- 162 rG der sr rooM a Drukkerij van Bong a C°. Amsterdam. METEOROLOGISCHE WAARNEMINGENgedaan in den HAARLEMMERMEER-POLDERvan 7 tot 14 September 1861. PLAATSEN der WAARNEMING. L E E G II W A T E K. Regen. 7 8 9 10 11 12 13 14 vo. 8u. a 0.— 2.00 0.25' 0.60 0.20' 0.30' 0.50 iv. 8 u 2.40 0.— 0.15 0.70 0.— 0.— 0.50 7.60 Verdamping. vo. 8 u n 0.85 0.— 0.05 0.20 0.10 0.10 0.25 av. 8u 2.15 1.80 2.15 2.30 2.20 2.00 2.45 16.60 C R U Q U I U S. Regen. Verdamping. 0.— 4.40 0.15 0.25 0.15* 0.35 0.37 av. 8 u 3.60 0.— 0.47 0.— 0.— 0.14 0.25 10.13 vo. 8 u a 0.00 0.— 0.07 0.25 0.— 0.15 0.57 2.40 2.50 2.60 2.00 2.50 1.61 2.32 17.87 LIJNdEN. Regen. vo. 8u. a 0.— 2.70 0.— 0.— 0.40 0,20* 0.— av. 8u 7.00 0.— 3.00 0.— 0.— b.— 0.— V erdamping. vo. bu. 0.30 0.10 0.— 0.20 0.— 0.— 0.30 2.40 2.50 2.30 2.20 2.50 1.40 1.40 13.30 15.60 KHUISDOKP. Regen. Verdamping. vo. 8 u. u 0.— 1.97* 0.23* 0.21* 0.10* 0. 55 0.35 av. 8 u. 5.40 0.— 1.70 0.— 0.— 0.— 0.30 10.81 vo. b u. II 1.15 0.29 0.05 0.06 0.— 0.15 0.52 av. 8u, 3.36 2.77 0.18 2.08 2.73 1.52 2.05 16.91 KRUISD0RP. STAND VAN DEN Barometer. vo. 8u. 76s"30 761.10 760.60 760.81 765.45 769.35 757.47 na. 2u. a 764.40 760.94 760.05 761.36 767.32 766.03 756.15 av. 8u. 760.32 764.63 761.45 760.61 762.76 769.14 762.44 Thermom. Fahrenh. vo. bu. 60'".8 57°.6 58°.6 59°.5 58°.8 55°.6 na. 2u, a 61°.9 64°.6 62°.8 63°.0 64°. 8 65°.8 59°.9 av. 8u 56°.7 51°.6 52°.5 53°.8 53°.2 57°.9 59°.4 AANMER- KINGEN. Daauw. WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER, waargenomen van 7 September des middags tot op den middag van 14 September 1861. September. WATERHOOGTE -T- A. P. in Ellen. WERKIH QU TUIGEN IN DE RINGVAAET IN DEN POLDER LEEGHWATEU. CRU [US. LIJNDEN. Aantal Aantal Aantal bij den LEEGH- WATER. bij den CRU- QUIUS. bij den LIJN- DEN. bij den LEEGH- WATER. bij den CRU- QUIUS. bij den LIJN- DEN. aan het KRUIS- DORP. aan het VENN. DORP. a o to Slagen. a 0) p d* a o Ph tn "o QJ P Slagen. d S3 P d a o P-n at 13 S3 Slagen. 7 0.64 0.63 0.54 4.77 4.73 4.67 4.69 4.73 II ii ii ii II ii II ii 11 II II U 8 0.62 0.62 0.62 4.79 4.71 4.69 4.70 4.71 II ii ii ii n ii u ii II II II a 9 0.63 0.62 0.55 4.73 4.71 4.65 4.70 4.71 II ii u ii u ii II ii II II II u 10 0.61 0.63 0.62 4.68 4.71 4.70 4.70 4.70 II ii ii ii it ii II ti II II II ii 11 0.60 0.65 0.64 4.67 4.71 4.71 4.70 4.70 II ii ii ii ii ii II ii II II II ii 12 0.60 0.64 0.60 4.68 4.72 4.69 4.70 4.70 II ii ii n ii ii II ii II II II ii 13 0.62 0.63 0.58 4.69 4.70 4.70 4.70 4.71 II ii ii ii n u II u u II II ii 14 0.65 0.75 0.64 4.80 4.71 4.84 4.70 4.73 II ii ii ii ii II II ii II II II ii Var- Melk- en Kalf-Koeijen 90 a 160. Schapen 20 a 24, kens 44 a 48 cents per Nod. ID. Boter per 40 N. ffi: Friesche/51 a 53, Kuinder/48 a 50, tamper 49 a 52Deventer/ 42 a 47, Zwolsche /46 a 51. 18 September. Granen en Zaden. Tarwe prijshoudend130 8 bonte Poolsche 400; 128 ID dito 396. Ro°ge ruim prijshoudend met goeden handel; 126 10 Pommcr/243124® Rostocker/237; 120 40 Archangel 232; 116 40 Petersburger 220. Koolzaad X hooger; Pommer Rubs X 63; Friesch X 63; op 9 v. in Oct X '4£. Lijnzaad prijshoudend; 107, 108 40 Petersburger/ 355; 114, 115 ffi Odessa 360. Oue. Raap-Olie dadelijk onveranderd op levering lets aange- namer; op 6/w. 41£; Vliegend 40£. Lijnolie dadelijk flaauw, op levering prijshoudend; op 6/w. 35jj; Vliegend 34£ a 34J. Hennep-Olie op 6/w. 40|Vliegend f 39. Koeren. Raapkoeken per 1040 stuks 85 a 90. Lijnkoeken per 104 sinks 12 a 15. Vee. Knlveren le kwal. 50 a 70 2e kwal. 40 a 60, 3e kwal. 30 a 50; Schapen 20 a 24; Varkens 44 a 48 cts. per Ned. 40. Alkmaar, 13 September. Kaas. Aangevoerd 619 stapels of 131,117 Ned. ffi. Prijs Kleine/23,75; middelb. 28,25 Kommissie 27,50; laagste prijs 14. Broekin Waterland, 12 September. Kaas. Ileden zijn ter markt geweest 35 stapels, 3695 stuks of 7209 Ned. 40; prijs 22,50. Delft, 12 September. Granen gingen bij redelijken aan- voer slepende van de hand. Tarwe van het eiland Rozenburg 11,50 a 12,50; Westl. /!1 a 12,25. Eil. Winter Garst 6 a 6,25; dito Zomer 6; Westl. f 6,50 a 7. Korte Haver /4a 4,60, lange 3,60. Duivenboonen 10. Aarbappelen met teruggaande prijzen6 a 5. Vee red'elijk aan do markt, minder willig.Boter williger en prijzen booger; le kwaliteit/52 a 53, 2e kwal. /46 a 50. Dordrecht, 12 September. Gp,anen en Zaden. Tarwe. Onze markt was heden van jarige Zeeuwscbe, Vlaamsche en Overnraasche schraal voorzien en deze vond tot 40 cents hooger, 11,30 a 11,60, afwijkende en geringe 10 a 10,80, gene- gen koopers: nieuwe dito minder aangevoerd en met graagte 10 cents hooger genomen; Overm. 11,40 a 12,80; de aan- gevoerde voor den zaai geschikte partijtjes werden merkelijk hooger, tot/13,70 a 14,20, verkocht. Rogge tot hoogere prijzen grif te verkooponvoor de geveild wordende jarige en nieuwe Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. werd 30 a 40 cents hooger prijs ingewiliigd; jarige 7,40 a 7,80nieuwe 8,20 a 8,70. Buitenl. soorten mede hooger verhandeld; 142/2 40 oude Archangel 220; 144/2 ffi dito 224; 146/2 ffi Pruis- sische 240. Garst. Zeeuwsche, Flakk. en Overm. was weinig aangevoerd en vond tot 20 Cents hooger, voOrai in de baste soorten, goede vraag; Winter/6 a 6,50; Zomer/5,80 a 6,30. Spelt weder weinig ter markt en tot 10 cents hooger, 4,10 a 4,30, vlug te verkoopen. Haver traag; nieuwe Ink moost door ruimeren aanvoer tot 10 cents lager atgegeven worden; Zeeuwsche en Ink Voer 3 a 3,40; dito Dikke /4a 4,50. Boekweit onveranderd met kleinen omzet; voor Oosterhoutsche is op 70 Ned. 40 2 3 7 en voor Bosscher (Peel), per 2100 N. 40,/ 230 besteed. Boonen. Paardenb. genoegzaam niot aangevoerd; mooije Ovfirm. en Zeeuwsche zou- den 7,70 a 8 opgebragt hebben. Duiven- en Witte Boonen weder niet ter markt. Bruine dito vonden minder kooplust eni waren tot verlaagde prijzen, 15 a 16, moeijelijk te verkoo pen. Erwten. Biaauwe minder uit Zeeland en het Overm. aangevoerdwaren in de kokende soorten tot verhoogde prij zen,/ 11,30 a 11,80, vlug te verkoopen. Witte waren ook mcer begeerd en werden voor mesting tot 8 en goed koo- kende Koningsb. tot 8,40 verhandeld. Koolzaad vond tot iets hooger prijs eenige vraag ter binnenlandsche verzending en werd zeer mooi Overm. tot X 69 en mindere soorten tot X 64 a X 67 naar kwal. verhandeld. Op 9 v. Olie zonder zaken; in deze maand tot X 73, Oct. en Nov. tot X 73£ aangeboden! Lijnzaad duurder verkocht; 108 Dantziger/330; voor 112 40 zeer mooi Archangel was 360 te bedingen en er werd/363 voor gevorderd. Kanariezaad prijshoudendde weinige aan- gevoerde partijtjes hebben naar deugd 6,50 a 8 opgebragt. Olie. Raap-olie iets hooger gehouden Vliegend tot 39£, Oct. tot/40, Nov. en Dec. tot40£ te koopen. Lijn-olie schaarsch en lot hooger prijs begeerdVliegend tot 35£ ge daan. Koeken. Raapk. willig; harde 86 a 88. Lijnk. prijshoudend; harde 128 a 135. Groningen, 17 September. Hoewel de aanvoer nog klein te noemcn isW3s tocli heden van verscheidene artikelen meer aangeboden dan sedert eenigen tijd het geval geweest is. De stemming was algemeen willig. Granen en Zaden. Jarige Tarwe wat meer aangeboden, maar tot algemeen verhoogde prijzen de vraag, vooral ter verzen ding naar Vriesland, was levendig en de prijzen toonen eene verhooging aan van 25 cents per mud. Nieuwe Tarwe nog niet aan de markt, alleen werden enkcle kleine partijtjes aange boden, die voor de zaai tot hooge prijzen koopers vonden. Jarige Rogge op nieuw 10 cents hooger met eenige vraag voor consumtie; nieuwe nog bijna niet aangeboden Nieuwe Boek weit werd bij eenigen aanvoer en zeer beperkte vraag Vrijdag 15 a 20 cents lager afgegeven. Heden waren vele orders in- gekomcn en het artikel herstelde zich geheel van dien achter- uilgang, zoodat de prijzen gelijk genoteerd zijn aan die van heden v66r 8 dagen. Jarige weinig meer aangeboden en tot de prijzen van voor 8 dagen te plaatsen. De aanvoer van nieuwe Winter-Garst was wat grooter dan tot .nog toe het geval ge weest is. De vraag bepaalde zich uilsluitend tot pellerij in deze provincie en de prijzen gingen daardoor 25 cts. lager, waartoe aan hot einde der markt aangeboden bleef. Kuobbegarst tot de notering goed te plaatsen. Nieuwe Dikke Haver vond goede vraag voor verzending naar het binnenland en naar Engeland, en daar de aanvoer nog niet groot was, werden koopers ge- noodzaakt 10 cents hoogere prijzen te betalen. Witte Voer bijna niet aan de markt en 25 cents hooger. Zwarte meer aangeboden en 25 cents lager afgegeven. Nieuwe Paardenboonen nog niet aan de markt. Van Koolzaad werd tot eene kleine ver hooging eon en ander aan Olieslagerij geplaatst. Zomerzaad met weinig vraag tot vorige prijzen. Geel Mosterdzaad op; de verhoogde prijzen der vorige week meer gevraagd en daar door minder flaauw gestemd. Gort meer aangeboden, maar, niet beneden vorige prijzen te koop. Noteringen. Jarige Tarwe. 116/120 40 roode/8,10 a 9,— 120 40 witte/8,60 a 8,90.Jarige Rogge. 113/116 40 Inlandsche 6,50 a 7,10; 123 ffi Pruissische/8,20. Boek weit. 110/113 ffi nieuwe grijze 6,45 a 6,90; 113/116 dito zwarte 6,75 a 7,20, 113 40 jarige Zwarte dito/ 6,30. Nieuwe Garst. 96/103 40 Winter/ 6,— a 6,80; 103 ffi Knobbe 6,35 a 6,40. Nieuwe Haver. 82/89 Dikke 4,05 a a/4,50; 65/68 ffi witte Voer 2,95 a 3,20; 68/72 ffi zwarte dito 2,85 a 3,10. Koolzaad /10 a 13,50. Gort. Grove 10,50 a 10,75; puike/ 11,25 a 11,50; Parel-Gort 14,50 a 25. Olie. Raap- 38£; Lijn-/34£. Haarlem, 16 September. Granen. Witte Tarwe 9,50 a 12; roode dito 12,35 a 13,50. Rogge 6,90 a 7,25. Haver 3,35 a 5. Erwten. Capucijner 13,50 a 15- Groene 12. Hoorn, 12 September. Kaas. Ter waag gewogen van af 6 September: dagelijksche weging 17 stapels of 4215 Ned. 40; Donderdagsc.be markt 273 stapels of 65,105 te zamen 290 stapels of 69,320 40. Prijs: hoogste/23, middelste 21, laagste 19. Onverkocht gebleven 1 stapel. 14 September. Aangevoerd Vee: 23 Paarden 35 a 190; 6 Koeijen 135 a 240; 21 Kaiveren 7 a 14; 200 Schapen 11,50 a 23; 250 Varkens 9 a 24; 23 Zeugen 30 a 47 450 Biggen/ 4,50 a 8,50; 350 Kippen 40 Cts. a 1,60. 75 Eenden 20 a 45 cents. Eijeren: 6500 Kippen-/2,50 a 2,70; 3000 Eenden- 2,70 a 3. Boter: 2900 koppen 53 a 58 cents per kop. Aardappelen. 1300 mud 3,50 a 6,50. Appelen. 600 manden/2 a 2.20 per mand of J mud. Leiden, 13 September. Vee. Aangevoerd: 351 Runderen, 110 Kaiveren, 541 Schapen. Verkocht: 24 Stieren 56 a 124; 39 Kalfkoeijen 105 a 220 203 vette dito /145 a 225; 44 vare dito/74 a 172; 94 vette Kaiveren 24 a 63; 16 magere dito/ 4 a 12; 319 vette Hamels 14 a 23; 128 magere Ooijen f 7,25 a 12,50; 60 magere Varkens 16 a 26; 136 Biggen/4 a 14. Boter. Verkocht: 5420 Ned. 40. lst'e kwal. 4-5 a 50; 2de kwal. 41 a 44 perl Vat;/1,124 a 1,25 en 1,024 a 1,10 per Ned. 40. 14 September. Granen. 30 mud nieuwe Tarwe 12,50 a 13,50; 29 mud oude dito 10 a 12. 40 mud nieuwe Rogge/8 a 8,50; 19 mud oude dito/6,75 a 7,25. 25 mud Garst 5,50 a 6; 19 mud Chevalier dito f 6,50 a 7. 16 mud zware Haver /5a 5,5027 mud ligte dito 4 a 4,50. 12 mud Duivenboonen /8a 8,50. 20 mud Paardenboonen 7 a 7,50. Purmerende, 17 September. Kaas. Middelbare 29, Kleine 24,75, per 50 Ned. 40. Aan de Stads waag zijn ge wogen 172 stapels of 44,906 N. 40. Boter 1 per Ned. ffi. Kippen-EuEREN2,60. Vee. 1370 Schapen en Lammerenminder vlug; 80 vette Kaiveren, 40 a 60 cents per Ned. 40, handel vlug; 20 nuch- tere dito 7 a 17, vlug; 38 vette Varkens, 42 a 48 cents per Ned. 40, stugge handel; 90 magere dito/II a 23 en 468 Biggen, 5 a 7,zeer stug; 148 Runderen, metgeen vlug- gen handel; 26 Paarden; 10 Veulens. Rotterdam, 16 September. Granen en Zaden. Tarwe. Witte minder ruim aangevoerd; Jarige en Nieuwe werd 20 cts. hooger betaald. Roode en Pooische op de laatsle prijsverhoo- ging met meer omgang. De beste jarige Overm.Zeeuwsche en Vlaamsche 1860 zakmaat 11,25 a 12,25; geringe en goede dito 10 a 11; puike nieuwe dito 1861 13 a 13,75; goede dito/12 a 12,75; 155/2 40 witbonte Poolschc/400; 158/2® jarige Bovenlandsche Ris 375; 2400 Kilo (124, 125 ffi) Archangel 320. Rogge. Zeeuwsche matig aangevoerd in de beste soorten 20 cents hooger wel te plaatsen; gewone en mindere meerendcels als voren. Buitenlandsche soorten gedeel- telijk iets hooger en meer gevraagd. Noordbrab. Overm.Zeeuw- sche en Vlaamsche 1860 zakmaat 6,75 a 7,50; puike nieuwe Zeeuwsche en Vlaamsche 1861 zakmaat/8,25 a 8,75; Noord- brabandsche en Overmaasche dito /8a 8,25; afwijkende soor ten 7,75 a 8; 153/2 40 jarige Dantziger 260; 151/2 40 jarige Wolgast 255; 148/2 40 nieuwe dito 240; 145/2 ffi nieuwe Archangel 227 a 232; 144/2 45 dito 224 a 228. 143/2 ffi Jarige dito 222. Garst. Zeeuwsche met tame- lijken aanvoer als voren wel afgaande. Buitenl. soorten als voren gehouden. Nieuwe Overm.Zeeuwsche en Vlaamsche Winter zakmaat 5,25 a 6,80dito Zomer 5,25 a 6,25. Haver als voren. Nieuwe korte 3,50 a 4,25nieuwe lange 2,75 a 3,75. Boekweit 5 lager met redelijken afzet. Noord- Brabandsche 235 a 240; Vlaamsche 235 a 238; jarige Fransehe 210. Erwten. Schokkers alleen lager te plaatsen. Puike 12 a 13; mindere 10,50 a 11,50; Kleine onver anderd; Puike 11,25 a 12,25; mindere en goede 9,50 a 10,50; jarige graauwe Koningsberger /9a 9,50; dito Ca- pucijnen /8a 8,25. Boonen. Puike Portugesche Witte 15; Italiaansche 10,50 a 12; Zeeuwsche Bruine, gedeeltelijk 50 cents lager, puike f 15 a 17; mindere /12 a 14. Van Italiaansche wordt de voorraad zeer klein. Bruine Italiaansche 11,50, opgeruimd; Napelsche f 13; gelezene Italiaansche Walchersch stuk 14,50.Paardenboonen als voren; nieuwe 7,50 a 8,50. Nieuwe Duivenboonen 9,50 a 10,25. Koolzaad prijshoudend; Vlaamsch X 68&; Zeeuwsch X Fl; Flakkeesch X 67 alios in zakken. Kanariezaad. Jarig no- minaal /4a 8,50; nieuw 9 a 10. Van Meekrap waren de aanbiedingen niet groot en de vraag- prijzen ruim zoo hoog als de vorige week. Voor puike 3jarige Wortels werd 20 gevraagdtot welken prijs echter geene koopers te vinden waren.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 4