I - 20 LANDBOUW-WERKTUIGEN, Marktberigten If AFKOHDIGOG. TE n U UK: HoUTRIJK EN PoLANEN. VERKOOEIJVG Bij J. NOORDENDORP, Pijpenmarkt te Amsterdamzijn nog enkele Exemplaren voorhanden van: Bij den Boekhandelaar C. M. van GOGH Leidschestraat, te Amsterdam, zijn nog enkele Complete Exemplarenvan de beide eerste Jaargangen van dit TFEEKBLAB verkrijgbaar ingenaaid in half linnen banden voorzien van Re gister, voorjf 4 per Jaargjmg^ WATEBHOOOTE, NATUURLIJKE WATERONTLASTINQ as WERKING per STOOMTUIGEN in HET HOOGHEEMRAADSOHAP VAN RIJNLAND BOEZEMIIOOGTE op den middag A. P. in Ellen IIOOGTE van het BUITENWATER niet betrekking tot A. P. in Ellen SLUISGANG. b. Grootstb Yerval in Ellen STOOMTUIGEN. a. Urcn. Delf IJ land II Haifweg. Spaarhdam. IJssel Gonda. R [INLAND. Noordzee Kattvijk. Spaarn dam. Haifweg. Gouda Katwijk. Uren Werkine AANMERKINGEN. B 1 hoogste Vloed. hoogste Vloed. hoogste laagste Vloed. I Ebbe hoogste Vloed. laagste Ebbe. 25B-5- 0.40 s- 0.4-2 0.50 De sluizen waren gednronde deze week steeds op den middag geopend, waarom alle waarnemingen van don boezem bij sluisgang zijn gedaan. 401-f- 0.47 S- 0.47 38fl -s- 0.40 -t~ 0.45 -s- 0.38 0. 54 0. 71 0. 54 0. 68 33 U- 0.14 METEOEOLOGISCHE WAARNEMINGEN, gedaan in den HAARLEMMERMEER-POLDER CRUQUIUS. LIJNDEN KkUISDORP. Verdamping £2 K z >s LEEGHWATER. Rcgen. Verdamping. vo. 8u. av. 8 u. <5 O OO f3 av. 8u. 18 u 0.— n 0. 25 19 0.— 0.— 0.— 0.04 20 0.10* 0.— 0.— 0.04 21 0.— 0.15*! 0.15 0.35 22 0.20 0.30 0.— 0.— 23 0.60+ 0. 20+ 0.— 0.— 24 0.90 0.30 0.— 0 25 0.20 11 1 0.— 2.95 J, 0.83 0.— 0.20 0.— 0.14 0.60 0.50 0.45 av. 8u. vo. 8u vo. 8 u, 0.— 0.— 0.— 0.— 0.60 0.50 0.75 V erdamping. Regen. Verdamping. vo. 8 u. av.8 u. vo. 8 u. av. 8u. vo. 8 u. av. 8 u. u 0- u 0.— 11 0.27 0.30 0. 20 0.— 0.— 0.— 0.30 0.—J 0.20§ 0.22* 0.— 0.14 0.30 O.-j 0.10{ 0.— 0.05* 0.13 0.23 0. 0.-5 0.10? 0.20? 0.— 0.— 0.30 0. 04 0.28? 0.25? 0.— 0.— 0.30 0.20 0.28 0.— 0.20 0.30 0.35 II 0.38 0.13 11 1.99 1. 76 2. 00 Barometer. Thermom. Fahrenh. vo. 8 u. n 763.48 757.17 753.90 754.20 758.36 753.72 756.20 na. 2u. 76 LOO 756.53 752.47 753.93 758.60 754.14 755.17 WATEBHOOOTE •7- A. P. in Ellen. IN DE RINGVAART LEEGH- WATER, CRU QUIUS LIJN DEN. AALS- MEER. IN DEN POLDER LEEGH- WATER. CRU QUIUS LIJN DEN. KRUIS DORP. VENN, DORP. 18 0,51 0.54 0.57 0.50 4.76 4.75 4.79 4.76 4.76 19 0. 56 0.60 0.61 0.54 4.75 4.73 4.79 4.74 4.75 20 0.58 0.60 0.65 0.58 4.73 4.72 4.79 4.74 4.75 21 0.58 0.61 0.57 0.58 4.72 4.71 4.79 4.73 4.74 22 0.60 0.62 0.67 0.60 4.73 4.73 4.78 4.73 4.75 23 0.58 0.61 0.65 0.58 4.73 4.74 4.81 4.74 4.75 24 0.56 0.6) 0.58 0.56 4.76 4.81 4.96 4.82 4.79 25 0.52 0.55 0.58 0.54 4.80 4.87 5.02 4.87 4.82 WE BEING der STOOMTUIGEN LEEGIIWATER. CRUQUIUS. LIJNDEN. Te zamen Alzoo per minuut a ii n Slagen. Slagen. Ph Slagen 17724 50 17724 u 5. 908 BURGEMEE8TER en WETHOUDERS van Haar- lemmtrmeer brengen bij deze ter kennisse van de In- gezetenendat het Kohier der GRONDBELASTING Bienst 1862 op den 8sten Januarij 1862, door den Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Hol- land is executoir verklaard. En herinneren een iegelijk, dat geene reclamatien tegen den Aanslag, ingevolge de Wet, zullen worden aangenomendan die binnen drie maandenna de Bekendmaking van het executoir verklaren der Ko- hieren en due voor of op den 21 den April aanstaande, zullen zijn ingeleverd; wordende mitsdien een ieder aangemaand, ter voorkoming van zijne sohade, binnen den gemelden tijdzyne Eeclamatie in te leveren bij den Controleur der Divisie, met overleggmg van eene Buplicaat-Kwitanliewegens de voldoening van hetgeen hij tot den dag zijner reclame schuldig is. En opdat niemand hieromtrent eenige onwetenheid voorwende, zal deze worden afgekondigd en aange- plakt waar znlks behoort. Gedaan te Haarlemmermeerden 21 Januarij 1862. PABST, Voorzitter, D. EGGINK, Secretaris. EEN LANDMANS-WONINGJEmet ruim een Bunder Best Teelland, onder Aalsmeermet ge- frankeerde Brievenonder lett. A Z, te bevragen bij den Boekhandelaar J. J. van Brederode, te Haarlem-, en EENE WONING, met 50 Eoeden Land voor een Arbeider met klein Gezin, met uit- zigt in vasten dienst bij een Boer te komenin Persoon te bevragen bij W. BIJL, bij den Lijnden, te Haar lemmermeer. op Dingsdag 4 Eebruarij 1862 des voormiddag ten 10'/2 ure, in het Logement het Huis ter Hart, ten overstaan van den Notaris C. J. G. DE BOOIJ, van eene nette en goed onderbouden INBOEDEL als ook Gemaakl Goud- en Zilverwefken hetgeen ver- der te koop zal worden aangeboden. Alles nage- laten door Mej. M. J. Stoffels, weduwe van den Heer H. J. de Vries, in leven Makelaar aldaar. Maandag, 3 Februarij 1862, voor een ieder te zien van 10 tot 3 ure. Nader onderrigt is te bekomen bij den Makelaar J. EITSEMAte Haarlem. MET de laafste verheteringen vooemien als: STOOMPLOEGEN, GEAAN- en GEAS-MAAI- WEEKTUIGEN, ZAAI-MACHINES van 6 tot 16 Eijen; Dito SCHOFEELPLOEGEN en DOESCH- MACHINES, HAKSELSNIJDEESWORTELKNEU- ZERS en BOONEN- en HAVERBREKERS, Enz. Enz. zijn te verkrijgen bij KEYSER SWERTZ, 95 Blaauwburgwal. Amsterdam. 1. STUKKEN, betreffende het Regtsgeding omtrent de Grondbelasting in den Haarlemmermeer-Folder Uitgegeven door C. M. Bronkhuyze, C. E. Heyn- sius en J. A. Pol0.75 2. BESCHOUWINGEN omtrent het gescbil aangaande de Grondbelasting in den Haarlemmermeer-Polder naar aanleiding van de gedrukte stukkendoor C. E. IIeyNsiusf 0.60 av. 8 u.|vo. 8 u. 766.85 760.50 755.70 752.43 755.76 756.30 755.17 WATERHOOGTE en WERKING der STOOMTUIGEN in den 11A A11T ,F, MM LB Mvv u _p n up pg U°.8 20M 14°.7 34°,2 85°.4 40°.2 37°.4 na. 2u. n 19°.0 20°.7 21°.7 39°.6 36°.9 46°.6 42°.l AANMER KINGEN. Naar gissing omdat de bak van den ver- dampinga me ter stuk is. Sneeuw. t Nevel. Mist. Amsterdam29 Januarij. Granen en Zadf.n. Tarwe onveranderd; 127 ffi bonte Poolsche /370. Rogge in een doen; 119 ffi Petersb. 251. Koolzaad 1 1 lager- ge- nnge Dantziger Rubs tot f 67 gedaan. Olie. Raap- dade- ^jk,®n ?R. leverlI|g lager afgegeven; op 6/w./43f; Vliegend 42j. Lijn- dadelijk onveranderd; op 6/w. 354 Vlie»end 34£ Hennep- op 6/w. 40|Vliegend 394. -1 Koemsn. Raap- per 1040 stuks 85 a 90. Lijn- per 104 stuks/12 a 15. Delft, 23 Januarij. Boter onveranderd; lste kwal f 63 a 64, 2de kwal. 58 a 62. Haarlem, 27 Januarij. Granen. Witte Tarwe/ 8 75 a 9,50. Rogge/ 7,75. Garst 6,40. Haver f 2 75 a/4,25. Paardenboonen 7,75. Bruine Boonen 15. Hoorn, 25 Januarij. Vee. Aangevoerd: 9 Paarden 45 a 160, 35 Kalveren 5 a 16, 120 Schapen 7 a 20, 60 Varkens 6,50 a 15, 4 Zeugen 15 a 31, 120 Biggen 4 a 6, 250 Kippen 40 cents a/ 1, 3500 Eenden 25 a 80 cents Eijeren: 2100 Kippen- 2,75 a 3, 700 Eenden- 3,25 a 4. Leiden, 25 Januarij. Vee. Aangevoerd: 37 Koeiien. 72 Kalveren, 41 ^Schapen. Verkocht: 7 vette Koeijen 145 a 210; 24 vare dito f 86 148; 52 vette Kalveren 24 a 68 7 magere dito 3 a 7,50; 32 vette Ooijen f 14 a 26. Boter. Verkocht: 4240 Ned. ffi. lste kwal. f 53 a 57; 2de kwal. 50 a 52 per Vat; 1,32J a 1,42£ en 1,25 a'l,30 per Ned. ffi. Purmerende 28 Januarij. Kaas. Kleine 24,50. Aan de Stads Waag zijn gewogen 34 stapels of 7360 Ned. ffi. Vee. 360 Schapen en Lammeren, met vlugger handel 50 vette Kalveren, de handel was minder vlug, tot 75 cents 1,10 per Ned. ffi; 42 nuchtere dito /7a 16, vlug; 36 vette Varkens 42 a 49 cents per Ned. ffi, matig vlug; 2 magere dito tot 10 a 13 en 6 Biggen 3 a 446 Runderenvlugger 8 Paarden. Botterdam, 27 Januarij. Vlas sedert het laatste berigt met belangrijken handel tot vaste prijzen. De scheepvaart nog riiet hersteld zijnde, onlbraken de gewone binnenlandsche toevoeren; aan benoodigden is bij gerijf gedaan. Granen en Zaden. Tarwe. Per 2400 kilo (126, 127 ffi) Hongaarsche 335. Rogge. Per 2250 kilo (126 127 ffi) nieuwe Koningsb. 275150/2 ffi Petersb. 265145/2 ffi Archangel 255. Betuwsch Koolzaad 70. Nieuw In I. Henriepzaad 280. Lijnzaad. Zeeuwsch Zaai- met weinig aanvoer; le sodrt 110 a 112 St., 2e soort 104 a 106 st. per Dortsch aclitendeel. Zierikzee23 Januarij. Meekrappen. Teelt 1862: 2/1 Meekrap 25£ a 27 1/1 dito 25£ a 27 Onberoofde 25 a 27 Mullen 4 a 9. Drukkerij van Bonga C°. Amsterdam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 4