168 Haarlemmermeer. GEMEENTE-RA AD. zaken 52.02; J. J. G. Kruseman tliee 18.95; A. F. Kremer suiker 14.25; J. C. van Bern- melen C°. steenkolen en Madera S7.25 J. H. Enschede wijn /10; J. Doedens Jr. bewaren van kagchels /8.70; J. B. Beccarie C°, schoor- steenvegen 3; J. de Nobel Zn. lampenmakers- werk 1.05; Wolbers Eunckler glasruiten 2.30; A. J. Stoel opruimen van sneeuw 1.775 en de wed Werner onkosten vergaderingen 24. g. De schrijf- en bureaubehoeften van den secre tary beslaan uit: schrijfwerk 25.60, kantoorbe- hoeften 91.67, uitschotten 76.67 die van den penningmeester uit: schrijfloon 67.50 kantoorbe- hoeften 28.88, bureaukosten 41.25. h. Druk- en bindwerk uit 1 portefeuille 7.60, drukwerk 191.40, drukken der notulen 161.50. De posten onder litt. i, k, I, m, n, o leveren niets vermeldingsvvaardigs op. B. a. Bebalve voor 4607 door J. Bos aange- nomen werk is onder deze uitgaaf begrepen 598.85 5 voor onvoorziene werken, voorts 1 molenroede 140 en diversen 15 6.37. b. Behalve 332 krooswerk, is 3147.72 voor onderhoud der ringvaartsboorden uitgegeven en11.80 voor diversen. c. Het onderhoud der wegen vorderde voor eggen f 160; kruiwagens 102.30; puin 3732.01, ver- voer van puin 250.90; grind 15,672.26; het raaken van veldweg 124.20; dat der ponten en booten/758.39; het opruimen van sneeuw en sueeuw- sleden 107.27'. De posten onder d vermeld behoeven geene nadere specificatie. Meer bepaald is dit echter wenschelijk voor de be- langrijke uitgaven tot onderhoud en verbetering der stoomtuigen, waarvoor onder E bovendien nog onge- veer120,000 als buitengewone uitgaaf is vermeld Uit den speeifieken staat is hiervan door ons een overzigt gemaakt, dat wij aan het slot mededeelen. De steenkolen zijn geleverd door A. van der Leeuw Zn. C°.B. Hagedoorn Zn., G. Smit eu J. C. van Bern melen C°. Onder de uitgaaf is begrepen 500 voor teruggave van boete aan B. Hagedoorn Zn. en 5.85 uit schotten voor beschikkingen. De smeermiddelen zijn geleverd door C. Dyserinck Zn.behalve voor 27.50 aan den hoofdopzigter betaald. Yan het personeel aan de werktuigen vermeldt de specifieke staat slechts het gezamenlijk bedrag elke 4 weken uitbetaald en de namen niet. De post van kolenrijderssmeerjongens en verplaat- sing van personeel is zamengesteld uitvoor losse werklieden 1494.23'; voor verplaatsing van perso neel 634.45; reiskosten W. C. D a n s d o r p 5 1.80, J. G. Starck 22.50, J. E. Verveer 20.80, A. van Iiiessen /18.75. De premien aan machi- nisten bevatten eene toelage van 75 aan J. en A. Uren ieder. Het onderhoud der gebouwde eigendommen be- liep bij aanbesteding aan J. Bos 1058.38'; J. Lei ij veld 743.12'; wed. D. C. de Koff /920. De verdere uitgaaf is geschied aan J. L e 1 ij v e 1 d duiker Lisserbroek /188 en J. van Dijk 1 eggen enz. eener dam 5 50. g. De brandverzekering geschiedt bij de maatschappij te Haarlem. C. a. De grond- en personele lasten zijnliuur van grond /1.40; groudlasten/ 1620.31'personele lasten wordenblijkens eene mededeeling bij de be- grooting voor 1861, door den polder niet betaald. c. De bijdragen in de lasten van andere polders zijnafkoopgelden aan het bestuur van den Lisser- broekpolder 196.79', betaalde lasten 1634.63, polderlasten 0.19. d. De recognition zijn 150 aan de commissie voor de brug te Houtrijk en Polanen en 50 aan de gemeente Zuidschalkwijk. D. Dit hoofdstuk vereiseht geene nadere toelichting. E. Deze uitgaaf is voor regtskundig onderzoek aan F. L. Kist 63.34', voor technisch onderzoek aan W. C. de Wit 22. F. a. De verbetering der wegen heeft in 1861 gekostzegel- en legesgelden aan den Griffier der Staten van Noord-Holland32.71G. Iloogedoorn Iste perceel, aanneemsom 3 termijnen 13,947.30 onvoorziene levering 676.38 P. Kalis W z. 2de perceel aanneemsom, 3 termijnen 17,010. On voorziene werken 2949.72'; A. van Egmond betalingen 29.10. Het restant wegen 1859 bevat den 4den termijn aan P. Kalis Wz. 3067.50 en extra grind en dagloon 2142.59. De aanlegplaatsen zijn aangenomen door D. E. d e Koff. De uitgaaf bevat de betaling van den lsten en 2den termijn. De som voor het doortrekken van den Sloterweg heeft gedieud tot aankoop van den grond. De uitgaven voor buitengewoon opzigt zijn geschied aan A. Schouten A z.K. SchramAz.A. van den Heuvel, A. Hofstee, J. Schouten Az., en H. H. Dansdorp, die naar het schijnt /12 a /15 's weeks hebben genoten. De beplanting kostte 840 voor stam-iepen aan J. Copijn; de overige uitgaaf 328.29' schijnt plant loon te zijn. De uitgaaf voor verdiepingen is geschied aan de aannemers G. Prook 8136.92, P. Hansum 5590, C. de Jongh Cz. Jr. 4747, aan di versen voor vergoeding van gewassen 426.50. G. Uit de onvoorziene uitgaven zijn betaald gratification aan den hoofdopzigter 500; K. Bak- ker Jr. hout 39.29; Arrest- en Provoosthuis, ver- plegingskosten 0.48; J. van Dijk, dam achter den Lynden f 525 kruiwagens /45; verdieping Kruisvaart 677 klei 75; gebr. van der Yliet ijzerwerk (Leeghwaler) 93.66 J. S. A. Noorden- dorp wachtgeld 108 M. Offerman 6 maanden toelage 25; W. C. Dansdorp en A. van Eies- sen buitengewoon werk, ieder 100; A. van Eg mond bezanding van wegen 1045.22'; accijns steenkolen 119.84; wed. H. J. Sebil herstel aan den Cruquius 73 4.90, E. W. van Bred erode verschotten /7.46; A. van Riessen rijtuighuur f 7; restitutio pacht dijksgrond 40.06; 1 maand rente van15,000 /56.25 en de kosten der leening pCt. couitage over/ 185,000 462.50; zegelgeld van recepissen45.98 drukwerk35; zegels82.80. Vervolg en slot in het volgend Nommer.) YERGAD BRING van HOOFD-INGELANDEN gehouden Woeusdag 2 October, 's morgens ten 10 ure. Tegeuwoordig 15 Leden. De notulen van de vorige vergadering worden ge- lezen en goedgekeurd. Dc dijkgraaf doet mededeeling van het overlijden van den heemraad mr. M. S. F. de Moraaz I mans, en brengt met hartelijke woorden hulde aan zijne nagedachtenis. a. Voor kennisgeving wordt aangenomen, dat zijn ingekomen de volgende stukken: a. missive van bur- gemeester en wethouders der stad Haarlemmet berigt dat de nieuwe weg en brug naar den polder voor het publiek geopend zijnb. missive van dijk graaf en hoogheemraden van Rijnlandmeldende dat zij in de ontwerp-verordening op het kroozen der lengtetogten en slooten niets hebben gevondendat in strijd is met de belangen van het hoogheemraad- schap. b. Wordt medegedeeld dat het driejarig onderhoud van verschillende werken is aanbesteed geworden voor de som van 29,490, aan N. Inpijn, te Haarlem. c. Aan de orde is de behandeling der ontwerp- verordening op het kroozen der lengtetogten en slooten. Op art. 2 wordt als amendement voorge- steld door den lieer 't Ho oft, dat in de slooten der waterberging het kroos niet zal behoeven te worden opgehaald. Daar dit amendement niet ondersteund wordt, zoo wordt het artikel in omvraag gebragt en met algemeene stemmen, min een, aangenomen. Bij art. 3 stelt de lieer Rutgers voor, om aan het slot bij te voegendat de boete van 3 zal worden toe- gepast op ieder kavel of onderdeel daarvanin geen geval de som van 25 te boven gaande. Yoor art. 4 wordt dezelfde wijziging van redaktie voorgesteld en goedgekeurdalsmede om achter het woord verleenen te voegen en doen verleenen." Bij art. 5 wordt door den heer 't Id o o f t voorgesteld, om eerst in de tweede helft der maand October schouw te drijven over het kroozen der slooten van de waterberging welk voorstel wordt aangenomen. Bij art. 6 wordt bepaald het woord daarin" te doen vervallen en dezelfde bijvoeging te doen als in art. 3 en 4, welke bijvoeging ook voor art. 9 wordt vastgesteld. De geheele verordening wordt daarop met alge meene stemmen uitgezonderd die van den heer 't II o o f taangenomen. d. Op voorstel der commissie tot het onderzoek der geloofsbrieven van den heer J. 0. van d e Blocquery, bestaande uit de heeren J. P. A. Crommelin, van Stralen en van Houwe- n i n g ebesluit de vergadering met algemeene stem- men tot de toelating van genoemden heer als verko- zen hoofdingeland. e. Door de commissie voor het onderzoek der rekening van 1860 wordt bij monde van den heer van Stralen rapport uitgebragt, ten gevolge waar- van de rekening met algemeene stemmen wordt goed gekeurd. Een verzoek van den heer Delcourt van Krimpen, dat de waterberging in zijne landen niet per kavel zal worden berekend, maar bijeengetrokken worden over zijn geheele eigendom, met verpligting om, wanneer dit eigendom gesplitst mogt worden, de vereischte waterberging in elk der kavels daar te stellen, wordt mei 12 tegen 3 stemmen afgewezen. g. Een voorstel van het dagelijksch bestuur, tot verhooging van eenige posten, door overschrijving uit de post van onvoorziene uitgaven wordt goedgekeurd. h. Op voorstel van het bestuur wordt met alge meene stemmen eene som van 50 toegestaan, om als gratificatie te kunnen strekken voor den machi nist Ure, om hem schadeloos te stellen voor moei- ten en werkzaamheden, die hij zich in het belang van den polder getroost heeft. i. De hoofdingelanden ontvangen kennisgeving dat zij verzocht worden zich disponibel te stellen voor plaatsvervanger-stemopnemer. j. Aan het bestuur wordt magtiging verleend eene som van 100 disponibel te stellen voor het be- proeven van een beter seinmiddel, ter waarschuwing der pont- en brugwachters bij nacht. Jc. VVordt magtiging verleendommet afwijking van een vroeger besluit der vergaderingde bestaande dammen in verschillende togten nog gedurende eenigen tijd te laten bestaanten einde proeven te kunnen nemen omtrent het ophouden van water. I. Geschiedt overlegging van drie staten van uit gaven boven de 100 buiten aanbesteding verrigt. Waarna de vergadering wordt gesloten. Vergadering van Dingsdag 19 September 1861. Voorzitter Mr. M. S. P. P a b s t. Tegenwoordigde heeren 't Ho oft, Knaap, K o o tY e r p 1 o e g hvan R ij nK1 a p w ij k en van Vuuren. De notulen van 3 September 1861 worden gelezen en goedgekeurd. 1°. Aan de vergadering worden medegedeeld twee missives van den heer commissaris des konings in Noord-Holland, dd. 14 en 18 September 1861, waarbij mededeeling wordt gedaan 1°. dat Z. M. bij besluit van 8 dezern°. 42den heer mr. M. S. P. Pabst, op nieuw heeft benoemd tot bur- gemeester dezer gemeente; 2°. dat ZEd. als zoodanig de vereischte eeden heeft afgelegd. Beide missives worden voor kennisgeving aange nomen en de burgemeester met zijne herbenoeming geluk gewensclit. 2°. Wordt mededeeling gedaan van de besluiten van heeren Gedeputeerde Statenwaarbij afwijzend is beschikt op de adressen van B. L a b r ij n en C. Kroon C.Hzn.houdende bezwaren tegen de laatste verkiezing van raadsleden. 3°. Wordt door de heeren J. van Yuuren, J. Klapwijk en P. van Rijn, in hauden van den voorzitter, de bij art. 39 der gemeentewet, voor de leden van den gemeenteraadvoorgeschreven eeden afgelegd, en worden zij met de aanvaarding hunner betrekking door den voorzitterin eene gepaste toe- spraak, geluk gewenscht. 4°. Ingevolge art. 84 der gemeentewet wordt alsnu overgegaan tot de benoeming van eenen wethouder, in plaats van den heer J. van Yuuren, die ten gevolge zijner aftreding als lid van den Raadheeft opgehouden wethouder te zijn. Bij de eerste stemming wordt met volstrekte meer- derheid van stemmen tot wethouder benoemd, de heer J. van Vuuren, die zich bereid verklaart de benoeming aan te nemen. 5°. Aan de orde zijn de voorstellen tot het heffen van plaatselijke belastingenals 1°. Een ontwerp-besluit tot heffing in 1862 en volgende jaren van eenen hoofdelijken omslag groot hoogstens 6000. 2°. Verordening op de invordering van die be- lasting. 3°. Ontwerp-besluit tot heffing in 1862 van reg- ten voor het begraven op de algemeene be- graafplaats. 4°. Verordening op de invordering dier belasting. Nadat de leden Knaap en Verploegh als hun gevoelen hadden kenbaar gemaakt, dat de hoofde-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 2