- 109 - Landbouw. Marktberigten IIA ARLEMME RM E E R-P 0 L I) E IE Aanbesteding. Bclanghclibentlcn Landliouw, Gemaakte Goederea. lijke omslag alleen voor 1862 en niet voor volgende jaren behoorde te worden vastgesteld, docli waar- mede de overige leden zich niet vereenigdenen nadat besloten was, om de koopgraven in de 2de klasse op dezelfde grootte te bepalen als in de 3de klasse, worden de besluiten tot invoering van boven- bedoelde belastingen en de verordeningen op de in- vordering, met algemeene stemmen vastgesteld. 6°. In deliberatie wordt gebragt de door het burger- lijk armbestuur dezer gemeente, ter goedkeuring inge- zonden begrooting der inkomsten en uitgaveu van hun bestuur voor het jaar 1862. Door geen der leden wordt eenige bedenking tegen die begrooting in het midden gebragt en wordt de- zelve met algemeene stemmen goedgekeurd. 7°. In behandeling genomen zijnde het ontwerp- besluit, waarbij naar aanleiding der zoo even goed- gekeurde begrooting voor het burgerlijk armbestuur, wordt voorgesteld, om aan dat bestuur, over 1862, eene subsidie uit de gemeentekas toe te staan, ten bedrage van 2000. Dit besluit wordt, na deliberatie, met algemeene stemmen vastgesteld. 8°. Een request van J. B. Schut, om afschrij- ving op zijnen aanslag in den hoofdelijken omslag over 1861, wordt aangehouden. 9°. Wordt het kohier van de belasting op de hon- den voor het dienstjaar 1861, vastgesteld op een bedrag van 561,87 /2 en de tijd van invordering bepaald op 14 November 1861. 10°. De Staatsbladen van 1861, n°. 60 tot 75, en de Provinciale bladen van 1861, n°. 68 tot 79, worden voor kennisgeving aangenomen. 11°. De termijnen van invordering van den hoof delijken omslag, dienst 1861, wordenuithoofde der vertraging die de goedkeuring van het kohier onder- vindt, nader bepaald op 14 November en 24 De cember 1861. 12°. De voorzitter deelt mede, dat hij van ter zijde heeft vernomen, dat het voornemen zou bestaan, om de gemeente Haarlemmermeer bij de te verwach- ten nieuwe regterlijke indeeling te brengen onder het regtsgebied van het kantongeregt Noordwijk en de arrondissements-regtbank te Leiden. Hij toont aan de gegronde bezwarendie daartegen bestaan en wenscht gemagtigd te worden, om die bezwaren, na- mens den Kaadin persoon aan den minister van justilie mede te deelen. Die magtiging wordt met 6 tegen 1 stem (zijnde die van het lid Knaap) verleend. 13°. De voorzitter deelt mede, dat het vergelij- kend examen voor de benoeming van een zesden hoofdonderwijzer, is bepaald op 25 September 1861. 14°. Het lid Koot acht het wenschelijkdat het water in de algemeene begraafplaats van vuilnis vvorde gezuiverd. De voorzitter zegt daaraan gevolg te zullen geven. 15°. Het lid Knaap vraagt inlichting nopens den stand der zaak, betreffende de school op sectie J J, 4. De voorzitter deelt mede, dat de onderhandelin- gen met den heer van den Berg, omtrent den grond aangeknoopt, nog niet tot een resultaat heb- ben geleiden die zaak dus nog niet kan behandeld worden. De vergadering wordt daarop gesloten. Op Woensdag den 25 September 1861 werd in de school, in het outworpen dorp aan de Kruisvaart, het vergelijkend examen voor de benoeming van eenen zesden hoofdonderwijzer voor de gemeente Haarlem mermeer gehouden. Daartoe waren aanwezig 1°. het collegie van burgemeester en wethouders; 2°. de districts - sclioolopzienerbijgestaan door den hoofdonderwijzer J. Spa an, van Haarlem; 3°. De overige leden van den Raad en der plaat- selijke schoolcommissiewelke tot de bijwoning van het examen waren uitgenoodigd. Van de 21 sollicitantendie zich hadden aange- meld, zijn van 15 hunner de stukken in orde be- vonden; van de 15 opgeroepenen verschenen slechts 11 sollicitanten om aan het examen deel te nemen. Na het trekken van nummers begon het examen, ketwelk liep over het lezen, schrijven, rekenen, vorna- leer, Nederl. taal, aardrijkskundegeschiedenis, ken- nis van de natuur, zingen, opvoeding en onderwijs, Bijbelsche geschiedenis en zedekundige vragen. Na afloop van het examen werd daarvan aan de sollicitanten kennis gegevenonder dankbetniging voor de genomen moeite en loffelijke erkenning der gegeven blijken van kunde en bekwaamheid, Het bij de wet voorgeschreven overleg tusschen burgemeester en wethouders en den schoolopziener had ten gevolge, dat de vier sollicitanten, welke de meeste punten hadden behaaldop de voordragt werden geplaatst, zijnde de heeren 1°. J. Pottebakker, hulponderwijzer te Haarlem. 2°. C. Visser, id. te Schiedam. 3°. J. Knips cheer, id. te Amsterdam. 4°. J. Meewis, id. te id. Waaruit te zijner tijd door den gemeenteraad de keuze zal geschieden. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven van 17 September tot en met 1 October 1861. GEBORENJohanna Maria, dochter van E. v. d. Kraats en H. van Leeuwen. Pieter zoon van P. v. d. Putten en T. Wiggeman. Johanna en Hnberta, dochters van L. Hoo- geveen en E. van Egmond. Gerrit, zoon van P. v. d. Bent en P. Vis. Adrianuszoon van J. v. d. Veer en A. Abe- nes. Jan, zoon van G. Slingerland en D. Nijs. Willem, zoon van G. van der Woude en S. F. Onstenk. Anthonie, zoon van H. Hofmans en J. de Vos. Sophia, dochter van II. Vernade en C. Vermond. Jannetje, dochter van A. Slin- ter en C. v. d. Vlngt. Teuntjedochter van P. de Koning en N. v. d. Stam. Cornelis, zoon van J. Grisnigt en J. M. Jongeneel. OVERLEDEN Ilcndrik oud 7 jaren, zoon van H. v. Krim- pen en W. Viuk. Antje oud 2 maanden dochter van P. Stokebrand en M. Hart. Willemoud 3 maanden zoon van W. Holla en C. Bouwer. Johannes Kuenen oud 36 jaren, weduwnaar van C. v. Troot. Huberta oud 1 dagdochter van L. Iloogeveen en E. v. Egmond. Jacoba Margaretha oud 4 wekcn dochter van A. Noorloos en M. A. v. d. Beek. Maria, oud 8 m.dochter van H. v. Braak en M. Nieuwland. ONDERTROUWD II. Zevers met N. Eelderink. G. Eijk met G. van Vliet. E. Wijtvliet met P. Verhulst. R. Loene met J. van Wijngaarden. GEHUWD G. Maliepaard met L. de Kooter. G. Muijs met N. de Jong. A. K. Eland met M. Verhoeve. DltOOGEN VAN GRAAN. In Fraukrijk heeft men met zeer goeden uitslag een nieuw middel beproefd om vochtig of klam graan te droogen. Men neemt daartoe ongeblusehte kalk, waarmede men een aantal teenen mandjes vult, nadat men die van binnen rondom met papier heeft bekleed, zoodat het graan niet in onmiddelijke aanraking met de kalk kan komen. Nu begraaft men die mandjes in de hoop graan, die op zolder ligt, en dekt deze met een kleed digten laat het graan gedurende drie a vier weken stil liggen. Zoodra het graan ge- noegzaam droog is, worden de mandjes weggenomen en de hoop goed omgezet. De heete kalk heeft dan al de vochtigheid uit het graan tot zich getrokken. Zelfs van roggedie geheel duf was geworden werd op die wijze weder goede marktwaar gemaakt. Voor 50 mud graan rekent men een mud ongeblusehte kalk van 60 Ned. pond gewigt noodig te hebben. Bij eene proefneming had men in eene hoop tarwe van 1145 Ned. pond (15 a 16 mud), 28 Ned. pond heete kalk in vijf manden (broeinesten van kippen) nedergezet en het geheel met een zaadkleed bedekt. Na vier weken werd het graan omgezet, het was reeds goed droog en leverbaardoeh de kalk was nog niet geheel vervloeid. Men zette daarom de mandjes weder in de hoop en liet ze nog drie weken staan. De tarwe woog nu slechts 1124 Ned. pond en had alzoo 21 Ned. pond aan gewigt verloren; de kalk daarentegen was door het opnemen van het water 17 Ned. pond zwaarder geworden. De tarwe waarvoor men voor het droogen slechts 9 wilde geven werd thans voor 13 verkocht. UITSLAG van den OOGST IN Groninf/en. De graanoogst is thans genoegzaam afgeloopen maar het is nog te vroeg om met eenige zekerheid de uitkomst daarvan te kunnen mededeelendoordien er nog te weinig is afgedorst. Voor zoo verre men tot nu toe daarover kan oordeelenlevert Tarwe algemeen beneden het middelmatige en daarbij wordt er zeer veel brand in gevonden. Roggewaarvan op de kleigronden minder dan gewoonlijk te velde gestaan heeft, is zeer ongelijk van het Noordwestelijk gedeelte der provincie ver- wacht men daarvan eene vrij goede opbrengst en goede kwaliteit, daarentegen meldt men uit Vierhuizen dat hetgeen om te zaaijen werd afgedorschterg is tegengevallenzoowel wat kwantiteit als kwaliteit be- treft. Van Zuidbroek schrijft men ons, dat de rogge een vrij goed gewas geworden is, hetwelk zeker een middelmatigen oogst van goede kwaliteit zal opleve- ren. Uit Helium meldt men dat gemiddeld het beschot wel beneden het middelmatige blijven zal. Van de Veenkolonieu ontbreken ons nog juiste opgavenmaar ook daar zal de opbrengst vermoedelijk beneden het middelmatige blijven. Boe/cweit beloofde dezen zomer een zeer ruimen oogst. De Zandboekweit is voor het grootste gedeelte binnengebragt en voldoet zeer goed wat kwaliteit en kwaliteit betreft. De Veenboekweit staat voor een groot gedeelte nog buiten en het tegenwoordige we der is daarvoor onsunstior. O O Van TFinler-Gerst stond dit jaar veel minder op het land dan in vorige jarenze is algemeen goed binnengebragt en levert meerendeels per bunder een goed beschot, maar op sommige plaatsen minder. De kwaliteit is goed maar niet zwaar. In het Oldambt is de oogst zoo kleindat daarvan weinig aan de markt zal komen. Maarte- en Zomergerst zijn ruim uitgezaaid geweest en schijnen algemeen een goed beschot op te leveren. Haver heeft buitengewoon veel te velde gestaan, de opbrengst per bunder is vrij goed zoodat daarvan meer geoogst wordt dan sedert jaren het geval ge weest isde kwaliteit is algemeen zeer goedmaar niet zwaar. Paardeboonen. Op die plaatsen waar ze het best zijn, blijven ze nog vrij wat beneden het middelma tige, terwijl in het Oostelijk gedeelte der provincie de oogst daarvan bijna als mislukt te beschouwen is. De oogst van Aardappelen is zoo wat kwantiteit als kwaliteit betreft slechter dan sedert het eerste verschijnen dor ziekte het geval geweest is. DIJKGRAAF en IIEEMRADEN van den Haarlem- mermeerpolder zullen op Dingsdag den 8 October 1861, des namiddags ten 1 urein het Hotel de Kroonte Haarlem, overgaan tot de openbare aanbesteding bij enkele inschrijving van Het verdiepen van een gedeelte der Ringvaart nabij Halfweg, ter lengte van 300 ellen. De Bestekken en Voorwaarden zijn op franco aan- vrage aan de Secretarie van den polder te Haarlem gratis verkrijgbaar en liggen op de gebruikelijke plaatsen ter lezing. Haarlem1 October 1861. Dijkgraaf en Heemraden voornoemd J. W. Mi. VAN DE POLL, Voorulter. E. W. VAN BREDERODE, Secrelaris. wordt ter kennis gebragt, dat de gewone NAJAARS- VEEMARKT, te Stolen, dit jaar zal gehouden wor den op Donderdag den 17 October. Stolen L. CAMERLING 1 Oct. 1861. Secrelaris der afdeeling Sloten van de Holl. Maatsch. van Landb. Het bij ervaring goed bevonden MIDDEL tot WERING van BRAND of POP in TARWE, is weder bij ons verkrijgbaar gesteld in verzegelde pakjesmet onze naamteekening voorzien. LeidenWed. W. C. BOCK FISCHER 27 September 1861. Apotheker en Hroogist. Vischmarkt. Verkrijgbaar tegen zoo goedkoop mogelijke prijzen ten huize van den Hoofd-Commies, aan het Kruisdorp te Haarlemmermeer. Amsterdam, 30 September. Vee. Runderen 1e kwal 160 a 200; 2e kwal. 140 a 180; 3e kwal. 120 a 160. Melk- cn Kalf-Iloeijen 80 a 150. Gras-Kalveren 20 a 40. Scliapen f 20 a 24. Varkens 46 a 50 cents per Ned. ffi. Botes per 40 N. ffiFriesche53 a 55Kuinder52 a 53 Kamper 52 a 54 Dcventer f 47 a 51, Zwolsche 49 a 53. 2 October. GnAXEN en Zadf.n. Tanve stil; 128 16 hontc Poolsche 385 120 ffi Friesche 300. Rogge bij klcinig-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 3