WEEKBLAD van 1862. Vrijdag, 7 February. W. 6. Derde Jaargang Rij nland A A N LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Abonnementen Hoofdredacteur: C. E. DE CLERCQ. IIAARLEMMERMEER, worden aangenomen bij do Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschestraat, te Amsterdam, 3. J. VAN BREDERODE,Haarlem, bij den Heer BRIEVENGAARDER te Ilaarlemmermeer en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in het Rijk. He Prijs is f 6,in het Jaar. Elke 3 Maanden wordt over f 1,50 beschikt. Advertentien van 15 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts., behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco geschieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. foorstel omtrent de Aimbachten. (Slot.) De artt. 23 en 24 bevatten do lijzondere bepalin- (jen gevorderd door de opheffing der Ambachten van Soe.term.eer, Zegwaart en Slompwijk. Art. 23. De voorzitters der besturen van den Nieu- wen drooggemaalcten polder onder Soetermeerden G'-roo- ten drooggemaalcten polder van Slompwijk en den Palen- steinsclien polder onder Zegwaart, maken sints de af- kondiging dezer verordening uit, het bestuur van: 1°. het Elleboogsche Verlaat, gelegen onder de ge- meente Zegwaart, tusschen de Leidsche wallenvvatering en de molenslootbij den bovenmolen van den Palen- steinschen polder2°. het Stompwijksche Verlaat, gele gen onder de gemeente Slompwijktusschen de Starre- vaartswatering en de Stompwijksche vaart, en 3°. de tusschen beide verlaten gelegen vaart of vaarten met de kunstwerken tot afvoer van water. Elk hunner geniet uit dien hoofde eene bezoldiging van/15. tenvijl de onkosten van bestuur de 5.niet mogen overschrijden. b. De kosten van onderhoud en beheer worded door de sub a genoemde polders geza- menlijk gedragend. i. door elk hunner voor zulk aandeel als de onderlinge verhouding der hieronder uitgedrukte bundertalen aangeeft, als: den Nieuwen drooggemaaklen polder van Soetermeer, voor 572.15.39 bund.den Grooten drooggemaalcten polder van Stomp- wijkvoor 397.11.98 bund., en den Patens teinschqn polder onder Zegwaart, voor 354.82.60 bunders. c. Het sub a ingestelde bestuur treedt in de regten en verpligtingendie het ambacht van Soetermeer tegenover den Driemanspolder bezit op of tot vaste geldelijke bijdrage. d. Jaarlijks worden de rekening over het afgeloopen jaar en de begrooting over het loopende jaar vastgesteld door de daartoe bij open- bare aankondiging14 dagen vooruit, opgeroepen vergadeiing van ingelanden van de genoemde drie pol ders, die op deze vergadering hun stemregt mondeling uitoefenenkrachtens de in die polders geldende lijst der stemgeregtigde ingelanden en op gelijken voet als bij de artt. 23, 24 en 25 van het algemeen polder- reglement in Zuid-Holland wordt aangegeven. De meerderheid der tegenwoordige stemmen beslistof bij staking van stemmen de voorzitter. e. De vast- stelling der rekening en begrooting heeft uiterlijk plaats 14 dagen voor die van de begrooting van elk der genoemde drie polders. Elk der genoemde polders brengt op zijne begrooting als vaste post zijn aandeelvolgens letter b, en keert dit binnen 14 dagen na de betaling van den omslag, aan het be stuur bij letter a ingestelduit. g. Het bestuur bij letter a ingesteld is bevoegdonder goedkeuring van Gedeputeerde Statenna aankondiging en ter visie legging der ontwerpen, bij keur, regelen te stellen voor het onderhoud door de daartoe verplig- ten, van de vaart of vaarten, gelegen tusschen de beide sub a genoemde verlaten, en verdere policie- bepalingen te makenwelke in het belang dier vaart of vaarten en verlaten worden gevorderd. h. Het waakt door schouw als anderzins voor de nakoming dier keuren. Elk zijner leden is bevoegd tegen de overtreders proces-verbaal op te maken. Art. 24. a. De voorzitters der besturen van den Nieuwen drooggemaalcten polder onder Soetermeer, den Grooten drooggemaalcten polder onder Slompwijk en den Soeiermeersclten meerpolder, maken sints de afkondi- ging dezer verordening, uit, het bestuur over het Meersche verlaatgelegen onder Slompwijken den duiker met de beschoeijngen aan het begin der Riag- sloot van den Soetermeerschen meerpolder, bij den boven-molen onder Soeterwoude. Elk hunner geniet uit dien hoofde eene bezoldiging van /10, tenvijl de onkosten van bestuur de 5 niet mogen overschrij den. b. De kosten van onderhoud en bestuur worden gezamenlijk gedragen door den Nieuwen droog- gemaakten polder onder Soetermeer en den Grooten drooggemaaklen polder onder Slompwijk, d. i. door elk hunner voor zulk een aandeel als de onderlinge ver houding der hieronder uitgedrukte bundertalen aan geeft, als: den Nieuwen drooggemaakten polder onder Soetermeer voor 182 bunders; den Grooten droogge maaklen polder onder Slompwijkvoor 489 bunders. c. Het ambachtsbestuur van Soetermeer draagt onmid- dellijk na de benoeming van art. 8, aan het sub a van dit artikel genocmd bestuur, alle zijne regten over, die het bezit op yaste bijdrage tot onderhoud der genoemde werkenvan den Soetermeerschen meerpolder en den Driemanspolderd. Jaarlijks worden de rekening over het afgeloopen jaar en de begrooting over het loopende jaar vastgesteld door de daartoe bij openbare aankondiging, 14 dagen vooruit, opge roepen vergadering van de ingelanden van de sub a van dit artikel genoemde polders, die op deze ver gadering hun stemregt mondeling uitoefenen krachtens de in die polders geldende lijst der stemgeregtigde ingelanden, en op gelijken voet als bij de artt. 23, 24 en 25 van het algemeen polder-reglement in Zuid- Holland wordt aangegeven. De meerderheid der tegen woordige stemmen beslistof bij staking van stemmen de voorzitter. e. De vaststelling der rekening en begrooting heeft plaats 14 dagen voor die van de begrooting van elk der sub b van dit artikel genoemde polders. Elk der sub a van dit artikel genoemde polders brengt op zijne begrooting, als vaste post, zijn aandeel in de begrooting van d en keert dit bin nen 14 dagen na de betaling van den omslag aan het bestuur bij letter a ingesteld, uit. g. Het be stuur bij letter a ingesteldis bevoegdonder goed keuring van Gedeputeerde Statenna afkondiging en ter visie ligging der ontwerpenbij keur policie-be- palingen ter beveiliging van het bij a genoemd ver laat en duiker te maken. h. Het waakt voor de nakoming dier keuren. Elk zijner leden is bevoegd tegen de overtreding procesverbaal op te maken. Bijzondere bepaling betreffende het Ambacht Oestgeest. Art. 25. a. In afwijking van art. 4 verblijft tot 1°. Jan. voor de opheffing van het ambacht Oestgeest aan het bestuur van dat ambacht het schouwen van de wateren gelegen binnen de volgende grenzenalsVan de sluis der Pastoorswateringgelegen ten noorden van het dorp in den bestraten Ileerenweg, de buitenzijde van den Oestgeesterdijk, westop daarna, als die dijk bij zuiderlijker rigting, de namen verkrijgt, eerst van de Rijsjes en voorts van den Valkenburgerweg, de buitenzijde dezer wegenvoorts de buitenkant van den Hoogen Morschdijk, oostop tot den singel van Leyden, aan de Morschpoort; dan het singelwater noordop tot op den Marendijk nabij de Marepoort, de buitenzijde van den Marendijk tot nabij den spoor- weg; yandaar de buitenzijde der kade van den Marendijkschen polder tot de Stokdammersluisvan die sluis de buitenzijde van den Marendijk tot den Warmonderwegvoorts die weg tot de buitenkade van den Hofpolder; dan de buitenzijde van gezegde kade, om het perceel n°. 153, sectie C, ten zuiden en ten vvesten. Vandaar loopt de grens in noordelijke rigting tot den zuidkant van het Oestgeesterkanaal voorts daar langs en westoptot de Zandsloot en volgt deze sloot op den oostkant tot den Leijt- of achterweg. De buitenzijde van dien weg is voorts de grens tot de scheiding van de perceelen sectie C, n°. 72 en 73, behoorende tot het landgoed Dijkzigt om die scheiding en den zuid- en westkant van den grooten vijver langs te gaan en aan den noordwest- hoek van dat landgoed op den bestraten Heerenweg en langs dezen tot de sluis van de Pastoorswatering te komen. b. Het ambachtsbestuur drijft evenzoo tot het genoemde tijdstip schouw pver alle sluizen bruggen, heulen en duikers binnen het ambacht ge- legeDwelke door de daartoe verpligten worden ondcrLouden. c. Boven het onderhoud der werken in art. 7 bedoeld, blijft het ambacht Oestgeest tot 1°. Januarij voor zijne opheffing belast met de vol gende werken, als: de sluis en steenen brug in den straatweg van 's Gravenhage naar Amsterdam bij het Katwijksche kanaal.; de sluis en houten brug in den Marendijk en de Poelwatering; de Wolsloot; den steenen duiker in den Oestgeesterdijk nabij de Kamp- huizerwatering, den steenen duiker op het einde der Kroftsloot bij de herberg de Kroot2 houten duikers, de een in den Valkenburgerweg nabij de Kroon, en de ander in den Hoogen Morschdijk, voorbij de tuin van A. Outshoorn den Oegstgeester- of lagen en hoogen Koelputterdijkden Hofdijk en den Marendijk. d. Op 1° Jan. voor de opheffing van het ambacht treedt in het leven het waterschap, genaamd: de ge- meene omringing onder Oestgeest, waarop bij deze toe- passelijk wordt verklaard het algemeen Rcglemcnt voor de polders in Zuid-Holland. Voor het geval dat Gedeputeerde Staten van Zuid en Noord-Holland het verkieslijker achtendat het gemeenschappelijk werk der beide Staten zich beperke tot hetgeen alleen van gemeenschappelijk belang kan worden geacht, met overlating van hetgeen slechts het belang van eerie provincie betreft aan de regeling dier Staten, is een tweede ontwerp van gemeen- scbappelijke verordening voorgedragen en eene wij- ziging in de eerstedie alsdan uitsluitend voor de ambachten in Zuid-Holland wordt voorgesteld. In de zaak zelve worden echter hierdoor geene belangrjjke veranderingen gebragt. VEREENIGDE VERGADERING VAN RIJNLAND gehouden in het Gemeen-landshuis te Leiden op Zaturdag 25 Januarij 1862, des morgens ten 10 ure. Tegenwoordig 23 Leden. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. De navolgende mededeelingen worden daarop als kennisgeving aangenomen 1°. Goedkeuring der begrooting 1862 door Gedep. Staten van Noord- en Zuid-Holland. 2°. Het proces-verbaal der laatste kas-opneming aangevende een bedrag van 38,637.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 1