UWBLWWBAWHBWh - 161 - AB¥!lTM¥Hm KEAAISGEVIAG. PUIK ZUIVEKE ZAAITARWE, Marktberigten. Voor ilen LANDBOUW wers en inwoners der stad Alkmaar plaats aan den disch, in bet lokaal den Doelen aangerigt. Aan het lioofdeinde der tafeldie een hoefijzer vormdewas in het midden de voorzitter der maatschappijde beer W. C. M. Be gram, gezeten, tusschen den bur- gemeester der stad Alkmaar en den oud-burgemeester den lieer P. A. de Lange. Ter wederzijde van deze heeren waren de secretaris der maatschappij Jhr. Mr. D. R. Gevers Deynoot, en het lid van het bestuur T. P. Viruly geplaatst. Aan de over- zijde zat Mr. H. Baron Collot d'Escury, mede- bestnurslid, aan. De overige leden van het hoofd- bestuur namen aan den maaltijd geen deel. Met een kort woord bragt de voorzitter aan de gasten den wel- komstgroet en verdaagde de feestdronken tot het nageregt. Onder druk en levendig gesprek was na een tweetal uren dit oogenblik daar. De voorzitter noodigde toen met enkele gepaste woorden de aan- zittenden uit tot het instellen van den feestdronk aan Z. M. den Koning, die staande en met een driewerf herhaald hoerah met geestdrift gebragt werd. Weldra verhief hij zich op nieuw en stelde het welzijn en den voortdurenden bloei der Hollandsche Maatschappij van Landbouw in. Daarna nam de heer Collot d'Es- CvUry het woord en bragt een dronk aan de stad Alkmaar. Hij herinnerde aan het tijdstip onzer ge- schiedenis, toen in den worstelstrijd met Spanje deze stad aanleiding gaf tot de leuzevan Alkmaar begint de victorie! de vietorie der vrijheid en zelfregering op heerschzuelit en dwangder vrijheiddie voor de ontwikkeling van den landbouw hoofdvoorwaarde en levenseisch is. Die stad verdiende thans den opregten dank der aanwezigen, voor al hetgeen haar bestuur en hare inwoners hadden bijgebragt tot bevordering en opluistering van dit landbouwfeest. De burge- meester beantwoordde dien heildronk en betuigde hoe het voor de stad een eer en genoegen was geweest deze zamenkomst van landbouwers binnen hare muren te hebben mogen zienen zij er prijs op stelde ook in latere jaren weder de oefenplaats voor de landbouw- ontwikkeling dezer beide provincien te mogen zijn. Daarop verhief de waardige en verdienstelijke secretaris zijnen stentorstem en bragt den dank van het hoofdbe- stuur aan de heeren beoordeelaarsdie met zooveel ijver en naauwgezetheid de dikwerf zoo moeijelijke taak hadden volbragtom onder het vele goede het beste te onderscheiden. De heer P. A. d e Lange bragt hulde aan het hoofdbestuur der Maatschappij voor zijne zorgen tot ontwikkeling en aanmoediging van den landbouw, zoo naauw verwant met de wel- vaart van het platteland, zoowel als van de steden. Hierop nam de heer T. P. Yiruly het woord en rigtte zich tot de gezamenlijke afdeelingen der maat schappij die als de verspreide wortels den stain be- hoorden te voeden en in staat te stellen rijke vruchten te dragen. Daartoe was het noodig dat zij zoowel in getalsterkte als in werkzaamheid en gemeenschappe- lijke zamenwerking tot bevordering van het algemeen belang krachtig toenamenen dan zouden ook zonder twijfel de zorgen van het hoofdbestuur steeds meer en beter aan het doel kunnen beantwoorden. De heer d e B i eafgevaardigde der afdeeling Rotterdam, bragt uit naam der beoordeelaars den dank aan den secre taris voor den aan hun gewijden dronk. Hij erkende dat hunne taak moeijelijk geweest was en hunne uit- spraken welligt in enkele opzigten aan kritiek bloot stondenmaar zoo zij somwijlen mogten dwalenhet was ter goeder trouw. Hunne taak was hun echter zeer verligt door de goede en doelmatige inrigtingen door het bestuur genomendoor het bestuurwaarvan inzonderlieid de secretaris zoo zeer het middenpunt en de kracht uitmaakte, waarom hij gaarne zag, dat de gasten zich met hem vereenigden om dien secretaris voor zijnen sints zoovele jaren onbezweken ijver in het behartigen van de belangen der maatschappij openlijk hulde te brengen. Na luide en aanhoudende betuiging van bijval vatte de heer Gevers Deynoot het woord, om voor die blijken van gehechtheid en waardeering van het door hem verrigte te danken. Hij zeide ge- lukkig te zijn, dat hij in de gelegenheid gesteld was zijne beste krachten te wijden aan de bevorde ring van den landbouw, dien hij als een der hoofd- bronnen van volkswelvaart en volksgeluk beschouwde en dat hij hoopte nog lang getuige te mogen zijn van dat streven naar ontwikkeling en vooruitgang onder de Hollandsche landbouwerswaarin hij in zooverre hij daartoe iets had mogen bijbrengen, de schoonste belooning van zijne pogingen vond. De heer P i e p e r safgevaardigde der Zaanlandsche gemeen- ten, stelde nu met een hartelijk en goed woord de gezondheid in van de huisvrouwen en de kinderen der landbouwers; van de vrouwen, die in den land bouw van zoo grooten invloed zijn op liuiselijke wel- vaart en huiselijk geluk; van de zonen, die hij hoopte, dat zich onder goede leiding krachtig mogten ontwikkelen tot nuttige en werkzame leden det maat schappij in het algemeen en van die der Hollandsche Maatschappij van Landbouw in het bijzonder. Thans vatte de voorzitter weder het woord en bragt den dank der maatschappij aan al degenen, die zooveel bijbragten tot het aangename, nuttige en luisterrijke dezer bijeenkomst. Daartoe behoorden vooral de afdeeling Alkmaar der maatschappijde verschillende subcommissien voor de werkzaamheden en feestelijk- heden in deze dagen gehouden, de besturen der societeiten, van de vereeniging Apollo, inzonderheid ook dat van de rederijkerskamer Bilderdijkdie hun alien zulk een aangenaam letterkundig genot had verschaft. Uit naam der afdeeling Alkmaardankte hun voorzitterde heer A. P. d e Lange, den heer Begram voor het gesproken woord. Hij erkende dankbaar de eer deze afdeeling geschieddat deze vijftiende algemeene vergadering in haar midden was gehouden. De ontwikkeling der maatschappijzou zij krachtig wezen, behoorde wel inzonderheid van de groote massa, van den landbouwersstand in het algemeen en zoo ook van de afdeelingen uit te gaan, maar hij achtte dat zij vooralsnog de zorgen en aan moediging en soms ook den spoorslag van het hoofdbe stuur niet konden missen. Het hoofdbestuur zoude ongetwijfeld in zijn doel geslaagd zijn, om ook hier tot meerdere werkzaamheid en ontwikkeling op te wek- ken. Dienzelfden dank aan het hoofdbestuur bragt de heer Coster uit naam der verschillende com- missienwie het eene aangename taak was geweest om iets bij te brengen tot veraangenaming van het bezoek door de afgevaardigden en landbouwers bij deze gelegenheid aan de stad Alkmaar gebragt. Door den heer van Doom, afgevaardigde der afdeeling Zijpewerd nu een dronk gebragt aan de nijverlieid van Alkmaar, die nevens den landbouw den grond- slag van den bloei en de welvaart der stad Alkmaar uitmaakte, aan de nijverlieid van wier voortbrengse- len hij op de gehouden tentoonstelling ook met ge noegen menig belangrijk en nuttig voorwerp had aanschouwd. Na hem sprak de heer Spanjaardt, voorzitter der rederijkerskamer Bilderdijk, door het bestuur tot dezen maaltijd uitgenoodigden bragt in welsprekende woorden hulde aan het goede doel, dat de maatschappij trachtte te bereiken en aan hetgeen reeds op dien weg door haar was tot stand gebragt. De heer A. P. de Lange van Schoorldam stelde daarop het welzijn van den arbeidersstand in. Hij meende een streven op te merkendat het grondbezit zich meer in handen van groote pachters en van land- eigenaarsdie zelf landbouw drevenvereenigde terwijl de kleine pachters en kleine grondbezitters meer uitsluilend in den loonarbeid voor de eersten hun bestaan moesten vinden. Uit een oekonomiseh oogpunt achtte hij dat streven goed, mits voor de welvaart en ontwikkeling van den arbeider door bunue meesters zooveel mogelijk gezorgd werd, en hij wenschte dat hierin vooral de leden der Hollandsche Maatschappij met een goed voorbeeld mogten voorgaan. De heer S. de Clercq, voorzitter en afgevaardigde der afdeeling Ilaarlemmermeerbetuigde dat het de afdeeling eene behoefte wasbij deze gelegenheid openlijk den dank aan het hoofdbestuur te betuigen voor de zoo bijzondere onderscheiding, die aan haar, de jongste van alien, was te beurt gevallen, om dezen zomer den wedstrijd van werktuigen voor den hooibouw in haar midden te zien houden. Als af gevaardigde van den pas ontgonnen polder, was zijn oog dezer dagen zeer getroffen geworden door de welvaart, door den landbouw in deze streken ge- schapenwaarvan de rijk getooide vrouwen en schoone paarden der landbouwers zoo krachtig getuigdenhij was er voor zijne streek naijverig op, doch twijfelde niet, of ook Haarlemmermeer zou zich thans krach tig ontwikkelen en deze streken weldra in welvaart ter zij de strevendoch werd in later jaren die wensch vervuld, dan zou ook voorzeker blijken, dat Alk- maars omgeving evenmin had stilgestaan en toch den voorrang had behouden. Aan den heer Gerril Groot, landbouwer, werd thans door den heer Spanjaardt hulde gebragt, voor hetgeen hij in het belang der stad Alkmaar had verrigt, door zijne ijverige en met goeden uitslag bekroonde pogingen van vroeger tijd, tot het instellen der Maandagsche veemarkt alhier. Daarna sprak de heer H. J. d e Lange een welgemeend woord tot aanprijzing van eendragt en geest van zamenwerking. De voorzitter stelde nu den reeds te lang verzuimden dronk op inzenders en bekroonden bij de gehouden tentoon stelling in. De heer Keyzer, lid der firma Key- ser en Swertz, vestigde de aandaeht op het belang der werktuigen voor de ontwikkeling van den landbouwhij had onlangs te Leeds den wedstrijd der stoomploegen aanschouwd, en hij twijfelde niet, of eerlang zou ook in Nederlandeven als in Enge- landerkend worden dat in het toepassen der stoom- kracht op de bewerking van den grond eene levensvoor- waarde voor den landbouw der toekomst ligt opgesloten. Jhr. de Dieu Eontein Verschuir stelde nu nog een dronk in op den morelen band en geest van eensgezindheid tusschen Noord- en Zuid-IIollanddie hij als lid van Provinciale Staten vroeger ook admi- nistratief vereenigd gekend had Ten ruim tien ure nam thans de heer Begram afscheid van de gasten en sprak den wensch uit, dat vele der aanwezigen zich ook weder te 'sHage tot even gul en hartelijk zamenzijn mogten vereenigen. Toen de leden van het hoofdbestuur zich verwijderdenstonden ook de meesten der aanzittenden van tafel open zij werden alleen nog een oogenblik staande gehouden om op aandrang en met de woorden van den heer S. de Clercq een hartelijken afscheidsgroet te brengen aan het aftredende bestuurslidden heer T. P. Y i- ruly, die voorzeker even gaarne die betrekking had blijven waarnemen, als zij hem zou zijn aangeboden zoo de niet-herkiesbaarheid dit niet verboden had. B e v a 11 e n van eene welgeschapene BOCHTER Vrouwe* A. M. T. YAN DE BLOCQUERIJgeb. Beijerinck. Hofstede Terlamen, 15 Sept. 1861. Haarlemmermeer-Polder. Ik Ondergeteekende sedert jaren voor rekening van Kapitein de Boer gevaren hebbende, van Purmerend op de Haarlemmermeer, visa versa, heb de eer Heeren GrondeigenaarsLandbouw-, Turf- en Yee-handelaars te berigten, dat hij in staat gesteld is met een zeer sterkoverdekt en welingerigt Schipdie Yaart voor eigen rekening te doen. Hopende door UEd. in staat gesteld te worden, bewijzen te kunnen leve- ren, dat hij UEds. vertrouwen en begunstiging waar- dig is. J. YERMEULEN. HaarlemmermeerSeptember 1861. PS. Yrachtgelden dadelijk te voldoen, aangezien de uitgestrektheid te groot is om de gelden te doen incasseren. Purmerendmarkt af te varen: Zondag-morgen 8 a 8j ure uiterlijk. is een Proef-ondervindelijk goed middel, tot WERING VAN HET ZWART IN DE TAR WE, te bekomen op Sectie NN, N°. 15 te Haarlemmermeer, bij J. VERKUIJL. te weten: TAAI ENGELSCHE WILLINGLY, SCOTCH BROWN en CLEEFSCITE ANGEL RIS gegroeid en te bekomen op Sectie N, N°. 12, te Haarlemmermeer. AdresNIEUWENKAMP aldaar, op de Bouwerijbij de Pont, onder Hillegom. Heeren Liefhebbers worden beleefdelijk uitgenoo digd tot de HARDDRAVERIJ VOOR BOEREN- PAARDEN, welke zal plaats hebben op Donderdag den 26sten September 1861 te BENNEBROEK. De Paarden zullen voor de Keuring en Loting ten 9 Ure op stal moeten zijn bij den Kastelein N. YAN DONSELAARin het IFapen van Bennebroek. Prijs Eene fraaije Pendule. le Premie: Een met Zilver gemonteerde £weep en 2e Premie: Een Dek met Singe 1. De Prijs en Premien zullen, zonder eenige Inleggeldenden Winners finaal worden vereerd. Amsterdam, 16 September. Vee. Runderen 1e kwal. 160 a 200; 2e kwal. 140 a 180; 3e kwal. 120 a 140.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 3