- 45 - Maatscliapplj van Bjaiiclboiiw. |)r00rammft C. Melkvee. kalve moeten al de stoffen die in het dier of in de 1 plant aanwezig zijnook vroeger in het voedsel voor- handen zijn geweest, en plant noch dier kunnen groeijen zoo zij in het voedsel niet al de stoffen ontvangen die zij voor hunne ontwikkeling noodig kebben. Om de voorwaarden van den plantengroei te lee- t ren kennenwas het dus in de eerste plaats noodig de scheikundige zamenstelling der planten te onder- zoeken. Dit heeft tot de uitkomst geleid, dat de plantenhoe versckeiden ook van aard en vorm toch in zamenstelling zeer overeenkomenen men er siechts 19 enkelvoudige ligchamen of elementen in aantreftwaarvan de meesten steeds in iedere plant aanwezig zijn. Die stoffen laten zich eckter in twee voorname groepen scheiden. Als men eene plant verbrandt, dan neemt verre het grootste deel van de stof, die de plant zamenstelde, den gasvorm aan; het overige, de vuurvaste stoffen, blijven als asch over. Hetgeen bij het verbranden in de lucht ontwijkt is de zuurstof, de waterstof, de koolstof en de stik- stofbij ontleding der planten-asch vindt men daarin zwavel, phosphor, kalkmagnesia, potasch, soda, kiezelaardeijzer, chloor en eenige zeer kleine koe- veelheden van enkele andere grondstoffen. Het eerstgenoemde viertal stoffen vormt verreweg de hoofdmassa van de plantde asch bedraagt siechts eenige honderdste deelen van het gewigt der planten in groenen toestand. Vandaar dat men vroeger deze zoogenaamde ininerale grondstoffen van gering belang achtte en meende dat zij bij de voeding der plant eigenlijk niet in aanmerking kwamen. Naauwkeurige proefnemingen hebben echter geleerddat de plant geen enkele dezer bestanddeelen missen kan zoodat, wauneer er siechts eene ontbreekt al zijn ook de anderen in ruime hoeveelheid voorhandende plant zich niet gezond en krachtig ontwikkelen kan. Vooral geldt dit van de zaadvorming. Bij gebrek aan enkele van die grondstoffen kan dikwerf de plant nog ontkiemen en stengel en blade- ren vormenmaar geen volkomen zaad gevener wordt in het geheel geen zaad gezet of dit is on- volkomen en ongeschikt om op nieuw te kiemen. Daar dus al deze stoffen voor de voeding der plant noodig zijn, moet zij deze ook uit hare omgeving kunnen opnemen. {Wordt vervolgd.) De minister van binnenlandsche zaken heeft dezer dagen eenige ophelderingen gevraagd betreffende ingezonden declaration wegens gedane voorschotten voor onteigende, door kwade droes aangetaste paar- den. De minister wenscht aangetoond te ziendat de gevallen, waarin de onteigening werd toegepast zeer dringend zijn geweest, dat is dat de onmiddel- lijke afmaking het eenige middel was, om de besmet- ting te vooi'Komendat het derhalve niet mogelijk was, om de verspreiding der ziekte (kwade droes) op andere wijze dan door onteigening te voorkomen dat de aangifte en afzondering of opsluiting, gewild bij de artt. 459 en 460 Code Penal, waardoor de overbrenging van de besmetting gekeerd kan worden, tijdig hebben plaats gehadzoo niet, dat, naar aan- leiding dier artikelen strafvordering is ingestelddat verder in deze gevallen voldaan is aan de vereisehten, door de wet bij onteigening gestelden eindelijk, welke de waarde der onteigende paarden was op het oogenblik hunner afmaking. Deze laatste toch kan alleen in rekening gebragt wordenen niet de waarde welke het paard in den voormaligen gezonden toe- stand had. Door bemiddeling van het Bestuur van het Con- gres te Dordrecht is een zeer belangrijk rapport ont vangen over de boterbereiding van Holstein van het Bestuur eener Landbouw-Maatschappij aldaar. Het is in het verslag van het verhandelde op het Congres opgenomenen daaruit overgedrukt in de laatste nommers der Landbouw-Courant en de Friend tan den Landman (1861, n°. 11 en 12). Het hoofdversehil met de Hollandsehe wijze isdat men de boter zon- der water kneedtwaardoor zij fijner geur en smaak zou behouden. Men me kit nit Leeuwarden, dd. 5 Maart: De ziekte onder de paarden te Nijkerk (gemeente Oostdongeradeel) blijft nog steeds heerschen.° Onder- scheidene stallen zijn er reeds door aangetast en het getal gestorven paarden bedraagt thans niet minder dan 18. De ziekte heeft een zeer snel verloop en in sommige gevallen volgt de dood zelfs bijna on- middellijk na het ziek worden. Yolgens verklnrin" van den Eijks-veearts J. B. Kielstra, bestaat de ziekte hit eene typheuse koorts, die vooral in het laatste tijdperk van besmettenden aard is. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben aan de heeren C. H. en M. d e B r u ij nte Amsterdam vergunning verleend tot oprigting eener door stoom gedreven beetwortel-suikerfabriek bij Arnhem, onder voorwaarde dat de fabriek binnen twee jaren in wer- king zij gebragt. Dit zalzoover ons bekend isCl'e vierde fabriek van dien aard zijndie in Nederland wordt opgerigt. De eerste was die van den heer d e B r u ij n te Ze- venbergen in Noord-Braband. Yoorts is er nog eene te Dubbeldam nabij Dordrecht, in het gebouw der vroegere vlasfabrieken eene van den heer Coupe- r u sonder Naaldwijk nabij 's Gravenhagewelke dezen zomer zijne eerste campagne heeft gemaakt. In de provineie Groningen onder Noordbroekis door den heer S c h o 11 e n voor eenige jaren ook eene fabriek met dat doel gebonwd doeh deze is niet in werking gekomenmaar tot eene raffinaderij voor koloniale suiker ingerigt geworden. Betrekkelijk den staat der wintergranen wordt uit Yeendam berigt, dat op de kleigronden in het Old- ambt de wintergarst alles behalve voordeelig staat. Nog minder is het gesteld met het koolzaaddat op sommige plaatsen reeds zooveel geleden heeftdat het land bier en daar wordt omgeploegd. Beide gewassen schijnen door de tweede wintervorst zoo zeer te zijn aangedaandat men ze in sommige gemeenten reeds door zomergraan moet laten vervangen. De Egyptische tarwe is overal mislnkt, de inlandsche daarentegen staat tamelijk voordeelig. In die gemeenten waar men ook zandgronden aantreft, is het insgelijks goed ge steld met de rogge. Van 1518 Maart zal te Overveen eene tweede Tentoonstelling van bloeijende bolgewassen en plan- ten gehouden wordendoor de Vereeniging de Bloem van Kennemerland. 19 Maart: Paardenmarkt te AaUmeer. 30 April Veemarkt idem. IIOLLANDSCHE Afdeeling Rotterdam, Schiedam en Omstreken. VOOR I)E TENTOONSTELLING VAN VEE, te liouden omstreeks Paschen van het jaar 1862. De navolgende Prijzen worden uitgeloofd: A. Gemest Vee. N". 1. Voor den besten, fijnsten en zwaarst gemesten Os oud 4 jaren of ouder, uitsluitend met hard voedcr gemest; lste prijs 60; 2de prijs f 40; 3de prijs f 25. N°. 2. Voor den besten, fijnsten en zwaarst gemesten Os, oud 4 jaren of ouder, met spoeling gemest; lste prijs /50; 2de prijs f 30; 3de prijs f 20. N°. 3. Voor den besten, fijnsten en zwaarst gemesten Os, oud 3 jaren, uitsluitend met hard voeder gemest; lste prijs f 30; 2de prijs f 20; 3de prijs f 15. N°. 4. Voor den besten, fijnsten en zwaarst gemesten Os, oud 3 jaren, met spoeliDg gemest; lste prijs 25; 2de prijs f 15; 3de prijs 10. N". 5. Voor de beste, fijnste en zwaarst gemeste Koe, oud 4 jaren of ouder, uitsluitend met hard voeder gemest; lste prijs f 50; 2de prijs 30; 3de prijs 20. N°. 6. Voor de beste, fijnste en zwaarst gemeste Koe, oud 4 jaren of ouder, met spoeling gemest; lste prijs 40; 2de prijs f 25 3de prijs 15. N°. 7. Voor de beste, fijnste en zwaarst gemeste Schot, oud 3 jaren, uitsluitend met hard voeder gemest; lste prijs f 30; 2de prijs f 20; 3de prijs 10. N°. 8. Voor de beste, fijnste en zwaarst gemeste Schot, oud 3 jaren, met spoeling gemest; lste prijs 25; 2de prijs 15; 3de prijs 10. N°. 9. Voor het beste, fijnste, blankste en zwaarst gemeste Kalf; lste prijs 15 2de prijs 10 3de prijs 5. N". 10. Voor de vier beste, fijnste en zwaarste Vette Scha- penvan Texelsch, Groningsch of ander inlandsch raslste prijs 10 2de prijs 5 3de prijs 3. N°. 11. Voor het fijnste en zwaarst gemeste Wei-Varken lste prijs 15 2de prijs 10; 3de prijs 5. N". 12. Voor het fijnste en zwaarst gemeste Spoeling-Varken; lste prijs 10; 2de prijs 5; 3de prijs 3. B. Niet Gemest Vee. N". 13. Voor de twee fijnste en zwaarste Ossen, oud 3 jaren lste prijs 25 2de prijs 15 3de prijs 8. N*. 14. Voor de twee fijnstejongste en zwaarste Varen Koeijen lste prijs 25 2de prijs 15 3de prijs 8. N°. 15. Voor de twee fijnste en zwaarste Schottenoud 3 jaren lste prijs25 2de prijs 15 3de prijs 8. NB. Het Vee onder deze Afdeeling vervat, uitsluitend voor de vetweiderij bestemdmag niet met Spoeling gevoed zijn. N®. 16. Voor de twee beste Melkkoeijenoud 4 jaren of ouder; lste prijs/30; 2de prijs 20; 3de prijs/ 10. N®. 17. Voor de twee beste Kalfdrageode of Melkschotten oud 3 jaren; lste prijs25; 2de prijs 15; 3de prijs 8. N°. 18. Voor de twee beste Kalfdragende of Melkvaarzen oud 2 jaren lste prijs 15 2de prijs 103de prijs5. D. Aanfok Vee. N". 19. Voor de drie bestein alle vereischte hoedanig- heden meest uitmuntende Ossen, oud 2 jaren; lste prijs/20 2de prijs 10; 3de prijs 5. N®. 20. Voor de drie bestein alle vereischte hoedanig- heden meejt uitmuntende Guiste Vaarzenoud 2 jaren lste prijs 30 2de prijs 20; 3de prijs 10. N°. 21. Voor de drie beste Pink-Os Kalveren, oud 1 jaar lste prijs 15 2de prijs 10 3de prijs 5. N". 22. Voor de drie beste Pink-Kuis Kalveren oud 1 jaar; lste prijs 202de prijs 15 3de prijs 10 N®. 23. Voor den besten Rijstieroud 3 jaren; lste prijs 20 2de prijs 10 3de prijs 5. N°. 24. Voor den besten Rijstier, ond 2 jaren; lste prijs 20; 2de prijs 10 3de prijs 5. N°. 25. Voor den besten Rijstier, oud 1 jaar; lste prijs 15; 2de prijs 10; 3de prijs 5. N°. 26. Voor de vicr beste Ooiachapen met Lammeren lste prijs 15; 2de prijs 10; 3de prijs 5. N°. 27. Voor den besten Spring-Ram, oud 1 jaar; lste prijs 10 2de prijs 5 3de prijs 3. N°. 28. Voor de beste Zeng met Biggen lste prijs 12; 2de prijs 8 3de prijs 4. N". 29. Voor den besten Beer; lste prijs/10; 2de prijs 5 3de prijs 3. E. Pluimgedierte. N°. 30. Voor de beste toom Kippen van een llaan en min- stens zes Hennen lste prijs 5 2de prijs Getuigsehrift. N". 31. Voor de beste toom Kaikoenen van een Haap en minstens vier Hennenlste prijs 5 2de prijs Getuigsehrift. N°. 32. Voor de beste toom Boerenganzen van een Gent en min9tens vier Ganzen lste prijs 5 2de prijs Getuigsehrift. N". 33. Voor de beste toom Kendeu van een Woerd en minstens zes Eenden lste prijs 5 2de prijs Getuigsehrift. N°. 34. Voor de vier scboonste paren Duivenlste prijs 5 2de prijs Getuigsehrift. N°. 35. Voor de fraaiste vcrzameling Vreemd Gevogelte ter opluisteriDg van de Tentoonstelling; lste prijs/10; 2de prijs Getuigsehrift. Verder looft het Bestuur eenen prijs uit van 25, aan den Inzender van het grootste aantal bekroonde Rundveetot aan fok bestemd, en behoudt zich bovendien voor, eenige prijzen toe te kennen aan bendie voorwerpenniet in dit Programme gevraagd, maar met den Veestapel in betrekking staande, op deze Tentoonstelling hebben ingezonden. Het Bestuur der Afdeeling voornoemd T. L. L. PRINSVoorzilter. H. DE BEE, Seeretaris. VOOBWAARDEN TOOK DE DERDE TENTOONSTELLING. Artikel 1. De Tentoonstelling zal worden gehouden te SCHIEDAM, op Woensdag den 9deu April 1862, op de plaats Van den Sint Joris JJoele. Art. 2. Ieder mag tot deze Tentoonstelling inzenden, mits daarvan voor of sp 2 April 1862 aan den Seeretaris der Afdeeling sehriftelijk kennis gevende. Bij deze opgave moet tevens vermeid wordennaar welk numiner van bet programma men verlangt mede te dingen. Art. 3. De ingezonden voorwerpen zullen niet naar twee of meerdere nummers van bet programma te gelijk kunnen mededingen. Voorwerpen vroeger reeds op eenige Tentoon stelling met den eersten prijs bekroond, mogen niet mede dingen naar de prijzenuitgeloofd voor een nummer van het programmaovereenkomende met dat waarvoor de vroegere bekrooning heeft plaats gehad. Art. 4. Niemand mag VEE inzenden dan waarvan bij ge- durende ten niinate drie maanden eigenaar is geweest. Dit moet blijken uit eene afzonderlijke scbriftelijke verklaring, te voegen bij de opgaven in Artikel 2 vermeid. Art. 5. Het VEE en PLUIMGEDIERTE zal des morgens tusschen 6 en 8 ure op de plaats der Tentoonstelling moeten geleverd wordenhetgeen later komt zal niet meer kunnen mededingen. Bij het VEE moeten bekwame geleiders zijn die gedurende de Tentoonstelling daarbij zullen moeten blijven. Art. 6. De beoordeeling van het ingezondene zal geschieden door Commissien van deskundigenaan wier uitspraak de in- zenders zich znllen moeten ouderwerpen. Art. 7. De beoordeeling zal geregeld worden naar de vol- gende grondslagen a. Dat de onderdom van het driejarig Vee zal moeten blijken door bet aanwezig zijn van niet meer dan vier, en die van het tweejarig Vee door bet aanwezig zijn van niet meer dan twee breede tan den. b. Dat geen Prijs onvoorwaardelijk worde toegekend aan bet beate der ingezondene voorwerpenmaar aan dat alleen hetwelk inderdaad uitmuntend en de onderscheiding van eenen prrjs waardig is. c. Dat de Prija ook dan worde toegewezenwanneer er slecbts eene inzending heeft plaats gehad, indien het ingezondene inderdaad zoodanige onderscheiding waardig is. d. Dat wanneer er geen genoegzaam onderscheid is tusschen twee inzendingea die beiden de bekrooning worden waar dig gekeurdbet lot beslisse. De niet bekroonde inzender krijgt in dat geval een Getuioschjufx in hetwelk bier- van zal worden melding gemaakt. Art. 8. De Premien zullen naar verkiezing aan de bekroon- den worden voldaan, geheel in Geld, zoo als bij de verschil- lende Nommers van bet programma bepaald is, of vrel in

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Weekblad van Haarlemmermeer | 1862 | | pagina 3