- 170 - U METE0B0L0GISCHE WAABNEMINGENgedaan in den HAARLEMMERMEER-POLDERvan 21 tot 28 September 1861. PLAATSEN der W A A R N E M I N G. 21 22 23 24 25 26 27 28 LIEGHWATER. CRUQUIUS. LIJNDEN. KRUISDORP. STAND VAN DEN Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Barometer. Thermom. Fahrenh. vo. 8u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8u. vo. 8u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8u. vo. 8u. av. 8 u. vo. 8 n. av. 8u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. na. 2u. av. 8 n. vo. 8u. na. 2 u. av. 8 u. a 0.— a 1.35 ii 0.— ii 1.50 ii 0.— u 1.50 u 0.— ii 1.53 756.89 54°.0 2.20 3.10 0.25 0.80 2.40 15.10 0.25 5.20 1.80 7.80 0.25 1.80 1.60 8.35 0.17 2.15 751.85 751.50 750.95 55°.4 56°.1 53°.2 9.60 2.75 2.10 2.20 8.30 0.— 0.25 2.10 6.50 0.25 0.30 2.75 7.95 0.50 0.75 2.77 746.31 747.03 749.53 57°.2 61°.3 59°.0 3.00 8.60 0.50 3.80 0.20 3.00 0.10 3.00 0.70 1.05 0.30 2.55 1.87 1.72 0.37 2.72 747.74 749.87 749.67 52°.3 59°.4 51°.6 5.55 2.40 1.05 1.90 2.13 6.10 0.35 4.20 3.00 1.20 0.50 1.80 3.82 1. 55 0.72 2.07 747.88 747.43 749.— 54°.0 59°.5 51°.3 1.05 9.50 0.45 1.80 0.90 1.90 0.35 0.95 0.90 2.20 0.20 3.00 0.42 1.90 0.07 1.65 749.16 752.54 758.25 51°.8 58°.6 50°.2 0.01 0.— 0.01 1.70 0.— 0.— 0.08 1.95 0.— 0.— 0.05 2.05 0.— 0.— 0.12 1.93 762.96 764.16 765.02 51°.8 61°.2 50°.2 0.— u 0.— a 0.25 0.05 u 0.10* ii 0.— ii 0.15* ii 0.03 ii 765.20 764.21 B 51°.3 61°.7 u 47.76 17.91 40.28 20. 33 25.50 17.05 29.83 17.05 KRUISDORP. AANMER- KINGEN. Daauw. WATERHO0GTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den HAARLEMMERMEER-POLDER, waargenomen van 21 September des middags tot op den middag van 28 September 1861. WATEBHOOGTE -r- A. P. in Ellen. IN DE RING VA ART bij den LEEGH- WATER. bij den CRU- QUIUS. bij den LIJN DEN. 21 22 23 24 25 26 27 28 0.55 0.58 0.55 0.56 0.53 0.50 0.51 0.53 0.57 0.59 0.53 0.51 0.51 0.50 0.51 0.52 0.55 0.50 0.53 0.51 0.53 0.51 0.52 0.53 IN DEN POLDER bij den LEEGH- VVATER. bij den CRU- QUIUS 4.75 4.76 4.87 4.78 4.73 4.73 4.69 4.90 4.73 4.69 4.78 4.77 4.76 4.77 4.78 4.85 bij den LIJN DEN. 4. 73 4.69 4.60 4. 65 4. 65 4.68 4.73 4.80 aan het KRUIS DORP. aan bet VENN. DORP. 4.73 4.70 4.73 4.72 4.71 4.71 4.74 4.82 4.75 4.73 4.75 4.73 4.71 4.72 4.72 4.84 Te zamen it n Alzoo per minunt WERKING der STOOMTUIGEN" LEEGIIWATER. Aantal M Slagen CRUQUIUS. Aantal 6422 21 6422 ii 5.096 24 24 24 24 24 12 Slagen. LIJNDEN. Aantal 52020 139J 52020 a 6.226 Slagen. heden onvernnderd; 124 ffi Anclammer 2J5117 it' Galatz /212; 118 ffi Odessa/225; 117119 ffi Petersburger229 a/ 235. Garst ruim prijshoudend110 ffi Deensche 200, Koolzaad vast, zonder handel; Groninger 68£. Lijnzaad zon- der handel. Olie. Raap- en Lijnolie dadelijk en op leve ring prijshoudend; Raap-Olie op 6/vv./41f; Vliegend f 40%. Lijnolie op 6/w./36|; Vliegend 35. Hennep-Olie op 6/w. 41£; Vliegend f 40. Koeken. Raapkoeken per 1040 stuks 85 a 90. Lijnkoeken per 104 stnks 12 a 15. Vee. Kalveren le kwal. 30 a 502e kwal. 20 a 40, 3e kwal. 18 a 30; Schapen 20 a 24; Varkens 46 a 50 ets. per Ned. ffi. Alkmaar, 27 September. Kaas. Aangevoerd: 576 sta- pels of 128,012 Ned. ffi. Kleine 25,50, middelb. 30,25, komm./ 29; laagste prijs 18,25. Broekin Waterlaiid, 26 September. Kaas Ileden zijn ter markt geweest 47 stapels, 4809 stuks of 9612 Ned ffi; prijs 25. Delft26 September. Gp.anen waren heden williger bij redelijken aanvoer, alleen Haver minder begeerd. Tarwe van het eiland Rozenburg 12,50 a 13 Westl. 12,20 a 12,60. Eil. Rogge /8a 8,25; Westl. /8,25 a 8,50. Eil. Winter Garst 6 a 6,70; Westl. 6,60 a 6,80 Eil. Zomer dito /5,70 a 6; Westl. 5,80 a 6,20. Korte Haver 4,60 a 4,80lange 4 a 4,20. Groene Erwten 13. Aardappelen ruim ter markl en in betere kwaliteit gewild. Vee werd meer verhan- deld bij ruimen aanvoer. Boter met monterende prijzen; le kwaliteit/55 a 56, 2e kwaliteit50 a 54. Dordrecht, 26 September. Granen en Zaden. Tarwe. Onze markt was heden van Zeenwsche, Vlaamsche en Overm. sehraal voorzien en door benoodigden werd 20 cenls hoogcr prijs ingewilligd jarige 11,50 a 12dito afwijkende cn geringe 10,50 a 11,20; nieuwe dito 11,70 a 13,20; dito Zomer weinig ter veil en ook wel te verkoopen, 10,50 a 11,50. Rogge. Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. minder ter veil en tot 20 cents prijsverhooging grif te verkoopen; jarige7,80 a /8.20; nieuwe 8,70 a 9,20. Buitenlandsche soorten mede duurder betaald; 142/2 ffi oude Archangel 226 en 146/2 ffi dito Pruissische tot 216 vcrhandeld. Garst. Overm. en Zeeuwsche tot 20 cents hooger gretig genomenZeeuwsche Flakkeesche cn Overm. Winter 5,80 a 6,90; dito Zomer /6a 6,60. Spelt wordt sleeds weinig aangevoerd en vond tot 10 cents hooger, 4,20 a 4,40, genegen koopers. Haver. Id!, vond tot vorige prijzen moor vraag; Zeeuwsche en Inl. Voer /3a 3,30 dito Dikkc 3,80 a 4,30 Hoekweit flaauw en lager afgcgeven; Bredascbe op 70 Ned. ffi 232 a 230. Boo- nen. Zeeuwsche en Overm. Paardenb. niet aangevoerd, zouden 7,80 a 8 50 naar kwal. opgebragt hebben Duiven- en Wilte Boonen nog niet ter veil. Bruine dito weinig ter markt en tot 50 cents hooger, 15,50 a 16,50, wel te verkoopen. Erwten. Elaauwe weder schaarsch aangevoerdkookende Zeeuwsche en Overm. wcrden lot 20 cents hooger,/ll,70 a 12, met graagle genomen. Witte mede duurder; puik kookende Dantziger met 9 en Koningsb. voor de mesting met f 8,50 betaald. Kool zaad weinig aangeboden en aan olieslagers hooger verkoclit; Overm. zakgoed 69 en zeer mooi gestort van het zolder n£ 72£. Op 9 v. Olie zonder zaken; Oct. tot 75 en Nov. tot 75£ te koopen. Van Zomerzaad was slechts een partijtjo Overm. aangevoerd, niet mooi in kwaliteit, dat tot 63 ver- kocht is. Lijnzaad weinig ter veil en hoogcr gebouden108 ffi Dantziger niet onder 340 te koopen. Kanariezaad niet aan gevoerd. Olie. Raapolie met minder genegen verkoopers en hooger betaald; Vliegend tot 40£ gedaan: 1°. October tot 40£, Nov./ 40J en Dec. tot 41 te koopen. Lijnolie prijshoudend; Vlieg. tot 36 verhandeld. Koeken. Raapkoe ken tot hooger prijs begeerd; harde 88 a 90. Lijnkoeken beter te verkoopen; harde 130 a 135; zachte 145 a 150. Gronillgeit, 1 October. Ofschoon het weder de laatste dagen zeer schoon is gewordcn, waren de aanvoeren van de meeste artikelon heden tamelijk belangrijk, daar men in de eerste helft der vorige week vrij algemeen aan hot dorschen is geweesl. In de volgende week verwacht men de aanvoeren veel minder belangrijk. Granen en Zaden. Tarwe meer aangeboden en minder ge- vraagd, tot genolecrde prijzen langzaam opgeruimd. Rogge on- veranderd in prijs met weinig handel aan consumtic. Bookweit 5 cents lager. De vraag ter verzending bepaalde zich tot bet- geen dadelijk geleverd kon worden en dat ruimde viug op, maar hetgeen niet aan de wal was kon de genoteerde prijzen niet opbrengen en werd op het laatst der markt 10 cents daar bcnedcn afgegeven. Winler-Garst was Viijdag 15 cents lager, maar heden levendig gevraagd ter verzending naar Belgie en herstelde zich geheel van die verlaging. Zomer- Garst weinig aangevoerd en 15 cents hooger dan heden vodr acht dagen. Haver. Puike Zwarte Dikke lot onveranderde prijzen goed te plaatscn. Ligtere 10 a 15 cents lager bleef gedeeltclijk onverkoclit. Witle Voer tot genoteerde prijzen aan geboden. Puike Zwarte gemakkelijk te verkoopen; mindore zonder vraag. Van nieuwe Paardenboonen waren alleen ecnige inferieure partijtjes ter markt, die moeijelijk koopers vonden. Koolzaad met weinig handel onveranderd in prijs. Zomerzaad puike drooge kwaliteit gemakkelijk, afwijkende moeijelijk te plaatsen. Geel Moslerdzaad weinig aangeboden. Gort ruim prijshoudend. Noteringen. Tarwe. 120 ffi Jarige roode 8,80 a 9,10; 120/123 ffi Nieuwe dito/8,80 a 9,85; 120 ffi witte9,50 a 9,75. Rogge. 116/120® Nieuwe Inlandsche 7,45 a 7,85; 116 ffi Jarige dilo 7,05; 123 ffi Pruissische 8,25. Nieuwe Boekvveit. 110/113 ffi grijze 6,40 a 6,85; 113/116 ffi dito zwarte 6,70 a 7,15. Nieuwe Garst. 96/103 ffi Winter 5,80 a 6,65; 96/99 ffi Zomer/5,45 a 5,90; 103 ffi Knobbe 6,20 a 0,25. Nieuwe Haver. 78/89 ffi Dikke 3,80 a 4,50; 65/68 ffi witte Voer /2,80 a 3,05; 68/72 ffi zwarte dito 3,05 a 3,30. Koolzaad 10 a 13,50. Zomerzaad 10,50 a 12,25. Gort. Grove 10,50 a 10,75; puike 11,25 a 11,50; Parel-Gort 14,50 a 25. Olie. Raap- 38J; Lijn- 34 a 34£. Hoorn, 26 September. Kaas. Ter waag gewogen van af 20 September: dagelijksche weging 10 stapels of 2629 Ned. ffi Donderdagsrhe markt 279 stapels of 69,156 te zamen 289 stapels of 71,785 ffi. Prijshoogste 25,50, kommissie 27 middelste 24, laagste 21. 28 September. Aangevoerd Vee: 14 Paarden 35 a 140; 16 Kalveren 6 a 13,50; 500 Schapen 8,50 a 24,50; 250 Varkens 8,50 a 21,50; 13 Zeugen 19 a 36; 450 Biggen 4,50 a 8; 850 Kippen 40 cents a 1,75. 150 Eenden 40 a 65 cents. Eijeren 5500 Kippen-/2,60a2,70; 1700 Eenden- 2,70 a 2,80. Boter: 2900 koppen 50 a 55 cenls per kop. Aardappelen: 1400 mud 4 a 6. "Leiden, 27 September. Vee. Aangevoerd; 270 Rundercn, 80 Kalveren, 614 Schapen. Verkoclit: 11 Stieren 52 a 8617 Kalfkoeijen 105 a 174142 vetle dito 142 a 210; 64 vare dilo/70 a 178; 69 velte Kalveren 27 a 62; 11 magere dilo 5 a 13; 456 vetle Hamets /14 a 27; 48 vette Ooijen /13 a 21; 58 ma gere Varkens 14 a 26; 222 Biggen 4 a 11. Boter. Verkoclit: 5580 Ned. ffi. lste kwal. 48 a 53; 2de kwal. /44 a 47 per Vat1,20 a 1,32£ en 1,10 a 1,17£ per Ned. ffi. 28 September. Granen. 30 mud Winter Tarwe/13 a 13,50; 38 mud Zomer dito 10,50 a 12,50. 40 mud Winter Rogge 8,25 a 8,75; 26 mud Zomer dito /7a 7,50. 20 mud Garst 5,50 a 6; 24 mud Chevalier dito /6,50 a 7. 32 mud zware Haver /5a 5,50 28 mud iigte dito/4 a 4,50. 10 mud Duivenboonen 8,50 a 9. 11 mud Paardenboonen 7,50 a 8. Middelburg, 26 September. Uit onze builcn-eilandcr. was heden bij na niels ter markt, terwijl de aanvoer uit Wal- cheren voldoende was. Granen. Tarwe. Jarige Walcher- sche met /12 betaald uitgelezen partijtjes tot/12,50 genomen; nieuwe dito met 13 in gewnne soort betaald en voor pen zaai 13,50 a 14 ingewilligd; jarige Zeeuwsche niet ter markt; nieuwe dito /12,50 a 12,75 naar deugd. Rogge Nieuwe Zeeuwsche naar deugd en kwaliteit tot 8,50 a 9,10 gekoclit. Garst. Winter 6,60 o 6,75; Zomer 6,25 a 6,50. Boonen. Walchersche Witte begin hours met/14,75, later met/14,50 a 14,25 betaald. Dito Bruine in puike soort gaarne tot /15 a 15,50 gekocht cn alzoo 75 cents hooger dan vorige week. Dito Paardenb. 8,50 a 8,75 met zeer weinig aanbiedirig. Wal chersche Groene Envton genoten weder ecnc levendige vraag en al wat in puike kwaliteit voorkwam, werd gretig tot/12 a 12,25 genomen; groote bijna niet aan, puike soort met 13,75 a 14 betaald. Koolzaad gevraagd, docli niol ler veil. Olie. Raap- 40£, Lijn- 36£Patent- 42£. Purmerende, 1 October. Kaas. Middelbare /30, Kleine 26, per 50 Ned. ffi, goede kooplust. Aan de Slads waag zijn gewogen 225 stapels of 65,102 N. ffi. Boter 1,05 per Ned. ffi. Eijeren 3. Vee. 1975 Schapen en Lammeren, flaauwe handel; 90 vetle Kalveren, met beteren handel tot 40a 60 cents per Ned. ffi; 22 nuehlere dito tot 8 a 18; 60 vetle Varkens tot 42 a 50 cents per N. ffi, niet vlugger; 48 magere dito /13 a 26 en 375 Biggen,/5 a 8; beide soorten vluggen handel; 223 Run- deren, handel zeer flaauw; 14 Paarden. Rotterdam30 September. Granen en Zaden. Tarwe. Witle bij zeer ruimen aanvoer, Jarige 50 cents en Nieuwe 70 cents lager cn werd tot deze verlaging niet geheel opge ruimd. Roode als voren gebouden, doch met weinig omgang. Van Poolsohe werden enkele partijen lager afgegovon. De beste Jarige Overm. Zeeuwsche en Vlaamsche 1860, zakmaat, 11,10 a 12,25; geringe en goede dito 10 a II puike nieuwe 1861 12,50 a 13,50; geringe cn goede dito /11a 12,25; 155, 156/2 ffi wilhonte Poolsche/390 a 395 Rogge. Zeeuw sche als voren wel te verkoopen. Buitenlandsche soorten op vorige koerscn met redelijken omgang. Noordhrab.Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche 1860 zakmaat 7,50 a 8; puike nieuwe Zeeuwsche en Vlaamsche 1861 zakmaat/8,50 a 9; dito Noordbr. en Overm./8,25 a 8,50; afwijkende soorten/8 a 8,25; 148/2 ffi Nieuwe Limburger 252; 144/2 ffi nieuwe Archan gel f 235; 146/2 ffi Jarige dito 232; 145/2 ffi Nieuwe Pe tersburger 232. Garst. Zeeuwsche matig aangevoerdmeeren- deels 20 cents hooger betaald. Buitenl. soorten als voren. Nieuwe Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche Winter zakmaat, 5,50 a 6,80; .dito Zomer 5,50 a 6,40. Haver als voren verkoclit. Nieuwe Korte 3,75 a 4,50; nieuwe lange/2,90 a 4. Boekweit met redelijken aanvoer langzaam als voren. Noordbr. 228 a 235; Vlaamsche/228 a 233£. Jarige Fransche 2100 kilo 205. Erwten 50 cents hooger wel te plaatsen. Puike Scliokkers f 13,25 a 14; mindere11 a 12,50; puike kleine1! a/13,1.0; mindere en goede /10 a 11,50. Geldersche graauwe en Capucijnen /16 a 18; Zeeuwsche dito/12 a 13,50 Boonen. Witte prijshoudend; Walchersche 15 a 15,50; Zeeuwsche 12,50 a 14,50. Bruine als voren gezocht; puike Zeeuwsche en Walchersche 16; extra mooije 17 a 17,50; mindere en goede 13,50 a 15,50. Paardenboonen als voren vlug te plaat sen, 7,50 a 8,50. Duivenboonen 9,50 a 10,25. Koolzaad 1 hooger; Zceuwsch 70; Vlaamsch 69. Lijnzaad. lnlandsch le kwal. 98 a 100 St., 2e kwal. 92 a 96 St., afwij kende 86 a 92 St. per Dortsch achtendeel. Kanariezaad. Jarig niet begeerd, Nieuw als voren /9,50 a 11. Meekrap. Tot de prijzen der vorige week bestond er iets meer kooplust en werd er voor enkele partijtjes mooije Wor- tels 20 besteed. Drukkerij van Bonga C°. - Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 4