- 26 Landbouw. GELIGTE PATENTEN IN Haarlemmermeer. Agenten van brandwaarborgmaatschap- pijen Aannemers Agenten van veefondsen Artsenijmengers Broodbakkers Bierslijters Broodslijters Broodverkoopers Bierverkoopcrs Bode van begrafenisfondsen Doodgravers Debitanten van loterijbriefjes Diligence-Ondernemers Doodkistenmakers Doodkleedenverhuurders Eijerenverkoopers Genees-, heel- en verloskundigen Gemaakte kleederen verkoopers Gestvei koopers Kroeghouders Karremans Kooplieden Korenkoopers Koek- en beschuitbakkers Korenmolenaars Kle&renmakers Kuipers Koper- en blikslagers Koffij- en theeschenkers Kramers (inlandsch) Logementhouders Loodgieters Metselaars Molenmakers Melkverkoopers Makelaars Meekrapfabrieken Notarissen Opzigtcrs Pachters van bruggen Ploegers Rietdekkers Smeden (grof, hoef, kagchel en sctaerp) Schippers Schepenjagers Schilders en glazenmakers. Slagters Stalhouders Slijters Schoen- en laarzenmakers Slaapsteehouders Steenbakkers Scheepmakers Schatters of waardeerders Scheepsbevrachters Timmerlieden Tappers Uitdragers Verhuurders van paarden en rijtuigen Vrachtrijders Vischverkoopers Vleeschhouwers Verhuurders van zakken Veeartsen Wijnverkoopers Winkeliers Wagenaars Wagenmakers Zadel- en gareelmakers. Zeeftenmakers Billardliouders Touwverkoopers Zaakwaarneuiers Turfverkoopers Spek- en meelverkoopers 10 16 21 69 19 65 27 39 109 32 40 1 2 2 1 120 1 10 6 7 1 4 II 40 70 12 64 Bij de vele belangrijke statistieke opgaven, die wij reeds omtrent de gemeente Haarlemmermeer hebben kunnen gevenis deze staat van geligte patenten in de laatste zeven jaren een gewigtig bijvoegsel, wijl men daaruit een goed overzigt verkrijgt van de nij- verheid, die zich nevens den landbouw in deze °-e- meente ontwikkelt. Door de verschillende wijze waarop dikwijls de patentwet wordt toegepast ontstaat wel eenige on- regelmatigheiddoch die bij meer algemeene vergelij- king van minder invloed is. Er zijn echter natuurlijk niet zoo veel neringdoenden als er patenten worden geligt, wijl vele "personen meerdere patenten bij de verschillende beroependie zij waarnemenbehoeven. HET POKKEN VAN PAARDEN IN Haarlemmermeer Onder de verschillende onderwerpen die als lijzaak voor den landbouwer voordeel kunnen opleverenbe- lioort ook zeker de paardenfokkerijen bij de ver- wachting dat veel land in de Haarlemmermeer, nog vele jaren onder den ploeg zal moeten worden ge houden, en dus veel paardenwerk zal vereischen verdient dit onderwerp alhier bijzondere behartiging. Intusschen moet deze tak van nijverheid met oor deel en kennis gedreven worden, indien zij die winsten zal opleveren waarvoor zij vatbaar is, en moet men daartoe vooral trachten te teelen die producten die geldelijk voordeel kunnen aanbrengen. Te meermalen ziet men dat een landbouwer zijne meest bejaarde merrie uitkiest, die als maar half werk kunnende verrigten voor de voortteeling toch nog vol- doende wordt geacht, en bij den hengst, waar hij voor het minste geld te regt kan; uit welke veree- niging dan een paard ontstaat dat op 4 of 5 jarigen leeftijd zelden meer dan 200 kan gelden. Dusdanige fokkerij kan, wanneer men nog de ge- breken in aanmerking neemt die aan het veulen kun nen opkomennimmer voordeel aanbrengenen is nergens dienstig toe dan om door den eigenaar, voor veel vermorst voeder, dat beter had kunnen worden verbruikt, eindelijk een zeer klein sommefje geld te doen beuren. Hij, die daarentegen zijn belang goed verstaat, fokt niet dan uit eene in alle deelen beste en deugdzame merriebrengt dezelve bij een fiksehen hengstwiens afstammelingen men als beste veulens heeft kunnen waardeerenen verzorgt het veulen vooral wanneer het gespeend wordt, zoodanig dat het aan het groeijen blijft en genoegzame kracht verkrijgt om zich later goed te ontwikkelen. Iloezeer wij het gebruik van de haverkist steeds voorstaan, zoo is echter de haver voor het veulen in het eerste jaar meer noodig en nuttig dan op twee en driejarigen leeftijd, en het komt er voornamelijk op aan om te zorgen dat er, hetzij bij het speenen, hetzij later geene stremming in den groei ontstaat, maar de ontwikkeling geregeld en krachtig plaats hebbe. Indien men dan zoodoende paarden verkrijgt, die fiks aan de maatgoed geleedbest op de beenen en eenigzins sierlijk zijn, zal het ter markt niet aan in- en uitlanders ontbreken die dezelven voor goede prijzen en met graagte zullen koopen. Zoo, en zoo alleen, kan de fokkerij voordeel af- werpenen hij die het middel niet weet te vinden om geldsicaardige paarden te fokken, zal meer ver- standig en voordeelig doen het fokken te stakenen het jonge paard dat bij hem in de weide eene scha- delijke plaats inneemt, door een stuk hoornvee te vervangen. De plaatsen in ons vaderland waar ook de fokkerij het beste verstaan wordt en waar men het keurigste is op de keuze van merrien en hengstenzijn ook die plaatsen waar de meest geldswaardige paarden worden geteeld, gelijk de provincieu Friesland, Gronin- gen en een gedeelte van Utrecht kunnen bewijzen. Een boer is al spoedig tevredenwanneer hij een veulen verkrijgt, dat eenmaal in staat is om zijn werk te verrigten dat hij van een paard moet eischen en waarvoor een paard van/ 100 a/150 voldoende is, doch wil zich niet overtuigen dat het meer voor deelig zou zijn geweest om een paard voort te brengen van 400 dit te verkoopen en het paard van min- dere waarde, doch voor zijn werk voldoende, weder in te koopen. De bijval, die te beurt is gevallen aan eene poging dezer dagen gedaan om de paarden-fokkerij in de Meer op het regte spoor te brengenen de premien welke daartoe zijn bijeengebragtzullen, zoo wij hopen, een gewenscht resultaat hebben, en indien het mag gelukken om soortgelijke ondersteuning en aanmoediging ook in volgende jaren te bestendigen mag men verwachten dat men hoe langer zoo meer van het belang zal overtuigd worden dat men geene paardensoorten moet fokkendan die op de markten het meest waardig zijn. BFebruarij 1862. v. W. C. Aan een berigt der heeren W. en C. Voute ont- leenen wij het volgende omtrent den meekraphandel in het afgeloopen jaar. De prijzen, waartoe het gewas van 1860 aan de markt werd gebragt, waren matig en naar mate de aanvoeren daarvan ruimer werden, nam de handel ook in levendigheid toe. Spoedig waren de prijzen cirka 2 gestegen, doch daar alle omstandigheden zoo als zeer beperkte oude voorraad, een geregelde afzet van het fabriekaat en vooral eene zeer vaste stemming op de Fransche markt, medewerkten om alien koopers het grootste vertronwen in te boeze- menwerden de omzettingen bij deze rijzing niet minder belangrijk. Iutegendeel werden de inkoopen steeds^ voortgezeteenigen tijd bleven de prijzen daarbij op hetzelfde standpunt (circa 30 voor On- beroofde), doch bij voortdurende vraag gelukte het den producenten ook langzamerhand de inwilliging hunner hoogere vorderingen te bekomen, zoodat eene nieuwe rijzing van circa f 2 de prijzen in de maand December op 32 bragt. Dit is het hoogste cijfer dat bereikt werd, wel werd hier en daar voor enkele exquise vaten een hoogere prijs besteed, maar dit waren uitzonderingen. De invallende winter was oor- zaak, dat de aanvoeren afnamen en eindelijk ophiel- den en gedurende den stilstand, die daarvan het gevolg was, werd de stemming kalmer, zoodat men spoedig gemakkelijker en zelfs 1 lager te regt kon koraen, De handel was echter in de maanden Oc tober tot December zoo levendig en belangrijk ge weest dat de meeste koopers zich van een groot gedeelte van hetgeen zij noodig hadden reeds in die maanden verzekerden. Toen de scheepvaart weder open en de aanvoeren weder geregeld plaats hadden hielden enkelen zich geheel terug, terwijl de meeste koopers slechts langzaam huune inkoopen voortzetten en slechts dan, wanneer zij meer toegevendheid bij de verkoopers vonden. Daarbij kwam nog, dat het onzekere vooruitzigt in de staatkundige gebeurtenis- sen reeds in de maanden Februarij tot April ongun- stig werkte en aan menigeen ernstige bezorgdheid inboezemde. De prijzen gingen dus in dat tijdvak gestadig achteruit, en was de prijs voor Onberoofde in het laatst van April weder op 26 gevallen. De schokdoor de Amerikaansehe gebenrtenissen aan den handel gegeven, heeft zeer ongunstig op dit artikel gewerkt, en van April af tot aan het tijdstip dat het nieuwe gewas (1861er) aan de markt kwam, ging er, met uitzondering van kleinigheden, hoegenaamd niets in Meekrap om. De ongunstige geruchtendie over het gewas van dit jaar reeds vroegtijdig liepenhoewel overdreven als altijd, bleken toch later niet zonder grond te zijnwant de oogst van dit jaar zal klein zijn en schatten wij de opbrengst daarvan, naar de geloof- waardige opgaven die wij daarover ontvingenop circa 7000 vaten, dus circa 3000 vaten minder dan in het vorige jaar. Deze omstandigheidhoe geschikt anders ook om eene belangrijke rijzing te weeg te brengen, bleef zonder eenige uitwerking en de markt was in eene bepaald flaauwe stemming, toen de eerste partijtjes driejarige Racijn in Augustus werden aangevoerd. De prijs, die daarvoor bedongen werd, /18, ruim 5 lager dan in het vorige jaar op gelijk tijdstip, levert daarvan het bewijs. Spoedig ontwikkelde zich tot dezen prijs kooplust, en wat zoo werd aangeboden vond geregeld koopers, zelfs kwam langzamerhand eene verbetering in den prijs tot standzoodat goede zuiver bewerkte driejarige Racijn weldra niet onder /20 a 20£ te koopen was. De handel verkreeg echter op" verre na niet de uitbreiding der vorige jaren, van Racijn werd betrekkelijk weinig aange boden wat eensdeels veroorzaakt werd door de min- dere opbrengst van het gewas, anderdeels daardoor dat de producenten bij deze lage prijzen voor de wortels, met meer voordeel konden stampen, waar toe de meesten ook spoedig overgingen. Nadat de geregelde aanvoeren van Racijn ophiel- den werden nog hoogere prijzen besteed. Eene partij van 60/m. K°. driejarige in den "VVilhelmina-polder gegroeidbragt in veiling 20$ a20$ op, en later werden nog enkele partijtjes tot /21, zelfs 21$ verhandeld, terwijl op de laatste marktdagen het weinige dat aangeboden werd, meestal op/22 werd gehouden. De eerste vaten gestampte kwamen in September aan de markt, langzamerhand zijn de aanvoeren be- langrijker geworden. De kwaliteit van het nieuwe gewas is zeer ongelijkdoch over het algemeen geno- men is die krachtiger dan die van het vorige en in het uiterlijk ook helderder. De eerste partijtjes wer den verhandeld tot/ 25, doch toen zich plotseling vraag voor uitvoer naar Amerika ontwikkelde, onder- gingen de prijzen bij vrij belangrijken handel eene langzame rijzing van circa 2. De vraag voor uit voer blijft geregeld aanhouden en vinden goede zui- vere soorten steeds koopers. In de laatste weken werd voor binnenlandsche behoefte ook wat meer gedaan evenwel is dit nog van zeer weinig beteekenis. Het is onmogelijk om over den toekomstigen loop der prijzen met zekerheid een oordeel te vellen. Zonder de amerikaansehe gebeurtenissendie nu reeds sedert maanden den geregelden afzet van het product der fabrieken in den weg staanzouden alle gronden aanwezig zijn om voor de prijzen van Meekrap eene V.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 2