it I® n m LANDBOUW-WERKTUIGEN, Marktberigten. 5 ■s s f B -2-3 3£ 2i i 3. 35 J e t n H m Openbare Verkooping. DE HENGST Bruinecht Vlaamschzwaar Werkpaard Het dekgeld is 5.— DE BRUINE HENGST Drukkerij van Bonga C°, Amsterdam, WATEEHOOGTENATUUBLIJKE WATEEONTLASTING en WEEKING der STOOMTUIGEN in HET HOOGHEEMEAADSCHAP van EIJNLAND. ec ec C3 w Ex* a CJ 5 B0EZEMH00GTE op den middag -t- A. P. in Ellen. H00GTE van het BUITENWATER met betrekking tot A. P. in Ellen. SLUISGANG. a. Uren. b. Grootste Yerval in Ellen. STOOMTUIGEN. AANMERK1NGEN. Rijnland. Delf LAND 1J Halfweg. IJ Spaarndam. IJssel Gouda. Noordzee Katwijk. Halfweg. Spaarn- dam. Gouda. Katwijk. Uren Werking. 1 CS CO S o."° ri CO T3 3 o o jf CO Ld 3 O 44 eo 'op 5 00 J hoogste Vioed. laagste Ebbe. hoogste Vloed. laagste Ebbe. hoogste Vloed. laagste Ebbe. hoogste Vloed. laagste Ebbe. a. b. a. b. a. b. a. b. 6ia o 15 1 CJ =V O eg 'J: CS 3 O O 31 1 2 3 4 5 6 0. 39 0.37 0.37 0.40 0. 39 0. 42 0. 44 0.41 0.39 0. 36 0.41 0. 38 0.41 0.48 0. 33 0. 28 0. 40 0. 31 0. 30 0. 30 0. 31 0.49 0. 48 0. 78 0. 50 0. 51 0. 50 0. 42 0. 50 0. 49 0.41 0. 49 0. 48 0.52 0. 44 0. 12 0.09 0. 16 0. 12 0. 09 0. 1! 0. 14 0.15 0.25 -t-0.02 -3- 0.07 0.16 -=- 0.03 0.22 -c-0.14 -f- 0.20 0.04 -5-0.44 -3.0.32 -5- 0.38 0.30 0.10 0.18 0.04 -5-0.12 0.17 -)-0.02 0.30 -5-0.04 -5- 0.22 0.03 -5- 0.45 -=-0.33 -=-0.60 0.20 --1.59 -- 1.60 1.30 1.32 -- 1.66 -- 1 64 --1.66 -- 0.32 0.31 0.09 -- 0.30 0.42 -- 0.46 -- 0.64 1.38 --1.30 -- 0.87 --0.90 -- 0.96 -- 0.86 -- 0.92 -5-0.10 -t-0.47 -5- 1.20 -5- 0.82 -5-0.86 -5-0.46 -5-0.80| s 0 0. 05 0.04 0 0. 10 i 6 0 4 0. 05 0. 04 0. 11 0 i i i s 1 0 0 0 0 0 0 0 11 4 0 0 0.37 0.12 0. 13 0. 06 0.14 24. 00 24. 00 19. 55 18. 55 24. 00 19. 60 18.35 18. 00 23.00 18. 00 18. 30 22. 15 19.30 17. 00 16. 34 17.21 22.23 19. 20 18.38 16.14 16. 55 METEOEOLOGISCHE WAAENEMINGENgedaan in den HAAELEMMEEMEER-POLDEE. pi 3 W H W t=H LEEGHWATER. CRUQUIUS. L IJ N D E N. KRUIS iDORP. AANMER- KINGEN. Regen. Verdamping. Regen. Verdampiug. Regen. Verdamping. Regen. Verdamping. Barometer. Thermom. Fahrenh. vo. 8u. av. 8 u. vo. 8u. av. 8 u. vo. 8u. av. 8 u. vo. 8u. av. 8 u. vo. 8u. av. 8u. vo. 8u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8 u. vo. 8 u. av. 8u. vo. 8u. na. 2 u. av. 8 u. vo. 8u. na. 2u. av. 8 u. 1 ii 0.— ii 0.30 ii 0.14 ii 0.49 n 0.— u 0. 50 ii 0.08 ii 0.76 ti ii 761.97 a ii 44°,4 2 0.40 0.25 0.10 0.45 0.40 0.— 0.10 0. 55 0.50 0.-— 1.00 0.50 0.27 0.17 0.10 0.37 765.69 765.19 765.29 40°.8 45°.7 45°.1 3 0.— 0.— 0.20 0.50 0.— 0.— 0.15 0.56 0.— 0.— 0.10 0.40 0.— 0.— 0. 25 0.80 765.20 766.07 766.89 45°.1 47°.1 46°.4 4 0.-3- 0.— 0.— 0.40 0.— 0.— 0.— 0.50 0.— 0.— 0.10 0.30 0.— 0.— 0.08 0.55 766.86 765.80 765.97 45°.0 46°.9 47°.1 5 0.50 0.80 0.20 0.80 0.50 0.57 0.50 0.33 0.25 0.25 0.35 0.75 0.33 0.45 0.28 1.07 760.40 759.17 760.80 46°.0 46°.9 43°.5 6 0.— 1.40 0.— 1.30 0.40 0.47 0.35 1 17 0.25 0.13 0.65 1.63 0.37 0.26 0.45 1.06 758.30 761.59 765.21 44°.8 39°.2 30°.7 V 0.— 0.— 1.40 1.25 0.— 0.— 0.90 1.12 0.— 0.— 1.50 1.80 0.— 0.— 0.53 0.50 768.43 769.58 773.11 24°. 6 25°.9 23°.4 8 0.— 0.90 n 0.— ii 0.95 II 0.— n 1.70 ii 0.— u 0.70 a 778.14 778.45 a 21°.7 25°.2 u 7. 80 2 43 7. 67 1. 38 11. 28 1. 93 7 50 WATEEHOOGTE en WEEKING der STOOMTUIGEN in den IIAAELEMMEEMEEE-POLDEE. C? WATERHOOGTE -=- A. P. in Ellen. WERKING der STOOMTUIGEN PS ti PS PS M 6h IN DE EINGVAART IN DEN POLDER LEEGHWATER. CRUQUIUS. LIJN DEN. LEEGH WATER. CRU QUIUS LIJN- DEN. AALS- MEER. LEEGH WATER. CRU QUIUS LIJN- DEN. KRUIS DORP. VENN. DORP. PS D U o Ph m 13 ~5 Slagen. d <u da S O A* m 13 <u Slagen. d o 5h da o p< en 13 QJ Slagen. 1 0.38 0.44 0.36 0.28 4.94 4.73 4.73 4.72 4.82 t 3* 8 9 5 5 1095 ii ii II ii 7 6 2 0.35 0.38 0.37 0.32 4.87 4.70 4.75 4.72 4.78 24 9 5 7 8 24 7 6 3 0.39 0.42 0.40 0.33 5.08 4.92 4.82 4.83 4.92 2* 9 8 0 6 18153 24 7 8 24 7 6 4 0.38 0.44 0.41 0.32 5.20 5.25 4.97 5.05 5.10 7^ 8 5 3406 14J 7 8 15850 24 7 6 5 0.41 0.50 0.44 0.32 5.12 5.06 5.05 5.02 5.04 u n ii u II u ii ii 24 7 6 6 0.39 0.45 0.50 0.38 4.97 5.03 5.15 5.03 5.00 u n ii ii U n u u 14 7 6 30526 7 0.38 0.44 0.48 0.43 4.88 4.92 4.96 4.95 4.92 V ii ii n II ii II a II ii u u 8 0.41 0.46 0.50 0.44 4.85 4.87 4.95 4.89 4.88 II n ii ii II n II ii II ii II Te zamen n ii 53 8 9 5 5 4501 18153 42| II 7 ii 8 a 15850 a 117| II 7 ii 6 n 30526 u Alzoo per minuut II 8 5 5.661 II 7 8 6.252 II 7 6 4. 329 ii ii II 9 5 5.708 II ii n II ii ii n De stilstand van den Lijnclen op 1 Februarij was noodig om onder het deksel van een der balkleppenkasten van het hydraulique eene nieuwe ring van caoutchouc aan te brengen. De werking van den Leeghwater op 3 en 4 Februarij met sleckts 8 pompenhad plaats om den hoogen stand van het buitenwater en den lagcn stand van het polderwater. Op Woensdag den 26 'Februarij 1862, des middags ten 12 ure, zal men, in de Herberg: De Gocden Leeuw", aan het Venneperdorpin de Haarlemmer- meerten overstaan van den Notaris J. L. VAN DEE MOEEpubliek veilen en verkoopen: Een HUISgeteekend N°. 551, met de daarbij behoorende SCHUUE en EEE, benevens een Perceel BOUWLAND, gvoot 3 Bunders 20 Eoeden, alles staande en gelegen in de Haarlemmermeeraan de Hoofdvaart, bij het Venneperdorp, Kadastraal bekend in Sectie E met Nz's. 322 en 362. De Gebouwen zijn te aanvaarden met 1°. Mei 1862, het Land dadelijk na de betaling der Koop- penningen. ZEGT HET FOORT. in Flaanderen met den Eersten Prijs bekroond en voor de Springdienst goedgekeurd staat ter beschikking bij A. BOK, in den Haarlem- mermeer-Folderhoek Spaarnwouderdwarsweg en Spie- ringweg, op Sectie E, N°. 1. Deze gelden moeten betaakl zijn vodr dat de HENGST mag worden voorgebragt. Met Mei is er dagelijks gelegenheid, om de MEEEIEN, die van elders komen, aldaar te doen verblijven tegen 50 Cents daags. ENGELSCH KOETSPAAEDENSLAGstaat weder beschikbaar bij DIEKEN, achter den Cruquius. Door bezigtiging zijner Voortbrengselenkan men zich aldaar van de hooge waarde van dezen Dek- Hengst overiuigen. MET de laatste verbeteeingen vooexien als: STOOMPLOEGEN, GEAAN- en GEAS-MAAI- WEEKTUIGENZAAI-MACHINES van 6 tot 16 Eijen; Dito SCHOEFELPLOEGEN en DOESCH- MACHINES, HAKSELSNIJDEESWOETELKNEU- ZEES en BOONEN- en HAVEEBEEKEESEnz. Enz. zijn te verkrijgen bij KEYSEE SWEETZ 95 Blaauwburgwal. Amsterdam. Amsterdam, 12 Februarij. Granen en Zaden. Tarwe prijshoudend; 128, 130 ffi bonte Poolsche 370 a 385. Rogge nagenoeg onveranderd bij kleinigheden122 fi? Pruis- sische f 252; 118, 119 6? Petersb. 248 a 251. Rock well iets hooger verkocht; 123 fi? Amersfoortsche/240; 115 fi? Holsteinsche 210. Koolzaad onveranderd; op 9 v. Olie in Sept. en Oct Lijnzaad in een doen; 107/108 ffi Koningsb. 330; 113® Odessa 380; 113/114 ffi Taganrog 375. Olie. Raap- dadelijk en op levering iets aangena- mcr; op 6/w. 44; Vliegend /42J. Lijn- dadelijk en op le vering williger; op 6/w. 35+ Vliegend f 34J. Hennep- op 6/w./40J; Vliegend/39£. Koeken. Raap- per 1040stuks 85 a 90. Lijn- per 104 stuks 12 a 15. Vee. Kalveren ie kwal. 60 a 80, 2e kvval./50 a 70, 3e kwal. 40 a 60. Schapen 20 a 24. Varkens 50 a 54 cents per Ned. ffi. Alkmaar, 7 Februarij. Kaas. Aangevoerd 19 stapcls of 3736 Ned. ffi prijzen onregelmatig. Delft, 6 Februarij. Boter genoegzaam onveranderd; Isle kwal. 62 a 63, 2de kwal. 58 a 61. Haarlem, 10 Februarij. Granen. Witte Tarwe7,75 a 11,75; roode dito /9,50 a 10,75. Haver 2,40 a 4. Garst/5 a 5,50. Paardenboonen f 7,75. Duivenb. f 8,50. 12 Februarij. Kaas. Zoetemelksche f 18 per 50 N. 8. Hoorn, 6 Februarij. Kaas. Ter waag gewogen van af 31 Januarij: dagelijksche weging 1 stapel of 260 fi?, Donder- dagsche markt 7 stapels of 1361 fi?, le zamen 8 stapcls of 1621 fi?. Hoogste prijs: Hooi- 25. 8 Februarij. Vee. Aangevoerd: 9 Paarden f 40 a 125, 30 Kalveren 3,50 a 7,50, 200 Schapen 8,50 a 21,50, 70 Var kens 7 a 25, 12 Zeugen 13 a 31, 160 Biggen 4 a f 6,50, 200 Kippen 45 cents a /1,30, 2500 Eenden 40 a 75 cents. Eijeren: 3000 Kippen- 2,75 a 3,25, 600 Eenden- /3a 3,50. Leiden8 Februarij. Vee. Aangevoerd: 28 Koeijen, 81 Kalveren, 152 Schapen. Verkocht: 7 vette Koeijen 145 a 225; 15 vare dito 94 a 158; 38 vette Kalveren 28 a 78 37 magere dito 3 a 9; 16 vette Hamels 18 a 26; 147 vette Ooijen /12 a 22; 2 magere Varkens 15 a 28; 10 Biggen /5 a 11. Boter. Verkocht: 3790 Ned. fi? lste kwal. 54 a 58; 2de kwal. 51 a 53 per Vat; 1,35 a 1,45 en 1,27£ a 1.32J per Ned. fi?. Purmerende 11 Februarij. Kaas. Middelbare 27,75, Kleine 27,50. Aau de Stads Waag zijn gewogen 55 sta pels of 14,044 Ned. fi?. Vee. 332 Schapen en Lammeren vlugger38 vette Kalve ren, tot 70 a 90 cents per Ned. fi?, vlug; 98 nuehtere dito 2,50 a 15, vlugge handel; 16 vette Varkens 46 a 52 cents per Ned.®, vlugge handel32 Runderen, vlugger; 9 Paarden. Rotterdam, 10 Februarij. Granen en Zaden. De onder- staande Artikclen waren heden als volgt te verkrijgen: Tarwe. Zeeuwsche en Vlaamsche 9 a 12; 125, 129 ffi Koningsbergor en Dantziger 400 a 405 f 2400 kilo; 128, 131 ffi Bovenl. Rhijn 355 a 370; 125, 126 fi? Archangel 300 a 310. Rogge. Zeeuwsche en Vlaamsche8,30 a 9,25; 122, 126 0? Komngsberger en Dantziger 247 a 257 2100; 119, 122 8 Galatz, Taganrog en Odessa 235 a 245 119, 124 fi? Archan gel en Petersburg 245 a 250; 150/2 ffi Nieuwe en Jaiige Dantziger 262; 126, 127 fi? Jarige Koningsberger 270. Boekweit. 140/2 ffi Noord-Brahandsche 232 a 234. Garst. Overm., Zeeuwsche en Vlaamsche winter/ 4,75 a 6,10; dito zomer/4,75 a 5,80. Haver. Overm., Zeeuwsche en Vlaam sche korte /2,75 a 4,60; dito lange 2 a 3,25. Erwten. Schokkers/ 9 a 13,75; Kleine Blaauwe 8,50 a 12,25; Witte 8 a 10,75; Geldersche Graauwe en Capucijnen 14 a 17,50; Zeeuwsche Graauwe en Capucijnen 8 a 13,50. Boonen. Krombekken/15 a 17,50; Walchersche witte/13,50 a 13,75; Zeeuwsche witte 10,50 a 13; Walchersche bruine 16 a 16,50; Zeeuwsche bruine/II a 15,75; Paardenboonen/7,50 a/8,80; Duivenboonen7,50 a 9,10. Kooizaad. Niet aan- geboden. Kanariezaad. Noord-Brabandsch 3 a 9,75. Vlas. De vraag blijft tot vaste prijzen aanhouden. Meekrap. Doorgaans waren de prijzen wel zoo hoog als de vorige week en is er zeer wcinig gedaan. De aanbiedingen wa ren tamelijk. Zierikzee, 6 Februarij. Meekrappen. Teelt 1862: 2/1 Meekrap 26 a 27£ 1/1 dito 26 a 27+ Onberoofde 26 a 27+ Mullen 4 a 9.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 4