WEEKBLAD van 1862. Vrijdag, 14 February. Derde Jaar gang, Rijnland. Haarlemmermeer-Polder. Haarlemmermeer A A N LANDBOUW, GEMEENTE- EN POLDER-BELANGEN GEWIJD. Hoofdredacteur: C. E. DE CLERCQ. BEPL ANTING. i. van den IJtogt tot aan de Hoofdyaart, met HAARLEMMERMEER, Abonnementen worden aangenomen bij de Boekhandelaars C. M. VAN GOGH. Leidschcstraat, te Amsterdam, J. J. VAN BREDERODE,Haarlem, bij den Hecr BRIEVENGAARDER te llaarlemmermotr en verder bij alle soliede BOEKHANDELAREN en POSTDIRECTEUREN in het Rijk. De Prijs is 6,— in het Jaar. Elke 3 Maanden wordt over 1,50 besehikt. Adyebtentien van 1—5 regels 50 Cts.elke regel meer 10 Cts., behalve 35 Cents Zegelregt bij elke plaatsing. Alle Toezendingen moeten franco gescbieden aan den Hoofdredacteur, te Amsterdam. In bet afgeloopen jaar werden door Rijnlands slui- zen te Spaarndam geschut 19,280 schepen of 1457 meer dan in 1860. De vaart door de Groote sluis is het sterkst toegenomennamelijk met 975 sche pen, een bewijs dat het baggeren van eene geul voor die slnis in het Y gunstigen invloed heeft uit- geoefend. De bruto-ontvangst der sluisgelden beliepals volgt Groote Sluis. Kolksluis. Kleine Sluis. Sluis-, doorhaal- brug-, Zondags- en nachtgeld. 2741.31s 2853.78 658.95 Lantaarngeld voor Rijnland 144.70 Dorps - lantaarn geld 98.96 Armengeld 90.473 305.77s Rooigeld 202.81 1616.03 396.91s 45.12s 15.04 33.50 89.48s 3179.30 5271.46 842.10 Met het oog op de aanstaande verpachting van de bovenbedoelde sluizen is het misschien niet onbelang- rijk hierbij te voegen, dat het getal geschutte vaar- tuigen in de tien laatste jaren heeft bedragen, als volgt GESCHUTTE VAAKTUIGEN. Jaren. Groote Sluis. Kolksluis. Kleine Sluis. Te zamen. 1852 8775 8134 3892 20801 1853 8079 7738 3482 19239 1854 8206 7667 3614 19487 1855 8075 7171 3748 18994 1856 8020 7006 3429 18457 1857 7696 6615 3600 17911 1858 7016 5958 3534 18508 1859 5690 8832 3509 18031 1860 2713 11859 3251 17823 1861 3688 12231 3361 19280 SLUISGELDEN. Jaren. Groote Sluis. Kolksluis. Kleine Sluis. Te zamen, 1852 7564.60 1853 6999.60s 1354 7087.40 1855 6860.25 1856 1857 1858 ,6759.45 6620.20 ,6029.55 1859 ,,4937.80 1860 ,,2309.15 1861 3179.30 3754.00 984.24 12302.84 3478.40 885.07 11363.07s 8321.08 917.61 11326.09 3177.63 954.90 10992.78 2998.66 869.95 10628.06 2763.11 913.46 10296.77 ,,2547.68 863.12 9440.35 ,,3884.38 876.50 9698.68 5065.11 814.32 8188.58 5271.46 842.10 9292.86 eiken en esschen boomenop onderlinge afstanden van 6 el, vvaartoe 80 stuks noodig zijn, alien aan den Cruquius voorhanden. c. van de Hoofdvaart tot aan den Ringdijk oost- zijde met iepen en esschen boomen op onderlinge afstanden van 6 el, waartoe 143 stuks vereischt worden alien aan den Cruquius voorhanden. 2°. het beplanten van den oostelijken Hoofdweg aan het Venueperdorp langs de dorpsgronden en aan het Kruisdorp langs de dorpsgronden en langs kavel J Jn°. 2met wilgen pootenop onderlinge afstan den van 6 el, waartoe 150 stuks noodig zijn, alien aan den Cruquius of aan den Lijnden aanwezig. 3°. het planten aan den Lijnden van 15000 stuks boet-esschen en 15000 stuks boet-iepentusschen de kolenloods en den Yeldweg, die alien door den aan- nemer moeten worden geleverd. 4°. het digt maken van de open vakken in de hagen aan den Cruquius met ligustrumop onderlinge afstanden van 1 palm die door den aannemer moet worden geleverd. De populieren en iepen moeten zijn als in het vorige bestek omschreven (zie Weekblad n°. 3). De boet-esschen en boet-iepen ter lengte van 5 palm de ligustrum ter hoogte der hagen, waarin zij moeten worden ingeboet. De wijze van planting is dezelfde als voor die van den Yenneperdwarswegbehalve dat de grond der gaten niet met beer en meermolm wordt vermengd. De boet-esschen en boet-iepen moeten worden ge- plant op bedden van 4 boompjes op eene rij op onderlinge afstanden van 7 palm. Tusschen 2 bed den moet een pad van 4 palm worden onderhouden en de grond moet 5 palmen diep worden omgespit. Indien in de maand Mei 1863 zich onder de boo men doode of kwijnende bevinden, wordt den aan nemer voor eenen iep/1,50, voor een populier 1 voor doode boet-esschen of iepen 1 cent per stuk van zijne aanneemsom gekort. Minste inschrijver was J. Copijn, te Maartens- dijk, voor 1755.de aanneming is eckter niet gegunduithoofde die som verre overtreft het be- drag, waarover de polder voor dit doel thans kan beschikken. perceel J. Bos, te Haarlemmermeer 217.90 8ste perceel Stern en Cie.te Haarlem 238.60; 9de perceel E. P. Wester veld, te Haarlem 147 2.r— De beplantingenwelke op 3 Eebruarij door het Polderbestuur zijn aanbesteed, zijn: 1°. het vervangen van de doode boomen op den Rruisweg, door levende. - a. tusschen de Ringvaart achter Heemstede en den IJtogt, met populieren boomen, op afstanden van 5 el, waartoe 277 stuks noodig zijn; terwijl er 80 minder behoeven te worden geleverd die aanwe zig zijn. 2e 3e 4e 5e 6e Eenige benoodigdheden voor de dienst der stoom- tuigen van 1862 zijn op 7 Eebruarij aanbesteed, in 9 perceelen le Perceel, Lijnolie, menie, loodwit en dergelijken. Teer en pek. Kaarsen en zeep. Bezems, boenders, borstels en dergelijken. Lampenglazen, lampenlint en dergelijken. Kolenschoppenvijlen, spijkers en der gelijken. Steen en kalk, Touwwerk. Olie en talk. 7e 8e 9e Minste inschrijvers waren: voor het lste perceel J. Swens en Cie., te Haarlem 133.25 2de per ceel D. Ye en en Cie., te Haarlem 12.75; 3de perceel E. P. Wester-veld, te Haarlem 342.- 4de perceel W e d. H. J. W i lie m ste Haarlem 73.05; 6de perceel niet ingeschreven6de perceel W, Messchaert enZn.t te Hoorn 148,70; 7de Den 5 Eebruarij jl. is een groot gedeelte van de boerderij en aanhoorighedenbewoond door den land- bouwer A. Domburg, sectie BB, kavel 9, door brand vernield. Door de spoedige, ijverige en onvermoeide pogin- gen der brandmeesters met de brandspuit n°. 3ge- plaatst sectie DDkavel 3 heeft men het aanhoorige gebouw kunnen beveiligen en het vee, benevens een groot deel der meubelen kunnen redden, en was men den brand spoedig meester. Toen zeer korten tijd na het uitbreken van den brand de spuit der gemeente aankwamwas die van den beer Amersfoordt reeds in werking; deze is toen echter uit voorzorg terstond naar de Badhoeve teruggebragt. Men roemt zeer de bereidvaardigheid en medewer- king van velen bij den brand en de goede ordedie tijdens het onheil werd in acht genomen. De oorzaak van den brand wordt toegeschreven aan het werpen van niet goed uitgedoofde asch op eene zeer gevaarlijke plaats. De boerderij was verzekerd voor 10,000, het graan voor 5000, het vee voor 2000 en de meubelen, bouw- en werkgereedschappen voor/3000. Bij den Burgerlijken Stand zijn aangegeven: van 4 tot 11 February 1.862. GEBOREN: Hendrik, zoon van C. Braak en C. van Tol. Albertus, zoon van H. J. Tiggeloven en Mi van Troijen. Saartje, dochter van H. Bakker en G. van Vliet. Jakobus, zoon van F. Groenewegen en C. W. Hoogenboom. Maria Elizabeth, dochter van M. van Kerkhof en G. Klomp. Snzanna Alida Cornelia, dochter van D. Rijnenberg en J. H, Veenendaal. Pieter, zoon van C. Kooy en A. Zuidland. Anthonie, zoon van A. van Kooten en A. Smit. Maurits, zoon van J. E. Verveer en E. van Leeuwen. Cornelia, zoon van J. van Bakel en C. van Opzeeland. - Abraham, zoon yan C. Rupke en J. Hofman. OVERLEDEN: Martha, oud 4 wekendochter van J. G. Boerlage en M. Stokman. Bastiaan den Haan, ond 62 jaren, weduwnaar van J. Holleman. Pieter Anthonie, ond 19dagen, zoon van Jacoba Boekhout. Dielof Ploeger, oud 36 jaren, ongehuwd. ONDERTROUWDJan Stans met Johanna Cornelia Klapwijk. GEHUWD: Geene. Het bestuur van den Polder van Nootdorp heeft besloteu om de stoommachineswelke thans dieuen ter afmaling vau het water in dien polder, te ver- koopenen die te vervangen door stoommachines zoo als die gebruikt worden op den polder vau Piju- acker en op den zuidpolder van Delfgaauwdaar deze laatsten zoo voortreffelijk aan het doel beantwoorden. In het verslag van de zitting van den gemeente- raad van 30 Januarij 1862 (n°. 6, p. 23) komen een paar onjuiste opgaven voor. De vroegere hulpschool op sectie E, kavel 16, was door den heer «vafl Egm^iid getaxeerd op 500 en daarentegetr door den taxateur van de heeren Dijserinck en Buis op 300. De som in de bus op het raadhuis gevonden be- draagt 47.18s, in pkats van 18.87s, zoo ek opgegeven werd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 1