WEGKBLAD f van 1861. Vrijdag, 11 October. Haar I emm er meer- Pol der A A N LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BE LANGEN GEWIJD. HoofdredacteurC. E. DE CLERCQ. De rekening des Polders over 18 6 0. f - 993.90 200.143 108.— 315.06 2.40 158.50® 171.76 409.50 533.40 92.— 116.75 80.63 21,000.— 8,437.58 2,275.10 2,255.04 1,014.20 9,428.64 94.66® 116.79 200.72 316.65 1,576.02® 6.50 65.89 150.17 120. 8503.4.0 169.90 - HAARLEMMERMEER Abonnementen worden aangenomen bij dc Boekhaudelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam J. J. VAN BREBEROX)E Haarlem bij den Heer BRIEVENGAARDER te Ilaarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in bet Rijk. 1 ]D1C PQTKSrlS 6r/ ,in het, J.aar,' Elke 3 Maanden wortlt over L50 beschikt. Advebtentien van 1—5 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts., a v0 ,j5 ^cnts Aegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. Vervolg en slot van het vorig Nommer.) Het onderhoud der werktuigen lieeft gevorderd aan den ijzerwerk en D. A. Schretlen C°. herstelling zuigers. Koninkl. Ned. grofsmederijijzerwerk en arbeidsloon Maatschappij de Atlasijzerwerkarbeids loon en ketelherstelling Messchaert Zn.klein ijzerwerk Pasteur C0., metaalwerk Gebr. van der Yliet, ijzer en staal Peilglazen enz Gutta percha en caoutchouc Menie en loodwit Bezems, zeep, soda, kaarsen Borstelwerk Lampen Stortvloer-herstelling Dam leggen en uitbaggeren Maatschappij voor houtbereidingOlie Beplanting Hout en timmenverk Steenkalk en metselwerk Loodgieterswerk Arbeidsloonen Diversen Leeghwater. Cruquius. Lijnden. 358.70 f 642.87® 941.65® ft 5529.85 >J 978.34 9) 541.75 J» 894.24 215.55 99 30.60 ft 133.68 >1 3255.29 34.40 41.95 99 57.05 J> 29.10 99 426.80 945.11 ft 43.16 JJ 17.96® 12.— JJ 60.— 99 69.— 79.87 JJ 480.58® 116.88 97.92 M 41.62® ft 40.— 87.50 87.50 fi 87.50 231.21 JJ 186.29 ft 70.73 57.64 JJ 153.91 99 51.79® 164.06 it 182.70 165.20 60.48 45.64 55.84 16.75 38.77® 99 24.56 JJ 99 54.10 U 742.67® JJ 17.50 822.63 107.74 S 174.30® 225.25 10,845.37® 4554.64 6987.53 De herstelling en verbetering van den Gruquius heeft bedragen Wed. H. J. S ebi 1ketelgebouwf Gebr. Nering Bogel, ijzeren leggers Maatschappij de Atlas, 2 ketels Idem Idem Idem Idem Idem reparatie van 4 ketels voeding- en spuitoestellen roosterbarenj gegoten ijzeren afsluiting stoompijpkranen enz. en dagloonen D. A. S c h r e 11 e n C°.roosterstaven vuurramen ketelstoe- lendempers 23,678.97 6,962.27 7,935.— 10,818.— 4,625.— 29.62 695.— 6,680.28® 1,757.08 63,181.22® Die van den Leeghwater J. ran D ij kdagloon uitbreken der oude ketels B i e s t aidem idem J. Lelijveld, idem idem Stroomatten ter bedekking der oude ketels Ned. Stoomboot-Maatschappij5 ketels Idem diversen en dagloonen Maatschappij de Atlas, hydrauliquekleppakkingringen D. A. Schretlen C°.herstelling zuigers W. C. Pasteur C°.metalen Wed. H. J. Se bi 1metselwerk Toepoel, steenhouwerswerk W. B o n d alood en dagloon Koehaar J. Lelijveld en C. Dobbe, dagloon en hout. J. van Dijk, dagloonen Hoofdopzigterbetalingen Idem vrachten Idem vrachtnieuwe zuiger Huur tonmolens J. van D ij kfundering Leeghwater Idem klei en dagloon 56,554.05 Wij hebben getrachtmet dit overzigt uit de rekening op te makende ingelanden een blik te doen werpen in hetgeen ter verbetering der werktuigen is geschied en in de zeer aanzienlijke sommen daarvoor uitgegeven. Veel meer dan een blik is het echter niet. Wij waardeeren de zorg en uitvoerigheid, waarmede de rekening is opgemaakt; maar toch is zij niets anders dan de rekening en veranlwoording van den penning- meester, en daarmede is natuurlijk slechts gejustifi- eerdwat door hem is ontvangen en uitgegeven. Zelfs als zoodanig laat de omschrijving van elke uitgaaf nog wel wat te wenschen over. Indien men uit den spe- cifieken staat b. v. omtrent de uitgaven voor de stoom- tuigen rekenschap wil vragendan kost het reeds vrij wat moeite en raadpleging van andere stukken, om daaruit het vrij onvoldoende overzigt op te maken, dat wij hierboven hebben medegedeeld. Bene andere vraag is echter of de uitgaven tot het bedrag, waartoe zij geklommen zijn, werkelijk benoodigd zijn geweest en of hetzelfde niet op minder kostbare wijze even deugdelijk kon zijn verkregen. Wij erkennen dat het niet van den penningmeester kan worden verlangd, hiervan bij zijne rekening te doen blijkenmaar voor de ingelanden is daaraan toch te veel gelegen bij zulke aanzienlijke uitgaven als geschied zijndan dat zij daarvan niet op andere wijze de zekerheid zouden verkrijgen en alle twijfel zou worden opgeheven. Naar het schijnt heeft tot en met het jaar 1860 het geheele beheer der stoomtuigen bijna uitsluitend bij den hoofdopzigter berust, en in elk geval draagt hij, als eerste ambtenaar des polders onder het be- stuureen zeer groot deel van de verantwoordelijkheid voor het nuttig gebruik der aanzienlijke sommenvoor de stoomtuigen en buitengewone werken bovenal uit gegeven. In navolging van hetgeen bij het Rijk geschiedt door den Minister van binnenlandsche zakenzou in het bezwaar kunnen worden voorzien, indien bij de rekening en verantwoording een door den hoofdop zigter bewerkt en door het dagelijksch bestuur goed- gekeurd verslag werd gevoegdomtrent het gebruik dat van de toegestane gelden is gemaakt. Daarmede zou alle twijfel omtrent de nuttige uitgaaf der aan zienlijke geldsommen kunnen worden weggenomen. Phans blijft die ook met den besten wil en het grootste vertrouwen onwillekeurig bestaan. Wanneer men slechts nagaat, wat de nieuwe wegen aan onder houd hebben gekost, welke aanzienlijke sommen voor de nieuw aangelegde grindwegen boven de aanneem- som zijn uitbetaalddat er bijna geen werkhoe eenvoudig ook van aard, is uitgevoerd, of er zijn nog aanzienlijke sommen boven de aanneemsom uit gegeven, dan rijst onwillekeurig de vraag, of het opmaken der bestekken door den hoofdopzigter met de noodige zorg is geschieddan wel of hij hoe verdienstelijk ook in vele opzigtenberekend is voor de zware taak, die op hem rust, en of hij niet te veel op zijne schouders neemt, indien hij, behalve het beheer der aanzienlijke werken ten behoeve des polders en ten laste der ingelandenzich nog boven- dien met dat over het bouwen van kerken en scho- len en het aanleggen van wegen ten behoeve van anderen belast. Dergelijke twijfel mag noeh voor den hoofdopzig ter noch voor de ingelanden blijven bestaanen wij gelooven dat die ook gemakkelijk genoeg is op te heffen. Wanneer door den hoofdopzigter in dezen winter een beredeneerd en uitvoerig verslag omtrent alle uitgevoerde werken van Junij 1856 tot en met 1860 werd opgemaakt, zou zich daaraan voor het vervolg zijn jaarlijks verslag kunnen aansluitenen die verslagen zouden zeker ook later met zeer veel vrucht door het bestuur en de hoofdingelanden kunnen worden geraadpleegd. Wij verzwijgen daarbij echter niet, dat zulk een verslag over de afgeloopene jaren, die wij gaarne als een gesloten tijdperk in de ge- schiedenis des polders aanmerkenvooral dan leerrijk zal zijn, als het met waardeering van het goede, tevens zonder overdrijvingmaar toch openhartig het gebrekkige aanwijstdat aan alle menschelijke daden en derhalve ook wel aan die van het bestuur des polders tot en met 1860 en aan die des hoofd- opzigters zal kleven.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 1