WEEKBLAD 0^% van v v !j 1801. Vrijdag, 25 October. Haa rlem mermeer-Pol d er \v\ AAN LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BE LANGEN GEWIJD. Abonnementen HoofdredacteurC. E. DE CLERCQ. HAARLEMMERMEER, worden aangenomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam, VAN BREDERODE,Haarlem, bij den Heer BRIEVENGAARDER te Haarlemmenneer en verder bij alle solicde BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in bet Rijk. 1D.C P®"S„1S 6'~ .in het Jaar' Elke 3. Maanden wordt over 1,50 beschikt. Advebtentien van 1—5 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts. e a ve ents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. Aan de rapporten van den hoofdopzigter over de maanden MeiJunij, Julij en Augustus ontleenen wij omtrent den avbeid der stoomtuigen 1°. dat in de maand Mei geen der stoomtuigen in werking is geweest; 2°. dat in maand Junij a. de Leeghwater 121 uren gewerkt lieeft met 8 pompen en 5 ketels, ma- kende in dien tijd 40,271 slagen of 5,524 per minuut. Het verbruik van brandstoffen en smeermiddelen hierbij was: 861 mud Engelsche en 411 mud Belgische kolen82 pond talk, 14 kan gallipolie-olie, 13 kan patent-olie. b. de Lijnden 39 /2 uur gewerkt heeft met 7 pom- pen en 6 ketels en in dien tijd 14,042 slagen heeft gemaakt of 5,924 per minuut, waarbij verbruikt zijn 368 mud Engelsclie en 179 J/2 mud Belgische kolen, 28 pond talk, 4 kan gallip. olie en 7 kan patent-olie. 3°. dat in de maand Julij de leeghwater in 106% uur met 8 pompen en 5 ketels 33,956 slagen heeft gemaakt of 5,314 per minuut, waarbij verbruikt zijn 810 mud Engelsche en 339 mud Belgisehe kolen, 68 pond talk, 12 kan gallipolie-olie en 13 kan pa tent olie en de Lijnden in 34 uren met 7 pompen en 6 ketels 10,933 slagen heeft gemaakt of 5,359 per minuut, waarbij verbruikt zijn: 306 mud Engelsche en 155 mud Belgische ko.len, 28 pond talk, 4 kan gallipoli-olie en 7 kan fratent-olie. 4°. dat in de maand Augustus de Cruquius in 31% uur met 6 pompen en 8 ketels 11,270 slagen heeft gemaakt of 6.010 per minuut, waarbij verbruikt zijn 239 mud Engelsche en 239 mud Belgische ko len, 10 pond talk, 5 kan gallipoli- en 8 kan patent- olie. Omtrent hetgeen aan de stoomtuigen verrigt is, vinden wij het volgende opgeteekend a. omtrent den Leeghwater. Mei. Het personeel heeft de nieuwe bouten en moe- ren aan de pakkingring van den stoomzuiger aange- bragt en is verder werkzaam geweest met het digt- schuren der aanvoerende stoomklep en der veiligheids- kleppende stokers met het poetsen der machine en het schoonmaken van het gebouw. Junij. Bij de werking van den Leeghwater is op den 12den Junij de pakking van eene der luchtpom- pen losgeraakt, wijl die verteerd was, waardoor het stoomtuig dien dag eenige uren buiten werking is ge weest om genoemde pakking te vernieuwen. De stoomzuigerstang van het donkey, die bij de werking op den 11 den gebroken was, is ter vernieu- wing naar de fabriek de Atlas gezonden. Gedurende den stilstand is het personeel werkzaam geweest met het plaatsen der herstelde oliepijpjes op de pompbalansen, met het aanbrengen op het donkey van de koperen spuit met kraan en van de pijp tot afvoer van het overtollige voedingswater. Nadat door de stokers nog de koudwaterbak was Bchoongemaakt, zijn zij bezig geweest met het op- poelsen der machine en het verwen der niet blank gewerkte deelen van het donkey en der ketels. Door een metselaar zijn de binnenkanten van de fronfplaten der vuurhaarden met eenen vuurvasten steen bemetseld; ten einde water onder de vuurhaarden te houden zal men beproeven een waterdigte vloer te maken van klinkers, in sterke tras. Julij. Bij de werking van den Leeghwater op den 22sten Julij zijn de roodkoperen spillen van twee der balkleppen gebrokenwaardoor de werking gestaakt moest worden. De herstelling is onmiddelijk aan de fabriek de Atlas geschied, zoodat den 27sten de wer king kon hervat worden. Gedurende den stilstand is het personeel onledig gehouden met het in elkander zetten en met liout be- kleeden der twee door de heeren D. A. Schretlen en C°. gereedgemaakte zuigersmet het in orde bren- gen van het donkey, het schoonmaken der ketels en onder-vuurgangen en het oppoetsen en verwen der machine. Augustus. Door het personeel zijn de pompbalan sen stangen en kettingen schoongemaaktgeschrapt en daarna met koolteerlak geverwd. Bij het schoon maken dier kettingen bleek dat er in drie eene schalm gebroken waswelke schalmen onmiddellijk door nieuwe zijn vervangen. Verder is men werkzaam met het aanbrengen der metalen geleistukken tegen de pompzuiger-armen. b. omtrent den Cruquius. Mei. In deze maand is de kleine stoompompmachine door het personeel in werkbaren staat en op 28 Mei ter ontlediging van den funderingsput in werking ge- bragt. Op 30 Mei is men begonnen met het uithalen der harten en zuigers uit de pompen, welk werk op den lsten Julij was afgeloopen, zoodat de kleine ma chine op den avond van dien dag weder buiten wer king is gesteld. Het personeel is verder werkzaam geweest met het verpakken van den ringvormigen stoom zuiger en het digtschuren van eenige kleppen. Het injectie-toestel dat voorziening vereischte is ge- heel afgenomen naar de fabriek de Atlas gezonden ter herstelling en van daar reeds terug ontvangen. Evenzoo zijn naar de Atlas gezonden om afgedraaid en geschuurd te worden de metalen kleppen en zit- tingen van het hydraulique en de balkleppen. Dijkgraaf en Heemraden zijn op 1 Junij aan den Cruquius vergaderd geweest, om de harten en zuigers der pompen op te nemen. (Zie't proces-verbaalWeek- blad N°. 25.) Junij. Door het personeel zijn in deze maand de beide luchtpompen verpakt. De herstelling der pomp- zuigers en harten wordt met kracht doorgezet en het is te voorzienzoo de daartoe noodige stukken tijdig ontvangen worden van de heeren Schretlen en C°. te Leiden, benevens het aan die fabriek bestelde nieuwe pomphart, de Cruquius ter bestemder tijd gereed zal zijn. Julij. De herstellingen aan de harten en zuigers door de werklieden van de heeren Schretlen C°. zijn voortgezet en op den 20sten Julij afgeloopen. Op den 13den is de kleine stoom-pompmachine in werking gebragt, om de harten en zuigers, die reeds gereed waren, in de pompbuizen terug te bren- genwelk werk op den 24sten was afgeloopen, waarna de kleine machine in den avond van dien dag buiten werking is gesteld. Overigens zijn door het personeel al de pompbalansen aan de buitenzijde van nieuwe bovenmetalen voorzien; de beide stoomzuigers geheel nieuw verpakt; het in- jectietoestelde stoomafvoerklep met zittingde bal kleppen met zittingen en kroonen en de evenwigtsklep van het hydraulique weder op hunne plaats gebragt, de voedingskleppen op de ketels met caoutchouc verpakt en al de rookkanalen schoongemaakt, waarna door een metselaar die kanalen weder zijn digtgemetseld. Op den 23sten Julij is door den aannemer C. de Jongh Cz. Jr. begonnen met het opruimen van den dam in de kruisvaartacbter den Cruquiuswelk werk op 3 Augustus geheel was afgeloopen, zoodat het werktuig op 4 Augustus geheel gereed was om te werken. Augustus. Door het personeel zijn in het ketelge- bouw al de nibren ter hoogte van 1 el boven den beganen grond gekoolteerdalsmede al het ruw be- werkte der ketels, van het donkey de machinedeelen beneden den vloer voor zooveel die daartoe vatbaar waren en de gedeclten der pompen voor zoover zij boven den stortvloer reiken. Met ijzerlak zijn geverwd de condensor, de pomp balansen en 4 pompkettingenterwijl de 4 overige kettingen met koolteer zijn besmeerd om te onder- zoeken wat het duurzaamste is. Op de kleppenkast van het donkey is een nieuw gegoten ijzeren deksel met pijp bevestigdwaarop geplaatst is de koperen kraan met slang tot het blus- schen der uitgehaalde vuren en het nat maken der steenkolen. Eindelijk zijn nog eenige kleppen ingeschuurd en is het werkingtoestel nagezien en hersteld. c. Omtrent den Lijnden. Mei. Door het personeel zijn de ketels en de ma chine schoongemaakt. De kwikmanometerdie ten gevolge van den vorst dezen winter gebroken wasis afgenomen en ter her stelling naar de fabriek de Atlas verzonden. Overigens is men werkzaam met het herstellen der pompzuigers. Door het personeel is nog gemaakt een boortoestel om de metalen zitting van de evenwigtsklep zuiver te kunnen uitbooren. Aan de heeren D. A. Schretlen C°. zijn besteld 30 stuks l'/2 Eng. schroefbouten met moeren ten dienste der pompzuigers. Junij. Het personeel is voortgegaan met het her stellen der zuigerstwee zijn hersteldeen derde is onderhandenzoo is men ook nog werkzaam aan den boortoestel. De aan de Atlas bestelde nieuwe kwikpot voor den manometer is ontvangen; ook de aan Schretlen C°. bestelde schroefbouten. Van G. van B ij 1 e v e 1 d te Haarlem zijn ontvan gen 12 stuks beukenplaten tot herstel der pompzuigers. Julij. Gedurende den stilstand van den Lijnden is het personeel voortgegaan met het herstel van zuigers het maken van den boortoestel en van schroef bouten voor de te herstellen zuigers. Op 21 Julij is de aannemer M. Geverding be gonnen met het leggen van den aarden dam in de hoofdvaart achter den Lijnden, die op den 27sten gereed was. De kleine stoom-pompmachine is toen in werking gebragt, doch door het breken op den 28sten van het dwarshoofd van den stoomzuigerstang is de werking gestaaktom het gebrokene ter herstel ling aan de Atlas te zenden. Op den 30sten terug ontvangen is de werking onmiddelijk weder aangevan- gen, nadat alvorens door den Lijnden het water zoo diep mogelijk was uitgepompt. De funderingsput lag op den 3lsten Julij droog en men is toen dadelijk begonnen met het uithalen der zuigers en harten. Augustus. Het personeel is met kracht voortgegaan

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 1