WEEKBLAD van 1861. Vrijdag, 15 December. Rijnland. A A N LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. HoofdredacteurC. E. DE CLERCQ. -T->v tjp -ft HAARLEMMERMEER, t'X N Abonnementen worden aangenomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam J. J. VAN BREDERODE,Haarlem bij den Heer BRIEAENGAARDERte Ilaarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in het Rijk. P^"Sp1S 6' !U h.Ct, Ja3u E1,ke 3. Maanden wordt over 1»50 beschikt. Advertentien van 1-5 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts., 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco gescliicden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam VEREENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND gehouden in het Gemeenelandsliuis te Leiden, op Donderdag 28 November 1861, des morgens ten 10/2 ure. Tegenwoordig 22 Leden. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. De notulen der vorige geheime zitting worden met gesloten deuren behandeld. Vervolgens worden aan de vergadering de navolgende mededeelingen gedaan a. Besluit van Woerdenom kwijtschelding te ver- leenen aan de pachters der Zwammerdamsche brug, voor de nog versehuldigde pachtpenningen. b. Goedkeuring van Gedeputeerde Staten op de aangevraagde af- en overschrijvingen. c. De voorzitter deelt mede dat, volgens besluit der vergadering, de waarsehuwingen tot het betalen der achterstallige bundergelden, algemeen zijn rond- gezondentengevolge waarvan een derde dier achter- staanden betaald zijn gewordendat alsnu aan degenen die niet betaald hebben sommatien zullen moeten worden gezonden, en dat hij het wenschelijk acht dat de ver gadering eene Commissie benoeme, om te beoordeelen aan wien dwangbevelen zullen moeten worden uitge- vaardigd. Op voorstel van den heer de Clercq,wordt deze taak opgedragen aan dezelfde Commissie, welke zich vroeger bezig heeft gehouden met het onderzoek der bezwaarschriften tegen het gaarderboek, bestaande uit de heeren Blusse, Viruly, Verdegaal en den voorzitter. Thans is aan de orde de behandeling der ontwerp- begrooting voor 1862. De financiele Commissie brengt omtrent het door haar ingestelde onderzoek rapport uit bij monde van den heer de Clercq. Nadat de vergadering van dit rapport kennis ge- nomen heeft, gaat zij over tot de articulate behande ling der begrooting, waarbij de beschouwingen der Commissie in de eerste plaats worden overwogen. Als algemeene opmerking wordt door de Commissie aangevoerd, dat zij bij haar onderzoek gewenscht had gebruik te kunnen maken van de staten en bijlagen of wel van de berekeningen en ondergeschikte begroo- tingen der voorgenomen werken, waarop de cijfers gegrond zijn, welke voor elk artikel zijn uitgetrokken. Dat zij vermeent dat de overlegging van dergelijke staten, in de eerste plaats door art. 139 van het reglement wordt voorgeschrevenmaar ook zoowel ter rigtige beoordeeling der begrooting als in het belang eene geregelde administratebehoort te geschie- den, dat zij daarom dijkgraaf en heemraden uitnoo- digt, bij het indienen der begrooting voor 1863 aan dit verlangen te willen voldoen. De heeren Piek en Gevers bestrijden het nut dat uit dezen maatregel zou kunnen voortvloeijenen meenen dat de dienst daardoor zou kunnen belemmerd worden. De heeren Amersfoordt, Blusse en de Clercq verdedigen het voorstel der Commissie, hetwelk in stemming gebragt, met 18 tegen 4 stem- men wordt aangenomen. Uitgaven. Hoofdstuk I. Huishoudelijk Bestuur. Bij art. 6, Reiskosten van den hoofdopzigterstelt de Commissie voor, dat over de daarvoor uitgetrokken som niet eerder zal worden beschikt, dan nadat art. 83 van het reglement, waarbij de bezoldigingen en scha- deloosstellingen van het bestuur en de beambten ge- regeld worden, en waarbij alleen aan dijkgraaf en heemraden en den secretaris vergoeding van reiskosten worden toegekendaldus door de staten zal zijn gewijzigd, dat het ook aan den hoofdopzigter vergoe ding van reiskosten toekent. De Commissie erkent het wenschelijke dat aan den hoofdopzigter die scha- deloosstelling worden verstrekt, doch acht zulks thans in strijd met het reglement en is van oordeel dat voor alles het reglement door de vereenigde vergade ring behoort te worden eerbiedigd. In stemming gebragt wordt dit voorstel met 15 tegen 7 stemmen verworpen. Bij art. 10, Kosten voor het bijhouden van het gaarderboclemerkt de Commissie op dat de verhoo- ging van dezen post een gevolg is, van het vervallen der kadastrale bis-nummers, waardoor eene groote menigte mutatien ontstaan zijn. Zij stelt daarom voor aan dijkgraaf en heemraden het onderzoek op te dra- gen in hoeverre het hoogheemraadschap verpligt is, tengevolge van eene dusdanige administrative regeling de gevorderde regten te betalen. Hoofdstuk II. Kosten van openbare werken. Bij art. 22, Kosten voor het onderhoud der duinen wenscht de Commissie dat de bepaling gevoegd worde dat van die post geen ander gebruik zal worden ge- maakt dan tot het voortdurend goed onderhoud der zeewerende duinen vereischt wordt; en zulks, ten einde dijkgraaf en heemraden kracht te geventegen- over den hoofdopzigter, die steeds geneigd blijft om de geheele duinreep te beplanten, waartoe het hoog heemraadschap, volgens het oordeel van verscheidene leden der vergadering, geenzins verpligt is. De heer van Lennep stelt voor, dat, daar er steeds strijd blijft bestaan over de juiste uitlegging van art. 113 van het reglement, waarbij de zorg over de duinenaan de vereenigde vergadering wordt opgedragende Staten hierover zullen worden geraad- pleegden tevens dat het voor het onderhoud der duinen voorgestelde cijfer van 5000 met/ 3000 worde verhoogd. De heer P a 11 a n d t ondersteunt dit voorstel. De heer Blusse bestrijdt hetzelve. De heer Viruly wenscht wel het geheele duin te beplantendoch is tegen de verhooging van dien post. De heer Amersfoordt meentdat omtrent een zoo belangrijk punt hier niet ligtvaardig mag beslist worden en dat een daartoe strekkend voorstel schrif- telijk had behooren te worden ingediend. Ten slotte wordt het voorstel van Lennep met 14 tegen 7 stemmen verworpen, en dat der Commis sie met 12 tegen 9 stemmen aangenomen. Art. 35. Onderhoud van Rijnlands gebouwen. De Commissie wenscht dat door dijkgraaf en hoogheem- raden een voorstel worde gedaantot verkoop van eenige woonhuizen staande in het dorp Halfweg welke ten onregte begrepen zijn geworden in het be sluit der vergadering, waarbij de verkoop van den huize Zwanenburg c. a. tot nader order werd uitgesteld. Met algemeene stemmen wordt hiertoe besloten. Art. 37. Kosten bij verhuringen en aanbestedingen. De Commissie stelt voor, dezen post ad 250.te schrappen aangezien volgens een besluit bij de be handeling der vorige begrooting genomen de kosten op de aanbestedingen door de aannemersen die bij verhuringen door de pachters moeten gedragen worden. Overeenkomstig dit voorstel wordt besloten. Omtrent verschillende artikelen in dit hoofdstuk begrepen, werden zoowel door de Commissie als door andere leden der vergaderinginliehtingen gevrnagd en ook mededeelingen gedaanwaarna het geheele hoofdstuk, behoudens de wijziging van artikel 37 wordt aangenomen. Hoofdstuk III. Las ten. Wordt aangenomen. Hoofdstcjk IV. Renten en aflossing van schuld en pensioenen (niet uitgetrokken). Op voorstel van den voorzitter wordt bij dit hoofd stuk een zesde artikel gevoegd volgnommer 40 a belegging van gelden. Aan het bestaan van dit artikel werd bij de loopende dienst behoefte gevoelddaar de gelden voortspruitende uit den verkoop van vaste goederen en de belegging van die gelden niet be- hoorlijk konde worden verantwoord. Dit artikel wordt voor memorie uitgetrokken. Hoofdstuk V. Andere uitgaven in de vorige hoofdstukken niet begrepen. Art. 45. Verplegingskosten van personen, krachtens Rijnlands keuren tot gevangenzetting veroordeeld. Naar het oordeel der Commissie bestaan er geen termen waarom voor dit artikel gelden zouden moeten wor den uitgetrokkendaar van het hoogheemraadschap geene restitutie van dergelijke kosten kan gevorderd worden. De veroordeeling en gevangenzetting heeft plaats naraens den Staat en gaat geheel buiten het bestuur van Rijnland om. De voorzitter zegt dat hij, zoo mogelijk, gaarne de hier geraamde uitgave van Rijnlands kas besparen zaldoch het komt hem eenigzins gewaagd voor, de post voor nihil uit te trekken. De vergadering besluit daarop den post te behou- dendoch dat daarover niet zal worden beschikt dan nadat de verpligting daartoe duidelijk aan dijk graaf en hoogheemraden zal zijn gebleken. Hoofdstuk VI. Buitengewone uitgaven. Art. 46. Aanleg van nieuwe werken. De Commissie had gewenscht dat, gelijktijdig met deze begrooting, ook voorstellen waren ingediend omtrent het verbree- den en verdiepen van de Waddingervliet en den Rijn bij Katwijk. Zij herinnert, hoe reeds in de memorie van toelichting, behoorende bij de begrooting van 1860, deze werken als zeer aanstaande werden toe- gezegdterwijl nutwee jaren laterhet nog bij beloften blijften geene daden spreken. Zij onder steunt verder de voorgestelde beeindiging der verrui- ming van de Warmonder Leede en de Does watering daar deze een noodzakelijk gevolg zijn van de ge- deeltelijke verbeteringen welke in de beide voorgaan- de jaren aan deze afvoerkanalen zijn ten uitvoer ge bragt; zij meent evenwel te moeten blijven aandrin- gen dat bij het ondernemen van werken als de hier bedoeldede vergadering in de gelegenheid worde gesteld de kosten van het geheel te kunnen overzien ten einde die te kunnen overstellen tegen het nut dat daardoor waarschijnlijk zal kunnen worden ver- kregendaar toch elke verbetering van welken aard

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1861 | | pagina 1