Y ERE DELING DER TARWE. PlJBLIEKE BESTEDING, belangrijke prijsverhooging te verwachten. Wij zouden daarvoor alleen behoeven aan te voerendat de voor- raad van oude gewassen nagenoeg geheel is opge- ruimd, en dat de kleine oogst van dit jaar onder gewone omstandigheden op verre na niet toereikend zoude zijn om in de behoefte te voorzien. Maar dit valt geheel weg, zoolang de stand der zaken in Amerika niet van dien aard wordt, dat met het ver- trouwen ook meer levendigheid in den handel terug- keert. Naar ons inzien kan het thans alleen de vraag zijn, zullen de tegenwoordige prijzen zich staande houdenof moeten zij op een lager standpunt terug- komen om geheel in verhouding te zijn met de om standigheden. Onze meening daarover isdat de prijzen, zooals zij thans zijn, weinig veranderingen zullen ondergaan, natuurlijk die afwijkingen uitge- zonderd, die bij een artikel als dit onvermijdelijk zijn. Lagere prijzen verwachten wij bepaald niet, vele producenten zullen zich terughoudenen anderen die hetzij uit gewoontehetzij om andere redenen hun product geregeld aan de markt brengen en ver- koopen, zullen daarvoor steeds nemers vinden, en bij de kleinere opbrengst van het gewas is het niet te voorziendat zich zulk een onverkoehte voorraad zal ophoopen, dat dit belangrijk op de markt zou kunnen drukken. Deze meening laten wij niet gelden voor de goede en mooije fijnedeze zijn afhankelijk van de meer of mindere vraag voor uitvoer naar het Noorden en als die zich vertoont, dan is de keuze zoo beperktdat eene verhooging van prijs daarvoor niet kan uitblijven. Eene omstandigheiddie over het algemeen gunslig op het artikel zoude werken zoude een vermeerderde vraag voor het fabrikaat zijn, doch die zal ook vooreerst wel blijven binnen de grenzen der behoefte. De Meekrapkultuur in de Noord-Hollandsche polders levert in dit jaar ook niet die resultatendie in de voorgaande jaren verkregen werden. De opbrengst is aldaar ook belangrijk minder dan in de vorige jaren. Het produkt van deze kultuur wordt in den regel als Racijn in den handel gebragt en heeft steeds dezelfde prijzen bedongen als voor de Zeeuwsche tweejarige besteed wordt. De hoogste prijzen worden voor het best bewerkte en zorgvuldigst gezuiverde goed betaalden kan de zorg daarvoor aan de pro ducenten in hun eigen belang niet genoeg worden aanbevolen. 0verzigtaanwijzende de fluctuation in de prijzen der Meekrap voor de nieuwe en jarige soorten: Onleroofde: bij den aanvang der teelt 1839 1842/43 1844/45 1846 1847 1848 1849/50 1853 28 a 34 29 45 27 25 19 23 28 25 31 22 18 15 17 24 1854/5519 a 25 1856 1857 1858 1859 1860 1861 27 31 22 23 28J: 25 30 33 24 26 30 27 Er zijn verschillende merkwaardige voorbeelden be- kend van den langen tijd dat varkens zonder voedsel kunnen leven; het volgend feit had onlangs plaats. Bij een boer was een beste zeug zoek geraakt en nergens te vinden. Een voile maand daama vond men het dier bij het afsteken van een strooschelft in staande houding tusschen het stroo en een schutting vastgeklemd. Hoewel zeer vermagerd was en bleef zij in het leven. De heer Ha lie t, te Brighton in Engeland, heeft sints twaalf jaren zeer veel tijd en moeite besteed, om de opbrengst der tarwe te verhoogen door eene zorgvuldige keuze van het zaaizaadom op die wijze eene veredeling der tarwe te verkrijgeneveneens als men die bij de verschillende veesoorten in Engeland heeft te weeg gebragt, Hij koos voor dit doel de roode Nurserij-tarwe waarvan hij in 1857 twee aren van een akker plukte. Deze beiden aren bevatten 87 korrels, die hij den 17den December korrel voor korrel op een afstand van 1 palm plantte. Eene der fraaiste planten gaf 10 aren, met 688 korrels; met dit zaad werd het volgende jaar een nieuwe proef genomen, daar men van de veronderstelling nitging, dat de ver meerderde opbrengst het gevolg was van eene sterkere groeikracht. In 1859 verkreeg men ook van een korrel een plant met 17 aren, welke 1190 korrels, alzoo elk gemiddeld 70 bevatte. Den 19den September 1859 werd weder het zaad van deze 17 aren uitgeplant en uit een korrel van de schoonste dezer aren oogste men in 1860 eene tarweplant met 39 aren en 2145 korrels. Van dit zaad verkreeg men weder in 1861 eene plant met 5 2 arenwaarin gemiddeld 7 0alzoo te zamen 3640 korrels. Een der aren was 22 Ned. duimen lang en bevatte 123 korrels. Bij deze proefneming verkreeg men dus telkens eene hoogere opbrengst, gelijk men uit de volgende staat kan zien. lengte korrels aantal der aar. per aar. aren. 1857 oorspronkelijke aar 9 Ned. dm. 47 1858 de schoonste aar ..15% 79 10 1859 idem 19% 61 22 1860 onvolkomen aren door den natten zomer 39 1861 de schoonste aar 22 123 52 De Engelsche berigtgever verzekert, dat die opgaven volkomen juist zijn en dat hij zelf korrels en aren van de verschillende jaargangen gezien heeft. Buiten- dien ontving de heer H a 11 e t een aantal' brieven van personendie van deze tarwe gezaaid hadden en ten voile over de verkregen uitkomst te vrede waren. Daarbij verdient het opmerking, dat de grond rondom Brighton een ondiepe, arme kalkgrond is, zoodat men die hooge opbrengst aan de wijze van kultuur en het uitkiezen van het zaaizaad en niet aan de bijzondere vruchtbaarheid van den grond verschuldigd is. Dit toont echter aan wat men nog van eene stel- selmatige veredeling onzer kultuurgewassen voor het verkrijgen eener hoogere opbrengst van den grond kan verwachten. Tot nu toe heeft men in den land- bouw nog te weinig partij getrokken van de mogelijk- heidom door het uitkiezen van het zaaizaad en het konstant maken van speelsoortenden aard van het gewas te wijzigen. Bij den tuinbouw en de bloeinen- teelt heeft men in dit opzigt veel meer verrigt; in de meesten onzer groenten en andere tuinvruchten is de in het wild wassende plant, waarvan zij afkom- stig zijn, naauwelijks meer te herkennenal die tal- rijke, verschillend gekleurde varieteiten eener zelfde bloemensoort zijn door kunst verkregen. Bij verschil lende landbouwgewassenals b. v. de aardappelen de boonen, kennen wij eveneens een aantal speelsoorten of varieteitenmaar zij zijn meer het gevolg van het toeval, namelijk van het verschil in grond, klimaat, wijze van kultuur enz.dan dat zij opzettelijk kunst- matig zijn verkregenmet het bepaalde doel om eene varieteit te verkrijgen, die de voor ons nuttige eigen schappen der plant in de hoogste mate vereenigt. De zoogenaamde veredeling der planten zoowel als van de dieren is toch niets anders, dan het ontwikkelen van enkele eigenschappen of deelen ten kosle van anderen. Zoo is b. v. de mangelwortel niets anders dan eene plant met een onnatuurlijk groote wortelhals; bij de aardappelen is het vermogen om te bloeijen en zaad te geven, bij verschillende soorten geheel verloren gegaan, enz. Door den bekwamen, onlangs overledenzaadhandelaar en kruidkundige V i 1 m o r i n te Parijs is laatst nog een merkwaardig voorbeeld geleverdhoever men het hierin kan brengen. Hij heeft getracht het suikergehalte van den suikerbeet- wortel zoo hoog mogelijk op te voerenaanvankelijk bedroeg dit slechts 8 a 10 pCt.hij heeft dit door het telkens zaadwinnen der suikerrijkste planten tot 15 a 20 pCt. opgevoerd, en zelfs enkele exemplaren verkregen die 25 pCt.* bevatten. Uit het hierboven medegedeelde blijkt, dat een dergelijke veredeling ook bij onze gewone kultuurge wassen mogelijk iswij kennen danrvan ook wel vele speelsoortenmaar die onderling al zeer weinig ver- schillen en althans in nut en opbrengst niet belang rijk van elkander afwijkensoorten echter met dubbeld zoo lange arendie driemaal zoo vele korrels bevatten, als die welke wij tegenwoordig kennen en verbouwen zijn wel de aandacht waavd; en die proefneming be- wijst wel dat men in slechts vier jaren eene derge lijke uitkomst kan verkrijgen, maar niet dat dit het uiterste is, waartoe men komen kan. Dergelijke proefnemingen eischen meer zorg en geduld, dan arbeid en geld; zij kunnen dus door ieder landbouwer die in de zaak belang stelt genomen worden, en het ware zeer wenschelijk dat velen er zich op toelegden om eens te zien welke uitkomsten in dit opzigt bij onze verschillende gewone landbouw gewassen kunnen verkregen worden. Het behoeft slechts op kleine schaal te geschieden en men heeft daarbij alleen den eenvoudigen regel op te volgen om telkens tot zaadplanten te nemen die, welke de eigenschappen waarom men het gewas verbouwt in de meeste volkomenheid bezitten, terwijl men voor een wijden stand der planten, goede kultuur en vrucht- baren grond behoort te zorgen. VOEDERING DEE PAARDEN MET Haksel en gebroken Haver. Naar aanleiding van het hierover mede gedeelde in dit Weekblad 1861 n°. 49, was de heer J. Bo eke van Groningen zoo welwillend ons eenige mededee- lingen te doen omtrent de kosten van deze voeder- bereiding, welke ook tijdens zijn beheer, op de boer- derij Onvermoeid Vooruit, van den heer baron B. A. van Yerschuer, in den Haarlemmermeer-Polder plaats vond. Met twee stroosnijders en twee haverbrekers door stoom gedreven, kon op eenen dag al het voeder gereed gemaakt worden, dat de 50 paarden in acht dagen verbruikten. De kosten der bereiding waren als volgt Een man tot het vullen der haverbrekersdie daarbij tevens de haver van en naar den zolder bragt 1. Twee man tot het inleggen van stroo in de stroosnijder2. Een jongen tot het wegscheppen van het haksel,,0.50 Een man een halve dag tot het aanhalen van het stroo in de nabijheid der stroosnijders 0.50 Het 7paards-stoomwerktuig verbruikte, wan- neer het deze vier werktuigen in beweging bragt, ongeveer 1 ned. mud steenkolen per dag 1. Dagloon van den Machinist,,1.20 Olie en rente van het stoomwerktuig en de andere werktuigen1.80 Te zamen 8. Zoodat de kosten van voederbereiding van elk paard voor eenen dag slechts twee centen bedroegen terwijl de besparing der waarde aan voedsel volgens die op- gave 0.18 was, en dus als zuivere winst dezer voedingwijze 0.16 per paard en per dag overblijven. Wij vestigen de aandacht op een zeer belangrijk opstel van den heer G. J. Hengeveld, veearts en leeraar aan 'srijks veeartsenijschool te Utrecht, voor- komende in de Landbouic-Courant van 16 January j. 1. waarinnaar aanleiding van een verschrikkelijk voor- val in Erankrijk, door de onkunde van personen, die zich voor veearts uitgaven, veroorzaakt, de geschie- denis en de tegenwoordige toestand van de veeartsenij- kunde in Nederland duidelijk worden uiteengezet en de groote wenschelijkheid wordt bewezenom overal bekwame en geschikte veeartsen te hebben. Wij bevelen de lezing vooral aanaan hendie nog niet zijn overtuigd van het groote belang, om door ver- eeniging van krachten en welwillende medewerking deze goede zaak voor de gemeente Haarlemmermeer tot stand te brengen. Blijkens het aan den gemeenteraad van Groningen thans overgelegd verslag omtrent de administratie der vuilnis over het afgeloopen jaar (welke tak van beheer daarzooals bekend issedert eenige eeuwen reeds goed geregeld is)heeft die bron van inkomsten voor de gemeente bedragen de som van 47,498,471. Tot die gunstige uitkomst, waarmede ook de belangen der openbare gezondheid gemoeid zijn, draagt sinds de laatste jaren ook bij het afzonderlijk verzamelen en verkoopen der ier welke uit de stads mestplaats afvloeit en vroeger in de stads wateren stroomde. Eene halve ton gouds ongeveer als opbrengst van hetgeen elders vaak enkel een lastpost iskan voor andere gemeenten wel tot aansporing strekken de taak beter ter hand te nemendan dikwerf plaats heeft; Heden beviel voorspoedig van eene welgescha- pene DOCHTER, M. DEOS geliefde Echtgenoote van L. T1NHOLT HaarlemmermeerPredikanl. 11 Eebruarij 1862. tot het doen van EENIG AARDEWERK bij de Tweede Kebk met Pastobij voor de Hervormde Gemeente van Haarlemmermeer. Deze Besteding zal bij inschrijving geschieden op Dingsdag den 18 Eebruarij 1862, 's middags ten 12 urein de Herberg van den Heer KNOLte Haarlemmermeer, aan het Venneperdorpten over- staan van den Notaris YAN DER MOER, aldaar gevestigd aan het Kruisdorpten wiens Kantore het Bestek en de Yoorwaarden ter inzage liggen. Aanwijzing in loco zal 2 uren voor de Besteding plaats hebben. ZEGT HET VOORT,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 3