WEGKBLAD van Norm 1861. Vrijdag, 4 October. Haarlemmermeer-Polder. A A N LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Ataonnementen HoofdredacteurC. E. DE CLERCQ. HAARLEMMERJIEKR, worden aangenomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGH, leidschestraat, te Amsterdam, J. J. VAN BREDERODEHaarlem, bij den Heer BRIEVENGAARDER te Haarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKIIANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in het Rijk. De Prijs is J 6, in het Jaar. Elke 3 Maanden wordt over f 1,50 beschikt. Advebtentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts., behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen rnoeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. De Rekening van Uitgaven en Inkomsten van den polder over het jaar 1860 bedraagt: in Ontvangst /453,061.47s Uitgaaf 397,847.445 en levert derhalve een 13atig Saldo °P van 55,214.03 De Inkomsten bedroegen A. Wegens vroegere diensten. 25,721.615 als: a. batig saldo der laatste rekening 25,544.29; b. restanten177.32s. B. Yan bezittingen17,679.67 als: a. rente van voorgeschoten gelden 981.85sb. huur of paclit van landerijen en gcbouwen 13,243.27s; c. grasgewas 136.50; d. jagt en visscherij /8U4.25; e. opstallen 2359.33uitwegen 151.40. C. Verschillende inkomsten 2117 G3 als: a. boelon/55.14; b. vergoeding voor diensten aan andere waterschappen bewezen 126.62sc. verkrijgbaar gestelde stukkcn f 30. D. Buitengewone ontvaugsten237,330. als: a. verkoop van onroerend goed14,330; b. geldleening/200,000c. subsidien/23,000. E. Onvoorziene ontvangsten. 2,873.06 E. Omslagen gewone 7.16 per bunder, buitengewone 2.84 per bun der, te zamen 10.—169,245.36s te zamen /453,061.47s De Uitgaven beliepen: A. Huishoudelijk bestuur21,131.79s als: a. jaarwedden: dijkgraaf/ 2000, heem- raden/2400; b sehouwraden /195; c. se- cretaris f 1400; penningmeesler /1200, d. boofdopzigter 1500; idem huisliuur/250; idem bureaukosten 100; opzigters/5025 pont- en brugwaehters/2810.99; bode/500; e. reiskosten van den hoofdopzigter/791.86 bode/90.40; vergaderingeu v. het bestuur, hoofd-ingelanden, vuur en licht 995.56 g. schrijf- en bureau-behoeften voor den sekre- taris/193.94penningmeester 137.63h. druk- en bindwerk 360.50; i. briefporten enz./80.93s; k. gaarderboek/69.82I. ver- kiezingen 82.55; m. aanplakken en afkon- digen van stukken en advertentien 44.60 n. zegels 7.01 o. presentiegeld van de hoofd-ingelanden f 890. B. Openbare werken en bijzondere eigendommen129,417.08s als: a. onderhoud van bruggen en duikers /5502.32s; b. kaden, dijken, beschoeijingen en opnemen van puin 3491.52; c. wegen, ponten, roeibooten/20,907.33s; d. kanalen, vaarten en slooten: kroozen wegslooten/455 idem vaarten en togten1172.45; opruimingen in de Iengtetogten/372.20; e. bemalingswerk- tuigen: onderhoud Leeghwater /10,845.37s; Cruquius f A55i.6iLyndenf 6987.53steen- kolen/55,757.93; smeermiddelen 4255.77; personeel Leeghwater f 2799.08 Cruquius /3345.99s; Lyndenf3069.64; kolenrijders, smeerjongcns en verplaatsing van personeel /2242.53s; premien aan machinisten 150 onderhoud van gebouwde eigendommen 3459.51; g. brandverzekering 48.25. C. Lasten4,139.32 als: a. grond- en personcle lasten/1621.715; b. Rijnlands-bnndergeld 485.99; c. bijdrage in de lasten van andere polders/ 1831.61s; d. recognitien /200. D. Ren ten en aflossing van scbuld 54,262.50 als: a. renten 4262.50; b. aflossing 50,000. E. Kosten van regtkundig of tech- nisch onderzoek85.34s P. Buitengewone uitgaven183,885.95s A. Nieuwe werken als: a. verbelering van wegen/34,645.215; b. aanlegplaatsen 1744.66; c. doortrekken van den Sloterweg 275 d. buitengewoon opzigt2207; e. beplanting van den Kruisweg Oostzijde/1168.29s; f. Cruquiusj 26,100.47s. B. Buitengewone herstellingen als: a. Cruquius f 37,080.75b. Leegh water /56.554.05; e. verdiepingen/18,900.42. C. Restant van wegen in 1859 /5210.99. G. Onvoorziene uitgaven4,925.44s te zamen /397,847.44s De aan de rekening toegevoegde staat van onin- bare posten over de dienst van 1859, overgebragt op die van I860 en die van 1860 zelf bedraagt/32.62s, uitsluitend wegcn3 opstalregten en uitwegen. De staat van restanten dienst 1860 over te bren- gen op de dienst van 1861 bedraagt 466.98, als: huur polderkaden 65, dijksgronden 260, grond 5.20, visscherij ringvaart /12, opstalregten 76, uitwegen 48.78. Aan de specifieke staten van al de ontvangsten en uitgaven aan de rekening toegevoegdontleenen wij ter toelichting I. Inkomsten. A. b. de restanten zijnJ. Koot pacht dijksgron den f 160; jhr. A. van de Poll uitwegen f 6.12s; polderlasten P. de Boer 10.60 G. J. Beus .60. B. a. De renten zijn verkregena. door bet tij- delijk in prolongate of beleening leggen van een deel der in kas zijnde gelden door tusschenkomst van de heeren H. D. Gildemeester Buse, Guepin en van der Vlugt en Leembruggen, Gue pin en Mu ij sk en te zamen tot een bedrag van 483.11s; b. door 1 pCt. korting op de betalingen aan A. van der Leeuw Zn. St C°. tot een be drag van 501.74. b. De inkomst wegens pacht of huur van landerijen en gelouwen is zamengesteld als volgt: a. Dijksgron den (lste verpacbting)/8733 herverpachting/2166. b. Polderkaden (lste verpachting) /1650, herverpach- ting 256. c. Huur van gebouwen en grond (onder- hands) a. grondhuur 286.99 b. gebouwen vleugel- woning Leeghwater f 39 id. Lynden f 60, pontwacb- terswoning aan 't Spaarne/52.285, te zamen 151.28s. c. Grasgeioas: a. verpachting/92b. grond bij den Cruquius f 30; c. onderhands/ 14.50. d. Jagt Ringdijk 308; vischwater in de Ringvaart 302.25; id. in den polder 194. Al de statendie bij de rekening gevoegd zijn bevatten de namen der pacbters en huurders en het door ieder hunner betaalde bedrag; ditzelfde geldt van de opstalregten, de uitwegen en de boeten, welke laatste zeker sleehts tot een zeer germs; bedrag zijn ingevorderd. C. b. Deze post is de vergoeding door het bestuur van den Huigsloterpolder voor het overnemen van water van 50 bunders 65 roeden; c. de bier genoem- de/30 betreft verkochte exemplaren der notulen. D. De verkochte onroerende goederen zijn 't Lut- kegat aan C. Apfeld voor 7000; grond RR 2 aan J. J. van Voorst voor /300; veengrond aan J. de Wilde 1940 aan J. H. Berckenkamp Dz. 3490, mr. W. S. F. de Moraaz I mans en jhr. mr. D. Rutgers van Rozenburg 1600. De susidien zijnvan bet Rijk der Nederlanden 10,000, van de provineie Noord-Holland/13,000. E. De onvoorziene ontvangsten zijn voortgevloeid uit: Sieenkolen: Personeel aan den Leeghwater f 21.32; aan den Cruquius 60.68; aan den Lynden 13.94; 496J4 kub. Sllen zand aan diversen 24.82/2; P. Kalis Wz. en G. Hagedoorn Az. ieder 360 voor toezigt bij begrinde wegen; bestuur Yeender- en Lijkerpolder/ 12.J. W e s s e 1 i n g/ 3.voor huur eener pont; J. W. Wilson 17.29 j/2 voor bet hakken van bout; C. Huig/ 30 schadevergoeding Vijfhuizer-rolbrug en bet saldo van ingehouden gel den van verpachtingen en aanbestedingen 1970. P. Het kohier bedroeg voor gewoneu en buiten- gewonen omslag te zamen 10 over 16,930 b. 68 r. 70 ellen169.306.87 daarvan is echter afgeschreven voor den polder/60.69 voor 's Rijks domein 0.81s 61.50s blijft 169.245.36s II. UITGAVEN. De specifieke staat der uitgaven vermeldt het volg- nommerhet artikel en bet bij de begrooting toe- gestaan bedrag, haren aard, den naam van den per- soon, aan wien de betaling is gescbiedeene nadere omschrijving van de uitgaven, bet bedrag van elke betaling, dat van de betaling op elk artikel der be grooting, bet nommer van bet maandaat en eene kolom voor aanmerkingen. Uit die onder A abcde vermeld, blijkt dat dijkgraaf was de beer J. L. van der Bnrcb, heemraden de beeren J. W. M. van de Poll, M. P. T. Previnaire, S. deClercq, jhr. mr. H. Hoeufft van Velsen, mr. M. S. P. de Mo raaz Imans en J. Lanser; secretaris E. W. va n Brederode, penningmeester mr. J. P. A. Teding van Berkbout, boofdopzigter A. van Egmond, opzigters J. Alders voor 840 's jaars, W. C. Dansdorp voor 1000 's jaars, M. G. Beije- rinck voor/ 900 's jaars, A. van Riessen voor 900 's jaars gedurende de 9 eerste maanden en 1000 's jaars gedurende het laatste kwartaal, J. G. Starck voor 1000 's jaars gedurende 9 maanden, J. E. Verveer voor 640 's jaars en Job. Riet- b erg en voor 840 's jaars, de laatste slecbts ge durende de maand Decemberbode J. Papo. De namen der sehouwraden zijn in dien staat niet ver meld, ook niet die der brug- en pontwachterswier uitbetaling door den hoofdopzigter is gescbied. Omtrent blijkt, dat de uitgaaf van 995.56 is geschied als volgtvoor huishuur /150; J. L. van der Burch uitschotten 92.84; mr. M. S. P. de Moraaz Imans 4.20; J. Lanser 22,97s; jhr. mr. H. Hoeufft van Velsen/6.20; E. W. van B rede rode/251.81; voorts J. J. van den Berg, A. van Egmond en C. J. Peters rijtuig- huur 193.80; D. Mesman turf/35; P. J. L. Eikendal en H. van der Weijden en Zn. koffij 15.44; de wed. de Langeenvan Ek, J. Papo en de wed, A. van Man sum Jr. buisboudelijke

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 1