgelden hebben in 1860 zuiver opgebragt 1245,75. Niettegen- staande in 1862 op zes hoofdscholen onderwijs zal worden gegevenkan deze post toch niet hooger worden geraamd, omdat met 1 Januarij 1861 het Baadsbesluit in werking is getredenwaarbij een uniform schoolgeld van 10 cents per week wordt ge- heven, dat op de ontvangst nog al van invloed is. Men acht 1200.— daarom hoog genoeg. De hondenbelasting verbetert jaarlijksom dat het cijfer der restanten en oninbare posten kleiner wordt. Zij is daarom 75 hooger geraamd dan voor 1861. C. Er zullen waarsehijnlijk gene ontvangsten we gens teruggave van verpleging en transportkosten geschieden. Voor terruggaven van onderstand aan el ders armlastigen is niets uitgetrokkenomdat die thans geschieden door het Burgerlijk armbestuur en in diens rekening worden verantwoord. De politie- boeten hebben in 1860 bedragen 31,822-; die in zake plaatselijke belastingen hebben in 1860 opgebragt 81,53, maar worden thans slechts op 50 geraamd, omdat meest alle veroordeelden de subsidiaire ge- vangenisstraf ondergaan, in plaats van de boete te betalen. Voor diversen is slechts 1. uitgetrokken, hoewel in 1860 148,662 ontvangen zijn. Toen waren echter hieronder begrepen de door het Eijk, terugbetaalde gelden wegens het houden der algemeene lOjarige volkstelling op 31 December 1860. D. Voor rekening der gemeente worden geene be- delaars in de daarvoor bestemde gestichten verpleegd. Aangezien de gemeente niet in staat is om alle kosten voor het onderwijs te dragen, stellen Burg, en Weth. aan den Eaad voor, dat deze zich 00k voor 1862 weder zal wenden tot de Hooge Eegering ter verkrijging van de benoodigde rijks- en provinciale bijdragen. Deze zullenmet het oog op de in deze begrooting voorkomende noodzakelijke uitgaventot een bedrag van 6232 behooren te worden aangevraagd, zoodat ten laste der gemeente zal blijven eene som van 1400, te vinden voor een bedrag van /1200 uit de school gelden en voor de overige 200 uit de gewone in komsten. Deze uitgaven voor het onderwijs betreffen alleen

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 1